Изображения страниц
PDF
EPUB
[blocks in formation]

x

Schedule

XII
Schedule

Constitution Constitution 1879

1849 Art. Sec. Art.

Sec.
XV 3
XVI 1 VIII

1 1 Schedule 16 XVII 1 XI 15

2

3 XVIII 1

1 2

2 XIX 1

2 3

4 XX 1 XI

1 2

2 3

3 4

6 5

8 6

11 7

12 8

14 9

16 10

17 11

18 12

13 1 3

VI
Schedule

19 2

ܒܝܕ ܒܘܝܕ ܒ ܟܨ ܗ ܗ ܗ ܗ

[ocr errors]

8 9

[blocks in formation]

19 12

Schedule 4 13 XI 20 Constitution-40

10 11 12

[ocr errors]

TABLE OF CALIFORNIA CITATIONS TO

CONSTITUTION OF 1849. [Citations are to California Reports, Vols. 1' to 169, and California Appellato

Reports, Vols. 1 to 26.]

[blocks in formation]

Art. I

9 Cal. 17 Cal. 18 Cal.

Sec. 4.

504
612
680

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Art. IV Sec. 10 34 Cal. 535

[blocks in formation]

Art. I Sec. 11. Art. II Sec. 4.
17 Cal. 552 26 Cal. 211
24 Cal.

544 28 Cal. 140
26 Cal. 255 38 Cal. 93
36 Cal. 671
37 Cal. 375
38 Cal. 703 Art. II Sec. 6.
43 Cal. 432

26 Cal. 186
52 Cal. 601
58 Cal. 61

Art. III Sec. 1.
Art. I Sec. 15.

5 Cal. 19
1 Cal. 440 5 Cal. 112
6 Cal. 240

Cal. 15 53 Cal. 207 10 Cal. 403

17 Cal. 557 Art. I Sec. 16.

20 Cal. 43

22 Cal. 478 22 Cal. 316

24 Cal.

126

Art. IV Sec. 17

6 Cal. 660 9 Cal. 522 39 Cal. 541

Sec. 8.

Art. IV Sec. 18 34 Cal. 535

83 251

Art. I 12 Cal. 18 Cal. 22 Cal. 23 Cal. 29 Cal. 32 Cal. 33 Cal.

316
326
256
250
281

Art. IV Sec. 19

29 Cal. 452 Art. I Sec. 17

30 Cal. 167 6 Cal. 253 33 Cal, 281 13 Cal. 165 34 Cal. 525

2 Cal. 211 22 Cal. 314 45 Cal.

218 118 Cal. 483 Art. VI

Art. IV Sec. 20 Vol.

Pago 22 Cal. 314

Art. IV Sec. 35 Vol.

Page 105 Cal. 378

Art. V Sec. 13 Vol.

Pago 34 Cal. 536 43 Cal. 441

Art. IV Sec. 21 10 Cal. 43 22 Cal. 314 52 Cal, 39

Art. IV Sec. 36 24 Cal.

538 35 Cal. 166 62 Cal. 461 111 Cal. 62 160 Cal.

581

Art. V Sec. 16

2 Cal. 223 10 Cal. 44 26 Cal. 253 34 Cal. 536 62 Cal. 569

Sec. 4
Page

87 91 145 248 389 89 46 253 30 28 95

Art. IV Sec, 23

36 Cal. 621 106 Cal. 116

107

Art. IV Sec. 37 31 Cal. 252 34 Cal.

523 47 Cal. 657 48 Cal. 318 51 Cal. 24

Art. V 10 Cal. 62 Cal.

Sec. 17

44 569

Art. IV Sec. 24

9 Cal. 347

101
144

33
482

56 140 291 191 654

4

Art. V 15 Cal.

Sec. 18

62

Art. V Sec. 1 5 Cal. 21

Art. IV Sec. 25

2 Cal. 299 6 Cal. 383 9 Cal. 522 10 Cal. 316 36 Cal. 622 144 Cal. 387 16

App. 344

Art. V 15 Cal. 26 Cal.

Sec. 20

62 253

[blocks in formation]

Sec. 5

381 504

[blocks in formation]

Vol.

1 Cal. 1 Cal. 1 Cal. 3 Cal. 3 Cal. 9 Cal. 10 Cal, 10 Cal. 13 Cal. 25 Cal. 25 Cal. 27 Cal. 30 Cal. 31 Cal. 34 Cal. 40 Cal. 42 Cal. 49 Cal. 53 Cal. 55 Cal. 60 Cal. 157 Cal.

Art. VI

1 Cal. 3 Cal. 11 Cal. 12 Cal. 29 Cal.

85 387 485

Art. IV Sec. 31

5 Cal. 46 22 Cal. 423 37 Cal. 379 37 Cal. 540 48 Cal. 509 52 Cal, 143 54 Cal. 95 77 Cal. 371 98 Cal. 53 109 Cal. 580 111 Cal. 66 119 Cal. 341 160 Cal. 121

Art. VI

3 Cal. 4 Cal. 5 Cal. 5 Cal. 9 Cal. 10 Cal. 24 Cal. 26 Cal. 28 Cal. 30 Cal, 31 Cal. 31 Cal. 34 Cal. 36 Cal, 42 Cal. 51 Cal, 52 Cal. 54 Cal. 58 Cal. 64 Cal. 79 Cal. 157 Cal.

Sec. 6

389 342

95 230

87 253

65 383 121 575 144 339 688 28 56 501 491 288 400 288 484 788

Art. IV Sec. 32 24 Cal.

538 35 Cal. 166 62 Cal. 461 111 Cal. 62

Art. IV Sec. 34

52 Cal. 198 105 Cal. 377

1.

Art. V 22 Cal.

Sec. 12

314

46

Sec. 7

Art. VI Vol. 16 Cal. 30 Cal. 40 Cal.

Page 442 683 654

Art. VI Sec. 15 Vol.

Pago 2 Cal.

203 9 Cal. 346 12 Cal. 392

83

Art. VI Sec. 16 12 Cal. 392 30 Cal. 163 38 Cal. 395

Art. VI Sec. 17 27 Cal. 513 55 Cal. 238

Art. VI Sec. 8

5 Cal. 22 5 Cal. 104 6 Cal. 89 9 Cal. 87 10 Cal. 403 20 Cal. 44 28 Cal. 119 30 Cal. 575 34 Cal. 689 36 Cal. 27 37 Cal. 161 38 Cal. 157 39 Cal. 99 41 Cal. 131 42 Cal, 56 44 Cal. 125 45 Cal. 217 45 Cal.

679 48 Cal. 72 51 Cal. 433 52 Cal. 223 53 Cal. 413 58 Cal.

402 4 “ App. 119

Art. XI See, 13 Vol.

Page 1 Cal. 252 2 Cal. 592 4 Cal. 49 12 Cal. 13 Cal. 350 14 Cal.

16 22 Cal. 369 29 Cal. 451 30 Cal. 683 34 Cal.

475 34 Cal. 657 37 Cal. 246 40 Cal. 513 41 Cal.

354 43 Cal. 335 43 Cal. 434 44 Cal. 326 46 Cal. 506 46 Cal. 556 47 Cal. 92 47 Cal. 648 51 Cal. 244 51 Cal.

501 52 Cal. 81 52 Cal. 601 58 Cal. 61

Art. VI Sec. 18 59 Cal. 191

Art. VI Sec. 19 21 Cal. 416

Art. VIII Sec. 1

6 Cal. 500 7 Cal. 66 13 Cal.

182 15 Cal. 454 16 Cal. 253 23 Cal. 174 27 Cal. 206 112 Cal.

167

Art. XI Sec, 14 153

362

Sec. 9

389 279

66

Art. IX Sec. 2 37 Cal. 244

Art. VI

3 Cal. 5 Cal, 6 Cal. 9 Cal. 15 Cal. 19 Cal. 24 Cal. 24 Cal. 28 Cal. 42 Cal. 53 Cal. 157 Cal.

Art. IX Sec. 3 48 Cal. 50

Art. IX Sec. 4 123 Cal. 616

Art. IX Sec. 5

5 Cal. 22

Art. X Sec. 2 26 Cal. 186

Art. X 55 Cal.

Sec. 7

524

Art. XI Sec. 1
Vol.

Page
5 Cal. 32
50 Cal. 572

Art. XI Sec. 3
17 Cal. 20
22 Cal. 307
24 Cal. 243

Art. XI Sec. 4
33 Cal. 494
34 Cal. 532
47 Cal. 656
48 Cal. 318
50 Cal. 564
58 Cal. 61
121 Cal. 551

Art. XI Sec. 5
33 Cal. 404
39 Cal.
47 Cal. 656

Art. XI Sec. 6

8 Cal. 16 22 Cal. 314 34 Cal. 541 45 Cal. 558

Art. XI Sec. 15 14 Cal. 474 24 Cal. 640

88 92 572

66 452 119

67 413 776

Art. XI Sec. 7 6 Cal. 289 7 Cal. 102 22 Cal. 314 79 Cal. 113 128 Cal. 604

1 “ App. 7

Art. XI Sec. 16 58 Cal. 472

Art. XI Sec. 18

2 Cal. 211 22 Cal. 316

Art. XI Sec. 8
23 Cal. 182

Art. VI Sec. 10

8 Cal. 382

Art. XI Sec. 19 26 Cal. 211

Art. VI Sec. 11
32 Cal. 299
43 Cal. 435

Art. XI Sec. 9
34 Cal. 533
47 Cal. 657
51 Cal. 29

Art. XII Sec. 4
27 Cal. 211

Art. VI Sec. 14

5 Cal. 232
9 Cal. 87

Art. XI Sec. 10
27 Cal. 207

Art. XII Sec.31
61 Cal. 5

« ПредыдущаяПродолжить »