Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors]

Յերանաւէտ քո ափունըս տակաւին կայ տա ճար՝ Տարածութեամս փոքրատար, գեղապատշաճ գլխովին Բրյրի փոքր կառուցեալի զառիկողն Է խոնարՀ. Կըրէ ցայսօր ժամանակ ըզժիշատակ քո նախկին, փարի զոտամին Հանդարտին ալեան քոյին Հեզանաչ Զորով վազէ ստէպ փայլթեա զրաՀազգեստիկըն լուզակ Որ բընակն եւղօղին անդ ի խորին բիւրեղակ Եւ մերթկորզեալ Հարսնամատն ըսփիւռնաւէնդ մըկանունս Ուր մեղեղուկք զրուցեն Վիտք ըզվէպս իւրեանց պղպըջուն»:

ԿԸ

Անցորդ , առանց օրէնել զվայրաց Ոգի՝ մի երթար,
ԶԻ ԹԷ զեփիւռ մաքրենի շընչէ յօդոցն ի քո դէմս՝
Գիտեա զի շունչէնորին. եւ թէ յեզերս անդ պայծառ
ի պերճախօս իմըն մարգ ճեմն առնուցուս ծաղկաձեմս,
ԹԷ զովագինդ այդ տեսիլազդէ ի սիրտ Հով Հեշտին,
Եւ ի փոշւոյ մածել ծանրատաղտուկ կենացն ինչ
Մըկըրտութեամբ Բընութեան լուացեալգործէսուրբ
Ապա քեզ պարտ եւ արժան Է ունելշնորըս նըմին,
ՋԻ դադարեալըռեցոց առ վայր մի զկիրս աղետին :

եւ ջինջ,

ԿԹ

ՈՎշառաչիւնք ջուրց ուղխից ի կատարած բարձրա på Վիմակըտուր ընդ պարեխս ալեաց՝ Վիժի Վելինո 48 . ՈՎքարավէժ աաէանացն, երագ զինչ լա օդաՀերձ վակժոյժ կոչակք փըրփըրին մէջս անդունդին երերնոյ։ ՈՎԴըժոխք ջուրց Հոսանաց , ուր դար մռնչիւնք եւ բռնչիւնք Եռան զեռան Հանապազ յորձանապտոյտ ի տանջանս, խեթկեալմաՀեղօրէասէ ապաժոյժ քիրսոն ի Հոսանս Նոր փլեգեզոն 49 ընդոստնու՝ Հիտ գայ զժայռիւքն ի ցընցուղ Ջեզերք վըէին կանգնելովք, մանկարեկիր իմն երկիւղ,

LXX

And mounts in spray the skies, and thence again
Returns in an unceasing shower, which round,
With its unemptied cloud of gentle rain,
Is an eternal April to the ground,
Making it all one emerald: - how profound
The gulf! and how the giant element
From rock to rock leaps with delirious bound,

Crushing the cliffs, which, downward worn and rent With his fierce footsteps, yield in chasms a fearful vent.

LXXI

To the broad column which rolls on, and shows
More like the fountain of an infant sea
Torn from the womb of mountains by the throes
Of a new world, than only thus to be
Parent of rivers, which flow gushingly,
With many windings, through the vale :- Look back!
Lo! where it comes like an eternity,

As if to sweep down all things in its track, Charming the eye with dread, - a matchless cataract,

LXXII

Horribly beautiful ! but on the verge,
From side to side, beneath the glittering morn,
An Iris sits, amidst the infernal surge,
Like Hope upon a death-bed, and, unworn
Its steady dyes, while all around is torn
By the distracted waters, bears serene
Its brilliant hues with all their beams unshorn:

Resembling, 'mid the torture of the scene,
Love watching Madness with unalterable mien.

[ocr errors]

Երկնապտղոյ ցայտ'ի վեր, տարափաձեւ ցնդ ի վայր Ճախարակեալանդադար եւ տարածեալշըրջասփիռ Մանրակայլակ ամպաֆոս անձրեւածին ցօղսամայր Յաւերժական ապրիԷլգործէնդ ստորեւն իւր երկիր , Ա: Հասարակ փոխելով տեղւոյն ի տիպ զըմրդխտի: Քանի՜ խորին Է վիֆն այն եւ զիարդ տարրըն Հըսկայ Խելառ մոլար ոստոստմամբ ժայռից ի ժայռ ընթանայ Թաւալգոլոր կարկառօք՝ որք ընդ սանդուղսին խոսում: խարդաւանեալթօթափին բացեալխոռոչս աՀաւոր,

ՀԱ

0ժանդակել զի բարձանցըն տաՀեալ սին լայնալիճ, Որքառաւելբերէ զկերպ աղբեր ծովու նորածին Ըզլեռնակոյտն արգանդի լուծեալ երկունս բարձրաճիչ Յարարչութիւն աշխարհի նորոյ ձօնեալ անդըստին, Քան ծընողի պետական կարկաջաձայն Հոսելոց Դարձ ի դարձի ճեմելով մանուածաւալի Հովտին. Հայեաց ընդ կրունկըն, Հանգոյն յաւերժութեան իմն ինքնին Համաքարշեալվարելով զոր գըտանէն ի-րն Հոսանս , Սըխրանք աչաց եւ սարսափ , Տոսի անզգս այս քաՀանա.

