Изображения страниц
PDF

Commodo, et adulto jam Eleutheri pontificatu.eos tam graphice depin^ere potuit.Quinetiam Tlieodotionis versionem raemorat lib. ni, cap. 24, qui primo Ex xrtz SwtSo^vJc Mapxiiovo; erat, e castris Marcionitarum ad Ebionoeos transfugit, et ciim circumcisus esset, liuguam Hebraeam didicit; versionem Veteris Testamenti tandem elaboravit, et, teste Epiphanio, sub Commodo iinperalore edidit. Priores igitur ties libros sub Eleuthero quidem scriptos constat, sed vergenlejam ad fiuein ejus pontiticalu ; reliquos aut sub Eleutherojara exeunte, aut sub ineunie Victore exaralos patet.

Quare ante Irenoeum scripsere viri in Ecclesia celeberrimi,Barnabas,Clemens, Hermas, Ignatius, Polycarpus,Papias, Quadratus, Arislides, Agrippa, Castor, Justinus, Melito, Athenagoras,Theophilus, Dionysius Corinthiorum,Apollinarius,Hierapolitarum episcopus, et Hegesippus ; Irenajus igitur omnium doclrinarum curiosissimus eocplorator, ut eum appellat Tertullianus.scripta horum omnium optime novit ; saltem,Dallreo fatente, sine quo argumenti negalivi vis omnino nulla.hoc supponere jure possumus.At ex his aliquotab Irenaeo nullibi nominantur; nulloe ex illis sententia; e.xcerpunlur, et ad testimonium adversus ha?relicos ferendum adhibentur. Quales sunt Barnabas. Quadralus. Aristides, Agrippa, Melito, Athenagoras, Theophilus, Dionysius, Hegesippus : numero certe plures quam qui ab eo nominantur. An hos omnes ideo Irenoeo incognitos fuisse dicent, quod ab illo in libris quos nunc habemus, cum plures perierint, non commemorentur ?Barnabas,Clementi Alexandrinosaepe citatuset exscriptuslrenaei Synchrono: Quadrati et Aristidis apologiu nolissimoo, omnibusque charissimae, quod Adriano imperatori oblatoe persecutionem restinxerint. Agrippa Castor Eusebio YVOJP'!Jl(','c:tl:os <J'JYYPa?s'^> dieronymo vir valde doctus. Melitionis elegans et declamalorium ingenium laudavit Tertullianus: Dionysius magnse eloqucntix fuit. Hegesippus vicinns apostolicorum temporum, lesle Hieronymo. Scripiores igilur tam prreclarosignorarenon potuit lrenoeus;quare iidem noc nominati noc ignoli fuere, et perperam plane inferlur, aliquem fuisse Irenaeo penitus ignotum, quod ab eo in his quos habeinus ejus libris non fuerit nominatus.

Dicesfortasse sententias Ignatianas ad Irenoei argumentum esse idoneas, illorum non item : causam habuisse eum Ignatium nominandi jn?tam atque necessariam, illos autem commemorandi nullam Imo vero nec huic effugio hic locutus est. Sunt in epislola Barnaboo loca quamplurinia quea haereticos,contra quosscripsit Irenoous, aperte refellunt.Multahabet quoc Patrem Christi mundiconditorera constituunt; de qua re tam prolixe agit Irenoeus.et pro qua sola Clementis epislolam citavit: de Moysis et prophetarura scriptis plurima, quoa liuic scntentioe tunquam funda:r.entoinniluntur: Prophelx ab ipso habentes donum in illum propheta

A verunt, etex diametro pugnant cum iis qua>a Marcione dicebantur ; multa quae ad suani ymvi gnosticumque traliebal Clemens Alexandrinusadversus illos qui i.itb 4.e'jocuv'j|jio-j Yvt"7Stu? gnostici dicebantur. Quadralus Adriano ponexit librmn proreligione noslra compositum, oG xaxiBsTv Etuv Ixy. TrpaTEXjjiijpia r»}« xt Too avopo; 8'.avo(.3;, xa>. 4_oStoai/.?;; dpOoTojjiia;, ut loquitiu Eusf-bius, lilrvm valde utilem plenumquc ralioniscl fidei, ctapostolica doclrina dignum, teste Hieronymo. At quidquid fidei et doclrinte apostolicae fuil,id omne ad refutandos lrenaeunos haerelicos uon potuifnon esse utile el idoneum ; proesertim cumfueiitab eoscripluin, qui plurimos a se visos.qui sul Domino variis in Judxa oppressi calamitalibus sinati furanl, et

g qui a mortuis resurreuerunt, uut soltem sua tefate superfuisse, testatus est. Quod eliam pariter de Aristide sentiendum.qui teste Hieronymo,to/ifl/ien nostri dogmatis rationem continens eodem temport quo et Quadratus Adriano principi dedit.Qaod enim nostri dogmatis rationem continet, fundamentaeorum haareticorum necessario evertit.Idem eiiam de ApoIlinario.AsiaeHierapolitanoepiscopo.diciMiJurr;, qui M. Antonio insignc votumen pro fide Chustia norum dedit, ut et de Melitone. Theophilus sub imperatore M Antoninolibru m contraMarcionera composuit: alium contra Hermogenishfcresim inscripsit.Agrippa Castor adverstttn Basilidis hieretki volamina, qux in Evangclium confecerat, fortissime disseruit. Melito ante libellum supplieem M. Anto

p nino datum multa scripserat d e prophetis.de Ecclc

J sia, de fide, de generatione Jesu Christi.de Incarnalione Dei; Athenagorasetiaiu.practei Apologiain, de Resurrectione scripserat, quaD omnia ad argumentum Irenaei pertinebant. Denique, ut refert Eusebius Hist, rccles., 1. iv. c. 21: lisdem temporibus in Ecclesia floruit Hegesippus, et Dionysim Corinthiorum episcopus, Pinytus quoque Crclevswn episcopus, Philippus prxlerea et Apollinaris.ac Sielilo, Uusanus etiam et Modestus, y'a\ t-i -5jiv E1prjvaio; et postremo, seu post hos omnes Irvnasw. At.eodem teste.Philippus luculentissimum librum contra Marcionemcomposuit.Modostus prffcateris errores ejus omnibus speclandos exibuit;Musanus librum e-:<TTpe-T:/.u>-caTov adversus Encratitas lum primum exortos scripsit; neque tamen horumcu. juspiam Irenseus meminit. Hi cum Irenaeo non potuerint esse incogniti, et multa in libris suis tunc editis habuerint,quae ad argumentum ejus fuerint idonea, non tamen erant ab eo nominati Maleigitur a Dalloco fam peremptorie asseritur, auctorem aliquem eliam pi.Tclarum fuisse Irenieo penilus ignotum, ideo tantum, quia opportuna occasione ablata eum minime nominavit.

Rursus Hermas, Clemens. Polycarpus, Papias, Justinus.ex multis qui ante ipsum scripsere.pauci fuerunt ab Irenaeo quidem nominati; sed an multa ex illis loca ad argumentum suum luculenta.quod de Ignatio postulatvir doctissimus.excerpsit, etin libros suoscongessit ?minirae.Clcraentis epistolam conlinere ail traditionem annuntiantem unvm Deum omnipotrntem fwtorcm cali et teiTce (nequc miruiu, cujus enimcalholici scriptoris opusboc non continet ?,; sud ne uuam quideni cx ea epislola sententiam eo loci a£fert, aut alihi vel unum Jj.u exprimit. Polycaipum etiam ibidem laudat.et epistolam ejus ad Pliilippensos memorat ; sed ne unam quidem syllabam exojus scriplis.vel ad confutandosba-ielicos.vel in uiium finemadducit.Papiam etiam nominat. et narraliunculam ex eo adducit, non tam contra barelicosquam adChiliastarum dogmaconGrmandum,quod illi unus Papias persuaserat,teste Eusebio lib. in, ad finem, et Hieronymo in Catalogo. Ex unico Jurtino, qui sua ffitate vixit, duas sententias protulit, ex Herina unam. E tot igitur scriptoribus, quorum nomina ad nos pervenerunt, qualuor lantum sententias in tam prolixo lamque accurato et eruclilo opere excerpsit, quaruin una ex epistola Ignatii desumpta est. Quare frustra DaDrcus tot sententias ex coinmentiliis, tol ox inteipolatis tot ex genuinis Ignatii epislolis deprompsit ;possumusenini longe plures ex auctoribuset quidem ceJeberrimis quiante Irenammscripserunt afferre, quarum nullas ille attigit, etiam ex illis, quos Iren.Tum novi-se certissimum est.

Sed Atbanasiuru et Rellarrainum, Theodorelum et Gflasium raire conjungit et nostris objicit, qui tot locaex Ignalioproduxerunt.Tu.Ti vero.cObsecro tuam tid?m, inquit, h.TC Ignatiana Athanasius et Theodoretuscontra ArianosetEutychianos.inquos, utpote nondumexortos,scriptanonsunt,adducerent tamen etrocitarent?Iren<TUS eadem hisipsisinquos propriescriplasunt,Gnosticis,Valentinianis,Docctis non objicerent ? » Non nunc disputo, contra quos Ignatiana proprie scripta sint, de qua re fortasse aliquaudo et fuse et accurate disserendum erit.Salis est.quod Eusebius nos docuit,et res ipsa testatur eum coutra sui lemporis ha?reticos scripsisse; satis est, sive contra aliquos, sive contra nullos diserte, ut Clemens Romanus, scripserit, auctoritatem viri sanctissimi anliquissimique multum valere contia haueticos quoeunque saeculo exortos, Id dico quod hujus argumenti vim omnem prorsus elidit etpessundat: poterat Athanasius non pauca ex noslris Ignatii epislolis proferre loca,quae Arianam haeresim diserte peterent,cum eas ante illius hxreseos exortum scriptas fuisso etiam adversarii oinnes fa'eantur. Varios ille quidom libros adversus Ariauos fortis>imosque conscripsit, aucloi itate tamen Igualii nunquara eos prcmit.nullam exejus scriptis soulentiamiis opponit.In epistola qua Jam, T::;.; :o'J; lauTou yvtitzl[t.vii, ad familiares, scu divipulos suos, ut eam indigitat Socrutes, disputat primo contra Ariauos, dein cum illis agit, quos Arianos esse npgat. quos omnia alia a Nicrena synodo scripta recipere, prster unicam vocem 6jj.ooijiov testatur, quos ifarcr^oii, dilestos appellat, ad quos tanqvam frater ad fratres loquitur, quibus

A eadem esset cum ipsosententia.controversiaautem de verbis tantum. Ad hos postoriorem paitem opislola.' dirigit a pagina 9IU incipienlom ; quara male inlorrumpil,pngina i-equenli, Latina interprotatio: «Nosvero iterum impetenteseos, qui Verbumcreaturain osse dicunt nec eum voluntlogiliinum nt nalu aleni filium osse. ostondimus eos ex humanis exeinplis patris et filii adversum so rationes et demonslraliones a.cipeie.'Qu.t verbaot tonorcm dissortationis perlubant. ol personas atque ros ipsas niirecuufundunt. Gnrca ita se habent : Ka;. auTol vouv ev!3xi[j.evo'. Ttixiv rpo;xou;XT(»(j.« Xsyovt»; tTvai Tov .Yovov.xa'. u.Tj tUXovTa; auTov vvijsiov V!6v e*vat, ej avOpunrtvcov 7tapao£'.Yu.;aiov ulou xai" Ttaxpo; EtXr'oao-1 Ta; xax' suxiov airoSeigtic. Rursus etiam ipsi (scilicet

g quos frnlres appellaverat) « disputantes adversus eosqui Vorbumcroaturam essedicunt.nec proprium Filium essevolunt «-(scilicet Arianos),«ex humanis exemplis patris et (11ii,contra eos » (Arianos) « demonstrationes sumpsorunt. » Hi igitur,quibuscum agit Athanasius,contra Arianos dispulabant, eamdem fidem cum Athanasio profitebantur; vocem autem 6p.ooj7iov nondum admittcbant, idque propter reverentiam et honorem erga eos Palres, qui Pauluni Samosatensom condemnaverant. Athanasius ut bunc iis scrupulum evellat, docel non esse contendendum,si prior synodus 6u.oouatovrejiceret, posterior commendaret: id enim ox diverso sensu factum esse. Dein exemplum producit sanctorum Patrum, qui dYJvvr,Tov aliter atque aliter accepe

_ runt. Ignatius, inquit, Dominum tum Yevvr;Tov, tum a-fivvrjTov ; alii post Ignafium dixerunt, tv T6 avEwrjTov 6 na-^p, solus Puler ingenilus. Recte uutem et Ignatius,et illi socundum diversum sensum, cui ipsi cum scribercnt attenderunt.Hffic ille.Obsecro igitur tuam tidcm, quot loca ex Ignatio Athanasius adversus Arianos produxit ?ut tibi videlur, unura; utmilii, no unum quidem. tjuod igitur de Athanasio verum esse scimus,quidni et de Irenajo dicamus ? Quainplurima ex professo conlra Arianos scripsit Albniiasius, plura quam ab Ireiiioo contra omnes hirrelicos sci ipta babemus.Multa in Ignatio sunl nd refellendos Arianos satis luculenta nullam tamcn ex illo senlcnliara adversus eos adduxit.ne Ignatium ipsum nominavit; etlamen illumoplime novit, el semel ad dilectos et fralres suos citavit.

D Irena;us pariter niliil adversus hrereticosex Ignatii epistolis deprompsil; eas tamen optime novit, et scmel obiter cilavit.

At Theodoretus plura, recto, sed quid hoc ad Irena-um? Hic secuudoille quinto sieculo scripsit. Nos aulem ante docuimus, circa flnera quarti sa3culi primuin ex longu experientiaobservatunt esse, hicreses et schismata disputationibus tolli non potuisse ; et certissimum remedium foreti; Exoojs'; Ttov itaXatcov in tertiinonium adductas Quod Theodosio et Nectario primus omnium Sisinnius persuasit.Post igitur severara Tbeodosii legera contra hau-eticos latam,illi paulo sapientiores facti,admiserunt eoruni Palruni testiuionia.qui ante divisionein orlain scripserant, et celebres in Ecclesia fuciunt. Antc lianc u>latem non vidcmus ecclesiasticos scriptores catalogos Patrum texenles,et conferlas senlentiasex eorum scriplis contra haerelicos promentes.Qiiinlo Jeuiuni sfjerulo hoc faclum, et aTueodoreto inter priinos ; ante illud tempus parcius et obiter ;a;late autem lrena;i id fleri nullo jure poluit.HaTetici enim, oontra quos illescripsit, vetuslioribus calholicis niliil tribuebant ; omnia eorurn sciiptafloccifaciebant.libros quamplurimos apocrypbos a suis conipositos, suisque tantum notos sub antiquorum nomine proferebant plurima eliam evangelistarmn et apostulorum scripta respuebant, niultaque commenti sunt. contra quai iiemo veteruaiquidqii.ni disserucrat.frcinxusuth^s refutaret, libro primo senlentiam eorum aperuit, secundo rationibus subverlit, terlio Scripturas et Iraditionern adbibuit, quod ad cam hirretiri aliquando provocarent, quarto ex Veteri Testamcnto praecipue disputavit. quinto ex reliquis doctrinis Domini nostri.et ex apostolicis epistoiis, utipsein Prixfatioiiibiis profilclur. Nunquam se usuruni lestimoniis veterum adversus eorum senlenliam lestatur,nunquam ulla loca ad eam rem idonea exscrihit,et si quem forteadducitad traditioncm lirinandam tanlum noininat; <eiitcnliam quidem Jusiini laudat conlra Marcioncm fervidam et zeli plcnam; at MarcionJuslino antiquior fuit,et auctoritas ejus ad revinccndosMarcionitarum crroresnihilvalebat, neque in eum finem est adducta. Dispar itaquc omnino ratio Ircna;i ct Theodoreti : non eadem utrique mens, aut occasio in scribendo fuit. Frustra igilur et sine ullo fuudainento asserit vir doctissimus , cum tot loca ex Ignalio Theodorelus produxerit,lrenanun etiam non pauciora adducere debuisse, si Ignatium epistolicum novisset.

