Изображения страниц
PDF

PROLEGOMENA

VETERUM TESTIMONIA DE S- IGNATII EPISTOLIS

(Galland., Veterum patrum Bibliolh., t. I, Venetiis 1765, in fol. pag. 245.)

I.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Sed et in nostra quoque tempora famm celebritate vulgatus Ignatius, apud Antiochiam post Petrum secunda successione episcopatura sortitus est. Quem sermo tradidit, de Syrim partibus ad urbem Romam transmissum, et pro martyrio Christi ad bestias datum. Quique cum per Asiam sub custodia navigaret, singulas quasque digrediens civitates,Ecclesiao populos evangelicis cohortationibus edocebat in fide persistere, et observare se ab haereticorum contagiis,qui tuncprimum copiosius cceperant pullulare, et ut diligentius ac tenacius apostolorum traditionibus inhaererent; quas traditiones,cautelae gratia,et ne quid apud posteros remaneret incerti, etiam scriptas se asserit reliquisse.DeniquecumSmyrnam venissetubiPolycarpuserat, scribit inde unam epistolam ad Ephesios eoruraque pastorem, in qua meminit et Onesimi: et aliam Magnesiae civitati quae supra Maeandrumjacet, in qua et episcopi Dammei mentionem facit. Sed et ecclesiaj quae estin Trallis scribit, cujus principem tunc esse Polybium designavit. In ea vero quam ad Romanam Ecclesiam scribit, deprecatur eos ne se, tanquam suppliciis suis parcentes, velint spe privari martyrii; et his post aliquanla utitur verbis: A Syria, inquit, Roman usque cum bestiis terra marique depugno, etc.Hwc et multa alia his similia ad diversas ecclesias scribit. Sed et ad Polycarpum,velut apostolicum virum datis litteris, Antiochenam ei Ecclesiam praecipue commendal.Ad Smyrnaeos sane scribens, ulitur verbis quibusdam unde assumptis nescimus, quibus haec de Salvatore proloquitur: Ego autem post resurrectionem quoque incameeum scio fuisse, et credo. Nam et cum vcnisset ad Petrum cuterosquc, ail eis : Accedite, et videte, quia non sum dxmonium incorporeum. Qui et contingentes eutn, crediderunt. Scit autem et Irenaeus martyrium ejus, nec nonetmentionemfacit scriptorumejus.SedetPolycarpus

Versio H. Valesii.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Versio Rufini. horum memoriam facit in Epistola quam ad Philippeuses scribit per haec: » Deprecor, inquit, omnes vos obedientiae operam dare, et meditari patientiam quam vidistis in Ignatio.et Rufo, cl Zosimo beatis viris, praecipue autem in Paulo et caeleris apostolis, qui fuerunt ante vos; scientes quodhiomnesnonin vacuura, sed per fidem etjustiliam cucurrerunt, usquequo pervenirent ad locum sibi a Domino praparatum ; quoniam quidem passionum ejus participes exstiterunt, nec dilexeruntpraBsenssoJCuluni, sed eum solum qui pro ipsis et pro nobis mortuus est et resurresit. » Et post pauca subjungit: >< Scripsistis mihi et vos et Ignatius, ut si quis vadit ad partes SyriaB deferat litteras ad vos; quod faciam, cum tempus invenero. » Lege Haymon. Hb. iv, cap. 0.

[ocr errors]
[ocr errors]

Versio H. Valesii. orrjni cura ac diligentia illum fovere vellet. Idem in epistola ad Smyrnaeos de Servatore noslro loquens quxdam ejui verba recitat, quoa unde acceperit ignoro. Ego vero, inquit, pos£ resurreclionem Dominum ipsum in carne apparuisse scio et credo. Qui cum ad Petrum et cxteros ejus comites accessisset, dixit illis : Apprehendite, contrectate me, et videte quod non sum incorporeus spiritus. Slatimque eum contrectanles crediderunt. Hujusporro Ignatii etmartyrium et epistolas commemorat Irenaeus.Sed et Polycarpus insua ad Philippenses epistolaearumdeai iiierninitepistolarum: «Obsecro.inquil, vosonmes, ulpareatis prajpositisvestris,omnenique patienliamexerceatis,quamspectaslisnonsolutn in Ignatio, Hufo ac Zosiraovirisbeatissimisjsedetiam in aliis civibus atque inquilinis veslris.et iu ipso proecipue Paulo caHerisque apostolis:pro certo habentes, quodhiomnesnonfrustra cucurreiunt, sedinfuleacjustitia ingressi,ad locumsibiaDeodebitum pervenerunt, quandoquidem etpassionumejus participes exstiteruut.Nequeenim praesenssa?culum, sed eum qui pro nobis passus et a Deo suscitatus est, adamarunt. » Et paulo post addit: o Scripsistis ad me et vos et Igna

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VI.

Athanasios, Epist. de Synodis Ariniini et Seleuciso. num. 47. Ey ndit. BB. Paris. 1698, lom. I, part. n,

pag. 701.

Ignatius certe qui post aposlolos Antinclii.TB epi \ 'iYvaTio; ouv, 6 (xexot Tou; ditorciSXout; ev 'av

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »