Изображения страниц
PDF
EPUB

զՀամազգին իւր կոչէ Արիոստոս Հիւսիսային, եւ զիտալացին՝ Սկոտ Հարաւային:

28. Զառաջինն յեկեղեցւոջ Բենեդիկտեանց թաղեալ կայր

մարմին Արիոստոյ ի Փերրարա, եւ կիսանդրի ի վերայ շիրմին երկաթակուռ դափնեձեւ պսակաւ՝ որ շանթաբար լեալ երբեմն անկաւ, զայս դեպս Ֆիշէ քերցողս եւ ի չքմեղս կացուցանէ ի կասկածանաց թերաՀաւատից:

[ocr errors]

29. Աս տունս եւ որ զկնի սորին՝ ազատ իմն թարգմանութիւն

է գերաՀռչակ չորեքտասանողեայ նուագի քնարերգակն իտալաց-ո Ֆիլիգայայ, որ ընդ աննմանսն դասի սրտառուչ եւ գեղեցիկ երգոց *

5). Մտերիմ բարեկամն Տուլլեայ Կիկերոնի Սերվիոս Սուլպի

կիոս, որ նաւելով զննէր զմնացորդ քաղաքացն Ելլադայ *

[ocr errors]

3. Առնոս գետ, Arnus, Arno. ոռոգանէ զԴոսկանա եւ թափի

ի միջերկրական ծով: — Ետրուրական Աթէնք կոչէ զՓլորենտիա կամ Ֆիորենտա (Ծաղկաւան) մայրաքաղաք Դոսկա. նայ • որ է երկիր նախնի Ետրուրացւոց եւ Տուսկեանց •

.

1

52. Անուանի արձան Աստղկան որ Մեդիկեանն կոչի, մի ի

Հրաշակերտից յունական ճարտարութեան Համարեալ: որում՝ շռայլէ քերդրողն գովութեամբ:

[ocr errors]

35. Հերա, Աթենաս, Անաֆիտ եւ Աստղիկ դիցուէիք վիճելով

վասն գեղ: իւրեանց՝ դատաւոր ասեն կացուցին զՀովիւ մի Տրովածի կամ զՊարիս զորդի Պռնամու Տրովացւոցն արքայի, եւ նա զԱստղիկ ասաց լինել գեղեցկագոյնս

[merged small][ocr errors][merged small]

36. Միքայել-Անգելոս, ՄիքելանՃէլ ըստ իտալացւոց , մե.

ծաՀանճար անդրիագործ, ճարտարապետ եւ նկարիչ:— Աւֆիրի գերագոյն ողբերգակ քերցողաց իտալացւոց։

1

57. Գալիլէոս, Հայր նորոց աստեղաբաշխից, Հեռադիտակին

գտող, եւ շարժմանն երկրի վարդապետող:

58. խորագէտ պատմագիր իտալացւոց :

59. Գանովա գերագոյն յանդրիագործս նորոց դարուց . ծնեալ

Ի Բոսսանիոյ փոքու գեղԴրեվիզգաւառի, ժամին 4787, եւ անդ թաղեալ, 1822, ի Հոյակապ տաճարին իւրում՝ դաս. տակերտի:

40. Պլոգգաչչիոյ • Հայր իտալական արձակ մատենագրութեան:

41. Զի քան զամենայն բարբառս իտալաց-ոց Տուսկեանն այս.

ինքն Դոսկանային քաջ ընտիր եւ Հեշտալուր է:

42. ԶՀռաւենա քաղաք կոչէ յետին ամրոց տկարացեալ ինք

նակալութեանն Հռովմայ *

45. Տես զծանօթութիւնն :5 :

44. Անդրիագործութիւն եւ նկարչութիւն։

43. Լիճն Տրասիմենեայ այժմ կոչեցեալԼԻՃ Բերուձիոյ, ի պետութեան Հռովմայ։

[• առ որով Աննիբաղ տարաւ յաղթու. Թիւն մեծ ի վերայ Հռովմայեցւոց 27 ամաւ յառաջ քան զթուական փրկչին :

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

եզր նորա ընդ մէջ Ֆոլինիոյ եւ Սուոլեդոյ քաղաքաց Հռովմայ պետութեան:

48. Վելինո կամ Դեռնի, յանուն գեղջ եւ քաղաքի մեծ եւ

անուանի սաՀանք ջրոց մերձ Է Ռեդի քաղաք Հռովմայ. գետն վելինո եկեալ յերկրէ Նապօլսոյ եւ գործնալ զջրվէժն թավի Է Ներա գետ:

49. Գետ դժոխոց ըստ Յունաց առասպելեաց :

1

50. Ապենին կամ Ապենեան լերինք, պար երկայնաշար որ

«Ալպեանց շառաւիղեալ ձգի ընդ բովանդակ երկայնն իտալիոյ՝

[ocr errors]

54. կուսան լեառն , Jungfrau, բարձրագոյն ի Պեռնեան լերինս

Զուիցերեաց : Սպիտակ լեառն Ալպեայս, բարձրագոյն լերանց Եւրոպիոյ, 44807 ոտնաչափ գաղղիական։

[ocr errors]
[ocr errors]

55. Շանթակատար լերինք , ըստ Յունաց Ակրոկերանոս, ՄԵ

պիռոս, որ է այժմ Եանեա :

54. Սորակտեան լեառն, իբր 30 մղոնաւ ի Հիւսիսի Հռովմայ ,

ի Հնումն տաճար Ապողոնի կայր ի գագաթանն , եւ Փերու նիայ դիցուէւոյ ի ստորոտոն» այժմ կոչի Ս. ՈՎրեստէս կամ՝ Ս. Սեղբեստրոս լեառն:

