Inleiding tot een geschiedenis der Nederlandsche diplomatie, Том 2

Лицевая обложка
J. G. Broese, 1864
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Содержание

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 201 - Hoofd te verheffen. ,/Het wordt thans hier te lande, en aan de Mogendheden van Europa, zeide HOGENDOÎIP, l) als een vaste waarheid opgegeven, dat de overgroote Meerderheid der Natie in de tegenwoordige Constitutie toegestemd zoude hebben, omdat zij zich geheel niet op dezelve uitgelaten heeft, en dat haar stilzwijgen als eene goedkeuring uitgelegd wordt. Ik behoor tot deze overgroote meerderheid, en mijn stilzwijgen beteekent echter geenszins hetgeen men onderstellen wil. Ik keur veelmeer alle Constitutiën...
Стр. 340 - De kogel is dan door de kerk! wat er van ons Land moet worden, weet de goede Hemel en hij schikke het ten beste.
Стр. 203 - Prins te geven door de Regenten, maar van een Grondwet, met eene gelijk verbindende kracht voor Prins, Regenten en Volk, en geheel overeenkomstig met de bekende gevoelens en de ware belangen van de overgroote meerderheid der Natie." Niet naamloos, maar met Hollandsche openhartigheid bragt de edele Staatsman persoonlijk die verklaring ter kennis van de Bewindslieden. Over die ridderlijke stoutheid onthutst of verstoord, mogen zij een oogenblik aan dwangmiddelen tegen den onbezweken Vaderlander gedacht...
Стр. 203 - Hetgeen derhalve met een algemeen genoegen zoude kunnen uitgewerkt worden, en waardoor zoowel het Huis van Oranje, als de Regenten en het Volk eene tot heden onbekende vastigheid zouden verwerven, is de aanneming, niet van eene Instuctie voor den Prins te geven door de Regenten, maar van een Grondwet, met eene gelijk verbindende kracht voor Prins, Regenten en Volk, en geheel overeenkomstig met de bekende gevoelens en de ware belangen van de overgroote meerderheid der Natie.
Стр. 266 - Amiens onder een der belangrijkste evenementen voor de Republiek, en men schroomt niet te zeggen, dat de Negotiateur, die hare interessen behartigd heeft, een nieuwe aanspraak op de achting van zijne Medeburgers, en op het vertrouwen van zijn Gouvernement verkregen heeft. Vele personen, die met den loop der zaken niet genoegzaam bekend zijn, hadden zich verbeeld dat het tegenwoordig Tractaat ook andere...
Стр. 265 - Artikel van het Tractaat, geëxpliceerd door de separate Conventie, is de zaak van het Huis van ORANJE volkomen afgedaan 2), de tegenwoordige Constitutie van den Staat plegtig door Engeland erkend , en de Bataafsche Republiek van allen last van schadeloosstelling bevrijd 3).
Стр. 62 - L'empressement et la grâce que vous y avez mis, me prouvent, Monsieur, que l'on ne compte pas en vain sur votre amitié, et cela m'autorise à vous demander un nouveau service. C'est celui de faire enjoindre à M.
Стр. 90 - HAUGWITZ gesproken over Holland. In dat gesprek heeft hij mij ronduit gezegd, dat de Koning van Pruissen voor de Bataafsche Republiek niets krachtdadigs wil doen, dan onder voorwaarde van herstelling van den Prins VAN ORANJE. Ik antwoordde dat hieraan niet met al te denken was, van wege de tegenwoordige orde van zaken. Wat ik ook hier...
Стр. 35 - Gouvernement en de Fransche Legerbenden u houden en om u te herstellen in het genot van Godsdienst en Vrijheid, die dierbare panden waarvoor uwe en onze voorouders gevochten, en met Gods hulp overwonnen hebben. Aarzelt dus niet, brave ingezetenen van Nederland, om uwe Verlossers te gemoet te komen ! haalt ze in als vrienden en voorstanders van het welzijn van het lieve Vaderland I Doet alle onderscheid van politieke meeniugen en begrippen voor dit groote oogmerk wijken!
Стр. 202 - Regeeringsvorm, bovenal op het Huis van Oranje, 't welk nooit zonder gevaar voor de Regenten vernederd geworden is. De gemeene man vooral, dat is, het talrijkst gedeelte van het volk, gevoelende dat hij niet zelf regeeren kan, en nu meer dan ooit daarvan overtuigd, ziet in den Prins zijn waarborg tegen onderdrukking van van de zijde der Regenten.

Библиографические данные