Изображения страниц
PDF
EPUB

CLII

Turn to the Mole which Hadrian rear 'd on high,
Imperial mimic of old Egypt 's piles,
Colossal copyist of deformity,
Whose travell’d phantasy from the far Nile's
Enormous model, doom'd the artist's toils
To build for giants, and for his vain earth,
His shrunken ashes, raise this dome : How smiles

The gazer's eye with philosophic mirth,
To view the huge design which sprung from such a birth!

CLIII

But lo! the dome - the vast and wondrous dome,
To which Diana's marvel was a cell -
Christ 's mighty shrine above his martyr's tomb !
I have beheld the Ephesian's miracle ;
Its columns strew the wilderness, and dwell
The hyæna and the jackal in their shade;
I have beheld Sophia's bright roofs swell

Their glittering mass i’ the sun, and have survey'd
Its sanctuary the while the usurping Moslem pray’d;

CLIV

But thou, of temples old, or altars new,
Standest alone — with nothing like to thee -
Worthiest of God, the holy and the true.
Since Zion's desolation, when that He
Forsook his former city, what could be,
Of earthly structures, in his honour piled,
of a sublimer aspect? Majesty,

Power, Glory, Strength, and Beauty, all are aisled
In this eternal ark of worship undefiled.

ՃԾԲ

ԶԱդրիանու դաստակերտ տես բարձրաբերձ ամբարտակ 85 կայսերական միմոսիկ կոթողաց Հին Եգիպտեայ, Սոսկավիթխար գաղափար տըգեղութեան բովանդակ, Որ ձուլածեալզանՀեդեդ տիաս ՀեռաւորընՆեղեայ Աշխատ առնէր ըզճարտարս՝ Հըսկայագործ կանգնել:Գն, Վասըն փոշւոյն ընդունայն եւ վասն աճեանն Հողմավար Ձայնքան ըզմեծ ամբառնալգմբեթունակ շըրջապար, Քանի՜ արժան է ծաղու իմաստասէր նա մըտաց Nre վախճան այդպիսի դիտեն զաՀեղդ այդ շինած։

[ocr errors]

ԱՀա գումաէթն ընդարձակ , աՀա գումաէթն Հրաշային 84, Առ որով խուն մ' Անաֆտայն մեՀեան Թբի տաղաւար ։ ՎԵՀ սա սեղան քրիստոսեան ի գերեզման վըկային: Զեփեսոսեան իմ՝ տեսեալէ քաջ շինուած Հրաշափառ. վայրավատին դընէին սեանցըն բեկորք Ժամային Ու ի Հովանւոջը: Հանգչէր անդ բորենի եւ մովազ։ Տեսի զսըրբոյն Սոփիայ ձեղունս արեւ լուսանակ Յաջողեցաւ ինձ անընելըզսխրալին զայն տաճար Մինչդեռ յաղօթըս կային մաՀմետականք պերճաբար ։

[ocr errors]

ԱԼԴու միայն կաս ի Հին եւ նոր տաճարը եւ սեղան
Դու միայնակ ամբառնաս, չունելով զք Հաւասար.
Դու լոկ սըրբոյն Աստուծոյ եւ ճըշմարտի քաջ արժան։
Ո° Ձերկրաւոր •ճարաց մըտցէ գեղոյդ ի պայքար,
Յորմէ Հետէ Սիովնի դառար դարձաւ սուրբ խորան
Եւ եթող Տէր ըզփառացն իւրոց նախկին օթարան,
Աչեղութիւն, մեծութիւն եւ փառք եւ գեղզուգական
Համաշմեալ ընդ յարկադ Ֆաւերժական տարածին,
Ուր սուրբ անխառը պաշտի ճըշմարտութիւն երկնային։

CLV

Enter : its grandeur overwhelms thee not;
And why ? it is not lessen 'd; but thy mind,
Expanded by the genius of the spot,
Has grown colossal, and can only find
A fit abode wherein appear enshrined
Thy hopes of immortality; and thou
Shalt one day, if found worthy, so defined,

See thy God face to face, as thou dost now
His Holy of Holies, nor be blasted by his brow.

CLVI

Thou movest - - but increasing with the advance,
Like climbing some great Alp, which still doth rise,
Deceived by its gigantic elegance ;
Vastness which grows — but grows to harmonize
All musical in its immensities;
Rich marbles — richer painting - shrines where flame
The lamps of gold — and haughty dome which vies

In air with Earth 's chief structures, though their frame Sits on the firm-set ground - and this the clouds must claim.

CLVII

Thou seest not all; but piecemeal thou must break,
To separate contemplation, the great whole ;
And as the ocean many bays will make,
That ask the eye so here condense thy soul
To more immediate objects, and control
Thy thoughts until thy mind hath got by heart
Its eloquent proportions, and unroll

In mighty graduations, part by part,
The glory which at once upon thee did not dart,

ՃԾԵ

Մուտ, եւ ընկճից ոչ այնքան մեծութենէ անդ նորին. Ոչ .նորայն նըւազել՝ այԼառ լայնելմըտաց քոց Հըսկայաբար աճելով ի ձեռն ոգւոյ տաճարին. Զի եւ ոչալուր գըտցի տեղի պատկան վեբ Հոգւոց Բայց..այսպիսի կայս, ուր Սոյնք յանմաՀութիւն վերբերին։ Օր եկեսցէ եւ տեսցես (թէոչ գըտցիս անարժան), Զաստուածութիւնն իսկ տեսցես անճառ դու դէմ յանդիման րպաս զիւրն աստ տեսանես ըզսըրբութիւն սրբութեանց , Տեսցես եւ մ Հող դարձցիս յաչացն աՀէ վեՏապանծ:

[ocr errors]

Յառաջ խաղաս...եւ աճէնա դառաջելդ եւս քան զեւս, Որպէս եւ խրոխտ ինչկոչակք այրարատեան 88 բարձրաբերձ Հըսկայակերպըն գեղով պատրելով զաչ ակներեւս, Սճելաճէ բովանդակ այԼվայելուչանտըխեղծ, Դաշնակութիւն իմն եւ չափ տիրէ Համայն անդ գոգցես, Վէմք պատուականք , ճոխազարդ պատկերք, սեղանք շողշողուն Ի բոց ոսկեակ կանթեղաց , եւ յաղթականն այն ձեղուն Հանուրց երկրի զանգուածոց , թէ եւ նոքա յերկիր վայր Ըզտակ առեալ, ամպածրար ջանայ սորայն եւեթ ծայր:

[ocr errors]
[ocr errors]

Ադեռ ըզբնաւ ոչ տեսեր, ծն, քակեա յե ըզբոլոր Յառեալտես մի

մի զմեծ զամենայնին ըզմասունս. Իբր ովկիան բիւր Սափունսըն գործէ ծոց չոգաւոր Ական տեսոյ արժանիս . ծրարեա զՀոգւոյդ աստ զաչկունս, Որոն դիտելզմերձաւորս, եւ սանձ մըտաց իր ըզգUչ: Մինչեւ Հարցին ի սըրտիդ պերճապատումտիպք նորուն, Ու առ փոքրր փոքըր կըրթեալթերցես ի քաջ տեսութիւն Ը«Հրաշագեղ պատկերին զանՀամեմատ կերպարան՝ Զոր Համօրէննըկատելոքսաւէիր ի սկըզբան։

CLVIII

Not by its fault - but thine : Our outward sense
Is but of gradual grasp - and as it is
That what we have of feeling most intense
Outstrips our faint expression; even so this
Outshining and o’erwhelming edifice
Fools our fond gaze, and greatest of the great
Defies at first our Nature's littleness,

Till, growing with its growth, we thus dilate
Our spirits to the size of that they contemplate.

[ocr errors]

CLIX

Then pause, and be enlighten'd; there is more
In such a survey than the sating gaze
of wonder pleased, or awe which would adore
The worship of the place, or the mere praise
Of art and its great masters, who could raise
What former time, nor skill, nor thought could plan ;
The fountain of sublimity displays

Its depth, and thence may draw the mind of man
Its golden sands, and learn what great conceptions can.

CLX

Or, turning to the Vatican, go see
Laocoön's torture dignifying pain -
A father's love and mortal 's agony
With an immortal's patience blending: Vain
The struggle; vain, against the coiling strain
And gripe, and deepening of the dragon's grasp,
The old man's clench; the long envenom'd chain

Rivets the living links, – the enormous asp
Enforces pang on pang, and stilles gasp on gasp.

« ПредыдущаяПродолжить »