Изображения страниц
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

крове проліяти о, но створися мній и высла къ нему митрополита, река и ему тако: «иди опять

Вышегороду Р, а язъ днесь иду въ свою волость, а то тобъ Кіевъ с». И створи тако Всеволодъ, идe Вышегороду опять, въ тъ тдень Вячьсдавъ иде у во свою волость въ Туровъ. Всеволодъ же вниде въ Кіевъ марта въ 5 день, съ честью и славою великою, и приде къ нему Игорь *, бѣ бо Игореви обѣщалъ изъдавна дати подъ собою Черниговъ; и не да ему, но дай Давыдовичю Володимеру, и свади братьто, и тако отпусти ѣ х. Въ то же время взидоста и княжича два

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

_ъ . „----- - --

своего потъ о Володимера Мономаха великаго. Володимиръ самъ собою постоя на Дону, и много пота утеръ за землю Рускупо, а Мьстиславъ мужи свои посла у, загна Половщи за Донъ и за Волгу, за Яикъ ва, и тако избави Богъ Рускую землю отъ поганыхъ. И упорозьняся бб Мьстиславъ отъ рати, и помяну, первѣи вь посла по Кривитьстѣи т князѣ, по Давыда, по Ростислава

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

а) и къ кіеву ошибк. прибавл. Х. Е. б) почюлъ Х. почу Е. в) возопиша Х. Е. г)тъи бо Х. той бо Е.. д) слатися Х. Е. е) милостивъ нѣтъ въ Х. Е. ж) и страхъ божіи имѣ (имѣя) Х. Е. з) у моровійска Х. уморовска Е. и) въ (во)янчинѣ Х. Е. i) Въ 6647 году сей день приходился 29 февраля; въ Лавр. число мѣсяца то же, но подъ 6646 годомъ, к) къ вышегороду Х. Е. л) и сташе ту вшедъ въ городъ въ вышегородъ Х. и сташа ту въ вышгородѣ Е. м) Въ Лавр. нижеслѣдующее описано подъ 6646 годомъ. н) въ копыревѣ конци нѣтъ въ Е. о) кръвепролитіа Х. кровопролитія Е. п) дая ошибк. Е. p) къ вышегороду такъ и ниже Х. Е. с) ать тебѣ кыевъ Х. атъ тобѣ кіевъ Е, т) въ тъи Х. въ той Е. у) въиле Х. ф) игоръ во всѣхъ спискахъ. х) ихъ Е. ц) възыдоста Х. нзыйдоша Е. ч) не бяху во (въ) его воли Х. Е. Форма окончанія глаголовъ прошедшаго времени на ашеть, яшетъ, ахуть, яхуть, употребляется только въ И. п) я Х. его ошибк. Е. щ) шолудивому Х. ъ) и мьстисланъ И. ы) и пронесеся мьстиславь разгнѣвася на ня Х. и про се мстиславъ разгнѣвася на ня Е. Въ И. должно поправить и про сеся мьстиславъ разгнѣва на нѣ. ь) бо нѣтъ въ Х. Е. ѣ) бояся ошибк. Х. Е. э) и перемагaа Х. ю) съи бо Х. сей бо Е. я) и наслѣди И. ѳ) путь Х. Е. v) пославъ Х. аa) за гиикъ кажется такъ было въ И., но послѣ поправлено: за aикъ или за яикъ; въ Х. за гіикъ; въ Е. ошибк. загнавъ бб) и опорознися Х. и опорожнися Е. вв) и помянувъ первѣй Е, гг) по кривскыа Х. по кривскія Е.

je s ” . . . . —

и г.

*

.

* * *, с ,

114о и Святослава и Рогъволодича два, и усажая у три лодьи и поточи и Царюграду б за неслушаніе в ихъ, а мужи свои посажа по городомъ ихъ. Мы же на преднее възъвратимся.

