Geschiedenis der landing van het Engelshc-Russisch leger in Noord-Holland: alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. Uit echte stukken en bescheiden

Лицевая обложка
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 61 - Vlieter en gaf zich den volgenden dag zonder slag of stoot schandelijk over. In de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam gaf de president zijn verontwaardiging hierover in deze krasse woorden te kennen: „Welk eerlijk man, Burgers Representanten! om het even, welke partij hij zij toegedaan, voelt zich niet verontwaardigd op het hooren van zulk een snood verraad, 't welk zo wel tot schande verstrekt van de genen, die het bewerkt, als van de genen, die het uitgevoerd en toegelaten hebben...
Стр. 31 - Generaal en Admiraal van de Unie, Ridder van de Kousfeband en van den Zwarten Adelaar, &c.
Стр. 4 - Regeering van den Lande nader zal zijn voorzien, en voorts te zorgen, dat dadelijk ook de Regeeringen in de steeden en ten platten Lande meede bij provisie weeder in activiteit wierden gebracht
Стр. 10 - Lichaam allezints vordert, om door gepaste maatregelen, te zorgen dat de hoop, welke men omtrent het behoud des Vaderlands veilig mag koesteren , door kwaadwillige Perfoonen , niet worde te...
Стр. 31 - Het zoude overtollig zijn, alhier voor ulieden op te halen de tallooze rampen , waaronder Gij , sedert het geweld u aangedaan door Fransche overheersching, en de daarop gevolgde gebeurtenissen gezucht hebt. Eene droevige ondervinding heeft u dezelve maar al te zeer doen voelen: en hadden de vurige wenschen van ons hart vroeger mogen vervuld worden, Gijlieden waart reeds overlang van dien ondragelijken last ontheven geweest. Wij hebben ons lang genoeg moeten vergenoegen met uw lot in stilte te beklageland...
Стр. 193 - REESINK dood gebleven was , zij gedetineer„ de daar op gezegd heeft , ó ! dat is 'er nog „ maar één, of, broeder, daar is 'er nog maar „ één capot , daar moeten 'er meer aan , het „ was maar een Patriot ; en , tegens haar broe...
Стр. 11 - Burgers welke tot den perfoneelen dienst nog niet zijn opgeroepen, mitsgaders van dezulken, welke, hoe zeer, als buiten de termen der wet vallende , zich niet ter...
Стр. 12 - Vaderland tegen den buitenlandfche aanval mogten zijn uitgetrokken, onverminderd de bevoegdheid van het Bewind, om van deeze Burgers , voor zoo verre zij zich daartoe bereidwillig betoonen , ook het noodige gebruik tot weering van buitenlandfchen aanval te maaken.
Стр. 9 - ... Staatsregeling zijn te eeuwig waarachtig, om voor een korte poos op den Bataaffchen grond hunnen zetel te vestigen, om voor altijd wederom van denzelven. verbannen te worden; te veel is 'er reeds gebeurd, dan dat wij het ftelzel van Burgerlijke en Staatkundige Vrijheid, zoo maar aan...

Библиографические данные