Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ՈՎփերարա, ի փողոցըն քո նդարձակս Է խոպան 24, ՈՍՏ ուղղաձիգ չափ ազդէ զի չէր պարտ գոլանապատ , Թբին անէծք տարածեալք յիշխանանիստըն կայան Եստեան տոՀմի Հինաւուրց՝ պերճացել երբեմն աստ. Որ յօրանայր ամրացեալի պարըսպիր՝ երկայն դար։ Եւ մերթ պաշտպան եղեալ մերթ բըռնաւորաց Հաւասար, Ըստ սադրելու մեղափո կորից ի սիրտըս տըկար, Ձեռն արկանէր ինոսա՝ որք կտրեցինն ըզպըսակ , Զայն՝ զոր Տանդեայ ճակատ ցայն վայր էր կորեալ միայնակ:

[ocr errors]

Եւ Դասսոյ փառք է տոՀմին այնմիշխանաց եւ պարսաւ, Լուր միանգամ գերգ նորուն ու իաուղն Հայեաց ի տըխեղծ **, Եւ տես քանի ծանրագին Տորկուատեայ լեալէ Համբաւ Եւ յոր սաէմանս Ամփոնսոս զիւրըն վարեաց բանաստեղծ Զբառական բըռնաւոր, ոչ կարէր սանձ արկանել Մըտացն ազատ զոր ատեայր ու առնել ջանայր Հեղձուցից : Շրջասյատեալմոլեկան գընդաւ դիւաց-ըզգեցիկ ջուցանէր ի սանդարս, այLSասին փառք անվախճան Հալածեցին Հեռքեցին զոր ըզնովաւ էգ դիզան ։

XXXVII

The tears and praises of all time; while thine
Would rot in its oblivion - in the sink
Of worthless dust, which from thy boasted line
Is shaken into nothing — but the link
Thou formest in his fortunes bids us think
Of thy poor malice, naming thee with scorn:
Alfonso! how thy ducal pageants shrink

From thee! if in another station born,
Scarce fit to be the slave of him thou madest to mourn:

XXXVIII

Thou! form ’d to eat, and be despised, and die,
Even as the beasts that perish, save that thou
Hadst a more splendid trough and wider sty:
He! with a glory round his furrow 'd brow,
Which emanated then, and dazzles now,
In face of all his foes, the Cruscan quire,
And Boileau, whose rash envy could allow

No strain which shamed his country's creaking lyre,
That whetstone of the teeth — monotony in wire!

XXXIX

Peace to Torquato's injured shade! 't was his
In life and death to be the mark where Wrong
Aim'd with her poison'd arrows — but to miss.
Oh, victor unsurpass' d in modern song!
Each year brings forth its millions; but how long
The tide of generations shall roll on,
And not the whole combined and countless throng

Compose a mind like thine? though all in one
Condensed their scatter'd rays, they would not form a sun.

[ocr errors]

Զանուն նորա Հռչակեն դարք յարտասուս եւ ի ճառ, Մինչ քո անուն, Ալփոնսոս, ի մոռացօնըս մատնէր Եկեալընդ աղու պիղծ փոշւոյ՝ զոր զարմ քոյին սընափառ Յունայնութիւնըս ցընդէ , թէ ոչ երկաթն աննուէր Յոր պարանեալպընդեցեր զերանութիւն քերթողին՝ Sայր մեզ ըզՀԷջ չարութիւնդ յիշելեւ զմեծ նախատինս: Ո՛ , իբր ի քէն դցքuական պաճոյճք անկեալ երեւինս. ԵԹԷ Ձայում վիճակը քեզ ծընանելՀասեալ էր՝ Մեծ էր ըստրուկ լինելայնըմ՝ զոր վըշտօք զզուեցեր.

ԼԸ

Ա՛յ դու չաստեալլոկ ուտել ի կեալանարգ եւ ի զուր Ու ի սատակիլ անբանից զուգ, այսու լոկ գերազանց։ Զի քո ախոռ Ճոխափայլ եւ ընդարձակ քո մըսուր։ Նա զխորշոմեալ ճակատաւն ածեալ պըսակ լուսասյանն Որ ծագէրն յայնժամ` եւ այժմիկ ակնախըտիղշողշողէ, Ընդդէմ չանուրցն ոսոխաց կայ , եւ կրուսկեան կաճառու 24 Եւ զրանախանձ Պուալ , որ զկըծեալ ոչ յանձն առնու Թէ ձաղիցէ զՀայրենի կերկեր քընարն՝ երգ օտար, Զատամնառուն զայն Ձեսան եւ զՀոմաձայնն տողից շար։

