Изображения страниц
PDF
EPUB

8.

Translate into Arabic, giving all vowel-points :(a.) This country. The king of this country. The kings of these countries. A king of this country. The king of a country. Two kings of this country! O king of this country! O great king of this country! O king of this great country!

(6.) He struck me. He will strike her. He did not strike us. Strike him, Strike him and me.

PERSIAN.

MAJOR S. JARRETT.

Examiners

{ Mauri K ABIR-UDDEN AUMED.

1. Translate into English:

[ocr errors]
[ocr errors]

قطعه

[ocr errors]

یکی از ملوك عرب رنجور بود در حالت پیری امید از زندگاني

ناگاه سواري از در درآمد و گفت بشارت باد مرترا قطع کرده که فالان قلعه را بدولت خداوندي گشادیم ودشمنان را اسیر گرفتيم و سپاه و رعيت آن طرف بجملگي مطیع فرمان شدند . ملك نفسي سرد بر آورد و گفت این مژده را نیست دشمنانم راست يعني وارفان ملك را .

درین امید بسر شد دريغ عمر عزیز که آنچه در دلم است از درم فراز آید امید بسته برامد ولي چه فایده زانی

امید نیست که عمر گذشته باز اید کوس رحلت بكوفت دست اجل . ای دو چشمم وداع سر بکنید ای کف دست و ساعد و بازو و همه تودیع یکدیگر بکنید

آخر ای دوستان گذر بکنید بر من اوفتاده دشمن كام

: من نکردم شما حذر بکنید روز گارم بشد بناداني

و قطعه

2. Give the etymology of y'), and mention other words having the same ending, with their meanings in Engiish.

- زانک and the spellings ,دشمن كام - تودیع Explain the forms .3

فائده Should we spell in Persian اوفتاده ? فایده

Or

4. Write down the Imperatives and

negative Imperatives

: of the following verbs, with their meanings in English ( نهی ) سندن . ایستادن . شستن . شدن - نمودن . بودن

. گردانیدن . نوردیدن انگاشتن . افراختن . بریدن

5. Distinguish between couhot when the yá is ma’rúf, and when the is majhúl. How many different meanings has the latter form? 6.

Translate into Persian : (a.) This is the book which I had lost.

(b.) Bring me a book in which the names of the kings of England are given.

(c.). Let us go, it is late.
(d.) The older a man is, the more experienced he is.
7. (a.) Translate into English :

بسرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیز ای مبارک در رزق زن برو تا زخوانت نصيبي دهند که فرزند کانت بسختي درند بگفتا بود مطبخ امروز سرد که سلطان بشب نیت روزه کرد زن از ناامیدی سر انداخت بیش

گفت باخود دل از فاقه ریش که سلطان ازین روزه ایا چه خواست که افطار او عيد طفلان ماست خورنده که خیرش براید زدست به از صائم الدهر دنیا پرست مسلم کسي را بود روزه داشت که در ماند را دهد نان چاشت وگرنه چه حاجت که زحمت بری

مي

زخود باز گیری وهم خود خوری خیالات نادان خلوت نشین بهم برکند عاقبت کفر و دین صفائي است در آب و آئينه نیز

و لیکن صفا را بباید تمیز Which .فررند كانت instead of فرزند کانت Your text-book has (8)

is the better reading ?

8. Translate into Persian :

It is related, that one day a rumour spread in the city that Nádir Sháh had been slain in the Fort. This produced a general confusion, and the people of the city killed five thousand men of his camp. On hearing of this, Nádir Shah left the Fort, and sat in the golden masjid, which was built by Raushan-ud-daulah, and gave orders for a general massacre. For nine hours an indiscriminate slaughter of all was committed. It is said that the number of those who were slain was nearly 20,000.

Examiners – { MAURI KABIR-UDDIN AHMED.

URDU'.
| H. S. JARRETT.

