Изображения страниц
PDF
EPUB
[merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][subsumed]
[ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][merged small]
[subsumed][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][graphic][subsumed]

ԱԶ Դ

Ոչ ընդ նշանաւորս միայն քերթողաց դարում, այլ եւ առաջին ի նոսին վկայեալ է ի յոլովից գիտնոց՝ ՊԱՅՐԸՆ Անգղիացի • զորոյ Ճաշակս քերթուածոց մա. տուցաք երբեմն մերազնեայցս ի ծաղկաքաղս ուրեք: իսկ այժմ ընծայեմք զընտրելագոյն մասն Համօրէն գրուածոց նորին, որ է յետին կամք Չորրորդ երգ ա. նուանեալ քերդութեանն ՊԱՆԴԽՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՐՈԼԴԱՑ ԱՍՊԵՏԻ, Childe Harold Vs Pilgrimage. Jորում զԻ։ տալիա նկարագրէ, թէ եւ ոչ բովանդակ, վասն այնո. թիկ եւ ԻՏԱԼԻԱ կոչեցաք զՀրատարակեալս առ ի մէնջ զերգս զայս։ Հռչակ բերդողին եւքերդուածոյն, նիւթ բանիցն՝ որ է անմա4 Ֆիլատակն Իտալիա, վեՀագոյն ի գեղապատիւ աշխարգս նորոց գարուց, եւ ստէպ այցելութիւնք հոմազնեայց քերցողին է գրուատեալսն առ ի նմանէ վայրս, եւ մանաւանդ ի նախակարգեալն ի թուխ երգոյն՝ ի Վենետիկ, մորուք եւ մեզ եՀաս զանդխտել Հոգւոյ կամօք եւ երկրորդ ստանալ հայ

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »