Изображения страниц
PDF
EPUB

« άλλο χρυσω, διαγινώσκομεν τον αμείνω. Εγώ δε και πατρί το « σω, αδελφεώ δε έμα, Δαρείω, ήγόρευον μη στρατεύεσθαι επί « Σκύθας, άνδρας ουδαμόθι γής άστυ νέμοντας. Ο δε, ελπιζων « Σκύθας τους Νομάδας καταστρέψεσθαι, εμοί τε ουκ επείθετο, « στρατευσάμενός τε, πολλούς τε και αγαθους της στρατιής « αποβαλών απήλθε. Συ δε, ώ βασιλεύ, μέλλείς επ' άνδρας « στρατεύεσθαι πολλών αμείνονας ή Σκύθας: οι κατά θάλασσάν τε « άριστοι και κατά γήν λέγονται είναι.

5. Translate, and supply the ellipses in these passages :

) δή και και συνήνεικε, ή του κατά γην, ή και κατά θάλασσαν, έσσωθήναι, ή και κατ' αμφότερα.-οι γαρ άνδρες λέγονται είναι άλκιμοι

(β) ει δε ερίζων προς πάν το λεγόμενον, μη το βέβαιον αποδέξεις, σφάλλεσθαι οφείλεις εν αυτοίσι, ομοίως και ο υπεναντία τούτοισι λέξας.

(γ) Επει δ' εγένοντο εν 'Αβύδω, ηθέλησε Ξέρξης ιδέσθαι πάντα τον στρατόν, και, -προεπεποιητο γαρ επί κολωνού επίτηδες αυτώταύτη προεξέδρη λίθου λευκού

6. Translate, and explain the peculiarities of syntax :

) μη καταπλέξαι Τιμοξεινον προδοσίη. (β) τα άχρηστα οικετέων εχόμενα. (γ) και τις οικίαν τε αναπλασάσθαι, και σπόρου ανακως εχέτω.

7. Investigate the etymology and meaning of the words :-γνωσιμαχέετε, όλουτρόχους, λιπαρέειν and distin. guish accurately between oικέω and oικίζω; πρέσβυς and θεωρος; χρησμοί and λογία. Give the mood, tense, and Voice of each of the following:-έσσωθήναι, ηθέλησε, απήλθε, and ιδέσθαι. Give the futures, Attice, and Ionics of καλέω and μένω.

8. Derive the particles άν, μη, άρα, μέν and τε. With

what tenses of the indicative mood is the particle av joined in a contingent or conditional sense? Explain the idiomatic uses of the verbs táoxw, Toléw and a pàoow.

9. Translate into Greek the following passage from Hume's History of England

“Canute, the greatest and most powerful monarch of his time, sovereign of Denmark and Norway, as well as of England, could not fail of meeting with adulation from his courtiers : a tribute which is liberally paid even to the meanest and weakest princes. Some of his flatterers, breaking out one day in admiration of his grandeur, exclaimed, that every thing was possible for him : upon which the monarch, it is said, ordered his chair to be set on the sea shore, while the tide was rising, and as the waters approached, he commanded them to retire, and to obey the voice of him who was lord of the ocean.”

LATIN POETRY. . Examiner.-Rev. J. Richards, M. A. 1. Point out the peculiarities of Virgil as a poet, and specify, with examples of each, the leading beauties or defects of his style. 2. Translate Postquam altum tenuere rates, nec jam amplius

ullæ
Apparent terræ, cælum undique, et undique pontus;
Tum mihi cæruleus supra caput adstitit imber,
Noctem hyememque ferens; et inhorruit unda

tenebris.
Continuo venti volvunt mare, magnaque surgunt.