Нлчлло кня ж в н i я Всв воло жл въ Ки ввѣ г. Въ се же лѣто сѣдшіо Всеволоду Кіевѣ, и тогда нача слатися къ Володимеричемъ и ко Мьстиславичемая, хотя мира съ ними, и вaбяшее князя Изяслава Мьстиславича жизъ Володимеря; и не въcхотѣша ко Всеволоду того створити, но съcылахуться сами межи собою, хотяче на нь пойти Кіеву 3. Всеволодъ же не жда того, но иде и на Андрея къ Переяславлю съ братомъ своимъ Святославомъ, а Изяслава Давыдовича носла, съ Половци Ивана Василковича, и Володаревича изъ Галича Володимерка i, на Вячеслава и к на Изяслава на Мьстиславича посла, самъ же иде къ Переяславлю на Андрея и съ братомъ Святославомъ : надѣя бося силѣ своей, самъ хотяше землю всю держати, искаше подъ Ростиславомъ Смоленьска, а подъ Изяславомъ Володимеря и ; и посла вое м на Изяслава къ Володимерю, река: «иди изъ Володимеря» — и дошедше Горинки, пополошився и воротишася. Пришедъ же Всеволодъ къ Переяславлю, хотѣ выгнати Андрея, а брата своего посадити, Андрееви рекучео: «Курьску и изволи ити». И Андрей тако рече, съдумавъ съ дружиною своею : «лѣпьши ми того смерть и съ дружиного на своей отчинѣ и на дѣдинѣ взяти, нежели Курьское княженье в, отецъ мой Курьскѣ с не сѣдѣлъ, но въ Переяславли, хочно на своей отчинѣ смерть пріяти; оже ти, братъ, не досити тволости, всю землю Рускую дьpжачи, а хощеши сея волости, а убивъ мене, а тобѣ волость У, а живъ не иду изъ своей волости; обаче не дивно нашему роду, такоже и переже * было: Святополкъ про волость чи не уби х Бориса и Глѣба? а самъ чи и долго поживе? но и здѣ живота лишенъ, а онамо мучимъ есть-вѣчно». И стояше на Днѣпрѣ Всеволодъ ", и посла Всеволодъ брата своего Святослава съ полкы къ Переяславлю, и усрѣтоша и Андреева дружина и бишася съ нимъ п; и поможе Богъ Андрееви ъ на Святослава, и гониша по нихъ до Коранѣы, а далѣ не пусти Андрей дружины своея. И заутра миръ створиста ь Всеволодъ съ Андреемъ, и цѣлова крестъ Андрей,, Всеволодъ же бяше не цѣловалъ креста еще, и на ту нощь загорѣся Переяславль; Всеволодъ же исполнивъся страха божія и не посла къ городу никого же. Наутрія же Всеволодъ поча молвити къ Андрееви: «видиши яко я къ тобѣ креста еще не цѣловалъ ", а то ми былъ Богъ далъ э, ожеся о есте сами зажгли, аже бы я лиха хотѣлъ е, то что бы ми годно, то же бы створилъ; а нынѣ цѣловалъ еси хрестъ ко мнѣ, аже исправишь, а то добро, не исправишь ли, а Богъ будеть за всимъ» У. Всеволодъ же цѣлова къ нему крестъ, и умирився съ нимъ приде Кіеву. Васильковичь же и Володаревичь на Галичьскій князь привaбиша къ собѣ Изяслава Мьстиславича, и не върядивъшеся възвратишася бб. Изяславъ же иде съ сынома и воева волость Вячеславлю, и възъвратися вв опять,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

сынъ твой, а Святослава брата твоего не хочемъ»— и посла къ нимъ сынъ свой Святослава и. И бывшю ему въ Черниговѣ, Новгородци сдумавше рекоша Всеволоду: «не хочемъ сына твоего, ни брата, ни племени вашего, но хочемъ племени р Володимеря.» Всеволодъ же се слышавъ, посла по нихъ, вороти епископас съ ними и удержа ѣ т со епископомъ, рекоша бо тако: «дай ны у шюрина своего Мьстиславича.» Всеволодъ же, не хотя перепустити ? Новагорода Володимерю племени, призва шпорина своя, да има Берестій, река: «Новагорода не березѣта х, ать сѣдятъ сами о своей силѣ, кдѣ князя не налѣзуть» и; а Новгородци же держа у себе, зиму же и лѣто, и съ епископомъ. Того же лѣта пріиде Половецьская земля и князи Половецьсціи на миръ, Всеволодъ изъ Кіева, Андрей изъ Переяславля, къ Малотину ", и створиша миръ съ ними. Въ лѣто 6649. Приведена бысть дщи Всеволожа въ Ляхы. Въ то же лѣто поставиша епи

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

п; похороненъ бысть у святаго Михаила; егда же несяхуть й * къ гробу, предивно знаменіе бысть

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

своегоСвятошю, река имъ: «братья моя! возмитеа у мене съ любовію, что вы бдаю, Городечь в, Рогачевъ, Берестій, Дорогичинъ, Клическъ» г, рекъ имъ:«болѣ не воюетеся дсъ Мьстиславичи;» и они сташа на воли его, и позва ѣе къ собѣ Кіеву, и пріѣхаша къ нему вси на едино мѣсто. Всеволодъ же не хотя * того, ожеся братья съвъкупила въ едину а мысль, посла къ Давыдовичема, рка и има: «отступита вы отъ брату моею : азъ ваю і надѣлю;» она же переступиша к хрестьное цѣлованіе, отступиста отъ Игоря и отъ Святослава къ брату Всеволоду. Всеволодъ же радъ бывъ разлученью ихъ, и уладивъся о волость, и да Берестій, Дорогичинъ и Въщижъ, Ормину, а братома пославъ и да има, Игореви Городечь, Гюргевъ л и Рогачевъ, а Святославу Клеческъ и Черторыескъ — и тако разидошася. Въ то же лѣто Вячеславъ, смолвяся м съ Всеволодомъ, да Изяславу Переяславль сыновцю своему, а Вячеславъ иде въ Туровъ, Всеволодъ же сынови своему и Святославу отда Володимеръ; и не любяхуть сего Олговичи, братья Всеволожа, и поропташа на нь, оже любовь имѣеть съ Мьстиславичи съ шюрьями о своими,«асъ нашими ворогы, и осажалъся ими около, а намъ на безголовіе и безъмѣстье и собѣ.» И тако молвяхуть ему братья, и докучивахуть ему пойти ратью на Мьстиславличи п; онъ же воли ихъ не учини. Того же лѣта отда Всеволодъ дчерь свою Звениславу въ Ляхы за Болеслава р. Въ ту же зиму посла Всеволодъ сына своего Святослава, Изяслава сДавыдовича, съ Володимеромъ съ Галичьскымъ, во помочь зятю т своему Володиславу, на братью его на менштого на Болиславичѣ у; и сняшася вси у Чернечьска", и въeвавъше възвратишася, въземъше болѣ мирныхъ, неже рaатьныхъ x.

Въ лѣто 6651. Поставиша епископа Чернигову, именемъ Онофрья. Въ то же лѣто приведе Всеволодъ за сына своего Святослава Василковну Полотьского князя; и скопишася и братья вся и безбожни Ляхове, и пиша у Всеволода, и тако разидошася. Тое же зимы изиде ч Изяславъ къ стрыеви своему Дюрдеви Суждалю, и не уладився съ нимъ, иде ко брату своему Ростиславу Смоленьску, и оттолѣ иде къ другому брату своему Святополку Новугороду и тамо же зимова п; и приде Изяславъ изъ Новагорода у Переяславль свой, и бывъ у своеѣ братьи. Того лѣта Изяславъ отдадчерь свою Полотьску за Борисовича за Рогъволода; и Всеволодъ князь Кіевьскій пріиде, и съ женою и съ вcими бояры, на свадбу. Въ то же лѣто поставиша епископа Полотьску

Козму. Въ то же лѣто бысть буря велика, ака же и не была николи же, около Котелничѣ ъ, и

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »