Изображения страниц
PDF
[ocr errors]

eumdera sanctum Spiritura, bonum, principalem, verum doctorem, acceperunt a Deo per Jesum Christum '* *. Unus enimDeus veteris et novi Testamenti; unus mediator Dei el hominum"1 ; ad opilicium inlelligibiliset sensibilis creaturae, et ad providenliam utilem rebusque accomodam. Unus vero et Paracletus, qui operatus est in Moyse, prophetis et aposlolis. Oimies ilaque sancti in Christo salvali sunt, sperantes in eum, illuinque exspeclantes ; et per ipsum salutem conseeuti sunt, cum essent sancli, amorc et admiratione digni; a Jesu Christo testiraonum adepti in Evangelio spei communis.

VI.,2 Si quis Deum unum prredicet legis et prophetarum, Christum vero neget esse Filium

[ocr errors]
[ocr errors]

diabolusM; estque hic terrenro clrcuincisionis pseuilo-Judifiis. Si quisconfilealur ClirisiuuiJesum Dominum, neget autem Deum legis et prophetarum, dicens Patrem Christi non esse oipficem cocli etterra): hic in veritale non stelit, sicut necpater ejus diabolus u, et talis est Simonis Magi, non autera Spiritus sancti discipulus. Si quis dicat quidem unura esseDeura, confiteatur vero etChrislum Jesum ; sed Dominum nudum esse hominera putet, non Deum unigenitum, et sapientiam, et Verbura Dei, sed sola anirna et corpore illum constare censeat: hujusmodi serpens est, fraudem ac errorem pra;dicans in exitium homiuura ; ac est ejusmodi inops sensu, sicut vocatur libion *". Si

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

testandos putet: lalis apostatam illum draconem in se habilantem fovet. Si quis Patrem et Filium et Spiritum sanctum confiteatur, et creaturam laudet ; sed opinionem solamque phantasiam esse dicat incarnationem, passionemque erubescat: talis fidem negavit, non minus quam christicidae JmkiM •'. Si quis hrec quidem confiteatur, et quod Deus Verbum in humano corpore habitaverit, Verbum exsistens in ipso, sicut et anima in corpore j propterea quod Deus inhabitet, non autem anima humana; verum dicat illegitimos coucubitusbonum quoddam esse, finemque beatitudinis consliluat voluptatcm ; ut is qui falso nomine Nicolaita dicitur*>s: hic nec Dei, nec Chrisli amator

[ocr errors]
[ocr errors]

alienus. Omncs hujusmodi, columns sepulcrales etmortuoram sunt monumenta,quibus morluorum hominum nomina dunlaxat inscripta sunt. Fugite igitur malas artes, et insidias spiritus qui nunc operalur in flliis *» hujus smculi, nequando afflieti in charitate langueatis ; sed ornnes in unuru silis corde indivulso, et animo voluntario, unanimes, idipsum scntientcs'*1, semper eadem de iisdem opinantes, in quiete. in periculis, iu moeroribnsiu gaudiis. Grntias ago Deo per Jesum Chrislum, quod pacatani habeo de vobis conscientiam, nec potest quispiam gloriari, vel secreto, vel palam, a me quemqnam gravatum esse vel in parvo, vel in magno. Et omnes inter quos loculus sum oro, ne illud in testimonium conservent.

VII. Quanquam enim secundum carnem voluerunt quidam me seducere : at spiritus meus non seducitur. A Deo namque illum accepi. Scit enim unde venial, et quo vadat,2, et secreta coarguit. Clamavi cum interessem, loculus sum magna voce: non meus est sermo, sed Dei: Episcopo attendite,

«71. Consl. ap. vi, 25, 26. M 1, Const. ap. vi, 8. m, 8.

trahere. Quanquam potuit Ignatianus oculus simpliciter respicere au Apostolum I Tim. Iv, i, 3, ubi nuptiarum et ciborum prohibitio doctrinadav moniorumappellatur. Saturnilusautem etHasilides videntur sub idem terapus venena ha;rescon suarum profundere ccepisse ; adeoque forsan Ignatio adhuc vitam agente, ut in Epistolam ad Trallianos disputabamus. Certe Epiphanius in haercsi Basilidianorum extrema. nescit quis duorum prior eruperit, acalterisuppeditarit virus.QuaB objiciuntur, parum urgent. A Tertulliano euim non admodum oido aetatis servatur, ut videre est in Nicolao, Cerintho, Ebione.et« postea • dici potest dc eodem fere tempore.Epipbanius verononsibi contradicit: quippequo auctore Basilides a Saturnilo argumenta sic mutuatus sit. ut ambo nequitiam a se muluo corrogarint. Hferesi 23. cap. ult. ; hreresi 24, cap. 1. Cot.

(8i 8li) 'AXX' ouyt ivOptoiteiav iluy^v, Uajrelica peslis suppostorem mfestavit,si Christumanima.humana caruisse censuit. Quod si non Arianus fuerit, scd catholicus, voluit aut Christum constasse non corpore et auima tuiitum, verum etiam et Verbo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

runidam ; testis mihi is est, propter quem vinclus sum, quod nou cognoverim ab ore Lumano; sed Spiritus annuntiavit mihi, ha;c dicens: « Sine opiscnpo nihil facite. Curnem veslraui, utDei templum custodite. Unitutem amate; dissidia fugite. Imitatores estote Pauli aliorumque apostolomm, sicut et ipsi Christi. »

VIII. Ego ilaque quod meum erat feci, ut homo ad unitatenicompositus, adjiciens ethoc: Ubianimorumdiscordiaest, etira, atquc odium, ibi Deus minime habitat. Omnibus igilur pcenitentibus remiltit Deus, si concurrant ad unitatem Christi et episcopi consessum. Credo gratias Jesu Christi, Xptorou, 6ti Xuost itp' }i<j.~wt (97) ndvTa Ojvssouov p quod solvet a vobis omne vinculum iniquitatis'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Obsecro itaque vos, ut nihil per contentionem faciatisos;sedjuxtaChrisli disciplinam. Audivi enim quosdam dicentes: Nisi Evangelium invenero in archivis, non credo. Talibus aulem ego dico, quod Jesus niihi pro aichivis sit; quem nolle audire, manifesta perniciesest. Illibalum "mihi estarchivum crux ejus, et mors, ac resurrectio ejus, el fides de his ; per quas cupio justificari, in precibus vestris. Qui non credit Evangelio, nihil cnHerorum credit. Nec enim Spiritu\ urchiva debent pnclerri. Durum cst contra stimulnm calcitrare ', durum est Christo nolle credere ; durum estprajdicationem apostolorum rejicerc. G

al. Tou EuaYYiXtou. ,7 al. d'0t/.T(iv uot. * authen

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

episcopnm, qui obeat ibi legationem Dei; ut concedatur illis in eumdem locum congregatis, etiam glorificare nomen Dei. Beatus ille in Christo Jesu, qui dignus habitus fuerit ejusmoiii ministerio; vos quoque studium adhibentes, in Christoglorificabimini. Volentibus autem vobis non eritprorsus impossibile, pro nomine Dei; ut et semper proxima? Ecclesias, alioo raiserunt episcopos, nonnullaj vero presbyteros et diaconos.

XI. De Philoneautem diacono, viro Cilicelaudati^simo, qui etnunc mihi in verbo Dei minislrat, una cum Caio et Agathopode, viro electo, qui a Syria me comitatur,relicto smculo : qui et de vobis testiftcantur.Et ego Deo ago gratias de vobis,quod

Tr/ta. •* f. artoTaJajaevo;.

thopodein, « in Epistola vero ad Smyrnwosu Reuin et Agatliopum » habet. Franciscus Bivarius (in dexlri Chronicon.ann.fhristi 70,commentar. num. 3i utrobique « Caio, qui et Agathoppio, «reponit: sed quibusdam codicibus deesse addil reialivuin «qui ;•> quodinnullis tamen codicibus egoadhucreperi.neque alium reperturum esseexiNlimo Similiterque in Epistolis Ignatio tributis ad Tarsenses, Antiochenos et Philippenses; pro • Agathopus. » contracodicum tidem, « Agathoppius » substituit: quod animadverl-re vult eosqui hactenusinEpistolis S. Ignatii « Agathoppium » crediderunt esse nomen simplex cujusdam socii illius ; cum tamen compositum sit.et idem atque«bonus Oppius ;»nam « agalhos »(ut ille eosdocet)« bonus» sonal Etquoniam « Agathoppii» sui luminibus oflicere videbat «sanclorum Philonis et Agathopodiscliaconoiuin » inMartyrolngioRoraano.adio diein Ahiilis.celebratam memoriara: « a scioloaliquo »additu fuisse ista affirraat; et ad Agathoppium spectare. qua; sub nomine Caii, ad 27 diem Septembiis. in eodem postea sunt ascripta. « Medinlani S. Caii episcopi, discipuli B. Bainabm apostoli ; qui .SS. Geivasiura et Protasium baptizavit, et mulia in persecutione Neroii's passus, in pacequievit. ■ Quib omnia non alio subnixa snnl fundamenio.quam Pseudo-Dextri somniis : qui ad ann. Cliristi 34 centurionem illum qui « Christo morienti in cruce » ej^regium tesli monium perliibuit. Malth. xxvn, 54, C. Oppium Hispanum fuisse fabulatus ;adannum 70 inleraiia. de eodem adjicit:« i omilatur Joannem et Romani usque Ignatium. Inde, venit Mediolanum, et pontifex ibi faclus in Domino morilur. » Neque ejusmodi Caium episcopum inter suos agnoscunt Mediolanenses Suum enim Caium patria Romanum, cognomento Serg um, el Barnabie apostoli alumnum fuisse dicunt, utin Historiarum Ecdesia Mediolanensis libro i refert Josephus Ripamontius. Id.

(26) 'AvSpl exXexTo), 6; aito Susfac (xot axoXouflet, aTcoTa;a(jtsvoi Tijj ^t'o. Plurale illud aitoTaJa•uiivot cum prmcedenlibus non coharet ;et singulariter legit noster interpres, cum reddidit: « abrenuntiuns soeculo. » Velusvero vulgatus.pluralinumero retento.coactus fuilsupplementumhocinterponere: « Testiticor vobis, quia renuntiaverunt Sibcuio, »sine qua laraen interpositione,itafacilius emendari potuisset textus : 'Avopiatv ixXexTot;, oi otito Supta; (jtot a/.oAouOouTtv, aitOTafajjtevot ttji p(to, quandoquidem non At(athopodi soli, sed duobus eliara reliquis.Philoni elGaio.in EpistolaadSmyrn.cos communis hasc laus tribuitur ab Ignatio :0"i e-TT,X'jXouflr,a^v jjiot e'.; Xo^uv 8eou. 1d.

(27) 0't xai (jtapTUpouatv 6u.Tv. Velus vulgat. « et martyriuin consummare elegerunt. • Nosler vero interpres, Graaco convenienlius: « Qui et testiflcantur vobis. » Id.

« ПредыдущаяПродолжить »