Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors]

79

[ocr errors]

Ադա դիտեմ զառաջեաւ Սուսերամարտի մորսայս Արմընկնայեց ընկողմանեալ, եւ գոռակերպ ի ճակատ Ըզմեռանելյանձն առնում, այնուաճէ եւ զօրէաս, Առ փոքբր փոքր ի խոնարՀ բերի գալուխն ուժաչատ, Ե- կարմրորակ Է կողէն յետին ըսպեացըն կալանք Արտածորեալ յամր Հոսմամբ մի մի կաթեն ի գետին Որպէս թօնուտ մըրըրկած տեղատարափ շիթք նախկին. Խըռնի զնովաւ ասպարէզն Համայն. եւնա մեռանի, Մինչմաղթութեան նորա դեռ՝ Հնչմամբ Հռչակ Հարկանի:

1

[ocr errors]

ՃԽԱ

Լըսելլըւաւ զայն, այԼոչ եւըս լինէր ունկընդիր. Աք իւր յառեալի սըրտին, եւ սիրտն ի բաց Հեռանայր, Ոչ ընդ կենացըն կորուստ եւ ոչընդ փառս՝ կարէԿիր։ Աուր գընում տաղաւարն առ Դանոթաւ ամբառնայր, Ուր բարբարիկ մանկըտեակքըն կայթէին ի խաղի. Ուր մայր նոցին ազգաւ Դակ իսկ ինքըն Հայր եւ տանտէր Առ ի Հռովմայ տօնից Հեշտ՝ աստէն զրաւեալ խողխողէր։ Ընդ ծորս արեանն զայս խորՀէր:—իսկ արդ մեռցի եւ անվրէժ:-Արիք գեդդուրք Գոթաց, Գիրք ձեր արբեսցին զայրավէժ:

.

ՃԽԲ

Ատաստանօր ուր շընչէր Ըսպանութիւն զարեան ծուխ, Աստ ուր ազինք զիրարեալք լինուին խուռն ըզփողոցս, Եւ աղաղակ խուժանին իբր ի լերանց ընդոստ ուխ Մերթ մընչէր մերթ մըռընչէր ըստ Հեղեղին դարձուածոց։ Աստ ուր Հռովմայ բիւրաւորքն ի ձայն խրախոյս կամ Հերքիչ Ըզկեանս կամմաչ շնորՀէին՝ լեալս ամբոխին խաղալիք, Աստո իմս Հընչէ բարբառ լոկ , եւ աստեղաց լոյս նուաղէկ Սըփռի ունայնս ասպարէզ, ուր գաք մանրեալք, որք կորկամարակապք՝ ուր ոտից Հետք է անեն խօլարձագանգ։ [ծանք,

[ocr errors]

CXLIII

A ruin yet what ruin! from its mass
Walls, palaces, half-cities, have been rear’d;
Yet oft the enormous skeleton ye pass,
And marvel where the spoil could have appear 'd.
Hath it indeed been plunder d, or but clear’d?
Alas! developed, opens the decay,
When the colossal fabric's form is near’d:

It will not bear the brightness of the day,
Which streams too much on all years, man, have reft away.

CXLIV

But when the rising moon begins to climb
Its topmast arch, and gently pauses there;
When the stars twinkle through the loops of time,
And the low night-breeze waves along the air
The garland-forest, which the gray walls wear,
Like laurels on the bald first Cæsar's head;
When the light shines serene but doth not glare,

Then in this magic circle raise the dead:
Heroes have trod this spot - 't is on their dust ye tread.

CXLV

« While stands the Coliseum, Rome shall stand ; » When falls the Coliseum, Rome shall fall; » And when Rome falls — the World. » From our own land. Thus spake the pilgrims o'er this mighty wall In Saxon times, which we are wont to call Ancient ; and these three mortal things are still On their foundations, and unalter'd all;

Rome and her Ruin past Redemption's skill, The World, the same wide den of thieves, or what ye will.

[ocr errors]
[ocr errors]

Աւերակ մի միայն, եւ որոզիսի, որնըշխար Պարիսպ պալատս եւ ողջոյն քաղաքակէզս իսկ ամբարձ. Աշտակաւին շուրջ անցեալքո զկըմախիւքըն վիթխար՝ Ափշեալժառիս թէ ուստի՞ այնքան աւար առա բաց, Քանդեցաւ արդեօք ըստոյգ , Թ'Ի բաց դարձան փուլքնորին: Աւաւաղ, մինչծանարի ամբարտակին մերձիս կոյ՝ խանգարութեան յանդիման լինի ողորմ երեւույթ, Ոչ եւս իշխէ Հանդուրժելպայծառութեան տուընջեան Ծանր է լույս այնըմ՝ զոր ամք եղծին եւ ձեռըն մարդկան•

ՃԽԴ

Ալմինչլուսին վերացեալընդ բարձրագոյնըն կամար Հեզիկ ի վեր սողալով կանգնի յուշիկ Հանդարտիկ, Մինչ աստեղք Ցոլք ընդ խրամատ ժամանակին ցայտեն վառ, Եւ ալեձեւ մինչշարժ է գիշերային մեղմՀողմիկ Ըgշըրջապատ անտառին որ զպարսպօք գորշախայտ, Նըման դափնեաց որ ի կունտ ճակատ նախկի կեսարուն, Մինչդեռ պայծառ ծագէնը՝ այLչ տայ ըս պատարուն, Յայնժամի ծիրս յայս մոգիչ/առնեն մեռեալք եւ կանգնին. Եւ ըզփոշի զոր կոխեսն աստ՝ դիւցազունք կոխեցին:

[ocr errors]

ՃԽԵ

կանգուն կացցէ Հռովմ, ցորչափ կոլիսէոն կամ կանգուն, » կոլիսէն երբ կործան անկանի՝ Հռովմ իսկ անկցի , • Ե- յանկանելին Հռոմայ՝ անկցի աշխարէ իսկ Համբուն » : Այսպէս երբեմն ասէր զյաղթ որմոցս՝ պանդուխտ Համազգի ի սաքսոնեան ժամանակս՝ որք Հինք կոչին 1

առ ի մէնջ: Եւ տակաւին երեքին մաՀկանացու իրքն այն կան կանգունք իւրեանցըն Հիմունս եւ անաղարտք ու անսասան, Հռովմեւ ԱՎերք իւր՝ անցեալք ըստ նորոգման իսկ չընար, Գողոց այԼԴըժնէից լայն քարայր՝նոյնս այս Աշխարէ:

be

CXLVI

Simple, erect, sovere, austere, sublime
Shrine of all saints and temple of all gods,
From Jove to Jesus spared and blest by time;
Looking tranquillity, while falls or nods
Arch, empire, each thing round thee, and man plods,
His way through thorns to ashes — glorious dome!
Shalt thou not last ? Time 's scythe and tyrant 's rods
Shiver upon thee

sanctuary and home
Of art and piety - Pantheon ! — pride of Rome !

CXLVII

Relic of nobler days, and noblest arts!
Despoil'd yet perfect, with thy circle spreads
A holiness appealing to all hearts
To art a model; and to him who treads
Rome for the sake of ages, Glory sheds
Her light through thy sole aperture; to those
Who worship, here are altars for their beads;

And they who feel for genius may repose
Their eyes on honour'd forms, whose busts around them close.

CXLVIII

There is a dungeon, in whose dim drear light
What do I gaze on? Nothing : Look again !
Two forms are slowly shadow'd on my sight
Two insulated phantoms of the brain :
It is not so; I see them full and plain –
An old man, and a female young and fair,
Fresh as a nursing mother, in whose vein

The blood is nectar : but what doth she there,
With her unmantled neck, and bosom white and bare ?

[ocr errors]

Պարզատեսիլ Հարթ եւ կոկ անսեթեւեթ վեՀունակ, Տաճար սըրբոց ընդSանուր, մեՀեան Հանուրց աստուածոց , Յուրամազդայ նըմիսուս, զոր թող գըգեաց ժամանակ, Դու որ Հեզիկդ ակնարկես, մինչտապալեալք շարժակոծ Որք շուրջ ըզքեւն են դընին, եւ պետութիւնք եւ կամարք, Եւ Հորդէ մարդ ընդ տատասկ ըզճանապարէն առ մոխիր, Գըմաթ փառաց Պանթէոն 80, չանկանիցիս դու յերկիր, Մանգաղ դարում եւ մականք թըռանց ի քէն փըթեցան, Snel be wow օճար արուեստից եւ կրօնից պարտք Հռովմական :

[ocr errors]
[ocr errors]

Նշխար աւուրց ազնըւաց ու ազնըւագոյն արուեստից , կապտեալ, այLդեռ անթերի , շըրջանակաւ քով սփռես Նըւիրական իմն ազդումն առ Հասարակ դու սըրտից , ՈՎ օրինակ արուեստից, ընդ որո՝ փառք լուսատես՝ ԸՆԴ պատուՀանը միակ՝ Հեղու զճաճանչս իւր Որ զՀընութեանց եւ զդարուց զնընէն ի Հռովմզոտընփոխ. Աղօթկերաց են սեղանք անդ առ ուլունս սրբատող81 , Եւ խուզարկուաց Հանճարեղ գոն կերպարանք պատուելիք կանգնեալք յաչացն ըզբօսանս , որ ըզնոքօք կիսանդրիք:

առ նա՝

.

:

ՃԽԸ

ԱՀաւադիկ տուն բանտի • 3որոյ աղօտ տըխուր լույս ԶԻ՞նչ ինձ կայցէ տեսանել- Տեսից թող անդրէն, Դիմակք երկու ստուերակերպք եւ ամրաշարժք գան ի դուրս: Երկու ցընորք խելածինք եւ միայնակք Համօրէն.. Առhչ այդպէս, տեսանեմք ըզնոսա ստոյգ որոշ Մին ծերունի, միւսըն կին եւ մանկամարդ գեղունակ 88 Մատաղամօր դիեցկի նման՝ ոյր արեան փոխանակ Խաղայ ինեարդս օշարակ • այզի՞նչ աստէն նորա գործ Պարանոցաւն Հոլանի մերկակըտիտ ճերմակ ծոց ։

be

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »