Изображения страниц
PDF

rum plerique non modo interpontifices praelucent, Ατος, ών οι πλείους ουκ αρχιερέων προλάμπουσι μό

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

οίδα και πιστεύω όντα και ότε προς τους περί Hέ- scio et credo esse : et quando ad eos qui cum Ρetro τρον ήλθεν, έφη αυτοίς. Λάβετε, ψηλαφήσατέ με, και erant, venit, dixit eis: Αccipite, palpate me, et ίδετε ότι ουκ ειμι δαιμόνιον ασώματον και ευθύς videle Φuia non sum daemonium incorporeum. Εί

αυτυυ ήψαντο, και επίστευσαν. statim ipsum tetigerunt, et crediderunt. Εpist. ad Smyrn., cap. 3. Τού αυτού εκ της αυτής Επιστολής. Εjusdem er eadem Εpistolα. Μετά δε την ανάστασιν και συνέφαγε και συνέπιεν Ρost resurrectionem autem una cum eis et comαυτοίς, ώς σαρκικώς και πνευματικώς ηνωμένος τώ edit et bibit, tanquam carnaliter et spiritualiter Πατρί. unitus Ρatri. Ibid.

[ocr errors]

Ε", εκ της προς Σμυρναίους Επιστο- Εpisίοια αd Smyrnacos. ής. Ευχαριστίας και προσφοράς ουκ αποδέχονται, διά Εucharistias et oblationes non admittunt, Ηuod

το μη ομολογείν την ευχαριστίαν σάρκα είναι του non confiteantur eucharistiam carnem esse SalvaΣωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την υπέρ των αμαρ-toris nostri Jesu Christi, guae pro peccatis nostris τιών ημών παθούσαν, ήν χρηστότητι ο Πατήρ ήγει- o passa est, quam Pater benignitate sua suscitavit. ρεν. C Εpist. ad Smyrn., cap. 7. ΧΙΙΙ. GELAsics Ι, Αdversus Εutych. et Νestor. Εr Biblioth. ΡΡ. Ρaris. tom. ΙV, part. I, pag. 423, F.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Quod autem Dominus, praedicato per tres annos Α "Οτι δε τρείς ενιαυτούς κηρύξας το Ευαγγέλιον ο Εvangelio, ad voluntariam et vivificam crucem ve- Κύριος επί τον εκούσιον και ζωοποιόν ήλθε σταυρόν, nerit, docet Ignatius ille Deifer et martyr, φui διδάσκει και Ιγοάτιος ο θεοφόρος και μάρτυς, ο Joannis theologi genuinus discipulus fuit,sanctissi- Ιωάννου του Θεολόγου γνήσιος μαθητής γεγονώς, της maoque Αntiochente Εcclesiae episcopus ab apostolis δε εν Αντιοχεία αγιωτάτης Εκκλησίας επίσκοπος υπό constitutus. Is quippe in Εpistola ad Τrallianos sic των αποστόλων κατασταθείς. Εν τη προς Τραλλιαverbo tenus scripsit : Τere etenim peperit Μariα νους τοίνυν Επιστολή γέγραφεν επί λέξεως ούτως σorpus, Deo in eo habitante, et υere nυίus est Deus Αληθώς τοίνυν εγέννησε Μαρία σώμα, Θεόν Verbum en Virqine, corpus similiter nobis passibile έχον ένοικον, και αληθώς εγεννήθη ο Λόγος εκ sine peccato induens. Were conceptus est in utero, της παρθένου Μαρίας, (qui omnes homines in υulυα fingit), formans et faciens siύι corpus er Virgine, sine semine scilicet et τας ανθρώπους εν μήτρα διαπλάττων και εποίηconsuetudine υίνι , portatusque in utero, sicut et nos σεν εαυτώ σώμα εκ τών της Παρθένου σπερμάtempore poi lati sumus : et υere lactatus est et nutri- των πλήν όσον oμιλίας ανδρός άνευ Αληθώς tus sicut nos , et cibo et potu sicuti et nos usus est , έκυοφορήθη, ώς και ημείς, χρόνων περιόδοις et triginla annos agens baptizatus esία Joanne, in Β και αληθώς ετέχθη, ώς και ημείς αληθώς εγαυeritate et non in phantasmate. Εt tribus annis pra- λακτοτροφήθη, και τροφής κοινής και ποτού μετdicaυit Ευαngelium, et fecit signa et prodigία coram έσχεν, ώς και ημείς και τρείς δεκάδας ετών falsis Judacis , et sub Pilato praside Judara judicatus πολιτευσάμενος εβαπτίσθη υπό Ιωάννου, αληest : flagellatus est, colaphis casus est, conspuίus θώς και ου δοκήσει. Και γ' ενιαυτους κηρύξας est, spineam coronam purpureamque υestem portaυίt, το Ευαγγέλιον, και ποιήσας σημεία και τέρατα condemnatus est, crucifirus est υere,non phantastice, υπό των ψευδοϊουδαίων, και Πιλάτου ηγεμόνος neque fallaciter mortuus est, sed υcre; Sepultus est, ο κριτής εκρίθη, εμαστιγώθη, υπό δούλων επί ει resurrerit a mortuis. Εcce aperte omnino talis ac κόρης ερβαπισθη, ενεπτύσθη, ακάνθινον στέφαtantus Εcclesia doctor triennio a Servatore praedi- νον και πορφυρούν ιμάτιον εφόρεσε, κατεκρίθη, catum evangelium dicit. Εr epist. ad Τrallianos εσταυρώθη αληθώς, ου δοκήσει, ου φαντασία, interpol., cap. 10. ουκ απάτη απέθανεν αληθώς, και ετάφη, και ηγέρθη εκ των νεκρών. "Ιδού φανερώς ο τοιούτος και τηλικούτος της Εκκλησίας διδάσκαλος τρείς ενιαυτούς κηρύξαι το Ευαγγέλιον τον Σωτήρα λέγει.

[ocr errors]

Cf. Dufresnius in notis ad hunc locum monet veterem Ignatianam interpretationem sibi usurpatam ; quam tamen nonnihil pleniorem et alicubi variam editi exhibent.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Caeterum temporibus illis, φuae a Christi nativi- Εγένοντο δε εν τοις χρόνοις τοίς από της γεννήσεως tate usque ad imperium Constantini numerantur, του Χριστού μέχρι της βασιλείας Κωνσταντίνου διδάhi doctores et Ρatres exstiterunt : Ignatius Τheo- σκαλοι και πατέρες οίδε Ιγνάτιος ο θεοφόρος, Ειρη, phorus, Irenaus, Justinus, etc. Ηos omnes secuta ναίος, Ιουστίνος, κ. τ. λ. Τούτους άπαντας αι μετ deinceps haereses excipiunt. αυτους γενόμεναι αιρέσεις δέχονται.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ιγνατίου. ΙοΝΑΤΙΙ. Τέλειοι όντες τέλεια φρονείτε θέλουσι γάρ υμίν Qui perfecti estis, perfecta sapite : volentibus ευ πράττειν, θεός έτοιμος εις το παρέχειν. enim vobis bene agere, Deus paratus est prabere.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Πώς μέμνητα της του θεοφόρου Ιγνατίου επιστολής Cur epistolam beati Ignatii hic liber (Dionysii ή βίβλος , ο μεν γαρ Διονύσιος τοίς των αποστό- Αreopagite) oitat 2 Dionysius enim apostolorum λων ενήκμασε χρόνοις Ιγνάτιος δε επί Τραϊανού τον temporibus Ιloruit: Ignatius vero Τrajano Αugusto "ά μαρτυρίου ήθλησεν αγώνα, ός και προ βραχύ της imperante martyrii certamen certavit,et paulo ante πιλιπής ταύτην επιστολήν, ής ή βίβλος μνημονεύει, mortem eam epistolam quam hic liber citat, conγραφει. scripsit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »