Изображения страниц
PDF
EPUB
[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ԱԶԴ

Ոչ ընդ նշանաւորս միայն քերցողաց դարում, այս եւ առաջին ի նոսին վկայեալ է ի յոլովից գիտնոց` ՊԱՅՐԸՆ Անգղիացի, զորոյ Ճաշակս քերդուածոց մա. տուցաք երբեմն մերազնեայցս ի ծաղկաքաղ ուրեք: իսկ այժմ ընծայեմք զընտրելագոյն մասն Համօրէն գրուածոց նորին, որ է ..ետին կամՉորրորդ երգ ա. նուանեալ քերդութեանն ՊԱՆԴԽՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՐՈԼԴԱՅ ԱՍՊԵՏԻ, Childe Harolds Pilgrimage. Jորում՝ զԻ. տալիա նկարագրէ, թէ եւ ոչ բովանդակ , վասն այնո. րիկ եւ ԻՏԱԼԻԱ կոչեցաք զՀրատարակեալս առ ի մէնջ զերգս զայս։ Հռչակ քերցողին եւքերդուածոյն, նիւթ բանիցն՝ որ է անմա4 .իշատակն իտալիա, վեՀագոյն ի գեղապատիւ աշխարէս նորոց դարուց, եւ ստէպ սյցելութիւնք Տոմազնեայց քերթողն ի դրուատեալսն առ ի նմանէ վայրս, եւ մանաւանդ ի նախակարգեալն ի գլուխ երգոյն՝ ի Վենետիկ, յորում եւ մեզ եՀաս պանդխտելհոգւոյ կամօք եւ երկրորդ ստանալ Հայրենիս, ի նմին իսկ ի քաղաքի՝ յորում եւ մասն ինչ երգոցս յօրինեալ է ի բանաստեղծէն, եւ գլխովին ի կղզւոջ մենաստանի՝ որում յաճախ նա յայց ելանէր՝ մինչդեռ Պանդուխտն իւր թափառէր տակաւին յանե. րեւույթ Հրապարակս մտաց իւրոց • այս ամենայն ոչ փոքր յորդոր էր ի ձեռնարկութիւն Թարգմանուն Թեանս, այլ ոչ Համօրէն բաւական, եթէ ոչ Հարկ ին ի վերայ դնէր մեզ մերս իսկ Նժդեչութիւն ի Հայրենիս անդր քերթողին, ուր առաւելքան զյօժարու. թիւն յամեալ զտաղտուկ օտարութեանս այսպիսեա իմն կամեցայ սփոփել կամ՝ տանջել ոչ դիւրաթափ թարգմանութեամբ • սոյնպիսի իմն հնարս Հնարեալ եւ Հեղինակին երբեմն՝ արկանէր զանձն ի փորձ եւ ի տոյժ՝ ուսանել զմերս Հայերէն դժուարագիւտ թարբառ, ի մերում, իսկ դրան վանաց։ Բայց զի շատ Հե. ռի է թարգմանողս որպէս ի Ճարտարութենէ Հեղինա. կին նոյն եւի խորհրդոց եւ ի դիտմանց նորին, պարաս անձին վարկանի ծանուցանել ընթերցանելեաց եւ դա. ցասիրաց • զի որքան եւ սիրող եւ պատուող իցէ կամ էր ստեղծաբան եւ խորիմաց Հանճարոյ քերթողին, այնքան եւ ատեցող թերայոյս եւ սակաւաՀաւատ ո. գւոյն, զոր եւ ուրեք ուրեք նշանակէ՝ զեղչմամբ նո. րայոցն ասից կամ՝ ծանօթութեամբք եւ կամ լռու. Թեամբ իսկ• զի ողջամտացն յայտ յանդիման կան մեղմեխանքն:

իսկ վասն ոճ թարգմանութեանս ոչ ունիմ այլ ինչ ասել, բայց ի գիթողս երկաքանչիւր լեզուացն թողուլ զդատաստան , եւ յանձն առնուլ զպարտաւ. թիւն՝ ԵԹԷ ուրեք ոչ իցեմ քաջ ի վերայ Հասեալ բա. նից քերթողին, որ չէ պարզախօս եւ դիւրափոխելի՝ որպէս զայս ի քերթողաց եւ զիւր իսկ Տրամազգիս՝ չե. աեւողս նախնեացն եւ կտակարանաց ոճոյ։

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »