Изображения страниц
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

nec enim eadem res est Deus et homo ; vere assumsit corpus : Verbum enim caro factum est" ; et vivit inler homines sine peccato : Quis enim inquit, ex vobis arguct me de peccato,8? vere edit ac bibit; crucifixuset mortuus est sub Pontio Pilato; vere autem et non sola opinione, cruciflxus ac mortuus est, videntibus cajlestibus, terrestribus, et subterraneis ; coelestibus quidem, nimirum, incorporeis naturis; terrestribus vero, Judteis et Romanis, caeterisque hominibus qui tunc temporis cum crucifigeretur Dominus aderant; sublerraneis autem, ut iis qui plurimi cumDomino resurrexerunt.Ji/ufta enim, inquit, corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt so, moiiumentis apertis; descendit ad

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

dine ; et septum illud quod a sa-culo erat, rupit, mediumqne parietera illius destruxit; ac intra triduum resurrexit, suscitante illum Patre ; tumquadraginta dies conversatus cum apostolis, assumptus est ad Patrem ; et sedit a dextris ipsius, exspectans, donec ponantur inimici ejus sub pedibus ipsius3i.3t In Parasceve itrque, hora tertia sententiam accepit a Pilato, permiltente id Patre; sexta hora crucifixus esL; nona exspiravit ; ante solis occasum sepultus est; Sabbato, sub terra in monumento remansit, in quo posuiteumJosephab Arimathia : illucescenle Dominico die resurrexitex morluis, juxta id qnod dixerat: Sicut fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terrse tribus diebus et tribus

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum decadibus, vere baplizalus est a Joanne, non autem opinione : et postquara per trienniura prasdicasset Evangelium, etsignaatque prodigia fccisset, a falsis Juckris et praside Pilato judex judicatus est, est flagellatus, alapis cresus, consputus, spineam coronam purpureumque veslimentum portavit, condemnatus est; vere cruciflxus fuit, non opinionc, non phanlasia, non impostura, vere morluus, et sepultus est, ac resuirexit ex mortuis, sicut quodam loco orabat dicens : Tu autem,Domine, resuscita me, et retribunm illis ** ; et qui semper exaudit eum Pater40, respondens inquit: Surge, Deus, judica terram; quonuim tu hsereditabis in omnibus gentibus *'. Pater itaque qui illum suscip tavit, et nos per ipsum suscitabit; sine quo nemo consequetur vitam veram ". Ait enim: Ego sum vita : qui credit in me, etiam si morluus fuerit, vivet: ct omnis qui vivit et credit in me, et si morluus fueril, vivel in ceternum ". Fugite itaque impias hrereses: sunt enim diaboli inventa,serpentis illius qui mali prirrus auctor est, qui per mulierum decepit generis nostri parentera Adamum **.

XI. Fugite autem et malas illius propagines; Simonem.primogenitumilliusfiIium>5;Menandrum Basilidem, totamque ipsius malitiin turbam, ho8. *J 1. Ignat. ad Trall. 9. ^3 Joan. xi, 25, 26*

** 1. infer. ad Smyrn. 7. 4S 1. Polycarp. c. 7, et Iren. 3, 3.

ootc' xai dXrtOu>; iTsyOrj, ti; xat Tjjviet;. Priori Q martyris verba mea faciam. Quod aulem spectat ad membro illud dXrtOu>; praiponunt Fasti Siculi: posterius vero prorsus prastermittit vetus vulgatus interpres.Pleraquetamenhicinterpolatormutuatus est ex Epistola ad Ephesios. (supra.) Ussep.

(91) 'Eni xoprj; ^pamajr,. Hisce etiam prajponunt Fasti Siculi uno 8ouXu>v. Pro xopr,; vero, xopprjc rectius legeretur. Id.

|92) 'ErtauptoOrj dXr,Oto;. Addit vetus vulgatus interpres, ;< voluntarie complacens. » Id.

(93) EY^pst. Ita legit Groecus codex Nydpruccianus et vetus uterque Latinus interpres, non, ut Augustanus, dYspsT, i. e. « colliget, » vel • congregabit. » Notandum autem est, in nostro interprete collocata esse hsec post verba illa, SY^-pavTo; Outov Tou Haxpo;, hoc modo : « Qui et vere resurrexit a mortuis, resuscitante ipsum Patre ipsius. et secundum similitudinem nos credentes ipsi sic resuscitabit Pater ipsius in Christo Jesu ; sine quo verum vivere

errorem in chronologia adnolatum, hanc in opinionem discessi, non adeo constare et patere de ortu Dasilidianai hxresis, ac viris doctis videtur. Quippe ab Epiphani haeresi 31, cap. 2, Valentinus tempore posterior fit Basilide ; at supra ostendebamus Valentinum habcri posse Ignatii Juyxpovov. Prajterea diserte Hieronymus in Altercntione Luciferiani et Urthodoxi, cap. 8. Basilidem miscet ha;relicis apostolicorum temporum. Quid enim aliud, quoeso, sibi volunt hac: « Apostolis adhuc in sii-rulo superstitibus, adhuc apud Juda;am Christi sanguiue recenti, phantasma, Domini corpus asserebatur, » etc. « Tunc Simon Magus, et Menander discipulus ejus, Dei se asseruere virtutes. Tunc Basilides summura Deum Abraxas cum trecentis sexaginta quinque editionibus commentatus est. Tunc Nicolaus, qui unus de septem diaconis fuit, die noctuque nuptias faciens, obscenos et auditu

[ocr errors]
[ocr errors]

lcgitur: « Cum impius Basilides evangelistam Joannem aliquando salutasset, ac dixisset: Agnoscis nos? nulla interposita mora.Aanosco te,inquit vir sanctus, primogenitum Satana>T» Qui hoc scripsit, licet erraverit, de Joanne ac Basilide narrans quod de Polycarpo et Marcione refert Irenaius, putavit tamen Basilidis haeresim vivente Joanne apostolo eraersisse. Sed videaraus argumenta contraria. Clemens Alexandrinus circa flnem Stromatei vn, pag. 764; Eusebius Hist. Eccl. lib. iv, cap. 7, et in Lhronico; Theodoritus lib. 2. Hxreticarum fahularwn, cap. II, multique post eos, hffiresira Basilidis conferunt in tempora Adriani. Respondeo Clementum uti verbis dubiis. ad rem qua de agitur conficiendam invalidis prorsus : DEot Tou; 'ASptavou Tou pajiAiu»; ypivou;, ot Td; alpijtt; intvorjjavTs; "lifitOLHi, xal jji£ypt ^t Ttj; 'avtioVivou Tou TCpeaSuTipou BtiTStvav -JiXtxfa;, xaQditsp 4

minis cultores, quos Jeremias propheta maledictos A
appellat4'. Fugite quoque impuros Nicolaitas, falsi
nominis homines, voluptatum amatores, sycophan-
tas. Fugite praeterea Maligni stirpes, Theodotum
et Cleobuium, qua) gignunt mortiferum fructum,

46 Jerem- xvn, 5. *7 ms. add. xai yip f,v Toioutocs

BaatXeioT.c. Ubi vides quidem Basilidem exstitisse
circa tempora Adriani: sub eo principe hmresim
inchoasse nequaquam legis. Neque flrmiora sunt
Eusebiana, vel ut flgatur dicti erroris exordium
expressiora ; pra:sertiiu eum in llistoria Eusebius
de Ebiouaeis. Cerinthianis et Nicolaitis disserat sub
Trajano. quorum onginemnemo dubitat esse ante-
riorem. Theodoritus autem citato capite sic dicit:
"AtJtttvu 8e eitt 'Aoptavou Tou Kataapoc e^evovTO:
« Ambo autem Adriani Caesaris tempore fuerunt; »
quemadmodum cap. 5; 'A8ptavou 8'e xa! o-jtot fjaji- B
Xeuovtoc Tac novrjpac a\pim$ exsaTuvav. « Adriano
autem hi quoque imperante nefarias suas hiEreses
confirmarunt. » Fuerunt, non sumpserunt initium
confirmarunt, non exorsi sunt. Objiciunt etiam
verba Firmiliani apud Cyprianum epist. 7o,p. 158:
« Sed et Valentini et Basilidis tempus manifestum
est, quod et ipsi post apostolos et post longam
intalem, adversus Ecclesiam Dei sceleratis men-
daciis suis rebellaverunt. » Verum hasc longaaHas
dubio prouul oratoria exaggeratio haberi dpbet;
quia interfmem Joannisapostoli.etinilium Adriani
imperatons non intercedunt anni viginti. Pudet
operam ac tempus ponere in tertio argumento re-
futando. petito ex eo quod Irenams lib. m, cap. 3,
dicat epistolam Clementis ad Corintbios vetustio--
rein esse hfereticis alterum Denm superCreatorem
comminiscentibus. Quasi inter Clementis non dico
epistolam, sed mortem, et litteras ab Ignatio ad
Trallianos dalas non potuerit Basilidiana lues oriri. (]
Ultima objectio, locus item Irenasi lib. v, cup. 20,
non magis concludit: « Omnes ii ha:retici.ait Ire-
naeus, valde posteriores sunt.quam episcopi,quibus
apostoli tradiderunt Ecclesias; et hoc in tertio
libro cum omni diligentia mauifestavimus. » Intel-
ligendus quippe est de tempore quo ecclesia; ab
apostolis commissse sunt apostolicis viris, non de
tempore quo vivere desierunt illi episcopi, Nam
Polycarpus, ut ex ipso Irencci lib. Iii, et ex aliis
monumentis ecclesiasticis clarum flt, ab apostolis
Sroyrna) episcopus constitutus,cum Basilide.Valen-
tino, Marcione aliisque haresiarchis vitam egit.
Cot — BcraiXtoT(v. Vid. Prolegomen. nostr. cap.
16. Usseb.

(96-9") "OXov Outou Tov dpuvtiaSov Tf]c xaxtac. Ita appellat interpolator inconditam hoereticorum turbam. 'Opu-(u:aooc enim Hesychio et Suidro est Tapay^Tj, <j,dtBoc, 8dpu6oc, xT-jitoc, « turbatio, strepitus, tnmuitus, fragor. » Id. D

(98) Touc av8ptuitoXaTpac. Ebionitas intelligit; quorum nomen etiam a vetere vulgato interprete hic habetur expressum. Id.

(99) NtxoXatTac Touc <JjEuotovuijiouc. « Falsi nominis Nicolaitas, » in vetere versione, ex mss. restituimus; cum ab editis illa Tiov <]/euo<jjv'j[jtiov interpretatio abesset. De Nicolaitis vero consulend. Apocalyps. cap. n, vers. 6 et 15; lrena>us Advers. hseres. lib. i, cap. 27; Tertullianus in lib. De prxscription. Epiplianius hoeres. 25. Vide et Prolegomena nostra, cap 6 et 11. Id.

(1) Touc auxosivTac. Addit velus vulgatus interpres ; « Non eiiim talis fuit apostolorum minister Nicolaus. » Ita enim nos.ex codice Magdalenensi et Pelaviano, veram lectionem restituimus; cum Baliolensis et libri editi legant; « Nam talis fuit apostolorura minister Nicolaus, » plane contra Ignatii (vel interpolatoris potius ipsius) mentem;

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

bis sunt dicta, satis liquet Usseb.

|4) KXeoSouXov. De Cleobulo, eodemque Cleobio Dallajum fugerat illud Epiphanii hieresi ol.cap.6: KXiooiov e'.TOuv KXeiSouXov ; etvarialectio in Niceta Pectorato apud Uaronium. « Cleobium.Cleobolum.» Cot. — KXe66ouXov. P. Halloixius, in Ecclesioa primisteculi imagine, quam tomo primo Orientalium suorum scriptorum prajlixit, mter haereticos ab Ignatio commemorari adnotat. « Theodotum et Theobulum (sic enim ibi scriptum est: ) quorum proprios, inqnit, errores nec ipse, necalius, quem quidemnuucisci potuerim, altinait speciatim; sed generatim duntaxat et strictim Christi Domini crucisque osoies subindicat. • De Theodoto, sive Theododus aut Theodadus ille fuerit, dictum jam est aliquid.Deilloveroaltero, succurrebat ille Epiphanii locus, in hajresiol Alogorum; ubi intereosqui, cum Ebione et Cerinlho. nudum hominem fujsse Chiislum asserueruut, KXeo6'.ov, e'tTouv KXeooouXov (Cleobium sive Cleobulum) numerat, cujus eliam Cleobii, sive Cleobuli, mentionem factaminvenio, et apud Uegesippum (cilaLum ab Eusebio, libro iv Histor. xeo. xo). et apud pseudo-Clemen; tein (vel eumdemipsuin potius, et istius et Ignatii nostii, interpolatorem) libro vi Constitut.apostolic. car. 8 et 16, et in epistolaquto apud Armenios fertur ad Paulum apostolum. Corinthiorum scripta noraine. lneaenun . Stephanus. et cumeo presbyteri Neminus et Bulvus, Theopliilus et Nomcson (nescio qui) B. Paulo significant, Simonem et Cleobium exsecranda sua dogmata Corinthi disseminusse : quaj cujusmodi fuerint, itasingillatimenarrant. Dicunt: « Prophetasnon esselegendos.Deum non esse omnipotentem, non esse futuram corporis resurreclionem. Hominem a Deo fuisse creatum prorsus neganl, Jesum Christum ex corpore Marioa virginis nutum fuissenon agnoscunt; neque a Deo mundum creatum fuisse volunt, sed a quibusdam angelis. » Armenicum hujus epistolae apogruphum, Smyrnae scriptum, una cum apocrypha B. Pauli ad eamdem responsione (tertice ad Corinthiosepistolos titulum praeferente) penesGilbertum Northum exstat, virum et generis nobilitate et ingenii dotibus apud nos notissimum Id.

(5) 'ExotOoAr/rto. Vet. vulgat, « eradicabitur, » quomodo etiam est in Evangelio, Maltli. xv, 13, exptJ/jjOrJseTa!. Id.

(6) E? Y*? ^Tav zarj U/Tpo: xXi8ot, oux av ^sav eyO^oiTou «rtaupou. Anglican.: « Si enim essent, "appnrerent utique rami crucis, et esset utique fructus illorum incorruptibilis. » lo.

(7; KaXunT&uTt tr> 'IouSattov Ttapavojitav, TtLv O^ojiaytov, Tujv xuptoxTovuiv. Vet. vulgat. « Operiunt,'(ita enim ex mss. reslituimus, ubi in editis corrupte legitur, « operantur •>) Judaeorum

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »