Magyar mythologia

Лицевая обложка
Beznák G., 1897 - Всего страниц: 532
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 390 - ... havas aljáig, máris fölkerekedik a körüllakó népség a maroknyi székely ellen. De megrendül a föld, megrázkódnak a fényük koronái, s hírül adják a távozóknak társaik veszedelmét, a hadak egy része visszafordul és szétszórja az ellenséget. Egy év múlva ismét megirigylik a völgy lakói a székely nyugalmát, s fenyegetik seregeikkel. De a patak sikoltva szalad a folyamba, a folyam a tengerbe, hírt visznek, a segély nem késik és a székely ismét mentve lön. Három...
Стр. 382 - Kifejlett astrologiájok van, melynek alapelve szerint szellemekkel van népesülve a látható ég, a kiknek befolyása alatt áll minden élő lény. A csillagok nevei összefüggésben vannak a nép szükségeivel és szokásaival, így a földsarki csillagot, mely mint iránypont első helyet foglal el szerintök az égen, vastuskónak nevezik...
Стр. 391 - ... őrhelyből haza lett, a székelyt sokáig nem merte támadni szomszédja ; de ez sem tartott örökké .... Megszámlálhatatlan a támadók serege ... a székely ingadozik . . . Csaba rég elhunyt. De a székelyek járó csillaga nem szunnyadoz s megemlékezve az áldomásra, lobogva viszi a hirt a földről az égi csarnokokba. Már itt lenn az utolsó csata készül : maroknyi nép az ellenség árjával szemközt, midőn egyszerre paripák dobogása és fegyerzörej hallik s fényes hadak...
Стр. 381 - Nap-oltár szerintünk, noha a szellemi emtlkedés zenithjét látszik hirdetni, sajátlag az őshagyomány tagadásával összekötött sülyedést jelez. Öntudatosan történik, hogy nem nép-, hanem nyelvcsaládról szólunk, mert csakugyan az alapnyelv és nem a faji jelleg köt bennünket össze a mandzu-tunguzokkal, mongolokkal, törökökkel, szamojédokkal és az ugor törzs hat ágazatával * [finn, mordvin, cseremisz, lapp, zürjén-votják, vogul-osztják], a sok néptörzsnek egyike...
Стр. 389 - Asszony vászna," a székelyek szerint: a szép-asszony hűtlen lön kedveséhez. Ez arczul csapta őt s letűnt a feneketlen kristálytóban, ezt mondván : várhatsz engem ezer esztendeig. A szép-asszony most kedvesét ezer esztendő óta várja, éjjelenként kiterígetve vásznát s estve-reggel a kristálytó vizével öntözgetve azt, mi aláperegvén szüli a harmatot. (Új magyar múzeum 1855. évf. 253. lapon közli : Luyossi/-nk), vagy „Öttevény" (Öntés), de észjárásilag és legendájuk...
Стр. 389 - Ki fogja tagadni, hogy a balsors csillagai után öröm lehet a „haldokló csillag" föltetszését látni? De föltalálható az ős magyar égen a mythologia magasabb megnyilatkozása is. Megvan még itt, de természetesen nagy elhagyatottságban, a magyar pogány világ mennyországa, a mesék prózájában megénekelt szép tündér birodalom is. Az északai szivárvány, másik régi nevén : „éjjeli kegyelet," amit ma tudatlanul tejút- nak mondunk, — az „országútja" ezen mennyei...
Стр. 381 - Négy-öt ezer éveknek előtte élt az Altaji hegyek táján a nép, melynek nyelve nekünk nagyanyai nyelvünk vala s mely bennünket nagy nyelv-családnak tőn közelebbi vagy távolabbi rokonává. Öntudatosan történik, hogy nem nép-, hanem nyelvcsaládról szólunk, mert csakugyan az alapnyelv és nem a faji jelleg köt bennünket össze a...
Стр. 382 - hét rabló*, kik a lovak után ólálkodnak.1 Csillagászatunkban az ős nomádéletnek ilyetén nyomai nincsenek többé, hacsak a tejút nevei között nem fogunk akadni ilyenre, holott még a mindig derült egű nomád arab sem látott kezdetben egyebet az égen, mint tevét, struczot, sakált, kutyát, vagy pásztor életének eszközeit : sátort, jászolt, fazekat, tálat, rőföt, vedért.2 A többi népekről még egészen hiányosak e részben ismereteink. A mongolokról csupán annyit...
Стр. 182 - A Z>wwa-mellék babonás felfogása szerint : a garabonczás 13 iskolát végzett diákból lesz. ki a szerencse kerekén el nem veszett. A 12 iskolát végzett diák elmegy messze-messze országba, vizén és tengereken át, sok veszedelmen keresztül, azután bejut egy barlangba, ott társakra talál, azokkal tanulja a 13-ik iskolát.
Стр. 395 - ... Dönczöl szekér elé vannak fogva, akkor elvesz a világ« Hogy a Hüvelypiczi, a czigány gyerek és oláh gyerek egy a » Gönczöl hajtó-val,« mondanunk sem kell. És ez a Mizár csillag mellett való » Álkor. « hivatala volt, a melybe Szent-Péter és Szent-Mihály jobban bele illettek, mint az Isten fia; a tüzes szekér mellé is jobban illett Illés, mint a szelíd Megváltó. Neki is jutott, a boldogasszony szekere, mely áldással volt tele, a mennyire gyanítanunk lehet. Krisztus...

Библиографические данные