Изображения страниц
PDF
EPUB

1

X

My name from out the temple where the dead
Are honour'd by the nations — let it be
And light the laurels on a loftier bead!
And be the Spartan's epitaph on me —
» Sparta hath many a worthier son than he ».
Meantime I seek no sympathjes, nor need;
The thorns which I have reap 'd are of the tree

I planted : they have torn me, and I bleed:
I should have known what fruit would spring from such a seed.

[ocr errors]

XI

The spouseless Adriatic mourns her lord ;
And, annual marriage now no more renewid,
The Bucentaur lies rotting unrestored,
Neglected garment of her widowhood!
St. Mark yet sees his lion where he stood,
Stand, but in mockery of his wither'd power,
Over the proud Place where an Emperor sued,

And monarchs gazed and envied in the bour
When Venice was a queen with an unequall’d dower.

XII

The Suabian sued, and now the Austrian reigns.
An Emperor tramples where an Emperor knelt;
Kingdoms are shrunk to provinces, and chains
Clank over sceptred cities; nations melt
From power's high pinnacle, when they have felt
The sunshine for a while, and downward go
Like lauwine loosen 'd from the mountain's belt;

Oh for one hour of blind old Dandolo!
Th’octogenarian chief, Byzantium's conquering foe.

[ocr errors]

Եւ թէ զանունս իմ Հերքեն ի տաճարէն ան ի բաց Ուր պատուեն եւ ազինք ըզմեռելոց յիշատակ,••• gԸ... եւ թող դափնի պսակ դիցի վեՀին ճակատաց Արձանագիր ըսպարտեան շատ լիցի իմ տապանակԹԷ՝ « Սպարտայ են են որդիք արժանաւորք քան ըզսա Չեմ Հետամուտ Համակիր սիրոյ այլոց ու ոչ կարօտ. իմ ձեռատունկ ծառոյ տուրք է ինձ փըշոցս այս նարօտ, Ինոցանէն խոցոտեալաՀա կաթեմես զարիւնս, Ոչ մարկանելանդ ըզսերմն՝ էր պարտ Ֆիշելեւ զարդիւնս:

8

[ocr errors]

Արիացեալն Ադրիա լալով արդ այ զամուսին *. Ոչ եւս ամաց յամս Հանդէսք իւր կատարին Հարսանեաց , Եւ Եզնացլիկ ճըգեկեր անկեալ դընի մամային, Իբրեւ անպէտ պաճուճանք այրիութեան երեսաց։ Այւդիտէ ցարդ Սուրբ Մարկոս զառիւծն ուր կայրն իսկ մա. էկայ , այLծառաջ նշաւակի Տարըստութեան կապտելի իռաջ : Է Հրապարակ անդր՝ ուր գայր ինքնակալուուխտ ողոքոյ Ուր եւ աքայք պըլնուին ընդ վենետիկ ինախանձ , Յորժամբազմէրըն գըլխոյ պըճնեալի առոգ

մեծագանձ։

[ocr errors]

10

[ocr errors]

ԺԲ

Սաարեանն եւ երբեմն աղերսէր. արդ Էշխէ տէրն Արեգան (Ուր ծունր ածէր ինքնակալ, արդ ինքնակայդոփԷ անդ Արքայութիւնք խոնարՀեալք կացին ի մարղս աննըշան , Քաղաքանի վարչակիր շըղթայակապ ի կաշկանդ • Հալեալ ազանց ի կատարս անդ զօրութեանց վերնածայր Այն ինչ ազդեալք յարեւուն ճառագոյթից փառապանծ, Ու աՀա գըրին իբրեւ ձեան Հրոսակք ընդ կուշտըս լերանց : (Ո՛չ, եւ զմի ոայր ժամեւեթ ըզՏանտոլ 2 զաչացուին Զուրսընամեայ գոռ վարչի եւ Բիւզանդեայ յաղթողին :

12

[ocr errors]

XIII

Before St. Mark still glow his steeds of brass,
Their gilded collars glittering in the sun;
But is not Doria's menace come to pass ?
Are they not bridled? - Venice, lost and won,
Her thirteen hundred years of freedom done,
Sinks, like a seaweed, into whence she rose!
Better be whelm'd beneath the waves, and shon,

Even in destruction's depth, her foreign foes, From whom submission wrings an infamous repose.

XIV

[ocr errors]

In youth she was all glory, - a new Tyre; -
Her very by-word sprung from victory,
The « Planter of the Lion which through fire
And blood she bore o'er subject earth and sea ;
Though making many slaves, herself still free,
And Europe's bulwark'gainst the Ottomite;
Witness Troy's rival, Candia! Vouch it, ye

Immortal waves that saw Lepanto's fight!
For ye are names no time nor tyranny can blight.

XV

[ocr errors]

Statues of glass - all shiver'd -- the long file
Of her dead Doges are declined to dust;
But where they dwelt, the vast and sumptuous pile
Bespeaks the pageant of their splendid trust;
Their sceptre broken, and their sword in rust,
Have yielded to the stranger: empty halls,
Thin streets, and foreign aspects such as must

Too oft remind her who and what inthrals,
Have flung a desolate cloud o’er Venice 'lovely walls.

ԺԳ

[ocr errors]

1

ի պատըշգամբ Մարկոսեան ձիք իւր շողան պըղընձիք 15

18,
Արեգնափար փայակեալմոսկեսարեան մանեկան։
ԱԺthչ Դորեայ սպառնալիք ի գլուխ ելին աւադիկ 14
Եւ միքն աՀա սանձեցան։ — վենետիկ Հէգ եւ գերած

: - ,
Զազատութիւն կորուսեալ տասանց դարուց եւ երից
Անկաւ զինչ խոտ ծովափին յորմէ անձիւղեալ եւ կանգնէր:
Հետախաղաղ մալեաց ծոց լաւ է լինել վայրաբեր
Ու'ի կորըստեանն իսկ ՛ի խորս խոյս ոսոխէն տալօտար
Քան նըւաճեալընդ նովիմբ կեալ յանդորրու ապիկար։

ԺԴ

[ocr errors]

ի մանկութեան մօրացեալփիա

առազգեաց նոր ոմն էր Տուր Զ առ առակէ զրոյց իսկ զիւր ետուն նըմա յաղթանակք, Զ Առիւծատունկն այն անուն 18 . քանզի նդ արիւն եւ ընդ Հուր Անցեալ՝ կանգնէր առիւծունս յերկիր ու ի ծով վըտարակԳերի վարեալըզբազումս՝ ինքըն կելով միշտ ազատ : Եւ Օսմանիկ թըռնութեան դէմքկսայր պատուար Եւրոպայ Յերաշխ ինձ կաս դու կրետէ՝ Հակառակորդ Տրովադայ , Անմա4 ալիք դուք վըկայք նաւամարտին Բ Լեպանդ, Ոչ ժամանակ մաշէ ոչ ըռունք զանուանքդ անվըկանդ :

ԺԵ

Որպէս անդրիք բիւրեղեաք՝ դըքսից նորին բազմաչար Հարեալպատկերքն ի փըշուր որպէս փոշի Հոսեցան, ԱԼԲնակարան իսկ նոցուն պալատըն ողերձ լայնատարր Մեծաքարոզ հըռչակէ զպաղպաջ փառացն աննըման, Մականք նոցին խորտակեալք, եւ սուր սուսերք ժանգաբար Տեղի ետուն օտարին, արաբ եւ դաՀէինք արդ թափուր, փողոցք նըրբանք , դէմք օտար Ֆիշեցուսցեն յարամուր ԹԷ Աք ոմանք կամ արդեօք որպիսի դառըն կընճիռ Արկ ըզսիրուն վենետիկեան զորմովք մըթար տխրակիր:

[ocr errors]

XVI

When Athen’s armies fell at Syracuse,
And fetter'd thousands bore the yoke of war,
Redemption rose up in the Attic Muse,
Her voice their only ransom from afar:
See! as they chant the tragic hymn, the car
Of the o’erinaster'd victor stops, the reins
Fall from his hands - his idle scimitar

Starts from its belt — he rends his captive's chains, And bids him thank the bard for freedom and his strains.

XVII

Thus, Venice, if no stronger claim were thine,
Were all thy proud historic deeds forgot,
Thy choral memory of the Bard divine,
Thy love of Tasso, should have cut the knot
Which ties thee to thy tyrants; and thy lot
Is shameful to the nations, most of all,
Albion! to thee: the Ocean.queen should not

Abandon Ocean's children; in the fall
of Venice think of thine, despite thy watery wall.

XVIII

I loved her from my boyhood; she to me
Was as a fairy city of the heart,
Rising like water-columns from the sea,
Of joy the sojourn, and of wealth.the mart;
And Otway, Radcliffe, Schiller, Shakspeare's art,
Had stamp'd her image in me, and even so,
Although I found her thus, we did not part;

Perchance even dearer in her day of woe,
Than when she was a boast, a marvel, and a show,

« ПредыдущаяПродолжить »