1. Translate into English :

کسر بادشاہ ني ايك بزرگ سی پوچها که کهتے هین هرچیزكي

جواب دیا که زکوة هي بهلا فرماؤ تر ملطنت کی کیا زکوة هي زکوة بادشاهي اور جهانداري کي يهه هی که اگر کوئی مظلوم انصاف چاهے اور محتاج اپنی احتیاج اسکی پاس لاوے نرخوب طرح سنی اور نرمی اور ملايمت سے پوچھ اور جواب درشت نه دیوی اور غریبون اور فقیروں سے بات کھنے مین غرور و غيرت نکرے که چهرتون سے هم کلام هونا خصلت بزرگونکي هي جيسے حضرت سلیمان درود خدا کا انپر با وجودیکه مرتبه نبوت کا رکھتے تھے اور ظاهر مین بادشاه جن و انس ک ته پرایک ادنی چیونٹی کی بات سنی تھې

فقیرون پر نظر کرنی برهاوي هي بتراپی کو سليمان اس حکومت پر تھے کرتے چيونٹي کي خاطر

2. Translate into English:

[ocr errors]

کي

الغرص اس ملک مبارک بنیاد کا هر ایک محله خوش سواد وهر مقام آباد . بنا بر اسکي مسجدين خانقاهین مدرسے پاکیزه و و دلچسپ کثرت سے هين اور خانه باغ بهی بهتایت سے ایکن مسن ایکهزار سات هجري مین مطابق چوبیسوین ممال شاهجهافي

ناف شهر مین ایک جامع مسجد سنگ سرخ كي ايسي بني که اگلون نے ویسی نه دیگهي نه په لون نے سنی ۔ نیو سکی تا بسمك مينارے اوس کے سر بفلک . گنبذ

بفلک . گنبد چرخ بل گردان اسکے گنبذون کا . عالم بالا تلك جلوہ اسکی برجیون کا - زينه آسکے منبر کا پایۂ عرش سے اونچا . ستون کهکشان اسکی ستون در سے نیچا ۔ محراب آسکي محل اجابت دعا ۔ نمازي وهانکا مقبول درگاه کبریا - دواین سد سکندر سی بلند تر . صحن اسکا صحن فردوس

کی برابره

کي

3. (a.) Explain the allusion to Sulaiman and the ant in ques. tion (1).

-in ques سد سکندر. کهکشان . تا بسهک b.) What is meant by)

? تا بسیک tion (2), and what is opposed to

4. Write down the Perfect, Imperative, Infinitives, and Participles of the verb 6, 9, with the English meanings.

5. Write out, as neatly as you can, the following passage, correcting the mistakes :

في الواقی اس مقام فرهت انجام کو جتنی سراهی بجاهی لیکن اردوی معلايا عالم هي جداهی . فضا سكي نهایت پاکیزه و رميع عمارات وهانکا بمرتبه أسلوبدار و رفيع . من سكا رشك من گلدار دوکان هورايك بازار کا بهار . اهل هرفه سب کی سب مرفع

احوال . کوثي انکی نقد و جنس و جواهر سی مالا مال - نه کسي چیزكي وهان کمی . نه كوئي بشر اس آبادی مین غمین •

6. Translate the passage given in the preceding question into English.

7. Give an Urdú paraphrase of the following:

ایک نے پوچھا کسی سے برمال دوست جانی کی هين تيرے بتا بولا ولا ابتو فراغت هي مجم سب مهیا ناز و نعمت هی جھ پوچهه يه مت کون تیرا دوست هي آج نو دشمن بھی میرا دوست هی جب خدا ناکرده تنگی آئیگي بات یه تب امتحان هو جائیگی گون پر اپنی دوست هوجاتی هین سب جو کھی تو وة بجا لاتی ھین سب خود غرض جو دوست هي ولا هي عدو بهولیو مت دوستی پر اوسکی تو وه نهين هی جی سے تیرا آشنا وہ تو ھي اپني غرض كا آشنا جبتلک تیري غرض اوس سی هی بار تب تلک توهی و تجرسی نثار

8. Write in Hindústání a short essay on the Rainy Season.'

« ПредыдущаяПродолжить »