Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, Том 41

Лицевая обложка
Johannes Allart, 1808
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 144 - Vaderland tegen den buitenlandfche aanval mogten zijn uitgetrokken, onverminderd de bevoegdheid van het Bewind, om van deeze Burgers , voor zoo verre zij zich daartoe bereidwillig betoonen , ook het noodige gebruik tot weering van buitenlandfchen aanval te maaken.
Стр. 164 - ... thans het genoegen ulieden in dat blijde vooruitzigt wederom te mogen aanspreken i). Het zoude overtollig zijn, alhier voor ulieden op te halen de tallooze rampen, waaronder Gij, sedert het geweld u aangedaan door Fransche overheersching, en de daarop gevolgde gebeurtenissen gezucht hebt. Eene droevige ondervinding heeft u dezelve maar al te zeer doen voelen: en hadden de vurige wenschen van ons hart vroeger mogen vervuld worden, Gijlieden waart reeds overlang van dien ondragelijken last ontheven...
Стр. 326 - mogten aanbrengen , zullen niet mogen „ ontfchepen; maar daadlyk weder moe?: „ ten vertrekken. VII. De Generaal „ en Chef BRUNE zal een Officier in de, „ Zyp en aan de Helder kunnen zenden; „ ten einde aan hem, zo van den ftaat „ der Batteryen, als van de vorderingen „ tot ontruiming , verftag te doen. Zyne „ Koninglyke Hoogheid de Hertog VA...
Стр. 150 - Goddelijken zegen, de middelen in handen om ons woord geftand te kunnen doen; wij dragen de bewustheid met ons om van het goede gewild te...
Стр. 152 - Aanval, de veiligheid van den „ Staat dikwerf medebrengt, Perfoonen te ,, arresteeren, omtrent welken men ge...
Стр. 143 - Burgers welke tot den perfoneelen dienst nog niet zijn opgeroepen, mitsgaders van dezulken, welke, hoe zeer, als buiten de termen der wet vallende , zich niet ter...
Стр. 254 - Rusfen tot wyken te noodzaaken, en met agterlaating van zeven (lukken gefchut, langs den grooten weg op Limmen en langs de duinen op Bakkum terug te trekken.
Стр. 150 - Geest is , — • be. bemoedige U allen, die, ter verdediging van de gemeene zaak, zullen worden opgeroepen, en ftrekke U ten waarborge , dat uw leven niet wordt in de waagfchaal gefteld , dan door hun...
Стр. 199 - ... de gezindheid en de gevoelens van het Bewind open te leggen; allen nadeeligen invloed, welke lafheid reeds zou hebben mogen ingeboezemd, N 4 het CK.
Стр. 221 - elk, die, in deeze beflisfende oogenblik,, ken, de teugels des Bewinds in flappe „ handen houdt . met klem leeren , welke „ pligten elk Vaderlander te volgen heb...

Библиографические данные