Geschiedenis van der jongst-geëindigden oorlog, tot op het sluiten van den vrede te Amiëns: Bijzonder met betrekking tot de Bataafsche republiek. Uit de beste authentique stukken, berichten, aanteekeningen, en andere echte bronnen bijëengezameld, en in order gebragt, Том 7

Лицевая обложка
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 406 - Ëngelfche ,, vloot ontvangen worden en bij dezelve „ kunnen verblijven, tot dat zij bevelen om„ trent hun gedrag van den Prins van Oranje ,, zullen bekomen hebben. „ Ik heb de eer met achting en vriendfchap „ te zijn, ,
Стр. 382 - Lichaam allezints vordert, om door gepaste maatregelen, te zorgen dat de hoop, welke men omtrent het behoud des Vaderlands veilig mag koesteren , door kwaadwillige Perfoonen , niet worde te...
Стр. 289 - ... van den lande nader zal zijn voorzien, en voorts te zorgen, dat dadelijk ook de...
Стр. 288 - zulke bedrijven , die in alle Landen , en in alle „ tijden , als misdaden worden aangemerkt , en vóór „ eenen onpartijdigen Rechter ftrafbaar zijn.
Стр. 286 - Julij 1799, u mijne waarde landgenooten , de voornemens en intentien, waarmede hoogstdezelve omtrent de goede ingezetenen van den stnnt bezield is , reeds te kennen heeft gegeven , zoo is het , dat wij , als hiertoe bij acte van onzen Heer Vader van den 19. December 1798 geautoriseerd en gelast, en conform hoogstdeszelfs oogmerken, u insgelijks noodigen tot bereiking van het heilzaam oogmerk , waarmede wij bezield zijn , te weten : om tot herstelling van godsdienst en vrijheid, volgens de wettige...
Стр. 388 - ... zonder verwijl, kennis geven aan het Uitvoerend Bewind, als mede aan den commandeerenden Officier, in hun Departement, of wanneer dezelve mogt zijn afgefneeden , als dan aan den eerften commandeerenden Officier, binnen het bereik zijnde.
Стр. 379 - U ten waarborge, dat uw le„ ven niet wordt in de waagfchaal gefteld, dan „ door hen , die hetzelve voor uwe Vrijheid en „ Veiligheid ook veil hebben : maar ' ook deze ,, plechtige Verklaring beteugele allen, die hei...
Стр. 378 - wijze toeroept, dat het Vaderland in gevaar „ is, en door ons gered moet worden.
Стр. 290 - Revolutie in eenige betrekking „ hebben laaten emploiecren , of onder dezelve ,. eenige verklaringen hebben gedaan, dienende „ tot bevestiging van de onwettige Regeering, of „ fpreekende blijken van hunne aankleving aan », het tegenswoordig beftuur te hebben gegeeven...
Стр. 287 - Wendt alles aan , wat tot be», houd „ naar de Middelandfche Zee, kennis droeg: althans, „ het was eerst in het begin , van Julij dat 'er te Sou...

Библиографические данные