Изображения страниц
PDF
EPUB

Ա

Կացի երբեմն ի կամուրջ Հառաչանաց ի վրէԺ ։,
Պալատ ակտի ամբառնայր եւ տուն բանտի` Հանդիպում։
Տեսի զշինուածըս նորին ընդ նիւս ալեաց բարձրուղեշ
Իբր յեղակարծ Է բարսմանց դիւթականին Հարուածոյ՝
Մառախլապատք թափառին Հազարք ամաց շուրջ զինեւ.
փառք նուաղեալք ծաղր արձակեն զամանակօքըն նախկին՝
•Մինչդեռ գաւառք նըւաճեալք ի Հեռուստ ակնարկէին
Ի թեւապանծ առիւծունս ի ծագըս սեանցըն կըճեաց ,
Յորժամ՝վընէժ ի Հարիւրս իւր բազմեր գահըս կըղզեաց :

Բ

Որպէս կիւբել ծովային ի զովալեացն Ովկեանու
Բարձեալգըլուխ խորազգեաց բրգազարդիկ բարձրայօն
ի Հեռաստան օդաճելըսեմական տարազու՝
Ջուրց եւ ջըրոց պետութեանց արկանելով սանձ ըզգօն.
Ածագոյն նազէր նա, եւ տայր պաշտատական դստերաց
Զաւար ազգաց եւ ազանց • եւ արեւելք անըսպառ
Ճապաղէին ոտիւքն ազգ ազգ ականը պայծառս.
Ինքն ըզգենոյր ծիրանիս առնէր կոչունս արքայից,
Եւ էին փառք մեծամեծք լինելնըմին Հացակից:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3

[ocr errors]

առ

Աւոչընչին արդ ի վնԷԺ երգոց Դասսոյ * արձագանգքԼոռիկ դներգ թիարկէ կոնտոլավարըն մանուկ, Քակտին կործան եզը ավանց իւրոց չըքնաղքն ապարանք, Ոչ եւս ըստէպ գուսանաց բաղվի ունկըն շըշուկ։ Անցեալգնացին այն աւուրք» գեղեցկութիւն մընայ դեռ. խամրին արուեստք , գըթեն գաՀՔ, Բընութիւն կեայ դաւիԵ- ոչէ մարթ մոռանալ՝ քանի սիրուն վընէժն այն՝ [տեան, Էր Խրախարան Համախումբ ամենազան տօնաՀեշտ, Ըզբօսարան աշխարհի, ու իտալիոյ միմք զաւեշտ:

[ocr errors]
[ocr errors]

IV

But unto us she hath a spell beyond
Her name in story, and her long array
Of mighty shadows, whose dim forms despond
Above the dogeless city's van ish'd sway;
Ours is a trophy which will not decay
With the Rialto; Shylock and the Moor,
And Pierre, cannot be swept or worn away -

The keystones of the arch! though all were o’er, For us repeopled were the solitary shore.

V

The beings of the mind are not of clay;
Essentially immortal, they create
And multiply in us a brighter ray
And more beloved existence: rhat which Fate
Prohibits to dull life, in this our state
Of mortal bondage, by these spirits supplied,
First exiles, then replaces what we hate ;

Watering the heart whose early flowers have died, And with a fresher growth replenishing the void.

VI

Such is the refuge of our youth and age,
The first from Hope, the last from Vacancy;
And this worn feeling peoples many a page,
And, may be, that which grows beneath mine eye:
Yet there are things whose strong reality
Outshines our fairy-land; in shape and hues
More beautiful than our fantastic sky,

And the strange constellations which the Muse
O’er her wild universe is skilful to diffuse:

[ocr errors]

Աւ մեր անդ յիշատակ քան ըզԴիպաց պատմական Եւ քան զերկայն ըզԴատակն ուրուականաց քաջածին Որք թաղծադէմք ի սըգի ակընկորեալք տըխուրք կան Ընդ ապաշուքըն քնքշանս Դըքսակորոյս քաղաքին: Արձան յաղթից անվըթար քան Ռիալդո * Ք մեր անդ , Շայլոգ, Մավրիկ, եւ Պետրիկ”, սոք *անաղարտ անկորուսս Յամենածախ մընայցեն ժամանակԷն մեզ պաչուստ, Անկիւնակալք կամարաց, թէ եւ անկցի բնաւ տապաստ՝ թոքօք՝ ափունքն ամայիք՝ մեզ մարդաբնակք իցեն

[ocr errors]
[ocr errors]

Ե

OL

Քանզի չաստուածք մըտաւորք ոչի կաւոյ զանգանին. Անմաէականք ի հընուստ՝ ստեղծումն աճել տան ի մեզ Ըզլուսափայլ ճառագայթս եւ Էութիւնս սիրային. Ու այն զոր ժըխտէ բախտ կենացն իցաւագին ասպարէզ Մեռելութեանն օրինօք կաշկանդելովանՀամբոյր, 0ժանդակեալզօրութեամբ ազնըւականս այս ոգեաց Մերժ ի մէնջ նախ, ու ապավինու զտեղի ատելեաց. Արբուցանէ զսիրտ խամրեալծորմամբ ծաղկանցն առաջնոց Եւ նորագույն դալարեաւ պըճնազարդ է զունայն ծոց։

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Աս մանկութեան մերոյ, այս եւ ծերութեանս ապաւէն՝ Մինչ առաջինն է յուսոյ, միւսն յընկերաց լըքանիԱյս սըրտաչար ըզգացումն ելից ծածկեաց բիւր քարտէն, Նոյն եւ զաա *րդեօք որ ընդ իմ իսկ աչօքս արդ լընանի։ Ալեն ինչ իրք լուսաւորք ըստուգագոյն Էութեամբ Յաղթկուք երկրիս ցընորից , ի ձեւ ու ի գոյն բարեքից՝ Քան մըտածին մերս երկինք Աղյժ առաւել գեղեցիկ, Եւ քան զանյաց աստղակոյտքըն՝ զոր ճարտարըն Մուս Դասաւորէ յամայի տիեզերաց պողոտայ:

[ocr errors]

nLuw

VII

I saw or dream’d of such,

but let them go,
They came like truth, and disappear 'd like dreams;
And whatsoe 'er they were are now but so:
I could replace them if I would; still teems
My mind with many a form which aptly seems
Such as I sought for, and at moments found;
Let these too go - for waking Reason deems

Such over-weening phantasies unsound,
And other voices speak, and other sights surround.

VIII

I've taught me other tongues

- and in strange eyes Have made me not a stranger; to the mind Which is itself, no changes bring surprise ; Nor is it harsh to make, nor hard to find A country with

ay, or without mankind; Yet was I born where men are proud to be, Not without cause; and should I leave behind

The inviolate island of the sage and free, And seek me out a home by a remoter sea.

IX

a

Perhaps I loved it well; and should I lay
My ashes in a soil which is not mine,
My spirit shall resume it - if we may
Unbodied choose a sanctuary. I twine
My hopes of being remember'd in my line
With my land 's language: if too fond and far
These aspirations in their scope incline,

If my fame should be, as my fortunes are,
Of hasty growth and blight, and dull Oblivion bar.

Է

[ocr errors]

Տեսի աչօք կամ անուրջս... այլզի՞ կայ իմ եւ նոցա. Երեւեցան իբր ըստոյգ, անՀետացան իբր երազ, Էն որ զինչեւ էին, արդ այսպիսիք են աէա. Եւ կրեմայլս ընդ նոսին փոխանակել Հանապազ: Զի պատկերօք լի Է գլուխ իմ տակաւին այնպիսեօք՝ Զորոց Հարեալմերթ ըղձիւք եւ մերթ ըզբռամս իսկ ածի... Ամոռասցուք

be

զսոսա, քանզի առ Բանն որ զարթչի՝ : Անդէպ անՃաչ երեւին մըտացընորքն անդաճմունք։ Այլ ձայնք խօսին այժմ եւ այն մածին զինեւ երեւմունք։

Ը

Արդ ընդելեալ իմ ի լուր այլախօսիկըն լեզուաց
վիտարական չեմ ես յայսմՀետէ առ աչս օտարին.
Միտք անյողդողդք ոչապչին ի փոփոխել պատկերաց-
Ոչ Դըժուարին ինչէ գիւտ ոչ ըստեղծուած դըժուարին
Բազմամարդիկ գըտանելկամ անմարդի Հայրենիք:
Սակայն ծընեալեմյերկրի՝ ուր ծընանել փառք գըրի.
Եւ յիրաւունս իսկ. արդ իմ թողից լըքից ըզկղզի
Որ անկասկած իմաստունն եւայր ազատ մօրանան,
Ես խընդրեցից «հուն մաշխարՀեռի ու իծով բացական:

[ocr errors]

Թ

[ocr errors]

ԱԼգուցէ քաջ սիրելով սիրեցի ես զայն տեղիս Եւ արդ «օտար աշխարՀէ կայցէ թողուլզամնիչխար։ Սակայն նոյն վերըստին թող արասցէ Դարձ Հոգիս, (ԹԷ Հոգի զերծ ի ողոյն կարէ ընտրելիւր տաճար) ։ Այւես ըոյն՝ անմոռաց կալ ի ժուչ ազգակցաց՝ խառնեալզօդեմ ընդ բարբառ որով վարին Հայրենիք։ Բայց թէ յանձուկ տարփ վարեն զիս անդրագոյնս իղձք սնոտիք, Էլզա Բաղդից եւ Համբաւս աճեալ փոյթ՝ փոյթ եւ խամրի, ԹԷ Ժաննըշլգերեցայց մոռացութեան խաւարի,

« ПредыдущаяПродолжить »