[ocr errors][ocr errors]

56, Նիոբէ ըստ առասպելեաց դուստր Տանտաղոսի, վասն բազ

մածնութեանն արՀամարՀեալզԼատոնէ մայր Ապոլոնի եւ Արտեմեայ՝ զրկեցաւ յորդւոցն, զորս նետաչար սպանին Հարազատքն ձետք Լատոնեայ • եւ դից գթացեալ մանդադար արտասուս թշուառական մօրն՝ փոխեցին զնա յարձան ապառաժ , յորմէ Հոսէին Հանապազ ջրոյ կայլակք։

1

[ocr errors]
[ocr errors]

57. կապիտոլիոն, Capitolium. բլուր եւ ակառն Տնոյն Հռովմայ,

ուր կառուցեալ էր գերաՀռչակ տաճարն Արամազդայ , զորոյ տեղի կալաւ մեծ եկեղեցի Տիրամօրն Ի Ե կամ, դարէ եւ

[ocr errors]

58. Ե-e-ew, Jունական ձայն, ըստ բուն ազգային Հնչման

t-rԷ +, այսինքն +++ :

59. Տուլլիոս Կիկերոն գերագոյն ճարտասանից։ Վերգիլիոս

գերագույն բանաստեղծից: Լիւիոս գերագոյն պատմաբանից Լատինաց՝

60. ԶԳրոմուելայ ասէ որ 3 ամսեան սեպտեմբերի յաղթեաց ի Տընպար, նորին ամսոյ էառ զպսակ իշխանութեան , եւ դարձեալ յերրորդի աւուր նորին ամեն մեռաւ:

6. ԶՊոմպէի անդրոյն ասէ, զՀակառակորդին կեսարու, զոր ոմանք նոյն իսկ Համարին՝ ,

առ որով սպանան կեսար դատե. նի ծերակուտին:

62. Պղնձեայ անդրի Հռովմայ , որ է գայ մատակ՝ մորմէ դիմեն

Հռեմոս եւ Հռեմուլոս երկուորեակք. մոր շանթ երբեմն անկեալ եւ խանգարեալ է:

65. Ի Մեծն Նաբոլէոն զոր ընդ Յուլիոսի կեսարու կշռէ եւ

ստորադասէ :

64. Ակնարկէ ի Հռչակաւոր բանսն կեսարու Veni, Vidi, Vicik

Եկի, տեսի, յաղթեցի. զոր գրեաց իւրսն, յորժամ՝ արագ արագ ի վերայ Հասեալ փառնակայ որդւոյ ՄԵՏրդա. տայ մեծի պարտութիւն մատնեաց *

65. Եպերէ զարարս Նաբոլէոնի եւ ներբողէ զվաշինկդոն զա

զատարարն Ամերիկացւոց՝

[ocr errors]

66. ՇԻրիմ է կեկալիայ Մետելլայ կնոջ կրասոսի, կառուցեալ

ի վերայ Ապպեան Ճանապարհին է

67. Աւաղչանճարոյդ, զոր այսպէս զերկրաւ զառածեալ (ն.

մուսութեամբ բարբանջես:

68. ՄԻ եօթեանց բլրոց յորոց վերայ կառուցեալ էր Հռովմ

եւ են արդ ինմա փուլք եւ մնացուածք Հին շինուածոց *

69. Նոյն ինքն Պալատինեան բլուրն:

.

70. Աշտարակաձեւ սիւն յիշատակաց Տրայիանոսի կայսեր,

յորոյ գագաթն ամբարձեալ կայ արդ անդրի Ս. Պետրոսի առաքելոյ , որպէս եւ Ս. Պօղոսի ի սիւնն Ա-րեղիանու կայսեր:

71. Տարպեան վախք ի կապիտոլիոն լերին, ուր թաղեցաւ

Sարպէա դուստր Տարպկոսի քաղաքապետի Հռովմայ, ընդ վաչանօք եւ ընդ ապարանջանօք զինուց Սաբինացւոց որոց մատնեալէր զՀռովմ, եւ վարձ մատնութեանն խնդրէր զա. պարանջանս եւ զքայռամանեակս նոցին : Ընդ այն վախս դաՀավիժէին յետ այնորիկ զմատնիչս Հռովմայեցիք :

[ocr errors]
[ocr errors]

72. Փորովն Forum. այսպես կոչէին Հռովմայեցիք զգլխաւոր

Հասարակաց Հրապարակ քաղաքաց իւրեանց , ուր ժողովէին ի քննութիւն դատաստանաց եւ առեւարական իրաց։

[ocr errors]

75. Իէնցի, Ֆ. ի Հռովմ, 1510, մ. 1354. Ճարտարաuան քաջ

եւ նօտար ի տան քաՀանայապետին, զորոյ բացաբնակութուն յԱ:ինին պատճառս առեալ՝ գրգռեաց զժողովուրդն եւ անուանեցաւ Տրիբուն յամին 1547. եւ թեկն ածելով զիշխանութեան բովանդակ իտալիոյ՝ մերժեցաւ ի միւսում ամին, եւ փախստական լեալ ձերբակալ եղեւ, գտեալ շնորէս վերստին դարձաւ ի Հռոմ եւ խառնեցաւ ի ծերակոյտն , եւ անդրէն զառածեալ իշխանասիրութիւն սպա. նաւ ի ծառայէ միոջէ:

[ocr errors]

14. Եգերիա կլն էրՆումայի Պոմպիլեայ ըստ ՈՎիդեայ • աղ

չիւր ջրոյ գործեաց ի քարայրի , յաւերժից նուիրեալ չար

1

« ПредыдущаяПродолжить »