Изображения страниц
PDF
EPUB
[merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][subsumed]
[ocr errors][graphic][ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors]

ԱԶԴ

[ocr errors]
[ocr errors]

Ոչ ընդ նշանաւորս միայն քերցողաց դարում, այլ եւ առաջինն ի նոսին վկայեալ է ի մոլովից գիտնոց՝ Պ ԱՅՐԸՆ Անգղիացի • զորոյ Ճաշակս քերդուածոց մա. տուցաք երբեմն մերազնեայցս ի ծաղկաքաղս ուրեք: իսկ այժմ՝ ընծայեմք զընտրելագոյնն մասն Համօրէն գրուածոց նորին, որ է յետին կամք Չորրորդ երգ ա. նուանեալ բերդութեանն ՊԱՆԴԽՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՐՈԼԴԱՑ uUqbSh , Childe Harold 's Pilgrimage. Japoel que տալիա նկարագրէ, թէ եւ ոչ բովանդակ, վասն այնո. բիկ եւ ԻՏԱԼԻԱ կոչեցաք զՀրատարակեալս առ ի մէնջ զերգս զայս։ Հռչակ քերթողին եւքերդուածոյն, նին բանիցն՝ որ է անմա4 Ֆիշատակն Իտալիա, վեՀագույն ի գեղապատիւ աշխարս նորոց գարուց, եւ ստէպ ացելութիւնք Տոմազնեայց քերթողին ի գրուատեալսն առ ի նմանէ վայրս, եւ մանաւանդ ի նախակարգեալն ի գլուխ երգոյն՝ ի Վենետիկ, յորում եւ մեզ եՀաս պանդխտել Հոգւոյ կամօք եւ երկրորդ ստանալ հայ

այ

« ПредыдущаяПродолжить »