Изображения страниц
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][ocr errors]
[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ԱԶԴ

Ոչ ընդ նշանաւորս միայն քերթողաց դարում, այլ եւ առաջին ի նոսին վկայեալ է ի յոլովից գիտնոց՝ Պ ԱՅՐԸՆ Անգլիացի, զորոյ Ճաշակս քերդուածոց մատուցաք երբեմն մերազնեայցս ի ծաղկաքաղս ուրեք: իսկ այժմ ընծայեմք զընտրելագոյն մասն Համօրէն գրուածոց նորին , որ է յետին կամ Չորրորդ երգ նուանեալ քերդութեանն ՊԱՆԴԽՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՐՈԼԴԱՅ Udqbsh, Childe Harold's Pilgrimage. Jopac qh_ տալիա նկարագրէ, թէ եւ ոչ բովանդակ, վասն այնոջիկ եւ ԻՏԱԼԻԱ կոչեցաք զՏրատարակեալս առ ի մէնջ զերգս զայս։ Հռչակ քերթողին եւքերդուածոյն, նիւթ բանիցն՝ որ է անմաJիշատակն իտալիա, վեՀագոյն Է գեղապատիւ աշխարէս նորոց դարուց , եւ ստէպ սյցելութիւնք Հոմազնեայց քերթողին ի դրուատեալսն առ ի նմանէ վայրս, եւ մանաւանդ ի նախակարգեալն ի գլուխ երգոն՝ ի Վենետիկ, յորում եւ մեզ եՀաս պանդխտելհոգւոյ կամօք եւ երկրորդ ստանալ Հայ

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »