Изображения страниц
PDF
EPUB

CXXXIV

And if my voice break forth, 't is not that now
I shrink from what is suffer’d: let him speak
Who hath beheld decline upon my brow,
Or seen my mind's convulsion leave it weak;
But in this page a record will I seek.
Not in the air shall these my words disperse,
Though I be ashes; a far hour shall wreak

The deep prophetic fulness of this verse,
And pile on human heads the mountain of

my curse!

CXXXV

That curse shall be Forgiveness. Have I not
Hear me, my mother Earth! behold it, Heaven!
Have I not had to wrestle with my lot?
Have I not suffer'd things to be forgiven?
Have I not had my brain sear’d, my heart riven,
Hopes sapp'd, name blighted, Life's life lied away?
And only not to desperation driven,

Because not altogether of such clay
As rots into the souls of those whom I survey.

CXXXVI

From mighty wrongs to petty perfidy
Have I not seen what human things could do?
From the loud roar of foaming calumny
To the small whisper of the as paltry few,
And subtler venom of the reptile crew,
The Janus glance of whose significant eye,
Learning to lie with silence, would seem true,

And without utterance, save the shrug or sigh,
Deal round to happy fools its speechless obloquy.

ՃԼԴ

Եւ եթէ ձայն ամբարձեալ՝ գոչեմս այժմիկ գուժաւոր Ոչ զի չարեացս կրելոց զաչի Հարեալեւ սոսկամ, (Թող ասասցէ, * երբեք ետես զիմ դէմն գետնափոր կամ Բերբեք ի սարսուռ Հարեալզոգիս եւ կարկամ), ԱյLզի զքարտէնս այս կամիմ՝ յետ իմ թողուլժիշատակ, Զի ոչ տարցին Հողմք ըզբանս, ԹԷ'ւ դարձայց ես ի մոխիր. Ալգայցէ ժամՀեռաւոր, եւ ըզնուագաց գուշակիր Հանցէ ի գլուխ նա զիմոց խորախորՀուրգ տեսութիւն Ես կուտեսցէ զմարդկութեամբ զանէծս իմ զայս լեռնագոյն,

1

ՃԼԵ

[ocr errors]

Ե- անէծքն այն մոռացօնք յինէն գրեսցին: — ՄԵԹԷ Ոչ, – Լուր ինձ ոչ մայր իմ, Երկիր, եւ դուք Երկինք ունկընդիրք , ՄԻԹԷ չիցէ ընդ բաղդի կըռուեալ իմ սիրտ ի Թընդոջ: ՄԵթէ չիցեն եւ իմլեալմոռացութեան արժան կիրք, Չիցեն եւ զիմ ջեռուցեալ խելս եւ ըզսիրո պատառեալ, ԶՀամբաւ խամրեալ, զՅոյս խորեալ, վատնեալ զկենաց իմոց Եւ թէ չանկայ եւյետ այսրսանյուսութե տըւայտանս,{Կեանս. Զի ոչ ի նոյն ի նըման կաւոյ զանգեալ եմ իսպառ Յոր լուծանին ոգիք անց՝ որ ինձըս կան ոտընչար:

ՃԼԶ

ի մեծամեծ եղերանց ցընենգութիւն կըձնատես ՉԻցա ոեսեալ իմ նոր վայր իցեն մարդուկք ձեռընչաս. Ի պոռոտող շառաչմանց զըրպարտութեան փրփրապէս Մինչ ի զանխոլանդր Հընձիւն փանաքեից բաղբաղայս, Ըղնրրբանիւթ դեղԹունոյ սողնագընացըն ջոլրաց, Ջակնարկութիւնս ծանոսեան, որոյ ազդու նիչեւ Հիռ 78 Զըստուգութեան կեղծէ 38, մինչ կայն լըռիկ դաւադիր, Ու առանց բանի բարբառման, այլ ուս դերեր ու ի թառանչ Սփռել ճըգնի պարզամիտս՝ անձայն կըծու Թիւր բարբանջ։

CXXXVII

But I have lived, and have not lived in vain :
My mind may lose its force, my blood its fire,
And my frame perish even in conquering pain ;
But there is that within me which shall tire
Torture and Time, and breathe when I expire ;
Something unearthly, which they deem not of,
Like the remember'd tone of a mute lyre,

Shall on their soften 'd spirits sink, and move
In hearts all rocky now the late remorse of love.

CXXXVIII

The seal is set. · Now welcome, thou dread power!
Nameless, yet thus omnipotent, which here
Walk'st in the shadow of the midnight hour.
With a deep awe, yet all distinct from fear;
Thy haunts are ever where the dead walls rear
Their ivy mantles, and the solemn scene
Derives from thee a sense so deep and clear

That we become a part of what has been,
And grow unto the spot, all-seeing but unseen.

