Изображения страниц
PDF
EPUB

ՃԾԵ

Մուտ, եւ ընկնից ոչՁայնքան մեծութենէ անդ նորին. Ոչառ նորայն նըւազել՝ այԼառ լցնելմըտաց քոց Հըսկայաբար աճելով ի ձեռն ոգւոյ տաճարին. Զի եւ ոչ այլուր գըտցի տեղի պատկան վեՀ Հոգւոց Բաց . Jայսպիսի կայս, ուր յոյնք յանմաՀութիւն վերբերին : Օր եկեսցէ եւ տեսցես (թէ ոչ գըտցիս անարժան), Զաստուածութիւնն իսկ տեսցես անճառ դու դէմ յանդիման Որպէս զիւրն աստ տեսանես ըզսըրբութիւն սըրբութեանց , Տեսցես եւ մի Հող դարձցիս յաչացն աչէ վեՀապանծ:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Յառաջ խաղաս...եւ աճէ նա յառաջելդ եւս քան զեւս, Որպէս եւ խրոխտ ինչկոչակք այրարատեան 88 բարձրաբերձ Հըսկայակերպըն դեղով պատրելով զաչ Ժակներեւս, Աճելաճէ բովանդակ այԼվայելուչանտըխեղծ, Դաշնակութիւն իմն եւ չափ տիրէ Համայն անդ գոգցես, Վէմք պատուականք, ճոխազարդ պատկերք, սեղանք շողշողուն

բոց ոսկեակ կանթեղաց , եւ յաղթականն այն ձեղուն Հանուրց երկրի զանգուածոց , ԹԷ եւ նոքա յերկիր վայր Ըզտակ առեալ, ամպածրար ջանայ սորայն եւեթ ծայր։

[ocr errors]
[ocr errors]

wn

ԱյLդեռ ըզբնաւ ոչտեսեր, ծն, քակեա 8 ըզբոլոր Յառեալտես մի

մի զմեծ զամենայնին ըզմասունս. իբր ովկիան բիւր յափունսըն գործէ ծոց գոգաւոր Ական տեսոյ արժանիս. ծրարեա զՀոգւոյդ աստ զաչկունս, Ուրոն դիտելզմերձաւորս, եւ սանձ մըտաց դիր ըզգուշ։ Մինչեւ Հարցին ի սըրտիդ պերճապատումտիպք նորուն, Ու

փոքր փոքըր կըրթեալբերցես ի քաջ տեսութիւն ԸզՀրաշագեղ պատկերին զանՀամեմատ կերպարան՝ Զոր Համօրէննըկատելոչվաւէիր ի սկըզբան։

առ

CLVIII

Not by its fault – but thine : Our outward sense
Is but of gradual grasp - and as it is
That what we have of feeling most intense
Outstrips our faint expression; even so this
Outshining and o’erwhelmiug edifice
Fools our fond gaze, and greatest of the great
Defies at first our Nature's littleness,

Till, growing with its growth, we thus dilate · Our spirits to the size of that they contemplate.

CLIX

Then pause, and be enlighten'd; there is more
In such a survey than the sating gaze
Of wonder pleased, or awe which would adore
The worship of the place, or the mere praise
Of art and its great masters, who could raise
What former time, nor skill, nor thought could plan ;
The fountain of sublimity displays

Its depth, and thence may draw the mind of man
Its golden sands, and learn what great conceptions can.

CLX

Or, turning to the Vatican, go see
Laocoon's torture dignifying pain
A father's love and mortal's agony
With an immortal's patience blending: Vain
The struggle; vain, against the coiling strain
And gripe, and deepening of the dragon's grasp,
The old man's clench; the long envenom’d chain

Rivets the living links, – the enormous asp
Enforces pang on pang, and stifles gasp on gasp.

[ocr errors][merged small]

be

Ոչ առ նորին ինչ աւ քո զգայականիդ թերութեան, Որ առ սակաւ եւ սակաւ զիրս ըմբռնէ զարտաքոյ , Եւ չըքաեն ի մեզ բանք ներքին զգացմանց գոլթարգման, Հանգոյն Ժայս սըխրալի աՀեղախրոխտ շինուածոյ Շլացեալաչացս ըմբըռնին ի խոր պատրանս պատուցման, Մեծութիւնս այս մեծութեանց՝ խաղ առնէ զմեօք ըզփոքումը, Մինչեւ տակաւ ընդլայնեալմըտացս՝ աճումն անդ առնումք, ԸնդարձակեալըզՀոգիս՝ քաջաՀասուք գոլնոցին՝ Որոց լոկով զարմացմամբ կայան առաջն ի զընին :

L

[ocr errors]

Արձանացիր, եւ զգաստ լեր, զի մեծ են շաչք ի դիտմանդ Քան զըսքանչանս վայրապար կամզաչ տեղւոյն սըրբութեան, կամ՝զՀիացումն ընդ արուեստին Հնարագիւտ որ կայն անդ Եւ ընդ Ճարտարս՝ որք զչանուրց վեՀն ամբարձին զայն կպայեան, Որում ստեղծուլինչզգ՝ ոչբաւեաց ձեռն ոչ միտք նախնեաց, վըսեմութեան Համօրէն կան աստէն խորք Հոլանի. Աստուատ յարեն միտք մարդոյ քակելչանելմի առ մի Զոսկեղենիկ աւազոյն առնուլըզչափ եւ պայման Եւ գիտել քան զօրեն մեծամեծ գիւտք մըտական:

[ocr errors]
[ocr errors]

86

կամ՝ դարձ այտի արարեալի վատիկան երթիջիր
Զազնըւակերպ տեսանելԼայոկոնեայ երաշխէպ
Ըզմաբացուի օրաՀաս եւ ըզՀօր սէրկարեկիր
Համբերութեան լըծակցեալ՝ որ անմահիցն է ի դէպ:
Ջուր ճիգըն, զուր առ մանուած դարձ ի դարձին նպատակով
Եւ առ պիրկանս կաշկանդման չարացանի վիշապին՝
Մոռցանք ծերոյն. մաՀաթոն երկայնաշար շըղթային
Ըզկենդանին ողնաշար կարթեալ՝ եւ քարին անարի
Մանրակըտիտ սատակէ քաղեալոգի առ ոգի:

CLXI

Or view the Lord of the uperring bow,
The God of life, and poesy, and light
The Sun in human limbs array'd, and brow
All radiant from his triumph in the fight;
The shaft hath just been shot - the arrow bright
With an immortal's vengeance; in his eye
And nostril beautiful disdain, and might

And majesty, flash their full lightnings by,
Developing in that one glance the Deity.

CLXII

But in his delicate form - a dream of Love,
Shaped by some solitary nymph, whose breast
Long'd for a deathless lover from above,
And madden 'd in that vision-

are exprest
All that ideal beauty ever bless'd
The mind with in its most unearthly mood,
When each conception was a heavenly guest -

A ray of immortality - and stood
Starlike, around, until they gather’d to a god!

CLXIII

And if it be Prometheus stole from Heaven
The fire which we endure, it was repaid
By him to whom the energy was given
Which this poetic marble hath array'd
With an eternal glory – which, if made
By human hands, is not of human thought ;
And Time himself hath hallow'd it, nor laid

One ringlet in the dust - nor hath it caught
A tinge of years, but breathes the flame with which 't was wrought.

ՃԿԱ

կամ ի զընին դու կաց տեառնըն դիպաձիգ աղեղան 87,
Ան որ կենաց կոչի դիք եւ քերթութեան եւ Lluny
Եւ մարդակերպ իրանամոք բերեալըզդէմս արեգան
Ցօնըս շարԺէ փայլասփիւռս՝ մաղթանակացն ի շըքոյ:
Դեռ այն ինչնետն ոստացեալաղեղանէն արձակի,
փայլէ փրքին ցասմնալի անմաէականըն վրիժուց.
Շրջացանեն աչք եւ ունչք՝ գեղեցիկ իմըն զայրում։
Եւ վեՀութիւն կորովի փայլատակեալ բովանդակ
Լոկովն «այտնէ ակնարկեաւ զաստուածութեան երեւան •

ՃԿԲ

ԱԼի չըքնաղ կերպարանս անդ անուրջք իմն են սիրոյ կերպարանեալք ի տեսիլյաւերժSարսին մենաՀիռ ԱնմաՀունակ տարփածուի սաստիկ ի սէր չարել Եւ յափշութեան անդ իւրում կացել, աչք է ծակճիռ, ՏԱպաւորեալի նըմա զամենայն գեղ մըտածին Զոր կարաց մարդ Հանճարելուաներկրաւոր գաղափար, Յերկնից շնորՀէ "նդունելով ըզխորՀըրդոցըն տիպար, ՋանմաՀութեան ճառագայթս, որ իբրեւ բոյս աստղակույտ Շուրջ Հաւաքեալկառուցին զաստուածեան զայն երեւույթ։

[ocr errors]

ՃԿԳ

Թէ արդարեւ Պռոմեթեւս ըզՀուր յերկնից գողացաւ՝ Որովածին մաՏացուք , Հատոյց ըզնոյն վերըստին Նա՝ որ եղեւ ձեռընՀաս Հըզօր ոգւով այնքանեաւ Քերթողականս մայր ի վէմ՝ տըպաւորել գոլխովին ԶանմաՀակերպ փառաց շուք. զոր թէ մարդոյ ձեռն Հաստեաց ԱլխորՀուրդք գերմարդկայինք անշուշտ ծընան զնորայն ձեւս, ՈւմԺամանակն իսկ խնայեաց. չեք խոպ մ անկեալյարձանէս, Եւ ոչ ընդ մի եկեալբիծ մոլովութեամբ ինչ տարեաց , Ամւտակաւին շընչէ զբոց՝ զոր ի սկըզբանն անդ կըրեաց ։

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »