Изображения страниц
PDF
EPUB

There is the same thought in Plato's fon; and thence perhaps Clemens took it.

Strom, i. p. 338.
- Στρετή και γλώσσα βρόχων. σολέες δ' εν μυθοι.
Here is a rý dropped.

Στρεπτή και και γλώσσα βρόχων.
But in Homer, II. r. 249. it is;
Στρεπτή δε γλώσσ' εσι βροχών.

Ιb. p. 360.
Ο την Τιτανομαχίαν γραψας.
The anonymous writer of the Giants Wars, cited here
by Clemens, says, that Chiron

Εις τε δικαιοσύνην θνών γένος ήγαγε, δείξας
"Ορκον, και θυσίας ιλαρας, και σχήματΟλυμπε.

Is primum universum genus ad justitiam durit, indicatis jurisjurandi formulis, Deorum lætis sacrificis, et cæli fia guris.

'Ολύμπο σχήμαα, according to some, are the celestial gods; as Sir Is. Newton thinks, they are the Asterisms which Chiron delineated. Mr Wasse conjectured that it should be σήματΟλυμπι, the signs of heaven. Chiron brought the world to a sense of religion by teaching the obligation of an oath, the manner of sacrificing, and the signs of the divine will, or the threats and admonitions, the portents and prognostics of heaven. See the Misc. Observat, ii. p. 233. To the passages collected by Mr Wasse may be added these lines of Parmenides, as they stand in Clemens, Strom. v. p. 732.

Eίση ο αιθερίαν τε φύσιν, τα τ' εν αιθέρι σανία
ΣΗΜΑΤΑ, και καθαράς ευαγέας ήελίοιο
Λαμπάδος έργ αΐδηλα, και όππόθεν εξεγένοντο.
"Εργα το κύκλωπος σεύση σερίφοίία σελήνης
Και φύσιν.

Ætherianque

we cries.

Etheriamque scies naturam, et in æthere cuncta
Signa et sacrati clarissima lumina solis,
Quce res obscura est valde' ; 'undé et nata fuere.
Et lunæ disces errantia signa rotunde,
Naturamque scies.

Ιb. p. 399.
Πολυϊδός τε εν "Αργει και εν Μεγάροις, και μέμνηται η τραγωδία.
Polyidus Argis et Megaris, cujus meminit Tragedia.
Homer also mentions him, Il, n. 663.

Strom. ii. p. 463. Some writer says in a comedy,

Παιδισκάριόν με, φησιν, ευτελές καλαδεδέλωκεν.

Puellula, inquit, vilis me sibi servum fecit. which may be thus restored to its measure : Παιδισκάριόν με καταδεδελων' ευτελές.

Strom. ii. p. 508. It appears here that the Basilidians used the gospel of St Matthew, and St Paul's first Epistle to the Corinthians, but wrested and misrepresented them.

Strom. iv. p. 574.
Κακόν έν ήν το σαιδευμ' άς ευανδρίαν
Ο πλάτος ανθρώποισιν, αί τ' άγαν τρυφαί.
Nil pejus opibus fortitudinem docet

Homines misellos, nimiaque luxuries comes.
From Euripides; but the first line is not a verse.
Perhaps ;

Κακόν μεν εν το παίδευμ' εις ευανδρίαν-
Or: '
Κακόν το σαιδευμ' έσιν εις εύανδρίαν .

Ιb. p. 600. Basilides says,-ο μοιχεύσαι θέλων, μοιχός εσι καν τη μοιχεύσαι μη επίθεύχη.

He alludes most manifestly to Matt. v. 28. Read, -μή επιτύχη.

Gg%

Ih.

Ib. p. 635. αει το βέλημα το θεα σκοπών τω όντι, Oιος σεπνυμένος, τοι δ' ως σκιαι αίσσεσιν. Every one hath seen that this is taken from Homer; and accommodated to the sentence with a small alteration : but it should not stand thus, like a verse, with a false quantity in it. It should be-αι το βύλημα Θια σκοπών, τω όντι, οίς σιπου μένος.

* τοι δ' ως σκιαι αίσσεσιν,
Homer Odyss. K. 494. says of Tiresias ;

Τω και τεθνειωθι νόον τόρε Περσεφόνεια,
οίω σεπνυσθαι τοι δε (κιαι αίσσεσιν.

Stroni. v. p. 732. Κατα τον Ευριπίδην, δς τάδε λεύσσων, θεόν όχι νοξει, μετεωρολόγων δ' έκας έρριψεν σκολιας απάτας, ων άτειρα γλώσσα εικοβολεί περι των αφανών, δεν γνώμης μετέχεσα. Οι ait Euripides, Qui hoc videns Deum mente non cogitat; de sublimibus autem rebus disputationis procul tortuosas jacit fallacias, quas indomita temere jaculatur lingua de iis quce non videntur, nullius certe particeps sententiæ,

The Latin version is somewhat incomprehensible, and jargonic. Let us pass it by, and consider the Greek, which may be thus put in better order, with very small alterations ; Καλα τον Ευριπίδης,

“ος ταδε λεύσσων θεών όχι νοεί,
Μετεωρολόγων έκας έρριψεν
Σκολιας απάτας, ωνπερ ατειρές
Γλωσσ' είκοζολά σερί των άφανων,

ουδέν γνώμης μελέχησα.
The meaning of the fragment is perhaps this ;

Qui hic videns, Deum ( auctorem) non sentit,
Is Sophistarum temere efutit
Perversos errores, quorum garrula

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Lingua male judicat de rcbus non visibilibus,

Omni sapientia destituta. In the third line you may read ών ατηρα, which is the editor's conjecture.

Ιb. p. 817. ως γάρ σε τό από το ηλίο φως δι υελ (κεύες πλήρες ύδατος μεbedeute n régva eis wüp>num ut ars viam excogitat, qua lux quæ a sole procedit, per vas vitreum aqua plenum ignescat.

This was the burning glass of the ancients. See Pliny xxxvii. 2. and Aristophanes Nub. 764.

Strom. vii. p. 841.
(κύλα μεν βρόλοφθόρα
Χαίρεις ορώσαπό νεκρων ερείπια.

spolia gaudes cum vides Erepta cæsis, lacera, semidiruta. The second line is no verse. Perhaps,

Χαίρεις ορώσα, και κεκρών ερείπια. which also makes better sense. Tibi voluptati est videre spolia sanguinea, et cæsorum cadavera.

[ocr errors]

Page 198. of this vol. : * . Εις ταϊς αληθείαισιν,

I forgat to observe, that Bentley, in his epistle to Mill, corrects these verses ascribed to Sophocles, and rejects them as spurious. He says :

EFFICIAM ut posthac hi versiculi sano saltem pede possint incedere. Sic igitur emendo :

'Εν ταϊς αληθεί αισιν εις εσιν θεός,
ος έρανόν τ' ίτευξε και γαίαν μακραν,
Πόνγκ τε χαροπον οίδμα, κανέμων βίας.
Θνήθοί τε πολλών καρδία σλανώμενοι
Ιδρυσάμισθα σημάτων σαραψυχήν,
Θεων αγάλματεκ λίθων ή χαλκέων
Gg3

*Η χρυσό

APPENDIX

472

in nullus jam feram armonibus con Quamobrem, 4 xannéwv, alia Multis sane vecto, facit

Quamobrem, quia nullus jam locus est censura nos. træ in wornór et xarxéwv, alia efferam argumenta oportet, cur subdititii sint. Multis sane nominibus non placet illud ornuxepdeią. Nam quid, obsecro, facit saa in tragedia diverbio ? est enim ex dialectolonica Neque vero deo spondæus in sede quarta ferri potest contra morem consuetudinemque Tragicorum. Theo

[ocr errors]

ceque por clementiceta: aiderinticus:

hul ornatie de ea reter Græccusque sernimirum uita

Kai DinozepSein Bebraupérov är&pe capagar.
Neque porro arauxepacia de avaritia possis accipere cum
interprete Clementis : verum ea sententia nimium qui-
dem inepta et inficeta, quasi si prudentia sive astutia
hu: iines in errorem inciderint. Icauzépbesa enim est
5:20. t Ulysses Homericus:

ex έα επέμεναι, πολυϊδρεiνσι νόοιο,

'An' uirir öroxor womunepoeinow ärwys. Sed et alia fertur scriptura nihilo melior :

Orrtà li Sonnel xapdíę wrarwuevob., Vihi quidem, salvo aliorum judicio nos multi mortales parum ornate dici videtur pro elegantia 'atlıxas utaz?ns. Sed utcunque de ea re visum fuerit eruditis, rogatos eus velim, qui luculenter Græce sciunt, utrum zapdíçe $1.21821'i domesticus sit sincerusque sermo Græcus, an potius peregrinus et σονηρά κόμματος ? Νimirum suo se indicio prodit Judæus iste sorex. Neque enim Hellenismus est, verum Hebraismus purus putus es S.S. tralitus atque expressus. Psalm. xciv. (et Epist. and Heoricul azartII T XX bir xai xu toi oux byrurat

* 2204. E s xxi. Ha u cravate Imo suvero neri NI

Hvisiita omien 727245, 120ml (

riscile, proficisci posT - :

02, siti Ayda lah, o. ..:-.

Hazatem in fine bouzu

TA;

« ПредыдущаяПродолжить »