CXXXIX

And here the buzz of eager nations ran,
In murmur'd pity, or loud-roar 'd applause,
As man was slaughter'd by his fellow man.
And wherefore slaughter’d? wherefore, but because
Such were the bloody Circus' genial laws,
And the imperial pleasure. – Wherefore not?
What matters where we fall to fill the maws

Of worms - on battle-plains or listed spot?
Both are but theatres where the chief actors rot.

[ocr errors]

ՃԼԷ

Աւիմ՝ կեցեալէ, եւ ոչկեանըս կեցեալվայրապար, Թ՚ եւ կորուսցեն միտք ըզկար իւրեանց , կամ զուր իւր արիւն, ԹԷ վատնեսցի եւ մարմին կըռուեալընդ կիրս վըշտաՀար։ Աւէ ինչ միս քան ըզցաւս եւ զժամանակ մընայուն, Եւ շընչիցնա եւ յետ իմ լինելու շընչասպառ Աներկրաւոր իմն Էնա՝ զորմէ նոցա ոչէ փոյթ, her Jիշատակ նըւագաց քնարի լռելու եւ անքոյթ, Որոյ ազդեալի կակղեալոգիս՝ որ ժայռք են այժմիկ, Խոյըրտեսցէ զցորով ապաժաման խայթ Ֆուչիկ :

[ocr errors]
[ocr errors]

ՃԼԸ

[ocr errors]

Հարաւ կընիքն : - Արդ եկ այժմ ինձ զօրուվթիւն աՀաւոր, Որոյ անուն չիք , այւգոգ առ ամենայն բաւական, Որ ի գիշեր Հասարակ Ճեմիս ի ստուերս աստանօր խոր իմն ածեալարէաւիրս, այԼոչ երկիւղիսկական, Ընտրես ըզվայրս ժապաւէն, ուր որմք մեռեալք ամբառնան Բաղեղնապատ ի պատուարս. եւ տեսարանս վեՀունակ Առնու ի քէն ըզգացուած իմն այնպէս խոր եւ մշատակ՝ Մինչեւ լինել եւ մեզ մասն իրաց ելոց ու անցելոց Եւ աճելանդ բընաւին տեսողք ու անտեսք առ մարդ։

ՃԼԹ

[ocr errors]

Աստ խուռնամբոխ բըզզալով ժողովք ազգաց զեռային
Մերթ ի մրմունջ աղերս, մերթ ի ծափաձայն շառաչուկ,
Ցորժամ ի սպանդ վարէր մարդ ի Հարուածո ընկերին:
Եւ Սաղագս էր մեռանէր: - Քանզի օրէնք բարեշուք
Հրամայէին զայս, օրէնք արիւնըռուշտ կըրկիսին,
Եւ կամք Հաճոյք իշխողին: Եւ առ իմ° ոչ այսպես,
ԶԻ զինչ այլինչ բոտոտից թողցուք որդանց մեծամէս՝
Թէպէտ անկցուք ի կրկէս թէպէտ անկցուք ի մարտի,
Ո՛չ զույգ թատերք են՝ ուր քաջ դերասանն իսկ փըտի։

[ocr errors]

.

CXL

I see before me the Gladiator lie:
He leans upon his hand — his manly brow
Consents to death, but conquers agony,
And his droop'd head sinks gradually low –
And through his side the last drops, ebbing slow
From the red gash, fall heavy, one by one,
Like the first of a thunder-shower ; and now

The arena swims around him - be is gone,
Ere ceased the inbuman shout which hail'd the wretch who won.

a

ܪ

CXLI

[ocr errors]

He heard it, but he heeded nol- -his

eyes
Were with his heart, and that was far away:
He reck'd not of the life he lost nor prize,
But where his rude hut by the Danube lay,
There were his young barbarians all at play,
There was their Dacian mother - he, their sire,
Butcher'd to make a Roman holiday -

All this rush'd with his blood — Shall he expire
And unavenged? Arise! ye Goths, and glut your ire!

a

CXLII

But here, where Murder breathed her bloody steam;
And here, where buzzing nations choked the ways,
And roar'd or murmur'd like a mountain stream
Dashing or winding as its torrent strays;
Here, where the Roman millions' blame or praise
Was death or life, the playthings of a crowd,
My voice sounds much — and fall the stars' faint rays
On the arena void - seats crush'd - walls bow'd-
And galleries, where my steps seem echoes strangely loud.

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »