Изображения страниц
PDF
EPUB

GREEK. . Eraminer-MR. C. H. TAWNEY, Μ. Α. 1. Translate

(You are invited to make brief notes whenever a word, a construction or an allusion seems to require it).

Ως άρα φωνήσασ' ηγήσατο Παλλάς Αθήνη
καρπαλίμως ο δ' έπειτα μετ' ίχνια βαινε θεδιο.
τον δ' άρα Φαίηκες ναυσικλυτοί ουκ ενόησαν
ερχόμενον κατά άστυ διά σφέας: ου γάρ Αθήνη
εία ευπλόκαμος, δεινή θεός, ή ρα οι αχλύν
θεσπεσίην κατέχευε φίλα φρονέoυσένι θυμώ.
θαύμαζεν δ' Οδυσεύς λιμένας και νήας είσας
αυτών θ' ηρώων αγοράς και τείχεα μακρά
υψηλά, σκολόπεσσιν άρηρότα, θαύμα ιδέσθαι.
αλλ' ότε δή βασιλήoς αγακλυτά δώμαθ' ίκοντο,
τοισι δε μύθων ήρχε θεά γλαυκώπις Αθήνη.
ούτος δή του, ξεινε πάτερ, δόμος, όν με κελεύεις
πεφραδέμεν· δήεις δε διοτρεφέας βασιλήας
δαίτην δαινυμένους, συ δ' έσω κίε, μηδέ τι θυμώ
τάρβει θαρσαλέος γαρ ανήρ εν πάσιν αμείνων
έργοισιν τελέθει, ει και ποθεν άλλοθεν έλθοι.
δέσποιναν μεν πρώτα κιχήσεαι εν μεγάροισιν:

Αρήτη δ' όνομ' έστιν επώνυμον, εκ δε τoκήων
των αυτών, οι περ τέκον 'Αλκίνοον βασιλήα.

Hom. Odyss., VII. Parse αρηρότα, πεφραδέμεν, κιχήσεαι. Give the Attic forms of θεοίο, ξείνε, βασιλήας, τοκήων, τέκον,

Translate-
(α) χαιρέ μοι, ώ καλλίστα,

καλλίστα των κατ' "Όλυμπος
παρθένων "Αρτεμι.
σοι τόνδε πλεκτον στέφανον εξ ακηράτου
λειμώνος, ώ δέσποινα, κοσμήσας φέρω,
ένθ' ούτε ποιμήν αξιδι φέρβειν βοτά
όυτήλθε πω σίδηρος, αλλ' ακήρατον
μέλισσα λειμώνκαιρινών διέρχεται:
Αιδώς δε ποταμίαισι κηπεύει δρόσους.

όσοις διδακτον μηδεν, αλλ' εν τη φύσει
το σωφρονέιν ειληχεν ες τα πάνθ' ομώς,
τούτοις δρέπεσθαι, τοις κακoισι δ' ου θέμις.
αλλ', ώ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης
ανάδημα δέξαι χειρος ευσεβούς άπο.
μόνω γαρ έστι τούτ' έμοι γέρας βροτών:
σοι και ξύνειμι και λόγους αμείβομαι,
κλύων μεν αυτήν, όμμα δ' ουχ ορών το σον.
τέλος δε κάμψαιμ' ώσπερ ήρξάμην βίου.

Euripidis Hippolytus Coronifer. (β) Λόγω μεν εξήκουσ', όπωπα δ' ου μάλα,

τον πελάταν λέκτρων ποτέ των Διός
'Iξίον' άν άμπυκα δη δρομάδ' ώς έβαλ' ο
παγκρατής Κρόνου παις:
άλλον δ' ούτιν' έγωγοίδα κλύων,
ουδ' εσίδον μοίρα
τουδ' έχθίονι συντυχόντα θνατών,
ος ούτ' έρξας τίν' ούτε νοσφίσας
αλλ' ίσος είν ίσοις ανήρ,
ώλλυθ' ώδ' αναξίως,
τόδε θαυμ' έχει με
πως ποτέ, πως πότ' άμφιπλήκτων
ροθίων μόνος κλύων, πως
άρα πανδάκρυτον ούτω
βιοτάν κατέσχεν:
ίν' αυτός ήν πρόσουρος, ουκ έχων βάσιν,
ουδέ τιν' έγχώρων κακoγείτονα,
παρω στόνον αντίτυπον βαρυβρώτ' αποκλαύ-

