Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* HERCULES FORENS. 22. - άλλους εξεμόχθησεν πο- 41. -- έν ανδάσι λέγειν. νες.

284. --- εχθρόισι γέλων. 78. - πας τ' ανίστησιν ποδα. 56ς. - όμμασι δεδορκότες. 174. Συν μάρτυσιν θείες, δει 6ο1. - δώμασι σον ομμ’ ιδειν. 22ς. - ών εμίχθησεν χάριν. Ι 968. -- φόνος σ' έκβακχευσε 24Ι. - εισκομισθώσιν πόλει. VÈxpWv. Ubi Musgr. tacité, 286. - πολλα δώμασιν καλά. εβάκχευσεν. 304. -- φέυγουσιν φίλοι. | 1399. -- καθαιρούσι τύχαι. 545. --- ήλθεν φόβος και 590. -πάσ' ειδεν πόλις. 637. - χρήμασιν δε διάφοροι. 854. --- θεών ανέστησεν μόνος. 983. -- καπεκόμπασεν τάδε. 1002. - καλέστρωσεν βέλει. 1177. - τίς ταδ' έκλεινεν τεκ

να ; 1292. - έκλεινές πολε. 1309. - ανδισιν βάθροις *.

To these instances of the omitted N final, in the Aldine Euripides, a few others may be added: but they must not be considered as any additional proofs that Aldus judged this letter unnecessary in order to lengthen the concluding syllable of a foot, when it was naturally short, and could admit such an adjunct. The Canons of Dawes, respecting the power of the mutes and liquids, were not promulgated till above two centuries after the learned Aldus Manutius Romanus had closed a life of indefatigable exertions : a life to himself highly honourable, and of most essential service to succeeding ages! The following are the passages to which we allude, in the four plays from which our citations have been taken:

ANDROM. 853. Πασι βροεισιν ή τότ' ήλθεν και τότε.
TROADES. 412. Ει μη σ' 'Απόλλων εξεβάκχευσε φρένας.

993. 'Αυλαις 'Αμύκλαις ήγαγε προς "Ιλιον. * 1373. -- απόλλυσιν καλήν. Τhis instance, though defective, and though it has been corrected, must not be neglected. Mr. Wakefield, in his edition, indeed, adopts Canter's correction, απόλαυσιν, after Barnes and Musgrave. He has not, however, given any note on the pagsage. It surely was incumbent on him to have mentioned the lection of Aldus; and to have stated that the word dónavoin was given in the text from a conjecture of Canter, which had been carefully recorded by the Cambridge and Oxford editors, and inserted by them in their editions of Euripides. Among the various and important duties of an editor, there is no one which demands more exact and religious observance, than the assignment of new readings to their original authors.

HERC.

[ocr errors]
[ocr errors]

roch.) ORENS. 156

HERC. FURENS 1. TIE Tòv Aros ouanen/pay oux čide Bpoluv.

. ..531. Túval, ri nzivdr ñabe dupaol xpéos. In these five instances, we deem the insertion of the N to be necessary for rendering the verses full and correct : lãriva ExeßenxevtEv~"Hyayev -0.dk—AWUCTIN- It must not be omitted that, in this last play, Aldus has himself published, V. 456: Türd', ous naviołał opariv açoodiprouai.

It is also to be remarked that Aldus, in these four plays, has omitted the N final, when the following word began with a double consonant, or with two mutes. Hecuba. 774. Tivos y uz" örnou ; pris viv üzeje tiros. Troades. 932. Ppugi olałyöuvo' Earzd Eavoolavas. ANDROM. 638.. Empat Bafilav yo'y śvímnje otrope. Herc. FURENS. 150. "Topov explov, si diwege xlavav; (Troch.) "slw xuuari olewy acbpws 1009. Nôtov acildas ôs aeripari olégns.

From this examination, it appears that Aldus printed the first part of his Euripides carelessly; and did not attend with critical exactness to the insertion or omission of this final N. It never can be allowed, that, even in the opening of his edition, he deemed it a letter of no metrical influence, when placed after short vowels, which allowed its junction with them, and which were placed at the end of a foot in Iambics. It is neglected certainly in twenty-one passages of the Hecuba : but it is properly added to six others. These six assuredly would have been published equally without the N final, if he had taught himself to consider the rejection as an act of propriety. Typographical errors more frequently arise from the substitution of one letter for another, or from a letter omitted, than from the addition of a letter in a word to which it does not belong.

Aldus, however, as he proceeded in his author, began to use more caution ; and in the latter plays he has seldom failed to add the N final, when a long syllable is demanded by the laws of the metre. In the Andromache, the seventh Tragedy, the Aldine edition exhibits only one instance, V. 793. of this omitted final N, -and eight of its proper insertion.

In the Troades, which stands the twelfth play, this N is never omitted: but in the nine passages, in which its presence is ree quired by the laws of the lambic verse, it is inserted correctly and regularly..

In the Hercules Furens, his last play, (for he never published the Electra,) the N is, indeed, omitted in six places : but it is properly inserted in seventeen verses, to the metre of which it gives stability and correctness.

It is not necessary, we trust, to pursue this examination through more of the plays : but, in order to complete the statement, a few slight remarks must be subjoined.

The final N is in some passages ADDED improperly. In the ANDROMACHE, V. 1135. the Florentine and Aldine editions read:

'Ardudev vuey dand mon2 öllõu Béning where Musgrave gives vev, ex MS. D. and Brunck vey, which preserves an INAPEST in tertiâ sede. This verse will doubtless be printed without deformity in Mr. Porson's edition.

In the TROADES, V. 354. 'Eowogovinari arx'??? {v- where Musgrave gives Σεσωφρονίκασιν αλλ'-preserving the termination, and destroying the verse..V. 885. Aldus has:

Ilonas, 0001 TEQvägiv ev 'Inic pizo. where Musgrave reads Tedużo šv I. and publishes : polipwa where Aldus edited : V.084. " "Ηρα τοσούτον έχεν έρωτα καλλονής και

In the Herc. Fur. also, V. 3. "Erlev ó liepowsc -with an Anapest in secundâ sede, V. 583. ws Tapoulev, aétoual, for

porbe, as it is found similarly situated in an Iambic of Hippolgtus. 290. Tüy Tápolde uły abywv. and as it must stand in. Aindromache 877.--unde Qaulo (cu douwv IIá coile türde.

V. 1167. Mévévos év0770:- it seems as if it should rather be: Mérovo? Vo7201 -- as the second syllable of svom 205 is used long in the only lambic verse, exceps the one quoted, in which we recollect it in Euripides : Orest. 1634. Edit. Porsoni.

'Oun li', {vor" nosi Bonecouervéle. but this is not of great consequence,

If Aldus had imagined, as Mr. Wakefield does, that this final N should never be added when the following word begins with a consonant, he would surely have banished it on every possible occasion; and not have inserted it where it clogs the verse; as it docs, in the preceding examples. Aldus was certainly in. accurate ; and in his MSS. of Euripides, the Attic Metrical Canons seem sometimes to have been observed, and sometimes to have been neglected. With respect to this final N, his inconsistency, indeed, may be adduced as a proof that he did not intend its omission as an useless adjunct. To carelessness, and not to design, it must be attributed that, in these four plays, he uses equally before words beginning with the same consonants both Nadev and *122., Esliv and Eoli, 'Eoinxev and "Er. TMK, "Eranow and 'Enamos, Aulxou and Awuari, 'Avocou and 'Avopcor

Aldus was little disposed, it should seem, to reject on prin. ciple this N, for he preserves it generally with great care at the end of the verse : a custom which is more honoured in the

observance

[ocr errors][ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »