Изображения страниц
PDF
EPUB

8. Translate into Arabic, giving all vowel-points :

(a.) This country. The king of this country. The kings of these countries. A king of this country. The king of a conntry. Two kings of this country! O king of this country! O great king of this country! O king of this great country!

(6.) He struck me. He will strike her. He did not strike us. Strike him. Strike him and me. .

PERSIAN. .

Examiners

( MAJOR H. S. JARRETT.
MAULVI KABIR-UDDIN AHMED.

1. Translate into English:

قطعه

*

يكي از ملوك عرب رنجور بود در حالت پیری امید از زندگاني قطع کرده . ناگاه سواري از در درآمد و گفت بشارت باد مرترا که فلان قلعه را بدولت خداوندي گشادیم و دشمنان را اسیر گرفتيم و سپاه و رعیت آن طرف بجملگي مطیع فرمان شدند . ملك نفسي سرد بر آورد و گفت این ماده مرا نیست دشمنانم راست يعني وارثان ملك را

درین امید بسر شد دريغ عمر عزیز که آنچه در دلم است از درم فراز آید امید بسته برامد ولي چه فایده زانک

قطعه امید نیست که عمر گذشته باز آید کوس رحلت بكونت دست اجل . ای دو چشمم وداع سر بکنید ای کف دست و ساعد و بازو به همه تودیع یکدیگر بکنید بر من اوفتاده دشمن كام - آخر ای دوستان گذر بكنيد

نکردم شما حذر بکنید روز گارم بشد بناداني

*

* من

2. Give the etymology of jy's

, and mention other words having the same ending, with their meanings in English.

- زانک and the spellings ,دشمن كام - تودیع Explain the forms

.3 ? فایده or فائده Should we spell in Persian اوفتاده

Or

4. Write down the Imperatives and the negative Imperatives (, :

:of the following verbs , with their meanings in English ( نهی ) سندن . ایستادن . شستن . شدن . نمودن . بودن انگاشتن . افراختن . بریدن . گردانیدن . نوردیدن

5. Distinguish between cochot when the yá is ma'ruf, and when the ya is majhúl. How many different meanings has the latter form?

6. Translate into Persian :
(a.) This is the book which I had lost.

(6.) Bring me a book in which the names of the kings of England are given.

(c.) Let us go, it is late.
(a.) The older a man is, the more experienced he is.
7. (a.) Translate into English :

: سرهنگ سلطان چنين گفت زن که خیز ای مبارک در رزق زن برو تا زخوانت نصيبي دهند که فرزند کانت بسختي درند بگفتا بود مطبخ امروز سرد که سلطان بشب نیت روزه کرد زن از ناامیدی سر انداخت بیش

گفت باخود دل از فاقه ریش که سلطان ازین روزه ایا چه خواست که افطار او عيد طفلان ماست خورنده که خیرش براید زدست به از صائم الدهر دنیا پرست مسلم کسي را بود روزه داشت

در ماند؟ را دهد نان چاشت وگرنه چه حاجت که زحمت بری

که

زخود باز گیری و هم خود خوری خیالات نادان خلوت نشین بهم برکند عاقبت کفر و دین صفائي است در آب و آئينه نیز وليكن صفا را بباید تميز Which .فررند كانت instead of فرزند کانت Your text

book has (6)

6.) is the better reading ?

8. Translate into Persian :

It is related, that one day a rumour spread in the city that Nádir Sháh had been slain in the Fort. This produced a general confusion, and the people of the city killed five thousand men of his camp. On hearing of this, Nádir Shah left the Fort, and sat in the golden masjid, which was built by Ranshan-ud-daulah, and gave orders for a general massacre. For nine hours an indiscriminate slaughter of all was committed. It is said that the number of those who were slain was nearly 20,000.

URDU'.
MAJOR H. S. JARRETT. .

Examiners— MAULNI KABIR-UDDIN AHMED.

