Изображения страниц
PDF

sum et Ecclesire perniciosuni dogma deducat. A. ed juventutem episcopidenotat. Blondellus verba

Si enim concedcretur et auctorem epislolae ad Magncsios impostorem fuisse, et episcopatum noveliam institutionem vocasse, nullo modo manifestum essel constitutionem de episcopi auctoritate post annum a Christi resurreclione 150 factam fuisse. Namprimo, si impostor esset, non necesse esset ut de suo tempore loqueretur; fingendum enim sibi sumpsisse dicendusesset veterem et apostolicum virum,ab apostolis ordinatum episcopum, et paulo post S. Joannis apostoli obilum martyrio coronatum. Quod si impostorem bene ageret, ad eam mlatem omnia referre debuit ; et ad illudsaeculum hffic ipsa eum non retulisse, probari nullo modo potest. Nihil igitur aliud ex duplici illa

Ignatii notavit, Latine non reddidit: Salmasius omnium primus veojTeptxrjV Tiftv, contra Ignatianum loquendi morem, contra manifestum totius contextus sensum, contra mentem scriptoris alibi satis explicalam, novam institutionem vel novvm ordinem reddidit.Adhanctranslationemconfirmandamlocum Ignatii raiseredetorsit; etcumnostrum locutionem S. Pauli maxime secutum esse novisset, illum etiam perperam et coacte interpretatus est. ln Epistola Pauli, inquit, ad Timotheum II, cap. ii, 22, vetoTeptxai eiti6uu.(at non sunt juveniles cupiditates, sed novae, velnovarum rerum,«< alibi nos explicabimus. Idcirco, ut hoc argumentum prorsus^explodatur,primo,lector benevole,S. Pauli

[ocr errors]

ris sentenlia episcopatus.ut presbyteratu superior est tunc novclla instilutio fuerit,cum sanctuslgnatius ad martyrium per Asiam duceretur. Hoc aulem fact::m est intra 75 annos post resurrectionem Christi, intra 8 post mortem S. Joannis apostoli; ut episropatus et novclla institulio dici. et tamen apostolicus esse poluerit.Sub Anlonino vel Aurelio vixisse impostorcm suum vult Salmasius.unde pro more suo concludit: « Ko srcculo palam est, Viojtep'.xr,v illam Tot^iv episcopi supra presbyleros introductamesse,utex hacepistolasole clarius dilucet.» At, si imposlor ille sub hoc vel illo imperatore vixerit, palamnon est, veojTeptxr,v Zs\m nunc fuisse ntroductam ; fieri enim potuisse, ut Ignaliisimius martyrem ipsum repraesentaret, ad eam cotatem

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

pica. Tertio, veteres omnes tum Graeci lum Latini (] herem,et inferius manere cogerem.juvenilibus eam

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Trallianos. "Ep^toaO» iv 'itjbou Xp^trctp, uitoxasoi- ^ ostendit,ut episcopo suo,qu.imvis juvene, familia

riterutantur; tantamei offlcio dignitatemattribuit, ut ob personam evilescere non debeat.A presbyteris nihil omniuo pctit: quod eorurn offuium in hac re sit.ne doeet quidem. quod eos satis ad hoc praostandum promptos et alacres esse novisset.Eorum igitur exemplum plebi proponit,ocquissimum esse judicans,ut illi populus cum omni reverentia subjiceretur, cui presbyteri sine ulla excusatione p;irerent.Hoc autem sibi probe cognitum esseprofitetur,qui non tantum Daiuain episcopum cum Sotione diacono ejus, sed et Rassum, el Apollonium presbyteros secuni, tunc cura scriberet, habuit;a quibusprobe intellexit quam episcopo suo presbyteri reverenliam exhibuerint: unde pertotam Epi

ftsvo: ~m ETf.ix^itfiJ, (b; x^ Jvtoxtj, « Valete in Jesu Christo.subjectiepiscopo, ut Deimandato. »Sinovilatem episcopalis ordinis notare voluisset auctor Epistolarum, cur non alibi potius id fecit? Si novella Ii.tc institutio fuisset, eaobjectiotam in Polybio, Onesimo, etPolycarpo, quam in Dama valuissct: et consultius multo fecisset, si tunc eam tolIere eonatus esset, cum grandior episcopi aetas,cum craTitasetspectata viri prudentia aliqnam novello ordini auctoritatem conciliarent. Non tam imprudentem Ignatium, non tam stultum impostorem quis putet, ut populo juventutem episcopi, et presbyterissimul novitatemordinisepiscopalis probare conarrtur. Adeo novellae institutionis menlio ab

hujus loci natura et scriptoris instituto prorsus n stolamnunquainprosbyterosmonetutepiscoposuo,

aliena est. Quod adhuc luculentius apparebit, si animadvertamus. quibus cuniculis auctoris sententiam subruant,quibus machinis omnia conturbent, qui novellam hanc inslitutionem haclenus inauditam hinr extundere conantur. Primo Salmasius observat impostorem suum.Ignatium nostrum,dixisse ltpcjojTSv.ov esse V'|jlov Xpirrou, « quia exinslitutione et voluntate Christi introductum est, » Sotionem au!em laudesse, quod episcopo subjectus esset, d>' jisiTiSeo?, « ut gratiae Dei, quo novam hancinstitutionemepiseopipresbyterissuperponendiDeoetiam plaeereostenderel »Sedquisunquamexeoostenderetepiscopatum presbyterisprimosuperimpositum fuisse gratia Dei, quia presbyterium ex lege Dei prapscriptum est, episcopatus illo superior ex voluntate hominum introductus, et quidem diupost apostolorum omnium mortem ?Aut quiscolliget,ex eo,quod quidgratia Dei facium essedicitur,idemex voluntate et institutione divina eliam primaeva profectumnon esse ?Salmasium ipsum appello, cujus hapcverbasunt: « Quasi vero ea quae ex institutione Cbrisuro.anarunt,nonetiamDeigratiampraeferant.» Ea sine omui dubio scriptoris mens fuit.qui episcopalemordinem.quatenus presbyterio superimpositus est, nunc "fi?v' 9£0^> nunc Yvt"|-tr)v XpiaxoS, nunc Tt,v Evcoxtjv appellat, adeoque ex gratia Dei, exsententiaChristi, exmandato divino institutum fuisse docet. Frustra igitur excogitata est illadistinetio inter gratiam et legem Dei evangelicam. Secundo, adhuc manifestius vim loco infertminime

sed populum tantum,ut et episcopo et presbyteris, ulpole optime consentientibus subjecti sint. Nihil igilur a presbyteris petit : ne minima quidem vocula est.quue ullam speciem talis petitionis aut exhortationis pra- se ferat.Qui rem novam sententiae inferre voluit, novam pelitionem excogitavit, sine qua eainferri nullo modo potuit .Sed Ignatiusunicani exhorlationem ad populum persequitur.quam exemplo presbyterorum premit urgelque. xaOwc, inquit,EYviuv, queraadmodum cognovi presbyteros animatos esse.ita et vos animati sitis. Nulla igitur arle populum aggreditur Ignatius,multo minus alia populum," aliapresbyteros arte aggredilur,»utvult Salrnasius, quos ex ipsorum conversatione novit ad reverentiam episcopo exhibbendam satis sponte sua ferri. Ade.o misere hunc locum torsit Salmasius, ut ad suam sententiam eum traheret. Neque mirum.Totum enim illudaediticium, quodipsecum Blondello.de successione proximi presbyteri in locum seu primatum decedeutis,exstruxerat,hoc uno teslimonio subruitur.etfundituseverlilur.libi enim illasuccessio primi secundum institutionem presbyteri in locum defuncti, ubi Lamas, a-lale junior, loti presbylerio praeficitur? Unde tanli privilegii usus apparet.cum ipsi presbyteri ei rei tam prompte consentirent?

Miror aulem Dionysium Petavium,qui Salmasio adeo adversatus est.eum tamen in hac interpretatione duorum vocabulorum secutum esse.etad novam conjecluram inde confugisse. NstDTtpiy.Tj ii

ferendam, dum dnplicem ex his verbis petitioeem D $i«, inquit ille, novitia et recens est ordinatio e^

proponit. ut de rebus duabus scriptorem agere.de

juventute scilicet episcopi et novitate episcopalus

doceat. Unam petitiounm ad plebem, aliam ad pre

5hytpresdirigit.«Petit,»iii(juit,«aplebe,utnonnimis

familiaritercumepiscopoagat,quodvideaturjunior;

petitapresbyleris.utsinepraejudicioaoprobandaeet

recipiendap novellae hujus institutionis honorem ei

defeiTent.»ItaEpisto!amduplici nomine petitoriam

proponit, cum ne una quidemhic petitio sit.nedum

dmr- Nonpr-litlgnatiusquidquau apopulo,sedr!ocet

[ocr errors]

insiitutio.Per illamaulem non intellexil. inslitulionem ordinis episcopalis cum Salmasio,sed aliam, quam ipse coinmentus est; illam nempe « quae commoveri et jactari tum cajperat.nonnullis per ambitionem et cupidilatem inlroducere molientibus; nimirum.ut episcopalus non libera electione ab iis, quorum inlererat,sedexaotalis vel temporisantecessione.quo in clerum erant assumpti.ut non dignissimusquisque.sedantiquissiinuscaperetur.»Itaduo magni viri ex diametro oppositi sunt.Ille hanc antiquam institutionem putal, hic novitiam : ille ab apostolicis temporibus deductam,hic non tam per ambitionem introductam.quam a presbyteris,dum A sonat. Itaigitur verlo, oj itpow.Xr^otac, « non co

alii nescio qui eam introducere conarentur, repudiatam. Sed talem institutionem aut unquam obtinuisse.aut tunc repudiatam esse neuter probat. Timotheum Ecclesiae Ephesinae, et Damam Magnesiana; juniorem prajpositum fuisse fatemur: sed quinam illi fuerint.qui « ut antiquitatis ratio praecipue duceretur per ambitum et factionem pugnabant,» nondum intelligimus. Nam quod ejusmodi fuisse contentionem illam credat Petavius, quae a Clemente epistolam ad Corinthios expressit,id sine ullofundamento dicitur.IUi enim «unus etalter »si se prajleritos esse doluerint, tam juniores quam seniores esse,tam pro merito quam pro aetat' pugnare potuerunt. Quicunque autem fuerint, eos

gilantes non considerantes, non respicientes. » Ut Paraphrastes, oi irpo; Tt,v tpa'.v<5|j.EvTJv atpoptovTa^ viixTja. Non enim hic Ignatiana miserrime pervertit ille, ut vult Salmasius, sed lideliter et plane explicat.

Quare, cum haec aetatem Damsc Magnesiorum episcopi tantummodo respiciant, cum auctor Epistolarum ubique episcopatum a Christo inslitutum esse significet, cum Christanos omnes, etiain presbyteros, quos a Deo institutos fuisse docet, ut episcopo pareanl constanler moneat, cum omnes qui illi jam ipsis superimposito refragantur, mala conscientia premi, et diabolo inservire ostendat; palain est. hunc locum de novella episcopalus in

ipse non de episcopatu, sed presbyteratu conten- n stilutione inlelligi non posse. Ant si quis sit qui

"' adhuc duhitet, an haecomniaad aetatem Damae re

ferri debeant; eum omnino oportet vEtoTEptx-fjV

Ti$'.v de recenti, non episcopalus seu officii, sed

hominis seu episcopi ordinatione interpretari; nisi

velilscriptoris institutoapertecontradicere. Fateor

enim voceni vt&mptxT,v de re aliqua recenti, seu

moderna usurpari posse. et satis quidem origini

suaa congrue. Ut de Hierace Epiphanius, haeresi 67:

>jVaXfj.ou<; iroXXouc, vEtoTspixouc. ETrXdtaaTO. Psalmos

complures recentes, seu novitios confinxit. Et qui

ita hunc scriptorem iutellexerit de ordinatione

Damae recenler facta, doctrinam Ignatianam alibi

copiose explicatam haud violabit; sed quam con

gruum huic loco sensumea interpretatione tribuere

laerent. KaOtot; possit, ipse viderit. Vox enim illa tpaivopivTiv praB

, ou itpomtlri- « ter alia superius adducta mihi postulare videlur,

ut vstoxepiXT; Ta';t? ad aelatem referatur. Denotat

enim sine dubio aliquid quod ex conspeclu Damao

apparebat; ut ostenderet eum vultu juvenem,mo

ribus virum. Quo etiam illa, Tov ET.itTxoirov Toutov

Tov pX£Tri5[jt£vov, quae statim in eadem periocha se

quuntur, spectant.

Dum tuec, opere penitus (inito, Lector benevole, scribo, pervenerunt ad manus meas, « SS. Patrum qui temporibus apostolicis llorucrunl Opera, » a Joanne Baptista Cotelerio, societatis SorbonicaB theologo doctissimo, edita. Quo libro conspecto, hisce temporibus non potui nbn serio gratulari, quod etiam in Ecclesia Gallicana, libertatibus suis optirae usa, theologi ex omni ordine maxime eru

dissc fatetur, et conjecturam suam Salmasiana
verisimiliorem tantum esse dieit, pro veritate ejus
asscrenda nihil affert. Sed video unde in tanlam
incerlitudinem,tamqueimprobabilemconjecturam
inciderit vir doctissimus. Verba illa Ignoliana ru
itpot7s:XT,ooTa; male ccepit Omntno,inquit,« presby-
teros repudiasse nec adminisse illud asserit,quod-
cuuque tandem v£toTEptxT,v Taijtv appellat, » Cum
igitur nec juventutem, nec episcopalem ordinem
repudiaverint Magnesii, ut ex ipso loco constat;
aliud aliquid excogitandum putavit Petavius,quod
ab illis repudiatum est, quodque vEioTEptxrj^
Ti;tc; vocari posset. Et omnes quidem qui Vsiots-
ptxTjV xitjiv novellam institutionem reddunt, in illa
voce irpoT=iXT,tp6ra<; explicanda haerent
l'Y'/tov xa: Touc. aftoot; itpstiSuTspooi;

<50Ta< TTjV tpatVOfjlvTjV V£tOTEp'.XT,V Taijtv, aXX' toc,

tppovliiouc Ev Bt~\> truv^tupoOvTac. auTw, sic reddit Salmasius :« Sicut cognovi presbyteros, non ut accipientes eam,quai nova apparet, institutionem, sed tanquam prudentes in Deo,cedenles ipsi.» Ubi primo xa: particulam omittit, ut explicationi suae inimicam, quod ea ostendat scriptorem de eadem re loqui, cum presbyterorum exemplum proponit, de qua populum monuerat, scilicet, de oetate episcopi: alitcr enim xaStbc xai exponi non possunt. Secundo, vcculam itl de suo addidit; vidit enira, non accipientes, hic locum habere non posse. Theseos CapellianaB auctor aliter versionem suam temperavit: «Quomodocenseo sanctospresbytero

siminusrecipiantnovellam istam quoojam estinsti- D dili non tantum pro veris antiquse E

[ocr errors]

cclesiae monumenlis strenue concertent, sed et de libris spuriis et supposititiis, quilmctenes muudo imposuerunt, et suavi vetustatis somnio animos hominum deliniverunt. sine omni partium studio judicent ; quod post Sirmondum, Petavium, Pelrum de Marca, Morinum, Launoium, post Valesium, Huetium aliosque complures, etiam Cotelerius candide de his rebus pronuntiet, eruditorum inter nostros virorum diligentiam sa?pe probet, eademque cuin liberlate omnia discutiat. Unde spes est. aliquando fore, utdogmatibus ecclesiaslicis major lux affulgeat, controversae in scholis agitata?, pudendo im

« ПредыдущаяПродолжить »