Irodalomtörténeti közlemények, Том 6

Лицевая обложка
Akadémiai Kiadó, 1896
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 346 - Animula vagula blandula Hospes comesque corporis, Quae nunc abibis in loca Pallidula, rigida, nudula, Nee, ut soles, dabis jocos ? " " Poor little pretty fluttering thing, Must we no longer live together?
Стр. 120 - Hevétül az napnak Romolnak, repedeznek; Nincsen oly erős vas, Kit tűzzel jó kovács Idestova nem hajthat. Vérrel erős gyémánt, Kit az acél sem bánt, Végre mind elhasadhat, A piros márványkő, Kit ver gyakor...
Стр. 140 - Tekintetes Úr! A Dorottyáról tett ítéletre akárki is rá esmér, hogy annak fő okát, nem én bennem, hanem a Tekintetes Úrban kell feltalálni. Mégis köszönöm ; mert, ha én azt egész mivoltában nem hihetem is, bátorságot ád nékem, s talán ezen a háránték úton hasznomra válik.
Стр. 318 - Nayy és kis fél-kenyér; az ásó (nagy és kis ásó), cséphadaró, eke és ekemása, furu (nagy és kis), furumása, fias emelője és fias kötele, kaptár, háló. kádas, járomszeg, kerék, kasza, juhászbot, lappantó, lánczszem, mérték, nyüst, patkó, ujjas, koldusbot, sarló, szántóvas. És az égi alföld magyar még lakosait tekintve is, kik között nem-magyar csak elvétve találkozik, mint az „oláh és török kaszás,
Стр. 317 - Évszaki csillagoknak mondható még: a Kikelet hírmondója, a Harmatlegelő, a Dérhagyó, Pünkösd csillaga, az Árpaérlelő, a Rétszagoló, az Őszi, a Zuzmarás, a Fagyhozó és Szélvész csillaga, melyeknek hagyománya imittamott még él, ha elhaló emlékezetben is. Hogy ezen, majd jellemző, majd egyszersmind költőileg is szép nevezetekben a nemzeti szellem nyilatkozik meg, az bizonyos; de a faji jellegnek vannak ennél szembeszökőbb tüneményei is. A magyar inkább keleti e részben,...
Стр. 311 - ... és benső félelem. A levelek zúgása, a tűz pattogása, a madarak repülése vagy éneke, a szél süvöltése, a dörgés robaja és a villám czikázása mindmegannyi nyilvánulása ennek a második, mintegy az elsőbe rejtett világnak. Ebben a korszakban a népeknek nincs tulaj donképeni csillagászatuk, nem ismerik sem a csillagcsoportokat, sem a bolygókat Az erdők driádjai, a források nimfái és a tengerek tritonjai a műveltebb népek körében is sokáig fentartották eme megelevenített...
Стр. 317 - Kincső<-. (a Gönczöl) az éjszaka órája: addig a reggeli három órát már a »hajnal«, az 5 órát meg már a » Viradó* csillag mutatja, melyeken kivűí még óra-csillagoknak tetszenek : a hajnal hírmondója, az alkony, az esthajnal, a vacsora, az álomhozó, a virrasztó, a határjáró, az éjféli, a pásztorok serkentő csillaga. Mindezen csillagaink mivoltára, mint a hozzájok kötött mondákra és babonákra fölhívjuk lelkes gyűjtőink figyelmét. Hogy az évszakokat az állatkör...
Стр. 3 - Kamenic városából, tudniillik Tamás és Bálint, némely eszelős emberekkel és asszonyállatokkal összebeszélvén, éjnek idején megszöktek és Moldvába mentek, hol ama két pap a mondott eretnekséget tovább terjesztvén, mind a két szövetség írásait magyar nyelvre fordították.
Стр. 318 - Ebédhordó, az Erszénytartó, az Erdőjáró, az Ekehajtó, a Fias pallér, a rosszra ébredt (elaludt az Erdőben és elszéledt tálkáját nem bírja többé összeterelni) Juhász, a Gyalomverő és Gyepühúzó, a Halász, a Kalauz, a Kaszás, aki telkes gazda (Kaszás telke, Kaszás gázlója), de nagy a családja is: Kaszás pallér, Kaszás után járó, Kaszás emelő. Különben három...
Стр. 436 - Megfogyott népével hátrált Csaba, hogy az elveszett haza visszaszerzésére ázsiai rokonaival egyesülten térhessen vissza, s Etele szent kardját a kerek tenger habjaiban tisztára mosván, annak bűvös erejét visszaadja. Erdély véghatáránál őrködni hagyta a székelyt. Elváláskor áldoznak és megesküsznek, hogy fenyegető veszedelem idején segítséggel fordulnak vissza a világ végéről is. Ám alig haladnak a havas aljáig, máris fölkerekedik a körüllakó népség a maroknyi...

Библиографические данные