1. Translate into English :

:

جواب دیا که

کسو بار شاه ني ايك بزرگ سی پوچها که کهتے هین هرچیزكي زکوة هي بهلا فرماؤ تو سلطنت کی کیا زکوة هي زکوة بادشاهي اور جهانداري کي يهه هی که اگر کوئی مظلوم انصاف چاهے اور محتاج اپنی احتیاج اسکی پاس لارے توخوب طرح سنی اور نرمی اور ملايمت سے پوچھ اور جواب درشت نه دیوی اور غریبون اور فقیروں سے بات کھنے مین غرور و غیرت نکرے که چهوٹون سے هم کلام هونا خصلت بزرگونکي هي جيسے حضرت سلیمان درود خدا کا انپر با وجودیکه مرتبه نبوت کا رکھتے تھے اور ظاهر مین بادشاہ جن و انس ک ته پرایک ادنی چیونٹي کي بات سني تهي •

فقیرون پر نظر کرنی بڑھاوي هي بتراپی کو سليمان اس حکومت پر تھے کرتے چيونٹي کي خاطر

2. Translate into English:

ایکن

کې

الغرض اس ملک مبارک بنیاد کا هر ایک محله خوش سواد وهر مقام اباد . بنا بر اسکي مسجدين خانقاهین مدرسے پاکیزه و دلچسپ کثرت سے دین اور خانه باغ بهی بهنایت سے من ایکهزار سان هجري مين مطابق چوبیسوین مال شاهجهاني

نان شهر مین ایک جامع مسجد سنگ سرخ كي ايسي بني که اگلون نے ویسی نه دیگهي نه بچه لون نے سنی ۔ نیو اسکی تا بسمك . مینارے اوسکے سر بفلک . گنبذ چرخ بلا گردان آسکے گنبذوں کا عالم بالا تلك جلوہ اسکی برجیون کا - زينه أسکے منبر کا پایۂ عرش سے اونچا . ستون کهکشان آسکی ستون در سے نیچا۔ محراب آسکي محل اجابت دعا ۔ نمازي وهانکا مقبول درگاه کبریا - دیواین سد سکندر سی بلند تر . من آسکا صحن فردوس کي برابر

.

3. (a.) Explain the allusion to Sulaimán and the ant in ques. tion (1).

-in ques سد سکندر . کهکشان . تا بسهک What is meant by (6)

تا ,

tion (2), and what is opposed to comes G ?

4. Write down the Perfect, Imperative, Infinitives, and Participles of the verb by, with the English meanings.

5. Write out, as neatly as you can, the following passage, correcting the mistakes :

في الواقی اس مقام فرهث انجام کو جتنی سراهی بجاهی لیکن اردوی معلايا عالم هي جداهی . فضا سكي نهایت پاکیزه و رميع عمارات وهانکا بمرتبه أسلوبدار و رفيع . من سكا رشك من گلدار دوکان هوايك بازار کا بهار . اهل هرفه سب کی سب مرفع

احوال . کوثي انکی نقد و جنس و جواهر سی مالا مال - نه کسي چیزكي وهان کمی . نه کوئي بشراس آبادي مين غمین •

6. Translate the passage given in the preceding question into

, English,

7. Give an Urdú paraphrase of the following:

ایک نے پوچھا کسی سے برمال
دوست جانی کی هین تیرے بتا
بولا ولا ابتو فراغت هی مجھ
سب مهیا ناز و نعمت هي مجم
پوچهه يه مت کون تیرا دوست هي
آج تو دشمن بھی میرا دوست هي
جب خدا ناکرده تنگ

آئیگی
بات یه تب امتحان هو جائیگی
گون پر اپنی دوست ھو جاتی ھین سب
جو کھی تو وہ بجا لاتی ھین سب
خود غرض جو درست هی وه هی عدر
بهولیو مت دوستی پر اوسکی تو
ره نهين هی جی سے تیرا آشنا
وہ تو هی اپذي

اپني غرض کا آشنا
جب تلک تیري غرض اوس سی هی یار
تب تلک توهی و تجهوسی نثار

8. Write in Hindústání a short essay on the Rainy season.'

« ПредыдущаяПродолжить »