Történeti tanúlmánẏok és jellemrajzok ...

Лицевая обложка
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Популярные отрывки

Стр. 378 - Gibbon világosan nem említi) valamennyire tulajdonítani azon elkeseredést, mely a vándorló népek berontása alkalmatosságával a római birodalomnak felbontását segéllette.Mihelyest nem adunk vagy nem adhatunk egy nyelvet az egész világnak : minden független országnak a maga nyelvét meghagyni tartozunk. A deák nyelv nem csak külsőben holt nyelv is, és olyan nemzetnek holt nyelve, mely mindenben, mindenben különbözött a mostani nemzetektől. A rómaiaknál majmozott vagy tolok...
Стр. 162 - De arról is meg vagyunk győződve, hogy alkotmányos életünk kifejtésére s nemzetünk szellemi s anyagi javára hozandó törvényeink csak az által nyerhetnek életet és valóságot, ha végrehajtásukkal minden más befolyástól független nemzeti kormány lesz megbízva, mely a többség alkotmányos elvének legyen felelős kifolyása; — s ezért collegiális kormányrendszerünknek magyar felelős miniszteriummá átalakitását minden reformjaink alapfeltételének s lényeges biztosítékának...
Стр. 328 - ... magában még nem űrnapja. Doctrinair lap, azaz : nem barátja oly institutióknak, melyeket csak önmagokkal mérhetni, nem az emberi és polgári jogok mértékével, s nem a minden idők és minden alkotmányos népek közéletéből elvont státusphilosophia nehezékével. Doctrinair lap, azaz : észszerű haladás lapja, nem a «pallium ad omne tempus aptum» glossatora, mely köpenyeg, ha rongygyá vált, még advent és karácsontájban is haszonvehetetlen.
Стр. 116 - De a dolog jelen állásában komoly aggodalmak által van elfojtva keblünkben minden öröm ; mert a történt lépésben új s életbe vágó megrontását látjuk azon elválasztó vonalnak, melynek a törvényhozás és megyei hatóság között létezni kell.
Стр. 275 - Demokratai értelemben kiván és fog minden törvényeket formuláztatni. A népfelségnek elvét minden, de minden következményeiben elfogadja. A népszabadság rovására, mely minden hatalomnak örök kútfeje, senkinek nem ad kezébe túlhatalmat, a mennyiben azt meggátolhatja; és ha a kormányzó és országgyülés közti helyzetből ilyesmit venne észre: el fogja hagyni helyét; s ha szükség az országgyülést, ha szükség a kormányzót, és ha szükség," a nemzetet fogja fölébreszteni.
Стр. 81 - ... hatalmak határairól van szó, és hogy ha mi törvényeink mezején harczolunk, az egyház magát autonomiája körébe vonja vissza, s hogy mi ezen perben közte és köztünk birói szerepet sikeresen nem játszhatunk. Nem a sérelmi kérdést kell tehát itt vitatni, hanem valami czélirányos lépés által a fenyegető viszályokat megelőzni.
Стр. 245 - HA kérdés kifejtését magamra vállalom »: ezen nyilatkozatok ritkán maradtak el, midőn a szőnyegen levő ügy karzattapsokra és kardzörejre igényt formálhatott. « Semmi kétség, hogy Kossuth csodálatosan szép orgánummal bírt, melynek a suttogástól kezdve a legélesebb hangokig saját varázsa volt, ellenállhatatlan s majdnem hódító.
Стр. 100 - ... gyülekezetet különbség nélkül környez és lármázva igazgat, másnap közvélemény képében, mint vox populi vox Dei az egész országban kitrombitálandót ; ez a mi csekély abstractióink szerint Kossuth Lajos gyakorlati nézete a nálunk kívánatos országlásról.
Стр. 314 - S az nap, mikor az országgyűlés valósággal fogja képviselni az összes nemzetet, az országgyűlésen nem karokat és rendeket, nem megyéket és városokat, hanem képviselőket, az egy nemzetnek képviselőit fogjuk látni.

Библиографические данные