Geschiedenis der landing van het Engelshc-Russisch leger in Noord-Holland: alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. Uit echte stukken en bescheiden, Объемы 1-2

Лицевая обложка
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 61 - Representanten! om het even, welke partij hij zij toegedaan, voelt zich niet verontwaardigd op het hooren van zulk een...
Стр. 27 - Het zoude overtollig zijn, alhier voor ulieden op te halen de tallooze rampen, waaronder Gij, sedert het geweld u aangedaan door Fransche overheersching, en de daarop gevolgde gebeurtenissen gezucht hebt. Eene droevige ondervinding heeft u dezelve maar al te zeer doen voelen: en hadden de vurige wenschen van ons hart vroeger mogen vervuld worden, Gijlieden waart reeds overlang van dien ondragelijken last ontheven geweest.
Стр. 6 - Perfoonen, niet worde te leur gefteldj en dat in buitengewoone omftandigheden, ook buitengewoone Middelen moeten worden in het werk gefteld, om den braaven Vriend des Vaderlands, in zijnen moed, te bevestigen, den arm van den wakkeren Krijgsman te verfterken, en elk Ingezeten, tegen de verleidingen van eenen loozen Vijand...
Стр. 27 - Erf- Gouverneur, Erf-Capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden , ErfCapitein Generaal en Admiraal van de Unie, Ridder van de Kousfeband en van den Zwarten Adelaar, &c. &c. &c. Allen den...
Стр. 281 - NoordHolland ; alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen , zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799.
Стр. 5 - Bataven! is de verklaaring, die wij bij deezen doen, gewichtig de verbintenis, welke wij op dit oogenblik vernieuwen; maar wij hebben ook, onder den Goddelijken zegen, de middelen in handen om ons woord geftand te kunnen doen; wij dragen de bewustheid met ons om, van het goede gewild te hebben; de groote beginfelen uwer Staatsregeling zijn te eeuwig waarachtig, om voor een korte poos op den...
Стр. 45 - ... eenig veld gewonnen, zij voor de groote openingen aan de zijde van de zee kwamen , welke hun aan al het vuur der vloot blootstelden , en het voortzetten van hunne voordeelen onmogelijk maakten. Dit gevecht des morgens om vier ure begonnen , duurde tot des avonds zes ure , en had van onze zijde , zoo aan dooden , als gekwetsten en vermisten , veertien honderd man , onder welke zeven en vijftig Officieren , gekost...
Стр. 6 - Perfoonen te arresteeren, omtrent welke men gcnoegzaame gronden heeft, om hen te verdenken van Vijandelijke oogmerken, hoewel de Rechter geene voldoende redenen vindt, om de ftraf der Wet op dezelve te doen werken; Dat de plicht van het Vertegenwoordigend Lichaam...
Стр. 23 - Art. 7. In alle de gevallen, waar in een of meer der Leden verhinderd wordt zijn Post bij de Rechtbank waar te neemen, zal daadlijk door den Commandeerenden Officier van het Garnizoen een ander in zijn plaats worden benoemd.
Стр. 5 - Bataven! heeft de belangrijke deliberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam bezig gehouden , het welke , op de wijze, bij de Staatsregeling bepaald...

Библиографические данные