σειεν αιματηρόν:
ουδ' ες ταν θερμοτάτας αίμάδα κηκιομέναν έλκέων
ενθήρου ποδός ηπίοισι φύλλους
κατευνάσειεν, ει τις εμπέσου,
φορβάδος έκ τε γας έλειν
είρπε δ' άλλοτ' άλλοσε,
τότ' αν ειλυόμενος,
παις άτερ ως φίλας τιθήνας,
όθεν ευμάρειυπάρχοι,

πόρον, ανίκ' εξανείη
δακέθυμος άτα.

Sophoclis Philoctetes.

3. Discuss the origin of the Greek Drama, and trace its gradual development from the time of Thespis to the death of Sophocles.

Give the meaning of the words θυμέλη, θεολογειον, θεωρικόν, περιπέτεια, κομμός.

GREEK. . Examiner-MR. C. H. TAWNEY, M. A. (You are invited to make brief notes, whenever a word, a construction or an allusion seems to require it).

1. Translate. Προς ταύτα Δημάρητος λέγει: « ώ βασιλευ, αρχήθεν ήπιστάμην ότι αληθηΐη χρεώμενος ου φίλα του ερέω: συ δε επεί ηνάγκασας λέγειν των λόγων τους αληθεστάτους, έλεγαν τα κατήκοντα Σπαρτιήτησιν καίτοι ως εγώ τυγχάνω τα νύν τάδε έστοργώς εκείνους αυτός μάλιστα εξεπίστεαι, οί με τιμήν τε και γέρεα απελόμενοι πατρώϊα άπολίν τε και φυγάδα πεποιήκασι, πατήρ δε σος υποδεξάμενος βίον τέ μοι και οικον δέδωκεν ούκων οικός έστι άνδρα τον σώφρονα ευνοίην φαινομένην διωθεέσθαι, αλλά στέργειν μάλιστα, εγώ δε ούτε δέκα ανδράσι υπόσχομαι διός τε είναι μάχεσθαι, ούτε δυδισι· εκών τε είναι ουδ' αν μουνομαχέοιμι· ει δε αναγκαίη είη ή μέγας τις και εποτρύνων αγών, μαχοίμην αν πάντων ήδιστα εν τούτων των ανδρών, οι Ελλήνων έκαστός φησι τριών άξιος είναι ώς δε και Λακεδαιμόνιοι, κατά μεν ένα μαχεόμενοι, ουδαμών είσι κακίονες ανδρών, αλέες δε άριστοι ανδρων απάντων ελεύθεροι γάρ εόντες ου πάντα ελεύθεροί είσι: έπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος, τον υποδειμαίνουσι πολλά έτι μάλλον ή οι σοι σέ: ποιείσι γών τα αν εκείνος ανώγη: ανώγει δε τώυτό αιεί, ουκ έων φεύγειν ουδέν πλήθος ανθρώπων εκ μάχης αλλά μένοντας εν τη τάξει επικρατέειν ή απόλλυσθαι, σοι δε ει φαίνομαι ταύτα λέγων φλυηρέειν, τάλλα σιγαν έθέλω το λοιπόν, νύν δε αναγκασθείς έλεξα γένοιτο μέντοι κατά νόον του βασιλεύ”. Herodotus VII.

Give the Attic forms of the underlined words.

2. Translate-"Ην δε τούτο ευπρεπές προς τους πλείους, έπει εξειν γε την πόλιν οίπερ και μεθιστάναι, έμελλον. δημος μέντοι όμως έτι και βουλή ή από του κυάμου ξυνελέγετο έβούλευον δε ουδέν ό τι μη τοις ξυνεστώσι δοκoίη, αλλά και οι λέγοντες εκ τούτων ήσαν, και τα ρηθησόμενα πρότερον αυτοις προύσκεπτο: αντέλεγε τε ουδείς έτι των άλλων δεδιώς και ορών πολύ το . ξυνεστηκός: ει δέ τις και αντείποι, ευθύς έκ τρόπου τινός επιτηδείου έτεθνήκει και των δρασάντων ούτε ζήτησις, ούτ', ει υποπτεύοιντο δικαίωσις εγίγνετο, αλλ' ήσυχίαν είχεν ο δήμος και κατάπληξιν τοιαύτην, ώστε κέρδος ο μη πάσχων τι βίαιον, ει και σιγώνη, ενόμιζε. και το ξυνεστηκός πολύ πλεόν ηγούμενοι είναι ή όσον ετύγχανεν ον, ήσσώντο τάις γνώμαις, και εξευρείν αυτό αδύνατοι όντες διά το μέγεθος της πόλεως και διά την αλλήλων άγνωσίαν ουκ είχον. κατά δε το αυτό τούτο και προσολοφύρασθαί τινι αγανακτήσαντα ώστε αμύνασθαι επιβουλεύσαντα, αδύνατον ήν ή γαρ αγνώτα αν εύρεν και έρεί η γνώριμον άπιστον. αλλήλοις γαρ άπαντες υπόπτως προσήεσαν οι του δήμου, ως μετέχοντά τινα των γιγνομένων. ενησαν γάρ και ούς ουκ αν ποτέ τις μετο ες ολιγαρχίαν τραπέσθαι και το άπιστος ούτοι μέγιστον προς τους πολλούς εποίησαν και πλειστα εις την των ολίγων ασφάλειαν ωφέλησαν, βέβαιον την απιστίαν τώ δήμω προς εαυτόν καταστήσαντες.

Thucydides, VIII. Give some account of the historical event to which the above passage refers.

3. Translate into Attic Prose-

First, permit me to observe, that the use of force alone is but temporary. It may subdue for a moment; but it does not remove the necessity of subduing again ; and a nation is not conquered, which is perpetually to be conquered. My next objection is its uncertainty. Terror is not always the effect of force, and an armament is not a victory. If you do not succeed you are without resource ; for conciliation failing, force remains; but force failing, no further hope of reconciliation is left.

Burke.

GREEK.

. Examiner-MR. C. H. TAWNEY, Μ. Α. 1. Translate (with brief notes)

Προς δε τοις Σκιάποσιν λί

μνη τις έστ' άλουτος ου

ψυχαγωγει Σωκράτης:
ένθα και Πείσανδρος ήλθε
δεόμενος ψυχήν ιδείν, ή

ζωντ ' εκεινον προϋλιπε
σφάγι' έχων κάμηλον α-
μνον τιν', ής λαιμούς τεμών,
ώσπερ ουδυσσεύς απήλθε,
κατ' ανήλθ' αυτό κάτωθεν
προς το λαϊγμα της καμήλου
Χαιρεφών ή νυκτερίς:

Aristophanis Aves. Give some account of the persons here mentioned. 2. Translate

ΓΟΡΓΩ. Ενδοι Πραξινόα και

ΠΡΑΞΙΝΟΑ.

Γοργοι φίλα, ως χρόνω ενδοι. θαύμ ' ότι και νύν ήλθες όρη δίφρον, Ευνόα, αυτή. έμβαλε και ποτίκρανoν.

ΓΟΡΓΩ. έχει καλλιστα. ΠΡΑΞΙΝΟΑ.

καθίζει. ΓΟΡΓΩ. ώ τας άλεμάτω ψυχάς ! μόλις ύμμιν εσώθην Πραξινόα, πολλώ μεν όχλω πολλών δε τεθρίππων. παντα κρηπίδες, παντα χλαμυδηφόροι άνδρες: α δ' οδός άτρυτος: τύ δ' έκαστέρω, ώ έμ', αποικεις.

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. ταύθ' ο πάραρος τηνος επ' έσχατα γας έλαβ' ενθών έλεόν, ουκ οίκησιν, όπως μη γείτονες ωμες αλλάλαις, ποτ' έριν, φθονερόν κακόν, αιέν ομοιος.

« ПредыдущаяПродолжить »