Æquora. Dispersi jactamur gurgite vasto.
Involvere diem nimbi, et nox humida cælum
Abstulit. Ingeminant abruptis nubibus ignes.
Excutimur cursu, et cæcis erramus in undis. .
Ipse diem noctemque negat discernere coelo,
Nec meminisse viæ media Palinurus in unda.
Tres adeo incertos cæca caligine soles
Erramus pelago ; totidem sine sidere noctes.
Quarto terra die primum se attollere tandem
Visa, aperire procul montes, ac volvere fumum.
Vela cadunt; remis insurgimus; haud mora, nautæ

Admixi torquent spumas, et cærula verrunt. 3. Translate

At pater Æneas nondum certamine misso
Custodem ad sese comitemque impubis Tüli

Epytiden vocat, et fidam sic fatur ad aurem : ..Vade age, et Ascanio, si jam puerile paratum

'Agmen habet secum, cursusque instruxitequorum,
• Ducat avo turmas, et sese ostendat in armis,
* Dic,' ait. Ipse omnem longo decedere circo
Infusum populum, et campos jubet esse patentes.
Incedunt pueri, pariterque ante ora parentum
Frenatis lucent in equis; quos omnis euntes
Trinacriæ mirata fremit Trojæque juventus.
Omnibus in morem tonsa coma pressa corona.
Cornea bina ferunt præfixo hastilia ferro :
Pars læves humero pharetras : it pectore summo
Flexilis obtorti per collum circulus auri.
Tris equitum numero turmæ, ternique vagantur
Ductores : pueri bis seni quemque secuti
Agmine partito fulgent, paribusque magistris.

(a) Point out the difference of meaning in the singular and plural numbers of aqua, aquæ-auxilium, auxilia-comitium, comitia-opera, operæ.

(6) Write down the perfects and supines of domo, seco, aboleo, caveo, vincio, alo, oculo.

(c) Decline unus, duo, tres. 6. Explain the scansion of the following lines. 1. “ Tunc ille Æneas, quem Dardanio Anchisa” 2. “Et vera incessu patuit dea. Ille ubi matrem” 3. “Venisti tandem, tua que spectata parenti.” 4. "Ætherium sensum, atque aurai simplicis ignem." 5. “Ferrei que lumenidum thalamis, et discordia

demens." 6. “Inde ubi venere ad fauces graveolentis Averni.”

6. Give an account of the principal oracles of Antiquity and the oracle of Faunus, with the manner of consulting them. 7. Translate and explain the following constructions.

“ Tibi, Phæbe, sacravit remigium alarum."
“Nec non cernere erat Tityon.”
Non mortale sonans.
“Dardanio Ænea sese addiderat socium non in-

feriora secutus."
“Inde hominum pecudumque genus, vitæ que

volantum.” 8. Give the historical exposition of the following passages. (a) “Quin Decios, Drussosque procul, sævumque

securi Adspice Torquatum, et referentem signa Camil

lum.”

(b) Quis te, magne Cato, tacitum, aut te, Cosse,

relinquat?
Quis Gracchi genus, aut geminos, duo fulmina

belli,
Scipiadas, cladem Libyæ ? parvo que potentem
Fabricium ? vel te sulco, Serrane, serentem ?
Quo fessum rapitis, Fabii ? tu maximus ille es,
Unus qui nobis cunctando restituis rem.”

LATIN PROSE.

Examiner.-Rev. W. C. FYFE. 1. Give a brief account of the Catalinarian con. spiracy, with dates. Name the chief conspirators. By what means did Cicero discover the conspiracy, and obtain the legal evidence in proof of it ? Give the days of the month, according to English computation, on which the four orations against Cataline were respectively delivered.

2. Translate into English :

“Quamobrem sive hoc statueritis, dederitis mihi comitem ad contionem populo carum atque jucundum : sive Silani sententiam sequi malueritis, facile me atque vos a crudelitatis vituperatione populo Romano exsolvetis atque obtinebo eam multo leniorem fuisse. Quamquam, patres conscripti, quae potest esse in tanti sceleris immanitate punienda crudelitas ? Ego enim de meo sensu judico. Nam ita mihi salva re publica, vobiscum perfrui liceat, ut ego, quod in hac causa vehementior sum, non atrocitate animi moveor, (quis enim est me mitior ?) sed singulari quadam humanitate

« ПредыдущаяПродолжить »