Նախատակով Տորկուատեայ խաղաղութիւն արդ ուրուեաց Զոր եւ կենօք եւ մաՀու թիրախ կարգեալքէն ժըխոր Դեղեալփըքնօք նետաձիգ եղեւ յաճախ՝ եւ վրիպեաց ։ Ով դու Հանուրց յաղթական երգաՀանից դարուց նոր։ Բիւրք բիւրուց գան ամ՝ յամէ , այԼորքան ծով մարդկութեան. Վերընծասցէ եւ զիջցէ , եւ ի խըռան անդ ազգաց Համօրէն ոչ գտցեն միտք մի Հաւասարք քոց մըտաց՝ Գումարելով ճառագայթք թէ գումարին ամէն ցիր Ու թաւիցեն արեգակըն մի գործելլուսաձիր:

XLIII

Then might 'st thou more appal; or, less desired,
Be homely and be peaceful, undeplored
For thy destructive charms; then, still untired,
Would not be seen the armed torrents pour 'd
Down the deep Alps ; nor would the hostile horde
Of many-nation 'd spoilers from the Po
Quaff blood and water; nor the stranger's sword

Be thy sad weapon of defence, and so,
Victor or vanquish'd, thou the slave of friend or foe.

XLIV

Wandering in youth, I traced the path of him,
The Roman friend of Rome's least-mortal mind,
The friend of Tully: as my bark did skim
The bright blue waters with a fanning wind,
Came Megara before me, and behind
Ægina lay, Piræus on the right,
And Corinth on the left; I lay reclined

Along the prow, and saw all these unite
In ruin, even as he had seen the desolate sight;

XLV

For Time hath not rebuilt them, but upreard
Barbaric dwellings on their shatter 'd site,
Which only make more mourn’d and more endear 'd
The few last rays of their far-scatter'd light,
And the crush'd relics of their vanish'd might.
The Roman saw these tombs in his own age,
These sepulchres of cities, which excite

Sad wonder, and his yet surviving page
The moral lesson bears, drawn from such pilgrimage.

Գ

Յայնժամ՝ յաւէտ աէարկու կամ՝ թընըւազ տարվելի դստեալՀեզիկ ի քում տան վայելէիր մանդորրուս, էս ոչլայի ըզչարեացդ առիթ ըզգեղնազելի, Ոչ եւս էր յայնժամ՝ դիտելընդ վախս Ալպեայց վայրիչու Հեղեղազայո րոս զինուց եւ խառն ի խուռն առանց դրո՜ս, Ասպատակել եւ լափել «Երիդանու ջուրց զարիւն. Եւ ոչպաշտպան ցաւագին կայր քեզ սուսեր այլազգւոյն, կով թէպէտ եւ յաղթող թէպէտ յաղթեալ Joinարաց՝ Ասպէս ըստրուկ լինէիր բարեսիրաց կամ՝ չարաց:

[ocr errors]

ի մանկութեանս յածաչու զՏետս երթայ մըտերմին Մերձագունի անմա4ից Հռովմէական Հանճարոյն 60, Տուզլեայ ասեմ մըտերմի. եւ ի Հերձուլումնաւին Դաշըն Հողմովըզպայծառ ծովուն կապոյտ դաշտ սիրուն, Ինձ Մեգարա Ժառաջոյ ու ի թիկանց կայր Եգինէ. ԸզՊիրէովն ունէի յաջմէ , ձախմէ զկորընթոս, Եւ ընկողմնեալի նաւուն ի խելս աչօք վայրաղբօս Համանգամայն դիտէի զնոցուն սըփիւռ աւերակ , Որպէս եւ նայն դիտէր 3այնժամ՝ ամայի նոյնգունակ ։

ԽԵ

Քանզի չեւ եւս ըզնոսին վերակառույց ժամանակ։ Ամետաղաւարք բարբարիկք ի դերբուկս անդ կանգնեցան Ողբալիս եւս

արդարեալ եւ սխրալիս Հանգունակ Ըզնըւազեալ ճառագայթ լուսոյ նոցին ցիրեւցան Եւ ըզնըշխար ջախջախեալ չարըստութեանցն անցելոց : Տեսանէր յայնժամ՝ ուրեմն Հռովմայեցին գերեզմանս Դամբանարան քաղաքաց որ տըխրագին տան զարմանս. Եւ արդ պատճնխրատական գրոց նորին մընայուն վարդապետէ զոր ուսաւն ի տարաշխարէն անդ Է՝ չուն ։

« ПредыдущаяПродолжить »