Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors]

Ակունքդ այդ՝ են պետութիւնք , փոխեալՀամայն ի քէն զատ. Ասորեստան ու Ելլադա, Հռովմ, կարքեդովն, ուր են արդ • Ջուք քո զնոսա մաշկին, մինչդեռ կային դեռ ազատ, Որպէս ետոյ արկին անդ բըռնաւորաց ձեռք աղարտ : Ափունքն այն խուժք եւ սըտրուկք նուաճեցան «օտարացԱնկմամբ նոցին՝ պետութիւնք «ամայիս կորդ փոխեցան։ Դու ոչ այդպէս, կաս մընաս նոյն, բաց յալեացըդ դրուժան, կապույտ դիմաց քոց չածէ ծիրըս ծընգեալս՝ ամենակ. իբր «այգու անդ ստեղծման քում՝ Հոսես եւ արդ նոյնգունակ:

ՃՁԳ

[ocr errors]

ՈՎՀրաշափառ Հայելի, որ բարձրելոյն իսկ ինքնին
կերպարանի երեւոյթ՝ Է Jծըփանց մըրըրկաց։
Դու Հանապազ՝ թէ քստմնեալեւ Հողմաբար , թէ լըռին,
ի սիւք ու ի բուք , ի սաէմանս սառնասուզակ բեւեռաց
Եւ ընդ թօնուտ արջնաթոյր այրեցածին խորշակաւ,
Անեզը անՀուն եւ վըսեմ՝ յաւերժութեան ես պատկեր.
ԳաՀաւորակ անտեսին. ինոյն Հիւթոյ քում տարեր՝
Ջեռունք վըտի Հաստեցան. երկիրս ամէն քեզ պատկառ,
Եւ դու սիգաս խաղաս սոնք անՀետազօտ մենափառ.

[ocr errors]

Էի եւ ես խանդակաթ ի սէր քոյին՝ ովկէան , Եւ ըզբօսանք մանկութեան իմոյ եղեն՝ քո ալիք , ՍաՀիւգընալի նոսին պըղպըջակաց քոց նըման, Տըղայ տիոցս՝ ափնակոծ կոՀակքդ էին խաղալիք, Նրքին ինձ Հետք եւ Հաճոյք• Ցորտասարսուռ եւ թէ ծով Արկանէր աինչ նոքօք , էր եւ երկեղն այն քաղցրիկ • Քանզի նըման իսկ նոցին՝ էի եւ ես քո ուստրիկ։ Յանձն ի ծըփանքըդ եղեալ եւ ի մօտոյ եւ Հեռուստ, Ե- իբր յայժմուս՝ գըգուէին ձեռք իմ ըզբալ քո Հարուստ :

CLXXXV

My task is done - my song hath ceased - my theme
Has died into an echo; it is fit
The spell should break of this protracted dream.
The torch shall be extinguish'd which hath lit
My midnight lamp — and what is writ, is writ,
Would it were worthier! but I am not now
That which I have been - and my visions flit

Less palpably before me - and the glow
Which in my spirit dwelt is fluttering, faint, and low.

CLXXXVI

[graphic]

Farewell! a word that must be, and hath been
A sound which makes us linger ; -- yet — farewell!
Ye! who have traced the Pilgrim to the scene
Which is his last, if in your memories dwell
A thought which once whas his, if on ye swell
A single recollection, not in vain
He wore his sandal-shoon, and scallop-shell ;

Farewell ! with him alone may rest the pain,
If such there were — with you, the moral of his strain !

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ՃՁԵ

Աւես յաւարտ վաստակոցս չասի. եւ երգք իմ լըռեն. Եւ նիւթ բանիցս դարձագանգ ու անկեալ ի խոր մեռաւ դեռ Անուրջք երկայն երազյս՝ արդ ըզլուծումըն խընդրեն, Թողշիջցի ջա՜՝ որ զկանթեղն իմ ցայգամէջ լուցանէր: Որ ինչ գրեցաւըն գրեցաւ, հ տայր թէ Էր լաւագոյն,

ոչ

եւս եմ նոյն ինքն՝ որ ինչ երբեմն ես էի. Յածին տեսլեանցս երեւոյթք զինեւ նըւազ ըզգալի: Եւ որ երբեմն ի յոգիս բնակէր իներքըս բոց վառ, Արդ դողդոջուն եւ նըւազ, եւ անկանի շրջափառ:

[ocr errors]

229

Բարեաւմընայք.-ձայն յաճախ կրկնեալ յաճախ կրկնելի, Բարբառ՝ որ տայ ոտնառել:-սակայն բարեաւ ինձ մընայք Դուք՝ որ ըզՀետ նժդեՀին շրջեցայք յակն Հայելի Մինչ ի յետինըն տեսիլ:– ԵԹԷ խորՀուրդ մի միակ Ի խորհրդոց անդ նորուն կացցէ ի ձեզ անմոռաց , ԹԷ ծածանեալ ծըփիցէ զձեօք մի եւեթ յիշատակ , Ապա նա ոչ վայրապար կորեաց զկօշիկն եւ խեցեգակ 98, Ողջամբ մընայք • վիշտք,թէ կայր ինչ վիշտ նըմա լոկ թողքին, իսկ կըրթական նըւագացըն ՀրաՀանգք՝ այն ձեզ բաժին։

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

4. Իբրեւ նախերգանս իմն կարգեցաք զայս տուն, որ է ձԺ

տուն Գ երգոց «Բերդուածոյն Պանդխտուութեան Արոլդայ Ասպետի։

2. Աննիբաղ կարքեդոնացի:

5. կից յորմն բարձր ապարանից դքսին Վենետկոյ եւ յորմն 3 բանտի քրէական յանցաւորաց՝ արկեալ կայ կամուրջ դարկածածուկ ի վերայ ջրանցից։ ընդ այն անցուցանէին յա. տենէ ապարանիցն ի տեղի պատուՀասին՝ զդատապարտեալս՝ ի մաՀ կամ ի զնդան մշտնջենաւոր. վասն այնորիկ կոչեցաւ նա կամուրջ Հառաչանաց, Ponte dei Sospiri.

կ. Կիւբելը , ըստ Յունաց առասպելեաց դիցուբի պաշտպան

չինից եւ քաղաքաց, վասն որոյ կերպարանեն զգլուխ նորա ի խոյր կամ՝ թագ աշտարակազարդ, բերելով զձեւ մաչար. ձանաց պարսպաց:

[ocr errors]

5. Դասսոյ՝ (Դորգուադոյ) գերագոյն դիւցազներգակ քերթո.

ղաց իտալացւոց, որ երգեաց զԵրոԷսօր իմ. «Փաստ» ԳԼ: Ժորմէ Տատուածս եւ ցուցս ի բերան առեալ երգէին յաճախ վենետվեցիք յածելով թեթեւասաՀ նաւակօք իւրեանց (զոր (Գ.Գոլ կոչեն) ի մեծ ջրանցս եւ ի ծովալիձն իւրեանց:

6. ԳերաՀռչակ միակամար կամուրջն արկեալ ի վերայ մեծի

ջրանցիցն որ յերկուս բաժանէ զքաղաքն վենետկոյ :

« ПредыдущаяПродолжить »