Изображения страниц
PDF
EPUB

ԽԶ

[ocr errors]

Մատեան նորա կայ ՝ռաջի իմ, եւ դիմում մատենիս Յաւելուն արդ աւերակք երկրի նորա յայնոսիկ՝ Զոր անշըքեալս ողբայր նա, եւ ես ողբամ ամայիս, Ա. Հասարակ որպէս էր՝ կայ խանգարեալ աւադիկ. Եւ Հռովմ ինքն իսկ այժմիկ , Հրամանաէանն ինքըն Հռովմ, Աւաղ ի նոյն ի մրըրկէ տապաստ դընի ոտընչար Ընդ նոյն մածեալընդ փոշի, ընդ նոյն մըռայլեւ մրթար. Եւ անցանեմք ընդ անկեալ տիտանակերպն ընդ կըմախ, Նըշխարք այլ աշխարՀի, որոնք դեռ ջերմ՝ է գազախ :

ԽԷ

ԱԼտըխատանք քոյին iվ իտալիա, անվըկանդ Առ Հասարակ ընդ երկիր բացաի բաց ընչեսցին , Ով արուեստից դու դայեակ , որպէս զինուց երբեմն անգ. Յայնժամ՝ պաշտպան մեզ եւ այժմ առաջնորդ աջ է քոյին, Դու եւ կրօնից մերոց մայր, որմէ՝ ազինք աշխարՀաց Ծանըր կրկնեալ առաջի ժըտին զերկնից բանալիս։ ի զեղջ եկեալ Եւրոզայ՝ ընդ մայրատեացն իւր ոճիրս Յազատութիւն Հանցէ զքեզ, ընկրկելով ես անդրէն Զալիս խուԺիցն ամեՀեաց, գտցԷներումն առ ի քէն :

ԽԸ

Արդ ի սպիտակս անդր Առնոս Հրաիրէ զմեզ պերճ.որմունս, Ետրուրական ուր Աթէնք Հռչակ չարեալ ծաւալեն », Գեղադիտակ դահլիճռքն՝ անոչ ի սիրտ ըզգացմունս. Թատերաձեւ շուրջ պատեալբլրօք, յորոց ամբարէն Առատապէս ըզցորեան իւր , ըզգինեակ եւ ըզձէթ. Սոնք Jղփութիւն անդ կայԹԷ ամանեղջիւր ի բըռին: Յափունս անդ ուր խաղք Առնոյ ծիծաղագեղ դեգերին՝ Ծընան այժմու վաճառուց եւ ճոխութեանց Տաթեթանք , Ու ի՝ նոր կենաց լոյս բացան մակացութեանց գերեզմանք ։

XLIX

There, too, the Goddess loves in stone, and fills
The air around with beauty; we inhale
The ambrosial aspect, which, beheld, instils
Part of its immortality: the veil
Of heaven is half undrawn; within the pale
We stand, and in that form and face behold
What mind can make, when Nature's self would fail ;

And to the fond idolaters of old
Envy the innate flash which such a soul could mould:

L

We gaze and turn away, and know not where,
Dazzled and drunk with beauty, till the heart
Reels with its fulness; there – for ever there
Chain 'd to the chariot of triumphal Art,
We stand as captives, and would not depart.
Away!- there need no words, nor terms precise,
The paltry jargon of the marble mart,

Where Pedantry gulls Folly – we have eyes :
Blood -- pulse- and breast, confirm the Dardan Shepherd's prize.

LI

Appear 'dst thou not to Paris in this guise
Or to more deeply blest Anchises ? or,
In all thy perfect goddess-ship, when lies
Before thee thy own vanquish'd Lord of War?
And gazing in thy face as toward a star,
Laid on thy lap, his eyes to thee upturn,
Feeding on thy sweet cheek! while thy lips are

With lava kisses melting while they burn,
Shower' d on his eyelids, brow, and mouth, as from an urn!

[ocr errors]

Է անդանօր դիցանով խանդաղակաթ ի վիմի 88 ։ Ն Գեղեցկութեամբ խնկելով շուրջ զիւրեւ զօդս Հասարակ , Եւ տարփելոցն յանթառամ դիմացն ի տես արփենի : ", Անմա՜ական ինքենէն ծորեալ բաշխի օշարակ։ 13:02: :: : Կիսաբացին ընկրկի երկնաձեղունն առագաստ, կացեալ մակճիռն ի միջին՝ դիտեմք ի կերպն եւ դիմակ Ըզգիւտ մարդույս Հանճարոյ՝ ուր չէր բնութիւն ինքն ատակ ։ Ե- ընդ նախնի դիցապաշտից խանդամք վըսեն ընդ եռանդ Որ զայնգունակ ձուլեցին Հոգեպատկեր Հաստուածս անդ։

[ocr errors]

Հայիմք առիմք եւ դառնամք, ոչ գիտելով շրջել, Յարբեցութիւն ըմբռնեալք եւ ի խըտիղըս գեղՍ , Մինչեւ սրտի պարտասեալեւ դեդեւեալ դանդաչել: Լըծեալք ընդ կառս յաղթական արուեստագէտն Հանճարոյ իբրեւ ըստրուկք ինքնադատք կամք անդ, եւկալ ցանկամք մարՕՆ անդր ի բաց սեթեւեթք եւ Հիւսք բանից կըռելոց, Հէգ ասացուածք ի վաճառս Հընչեալք կըճից կոփելոց: Որովք պատրեն իմաստակք զամբոխ ախմար• Են մեր աչք, Արիւն, զարկ, կուրծք, Հաւաստեն ըզԴարդանեան Հովուին

[վարկ 35

[ocr errors]

ԾԱ

Ոչ Jայն գոյն ձեւ տարազու յայտնեցար դու առ Պարիս, Ե- կամ՝ առ նա ինքն յաւէտ քարերջանիկն Անքիսէս, կամ՝ մինչ Համակ փերերտեալ աստուածագեղդ ի տարիս Նըւաճեցեր առ ոտամըդ ըզմարտից տէրն իսկ զԱրէս. Որ սառեալիբր յաստեղլուսադիտակ ի քո դէմ, ի գունս իջեալ անկանէր, ակն առ ի քէն անքթիթ Ճարակելով սիրատարփ մանուշակ դաշտ ծընօտիդ , Մինչ ի շըրթանցդ ատրաշէկ աղբերացեալ Հրակայլուկ Հոաէր Համբոյրի ճակատ, մօնս ու ի բերան բովանդակ :

LII

Glowing, and circumfused in speechless love, golongobius ad Their full divinity inadequate

தியார் பெரம் That feeling to express, or to improve, The gods become as mortals, and man's fate Has moments like their brightest; but the weight Me of earth recoils upon us ; - let it go! We can recal such visions, and create,

વરાણી From what has been, or might be, things which grow Into thy statue's form, and look like gods below.pl

[graphic]

LIII

I leave to learned fingers, and wise hands, si
The artist and his ape, to teach and tell el

manga ឲ្យអ្នក How well his connoisseurship understands លផ្លូវ - ភូមិ The graceful bend, and the voluptuous swell: gjuha Let these describe the undescribable :

ಒಕ್ಕಣga -lies. I would not their vile breath should crisp the stream Wherein that image shall for ever dwell ;

The unruffled mirror of the loveliest dreams That ever left the sky on the deep soul to beam.

[graphic]

LIV

In Santa Croce’s holy precincts lie
Ashes which make it holier, dust which is
Even in itself an immortality,
Though there were nothing save the past, and this,
The particle of those sublimities
Which have relapsed to chaos: - here repose
Angelo's, Alfieri's bones, and his,

segalanya The starry Galileo, with his woes ; Here Machiavelli's earth return 'd to whence it rose.

[graphic]

Բ

Յանձնատոչոր բերեալք Հուր, ձուլեալք ի սէր անբարբառ Ոչբաւէին Համօրէն աստուածեղէն գիւտք Հնարից Բացայայտել կամ՝ ԺուԺելազդման կարիքն ոգեսպառ, ՄաՀկանացուաց Հաւասարք լինէին պարք անմահից ։ Ե- բաղդ մարդկան բարձրանայր յաստուածավալ աստիճան ։ Այլ ծանրութիւն Հողեղէն ճնշէ զմեզ.— ծն, տացուք դուք: կարեմք տեսիլս տեսանել, եւ կերպարանս ըստեղծու՝ Հաւաքելով շեղելոց կամ՝ Ի լինել կարելեաց Նըմանս անդրոյդ եւ ըզդից պատկերս յերկրի կարելեաց:

[ocr errors]

Մատանց թողում ճարտարաց եւ ձեռագէտ իմաստնոց՝ ԱրՀեստողին եւ կապկին 24, վարդապետել պերճաբան՝ Եթէ զիարդ թուիցի կարծեցելոցն այնց գիտնոց՝ Գեղապատշաճ կորութիւնն կամ թանձրութիւն Հեշտական , Թող կրթեսցին ի ճառելզանճառելոյն Հանգամանս. Բայց մի շըքթել դաւակնին պըղծաշունչք զան Հեղեղատո՝ Յորում՝ կացցեն նորայն տիպք կերպարանաց անընդՀայո, Զանայլայլակն Հայելի Հաճոյագոյնն անըրջոց՝ Ճաճանչելոց ի յերկնից ի խորագոյն խորշ Հոգւոց :

[ocr errors]

• սըրբազանն ագարակ Սորբոյ խաչին պարագիր Ֆ8 Հանգչին աճիւնք՝ որք ըզվայրն իսկ յարդարեն սըրբագույն: ԱՆմաՀութեամս իմըն լի է խաղաղեալն այն մոխիր: Թէպէտ չիցէ այսինչ անդ բայց միշատակ անցելոյն , Ե- խուննըշխարք վեչազանց ի վիտթոՀիցն անկելոց : Մեքանգելդյ աստանօր Ալվիերեայ ոսկրոտի 36 Եւ աստեղաց Հետաֆան Գալիլեյ

աստ դընի 57 Եւ տառապանք իւր ընդ իւր.՝ դառնայ ի Հող աո կըրկին Մագգեռելեայ Հողն, ի վայր՝ յորում է առաջին նախկին 58 :

« ПредыдущаяПродолжить »