Изображения страниц
PDF
EPUB

ԿԱ

Էն են բազում ինչ աչաց նոյն եւ սրտից բսքանչանք Յափունս Առնոյ՝ արուեստից ի պերճազարդ թանգարան, Ուրանդրիաստեղծ մըրցի գիւտ ընդ քեռն իւրում բազմերանգ, իցեն անդ շատ Հրաշալիք, այԼ վասն իմ՝ ոչ Հրաշազան, ԶԻ պարարելըզՀանճար սովորութիւն արարի Տեսլեամբ բնութեան ի դաշտի քան Հարուեստից տեսլավայր, Թէպէտ եւ միտք իմ՝ պատուեն ըզՀրաշակերտըս ճարտար , Աւառաւել տեղի տան քան թէ լինին խորազգաց • Զի լամուխ իմն են զԷնքն որովՀարու'նդ ըզգացուած։

[ocr errors]

Եւ. մըտադիւրըս յամիմ յափունս լըճին Տրասիմեն 48 , Յանձուկ է կիրճս անգ՝ Հռովմայ գոռոզութեանն յոտինԷթ. Զի անտանօր ընդ առաջ իմ՝ ի Հանդէս ելանեն

.
Որպես Հընարս Հընարեալձըգէր զոսոխն ի կափուլ
Ածեալփակեալընդ լերանց մէջ եւ ընդ ափըն լըճին.
Անդ անկանէր Արութիւն ի մուսաֆատ վաշտ ռազմին,
Ի դաշտ չեռեալ խաղային գետաՀետեալ ճապաղեք
Ի ցիր կոտորս կաճառուց արձակեալ ծուխ Հեղձուցիկ ,

[ocr errors]

ի խուռն անկեալս որպես մայրք մըրըրկաթափք ի լերանց։ Եւ այնպէս բուռն Էր կըռիւ պատերազմին յայնմ՝ աւուր, Անպէս սաստիկ մոլութիւն կափուցանէր զաչս իւրեանց՝ Չըտեսանելինչ իսպառ բաց ըզնախճիր մաՀակուր, ՋԻ Ժuժ լինէր ի տեղւոջն եւ ոչ ումեք լինէր ազԴ • Չըզգայր զաՀեղն ընդ ոտիւք բնութեան սարսուռ

г. шиш! Մինչ անկելոցն ի մարտին ինքնին բանայր ըզտապան, Որք անպատանք ի վաՀանս իւրեանց կային դիտապաստ է Դիմամարտից ազգաց այսպես բուռն Է քն անըզգաստ :

LXIV

The Earth to them was as a rolling bark
Which bore them to Eternity ; they saw
The Ocean round, but had no time to mark
The motions of their vessel ; Nature's law,
In them suspended, reck ’d not of the awe
Which reigos when mountains tremble, and the birds
Plunge in the clouds for refuge and withdraw

From their down-toppling nests; and bellowing herds
Stumble o'er heaving plains, and man's dread hath no words.

LXV

Far other scene is Thrasimene now;
Her lake a sheet of silver, and her plain
Rent by no ravage save the gentle plough ;
Her aged trees rise thick as once the slain
Lay where their roots are ; but a brook hath ta 'en
A little rill

scanty stream and bed
A name of blood from that day's sanguine rain ;

And Sanguinetto tells ye where the dead
Made the earth wet, and turn 'd the unwilling waters red.

LXVI

But thou, Clitumnus! in thy sweetest wave
Of the most living crystal that was e'er
The haunt of river nymph, to gaze and lave
Her limbs where nothing hid them, thou dost rear
Thy grassy banks whereon the milke-white steer
Grazes; the purest god of gentle waters !
And most serene of aspect, and most clear;

Surely that stream was unprofaned by slaughters –
A mirror and a bath for Beauty's youngest daughters!

[ocr errors]

Որոց թըւէր երկիրս այս որպես նաւակ մի սաչուն, Ի յաւիտեանս անդր առեալառբերելով ըզնոսին. Տեսանէին շուրջ զիւրեամք զՀամատարած ծիր ծովուն Եւ չէր նոցա պատեՀ միտ դընել շարժման նաւակին, կասեալ կային ինոսա գամ՝ մի օրէնք բընութեան, Ե- չազդէին զարէաւիրս լերինաթունդ երերման՝ Մինչ բունաւեր Հաւուց րամի յամպըս խընդրեն պաՀարան , Բառաջ բառնան Հօտ նախիր յարօտավայրըս թափառք Եւ զարբուրեալ մագացուաց կարկին շրթունք անբարբառք :

ԿԵ

ԱյL քանի այժմ՝ այլափոխ է Տրասինն աննախկին։ Յարծաթ փոխեալլիճն երիզ, եւ ի դաշտի անդ զիւրեւ Չածէ ոք այԼաերած՝ բայց Հեզիկ մաճն արօրին. ԾառքՀինաւուրցք խիտ առխիտ բառնան կատար բարձրդարեւ, Որպէս երբեմն առ արմամք նոցին խըռնեալ դիակունք, Բայց առուակից մի փոքրիկ տակաւաջուր անձկաչուն ի ճապաղեաց այնր աւուր՝ զարեան առեալ Է անուն. Եւ արդ պատմէ Արենակ 46 թէ զոր թացին անդ երկիր, կամ՝ իբր անկեալքն՝ ըզխոժոռ ալին Հարին եւ կարմիր:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Այւ դու ինքնին Կիտումբ 4 Է խաղ ալեացդ անուշակ
Յականակիտ քան զամէն բիւրեղ պայծառ կենդանի,
ՅաւերժՀարսին գետայնոյ ժամադիր վայր առանձնեակ
Յորում առեալ եւ լուանայ , յանառագաստ Հովանի,
Դու պարարես մարգս յուռթիս զըւարակաց կաթնափայը:
Ոմաքրագոյնդ աստուածոց Հեզանազիկ մըկանանց ,
Պայծառագոյն երեսօք եւ ջընջագոյնդ Հոմազանց ։
Ոչպըղծեցին ըստոյգ զայդ վըտակ խազմից ճապաղեք,
Ը(Հայելեակն այն մատաղ (ըստերց գեղոյ եւ բաղնիք։

[merged small][ocr errors]

LXVII

And on thy happy shore a Temple 'still,
Of small and delicate proportion, keeps,
Upon a mild declivity of hill,
Its memory of thee ; beneath it sweeps
Thy current's calmness; oft from out it leaps
Thy finny darter with the glittering scales,
Who dwells and revels in thy glassy deeps ;

While, chance, some scatter ?d water-lily sails
Down where the shallower wave still tells its bubbling tales.

LXVIII

Pass not unblest the Genius of the place!
If through the air a zephyr more serene
Win to the brow, 'tis his ; and if ye trace
Along his margin a more eloquent green,
If on the heart the freshness of the scene
Sprinkle its coolness, and from the dry dust
Of weary life a moment lave it clean

With Nature's baptism, - 'tis to him ye must
Pay orisons for this suspension of disgust.

LXIX

The roar of waters ! - from the headlong height
Velino cleaves the wave-worn precipice;
The fall of waters ! rapid as the light
The flashing mass foams shaking the abyss ;
The hell of waters! Where they howl and hiss,
And boil in endless.torture ; while the sweat
Of their great agony, wrung out from this

Their Phlegethon, curls round the rocks of jet
That gird the gulf around, in pitiless horror set,

[ocr errors]
[ocr errors]

Յերանաւէտ քո ափունըս տակաւին կայ տաճար՝ Տարածութեամ փոքրատար, գեղապատշաճ գլխովին Բըլբի փոքու կառուցեալի զառ ի կողն ի խոնարՀ. կըրէ ցայսօր ժամանակ բաժիշատակ քո նախկին, փարի զոտամբն Հանդարտիկ ալեան քոյին Հեզաս Զորով վազէ ստէպ փայլթեփ զրաՀազգեստիկըն լուղակ Որ բընակէն եւ ղօղին անդ ի խորին բիւրեղակ։ Եւ մեր կորզեալՀարսնամատն ըսփիւռ նաէ "նդ մըկանունս ՈՎ Ֆեղեղուկք զրուցեն վէտք ըզվէպս իւրեանց պղպըջունս :

[ocr errors]

Անցորդ, առանց օր}նել զվայրացա Ոգի՝ մ: երթար. ԶԻ ԹԷ զեփիւռ մաքրենի շընչէ յօդոցն ի քո դէմս՝ Գիտեա զի շունչ էնորին. եւ թէ յեզերս անդ պայծառ ի պերճախօս իմըն մարգ Ճեմն առնուցուս ծաղկաճեմ , ԹԷ զովագինդ այդ տեսիլազգէ ի սիրտ չով Հեշտին, Եւ ի փող մածել ծանրատաղտուկ կենացն ինչ Մըկըրտութեամբ Բընութեան լուացեալգործէսուրբ եւ ջինջ, Ապա քեզ պարտ եւ արժան Է ունելշնորհըս նըմին, Զի դադարեալ լըռեցույց առ վայր մի զկիրս ազիտին :

[ocr errors]
[ocr errors]

ՈՎշառաչիւնք ջուրց ուղխից ի կատարած բարձրաբերձ Վկըտուր ընդ պարես ալեաց՝ վիժի Վելին 48. Ոքարավէժ աաէանացն , երագ զինչ լոյս օդաՀերձ կժոյժ կոչակք փըրփըրին մէջս անդընդին երերնո • ՈՎԴըժոխք ջուրց Հոսանաց , ուր յար մռնչիւնք եւ բռնչիւնք Եռան զեռան Հանապազ Ժորձանապտոյտ ի տանջանս, խեթկեալ յաՀեղ օրէասէ ապաժոյժ քիրտն ի Հոսանց Նոր փլեգեթոն 49 ընդոստնու՝ Հիռ գոյ զժայռիւքն ի ցընցուղ Ջեզերեք վըէին կանգնելովք , յանկարեկիր իմ երկիւղ,

« ПредыдущаяПродолжить »