ՀԲ

Գեղեցկութիւն՝ Հաւոր: իսկ ի վըէիցըն բերան
Ծիածաւալծայրի ծայր առաւօտին պաղպաջուն
Ըսսնդարտք կոչակաց կախեալկան թեւք Հիռութեան
Որպէս թէ Յոյս ի վերոյ մաՀու մաՀեաց առկայուն,
Եւ մինչ Համայն ըզնովաւ ջըրակոծեալեւ ջընջի
Նա երանգօքն անեղծիք փայԼ ըզփայլի Հարկանի ,
Հանդէս չանուրջն առնելով ճառագայթից տողանի.
Նըմանեալիմըն Սիրոյ որ ի դըժնեայ տագ

սգնապն անդ Առ ցնորելով.ք Հըսկիցէ՝ միշտ երեսօք անվսկանդ :

LXXIII

Once more upon the woody Apennine,
The infant Alps, which — had I not before
Gazed on their mightier parents, where the pine
Sits on more shaggy summits, and where roar
The thundering lauwine -- might be worshipp'd more ;
But I have seen the soaring Jungfrau rear
Her never-trodden snow, and seen the hoar

Glaciers of bleak Mont Blanc both far and near,
And in Chimari heard the thunder-hills of fear,

[ocr errors]

LXXIV

[ocr errors]

Th’Acroceraunian mountains of old name;
And on Parnassus seen the eagles fly
Like spirits of the spot, as't were for fame,
For still they soared unutterably high:
I've look'd on Ida with a Trojan's eye ;
Athos, Olympus, Ætna, Atlas, made
These hills seem things of lesser dignity,

All, save the lone Soracte's heights display'd
Not now in snow, which asks the lyric Roman's aid

LXXV

For our remembrance, and from out the ptain
Heaves like a long-swept wave about to break,
And on the curl hangs pausing : not in vain
May he, who will, his recollections rake,
And quote in classic raptures, and awake
The hills with Latian echoes; I abhorr 'd
Too much, to conquer for the poet's sake,

The drill'd dull lesson, forced down word by word
In my repugnant youth, with pleasure to record

[ocr errors]

0՜ն անդր Հապա «Ապենին անտառախիտ միւսանգամ 80 ՅԱլպեայ լերանցըն զաւակ , զոր պատուէր մեծապէս Թէ չէր կանխաւ Հրաշացեալիմընդ ծընողն յաղթանդամ, Ուր եղեւինքն ընձիւղեն ի շեպ կոչակս ապալերս, Ուր *րոտընդոստ գարգացմամբ թաւալ բերին ուuինք ձեանց. Ալիմտեսեալէ զանկոին ըզկուտան լեառն երկնադեզ 81 Սառամանեօքն յաւերժիւք , եւ ըզսառույց լուսակէզ Ցրտասարսուռ Սսպիտակ լերինն՝ մօտուստ եւ Հեռի, Եւ արՏաւրաց չանդիպեալ կայծակնացայտ կիմեշի 88 :

[ocr errors]

ԸՀինաւուրցսըն տեսի Շանթակատար ես լերինս 83 Ու ի գագաթան Պառնասայ զարծուին սլացիկ եւ խոյանը՝ Որպէս ըզքաջ այնց վայրաց , իբր Համբաւիւ-րն իսկ առ Հինս, ԶԻ ցար

առնուն նոքա թռիչս յանՀասականն Է՝ սաէմանս : Եւ որովացի Հայեցիք կացի մակճիռս ընդ իդաս, Աթոս, ԵտնԷ, Ուիւմպոս ու Ատլաս՝ անշուք եւնըկունս կացուցանեն ըզլերանցս ինձ այսոցիկ ըզբարձունս. Քաւ ի միոյն՝ Սորակտեան բարձրաւանդէն միայնակ 84, Ոչ ձիւնափառ՝ իբր յիշէր Հռովմայեցին քնարերգակ 88

ՀԵ

Արտակիտեալի դաշտն թեթէ յինքեան կերպարանս Մըկանաձիգ կոչակի մերձ եղել է խորտակ Եւ վիմատառ կառել «օձաձեւիկն ի ձըգանս. կամեցողաց ոչանդէպ յուզելզմըտացն յիշատակ Ը:քաջագիր սոփերացն .եղեղելտառ սխրալի, Զարթուցանելի բրյուրս լատինացի արձագանգ • Ազատեցի ես առ վարժ քերթողական եւ Հրաչանգ Ըզգաս ուսմանըն տաղտուկ , առնուլի սուլթան առ բան, Մինչդեռ մանուկն իսկ էի, մուսով երբեմն այնց Ֆիշման ,

« ПредыдущаяПродолжить »