Történeti tanúlmánẏok és jellemrajzok ...

Лицевая обложка
Kilián, 1884 - Всего страниц: 387
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Другие издания - Просмотреть все

Популярные отрывки

Стр. 59 - Kifejlett astrologiájok van, melynek alapelve szerint szellemekkel van népesülve a látható ég, a kiknek befolyása alatt áll minden élő lény. A csillagok nevei összefüggésben vannak a nép szükségeivel és szokásaival, így a földsarki csillagot, mely mint iránypont első helyet foglal el szerintök az égen, vastuskónak nevezik...
Стр. 7 - Ipolyi úr munkájában folyvást hivatkozik a gyüjteményében levő mesékre, mondákra s egyéb efféle adatokra. Miért nem sietett azokat mindenek előtt közrebocsátani ? Ha ezt teszi, nemcsak magának több ideje marad azoknak egybevetésére : hanem más írók figyelmét is e tárgyra fordítván, némi buzgóságot sikerűl vala élesztenie hasonló gyüjtések körül ; az előszavakban és kritikákban talán eszmecsere is fogott támadni, a mi előkészítette volna utóbbi nagyobb...
Стр. 113 - Milller a semées dans son ouvrage, le juge pour l'ensemble peu conforme aux vrais principes de la philologie comparée et capable d'égarer une étude déjà entourée de tant de périls '. Les aperçus de M. Bunsen " qui se rapportent plus directement à l'origine du langage me paraissent prêter aussi à quelques objections. M. Bunsen, comme M. Milller, suppose dans le langage une loi de progrès qui se vérifierait dans toutes les familles : les...
Стр. 69 - A fenmaradás reménye — mondják böleselkedőink — oly mélyen gyökerezik az emberi szívben sa végkép megsemmisülés fogalma annyira érzelmeinkbe ütközik, hogy minden népnél már a legrégibb időkben feltaláljuk a hitet, az elköltözött lelkek fenmaradása iránt. A lélek önállósága hitét a halál költi fel leginkább az élőkben. Ott látjuk a testet ' — valami nélkül. Hova lett az a valami ? Más érzéki világra költözött-e vagy közöttünk kísért árnyszerűleg...
Стр. 8 - Lótej. volt századok előtt. *) S e szempontból aztán minden közmondásban, népies szokásban, mesében stb., a mi népünk közt él jelenleg, mind magyar, ős mythologiai nyomokat lát, még akkor is, ha a közöttünk és körülünk lakó népeknél ama közmondásokat, szokásokat, meséket mind föltaláljuk. Mennyire kritikaiatlan ez eljárás, ugy hiszem, első tekintetre föltetszik mindenkinek, a ki némi jártassággal bir a történetekben.
Стр. 54 - Ugyanezt állítják a khinaiak a hiongnu népről. És pedig, hogy az ég alatt kezdetben magát a látható égboltozatot, az anyagi mennyet értették, tanúsítja a vallások fejlődési története, mely, a mint más alkalommal kifejtém, a nyers természetimádást mutatja a vallásos eszmélet első mozzanatának ; tanusítja az isten név legősibb anyagi jelentése mind az indogermán, mind az altáji népeknél.
Стр. 55 - A műveletlen 270 népek is ösztönszerűleg vonzódnak a végtelen tiszteletére. A mindennapi tapasztalás arra tanítja az embert, hogy a természetben a mennyei tüneményeken kívül sok egyéb tárgy van, mely az ő akaratának nem engedelmeskedik. A hullámzó tenger, az emésztő láng, a termékeny föld hatalmas folyóival, rémes zuhatagaival, magas hegyeivel, sötét erdőivel, vadaival : megannyi túlnyomó hatalom a nyers természeti emberre nézve, melyek imádásra késztik őt.
Стр. 54 - E három jelentés közöl, úgymond Castrén, természetesen minden nyelvben az érzéki, az anyagi az első, eredeti értelem. » Nyers és műveletlenebb népeknek a legmindennapiabb elvont fogalmakra sincsenek kifejezéseik; annál kevésbé képesek oly magas fogalmat, mint az isten, általános, elvont értelemben fogni föl és fejezni ki, midőn reájok nézve még csak ez vagy amaz isten létezik. Az emberi szellem fejlődése hozza magával, hogy lassanként emelkedik az érzékiről az...
Стр. 79 - A csuv aszoknál izzó vasat dobnak a koporsó után, hogy elzárják a visszatérési utat a halott előtt ; s toráldozat alkalmával kéri a gyermek elhunyt atyját, ne térjen vissza. A cseremiszek karókkal veszik körül a sírt, hogy át ne hághassák halottaik. S...

Библиографические данные