Изображения страниц
PDF
EPUB

սանց . եւ կայ մնայ ցայսօր զշինողին կրելով զանուն. եւ է վայր.զբօսանաց տիկնաց Հռովմայ :

[ocr errors]

75. կոլիսէ Colismus, կամ՝ փլաւեան ամփիթէատրոն, մեծա.

գոյն թատերց Հռովմայ , որ տանէր արս իբրեւ ինն հիւր. եւ ուր՝.աճախ գազանավարտքն լինէին, եւ կոչեցաւ այսպէս վասն անՀեբեդ մեծութեանն, քանզի Կոլու մեծ եւ խոշոր լսի ըստ Ֆոն լեզուի։ Մեծագոյն է ի մնացուածս աւերակաց շինուածոց նախնեաց , եւ տակաւին կանգուն կայ մեծաւ մա. սամբ :

76. Նեմեսիս , դիք վրիժուց ըստ առասպելեաց, Արամազդայ

եւ Հարկէ դուստր, կամ Ովկիանու եւ Գիշերոյ , զոր կերպարանեն թեւաւոր, կրելով օձս եւ շանթիս :

[ocr errors]

77. Որեստէս որդի Ագամեմնոնի սպանելու կամակցութեամբ

կնոջն կլիւտեմնեստրեայ • պատուէր առեալժանուրջս ի Հօ. ր. ապան զմայր իւր, վասն որոյ զամս բազումս տանջիւր «ԱրՏաւրաց դժոխայնոց եւ փախստական լինէր, մինչեւ շիջաւ ցասումն դից։ զայս դէպա առին ողբերգել քերթողք Ճարտարք:

78. Յանոսեան ակնարկութիւն. -Ցանոս ըստ առ:

ռասպելեաց որդի Էր Ապողոնի, եւ գաղթականութեամբ անկեալիտա. լիա կառոց դաստակերտ յիւր անուն ի վերայ միոյ ի բլրոց Հռոմայ , եւ ասպնջական լեալՍատուռնոսի դից Հալածել Ձերկնից՝ ընկալաւ ի նմանէ նորէս տեսանելոյ զանցեալն եւ զասլառնին, վասն այնորիկ եւ կրկնադեմ կերպարանի:

1

[ocr errors]

79. Ակնարկէ ի գեղաքանդակ կճեայ անդրի սու ուսերամարտի

օրէասականի, որ Համարի գաղափարեալ ի պղնձեայ ան. Դրոյն ձուլել Է կտեսիլայոսէ։

80. Պանթեոն, որ ըստ յունական ձայնին նշանակէ Ամենայն

դից, զի ամենայն խառնաղանճին Ոլիմպեայ նուիրեցին զայն Հռովմայեցիք կանգուն կայ մեծատարր տաճարն բո

լորշի. վասն որոյ եւ այժմ Բոլրr} կոչի ի ռամկաց, Rotonda, եւ նըւիրեալ է Մարտիրոսաց Տիրամար:

81. Այսինքն որք աղօթեն շարիք ուլանց, որ է Համարիչն

կամ վարդարանն:

82. Աւանդութեամբ պատմի ցարդ Է Հռովմթէ զՀայր դատա.

պարտեալի բանտ մաՀու սնուցանէր դուստրն ծնողասէր իւրով իսկ կաթամբ. եւ տեղի բանտին ասեն Էր այժմեան Ս. Նիկողայոս եկեղեցւոյն վայր՝

[ocr errors]

83. Ադրիանու դաստակերտ, այժմ կոչի Ս. Հրեշտակի բերդ ,

Castel Sant” Angelo. Ադրիանոս կայսր շինեաց զայն անՀեդեր իմն շիրիմ՝ վասն իւր, թերեւս մեծագոյն շիրմաց եւ աննմա. նագոյն. պատսպարան է արդ ամրութեան Հռովմայ :

84. Գմբէթ տիեզերաՀռչակ մեծի տաճարի Ս. Պետրոսի:

85. Ի բնագրին՝ Ալպեան լեառն:

86. Լայոնովն որդի Պռիամու եւ քուրմն Ապոլոնի, Հակառա.

կէր իշխանաց Տրովաց-ոց չմուծանելի քաղաք անդր զձին փայտակերտ զոր Յոյնք նուէր իմն կարծեցուցանէին առնել, եւ Հարկանէր զնոյն գեղարդեամբ . եւ աՀա օձք վիշապք պատեալ զնովաւ եւ զերկոքումբք որդեկօքն՝ Հեղձուցանէին չարատանջ։ Հրաշակերտ անդրի սոցա Հելլենական ձեռին գործ գտաւ ի սկիզբն ԺԶ դարու ձագարակս Տիտոսի եւ եդաւ ի վատիկան:

87. Ապոլոնի անդրին գեղեցկագոյն Համարեալ սառնապատ.

կերս ճարտարեալս ի նախնեաց, կայ ի պատգամաձեւ ժայռ դաՀոճի մի է վատիկան , վասն որոյ եւ Ապոլոն պատշգա. մին կոչի, Apollo del Belvedere.

88. Ողբայ զմաբ կարլոդդայ դստեր Գէորգեայ Դ թագաւորին

Անգղիոյ, որ դժուարածին լեալ մեռաւ, որպէս եւ՝ ուստրն նորընծայ *

89. Նեմի գիւղ մերձ ՆԱ:պանոյ , ուր ասեն ՃեմիլԵգերիա, Է

պուրակս տաճարին Արտեմեայ՝

1

90. Ալբանդյ, քաղաքաւան, ամարանոց Հռովմայեցւոց, աւերի

Հնոյ քաղաքին Երկայնն Ալբայ :

91. Սկիզբն Ենէականին դիւցազներգութեան Վիրգիլեայ

92. Կիկերոնի Տուլլիոսի ամարաստուն եւ ագարակք ի Տուս.

կուլոն գեղջ, որ էայժմեանս Ֆրասկագի:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

94. կալբԷ եւ Աքիւլ անուանք արձանացն Հերակլի զոր կանգ

նեաց ի կիրճս կադետայ , այսինքն են Հրուանդանք Ճիպրալ

93. Սիւմպլեգադ կամ՝ Կիւանեան սլարեմք ի Թրակեանն վոս.

փոր ի մուտս Սեաւ ծովու :

96. Արմադա, այսպես կոչէր Անյաղթն անուանեալ տորմիղ նաւաց Հարիւր երեսուն եւ Հնգից, զոր Փիլիպպոս Բ արքայ Սպանիացւոց յամին 1588 առ

սռաքեաց ընդդէմ՝ Անգղիացւոց: այւմրրիկք եւ թշնամիք վատթարեցին զայն, եւ սակաւք ի նաւացն զերծան է

97. Տրափալկար Տրուանդան ի կրճին Ճիպրալդարայ , ուր Նելսոն ծովապետ անգլիացի խորտակեաց զնաւատորն փռանկաց եւ Սպանիացւոց , եւ ինքն վիրաւորեալ մեռա, (1805)։ Jետ մարտին մրրիկ մեծ անկեալ ի ծովն տագնապ եւ վնասանՀնարէն Հասոյց յաղթողացն եւ յաղթելոց *

98. կոշիկ՝ նշան բազմաշրջութեան պանդխտի, եւ խեցեգակն

առձեռն ըմպանակ նորին :

:

[ocr errors][merged small][merged small]
« ПредыдущаяПродолжить »