Verumenimvero, « estet aliud, inqitit quo hsec Ignatiana omnia Irenneus plane nescivisse depiehendilur. Solet enim ille praestantium virorum se vetustiorum sententias et -Sfjs-Ei;,sive scrip(as,sive viva voce ab iis prolatas non nominalis auctoribus afferre ac rccitare.»Nullas Ignatiisuo operi inspersit.Nullas ergo epislolas s.ivit. iNullae eri:o tum exstiterunt.fmo vero si sententias, quas vir doctissimus intelligit,consideremus, elsi mullo plurcs essent, nemo unquam ideo concluderet, neccssario etiam eum aliquasex Ignatianis usurpare voluisse. Primam ab aliquo se prscstanliore in prcpfalione refert venuslam sane atque elegantem : "0-.: A!8ov tov xffitov aijtipa 8ov ovta, xal TioAutitjtritov ttsiv GaXoc lvuopt'!|E! Sti tiv/vr/c Ttapou.oiouj.iivr,, orcotav Jjlt; mpfi 6 aOivtuv ooztjjtiira: xai tfyvr. 3iE/.SY;ai tf,v Ttavoup-foj; Y»vo;jtsvr(v. Vetus interpres: « Quomodo lapidem pretiosum smaragdum magni pretii apud quosdam vitreum in ejus conluincliam per artem assimilatum quoadusque non adest qui potest probare, et artificiuui arguere quod subdole sit factum ; » et aliam etiam ab eodem ut videtur, 6tt

A. toAjjtr(pov xa". dvaiOE; ^uvjrj xsviji djpt Btptjtatvo^tevT), pari venustate el elegantia coiispiruam. Tu vero,Dalla;e,ex his colligetc potes, necessaiio lreiiffuin ex epislolis lgnatianis sententias laudare voluisse, si scivisset? Tu, inquam, qui Lsserianas omnes tristes, salebrosas. rudes et incultas dicis? Tu, qui orationern lauquam horiidamet lorrentis instar per confiagosa montium.per abruptaetsaxa et caules et praicipilia vix enitentis accusas ? Tu, qui magnam sensuum ubique obscuritatem, et vel nullum vel malignum verborum inter se nexum observas ?Tu,qui prisca Loxiai Apollinis oracula vel Sibyllarum folialegere te credis?Sic enim dispulas. Irenanis opcri suo vrj.crvyes Ttpoo-uuitov apposuit, pruufationem eleganli quadam velerum alicup jus sententia adornavit.et aliam similis venuslatis alibi adhibuit; Ignatiana igilur prorsusignoravit: aliter rudcm aliquam et incullam, tristem et salebrosam sententiam ad commentarios suos exornandos et illuminandosproduxisset. A divinoquodam seue, et veritatis pra?cone versus quosdam iambicos adversus Marcum ha?relicum eflusoslaudat, quos bic a Scaligero, atque Petavio suis numeris restitutos reprassenlo:

hiStuXoitote Miixe, xa;. tEpatoaxoTcs, 'AatpoXoYt/.f7,; Etar.Etps xa! ptsvixf;; tiyvr,;, Ai' (ov xpatuvEt; tfj; 7tXdvr(;ta S-.oivptata, Sr.ijtETa Seixvu; toT; UTto aou rAavaj(jtEvO'.;, 'A-oo-tattxf,; Suvijtsuj; JYyEtpi(u.axa, "A uol yopr,YEt ao; itatfjp i.rtav dsi At' aYYCAixfjc SuvafjtEiu; 'A£a£f,X -oisTv, "eyjujv Ije irpoopoijiov dvtiQsou Tiavoupffat;. C Quorum restitulio veteri versione maxime conflrmatur:

Idolorum falnkator Marce, cl portentorum in

[spector, Astrologiut cognitor, et magicw artis, l'er quas ron/irmas erroris doctrinas, Signa oslendens his qui a te seducuntur, Apostaticx virtutis operaliones, Qvx tibi pr.Tslat tuus pater Salanas fer angelicam virtulem Azazel facere, Habens te piwcursorem contrarise adversus Deum

[nequitix. Posteriores Petavius melrice reddens male expressit:

Hsec tu illa Salanv fretus auxilio patris, Azazelisque mira designas ope, Prsecursor illi fraudis in Superos datus. n Hncc enim Marcum Satanai, aut Azazelis pra?cursorem faciunt ; cum divinus ille senex eum describore voluerit, lanquam Antichristi proecursorern, quod hic significal avttOto; 7:avoupvta Jam vero ex Ignalianis an aliquid simile petere potuit frcnaous, si ea novisset ?autqnisquam non novisse affirmabit.qnia qui versiculos aliunde in Marcum contorsit,nihil illi ex Ignalio aspersit ?Cujusdam ante se de duplici vocabuli F«7n acceplione observalioncm ad interpretationem S. Scripturaa p^rtinentem,lib. Iv, cap. 79 affert. Vult enim impios et infideles in saciis I.illeris filios et angelos diabolidici ;veterum autem alicujus lcslimonium affert, qui Filitmi Jupliciter intelligi dixit,aut de nato,aut de facto,aut

seeunduin naturani et conditiouem, autsecundum A "po; eXeyev. lrenasus, Papia junior, exemplo ejus

nimis permolus, quaisivit pariler a seuioribus, quid illi audiverant ab iis, qui apostolorum discipulos viderant, et cum hoec viva voce prolala sibique tradita scriptis prrcferret.qua) ab illis acceperat piriter scripsit. Ilorum igitur scnioruui aucloritate et testimonio, ad firmandam traditionem nonnun<|uam, srepius ad suas. de annis Christi quos egit in loiris, de lllis quos ibidem iterum aclurus

[ocr errors]

tus facere non potuit. Frustra igitur eum inter seniores illos sua suffragia afTerenteuiquajras.Seniores illi, quid voce viva audiverant, non quid in scriptis legeraut, uarraverunt; fruslra igituretiam seutentiam aliquam ab Ignatio scriptam ab illis exspectes Ignatius ipse ad bestias condemnalus, et Ecclesias in itinere confirmans, non ut Papias jjz-.xfo; uiv xov Vojv, quid ab hujus vet illius apostoli, vel dfscipuli ore vel ipse vel alii acceperant,in epistolas scripsit: hinc igitur colligi uullo modo potest, ejus epistolas ab Iienaeo laudari debuisse, aut eo noinine ipsi ignotas fuisse. Nondum igitur res satis tonfecta videri debuit, *'ti o*o; ~i Oj Tieipaaojjiat o-oi aiiti i/.eiva aitouvTj- C 8ea eam multo luculentius e.v quodam ejusdem Scrijioveiaii w; iXe^eto. Sic igilur Irenaeus lib. iv, cap ptoris loco probarc se posse pulat vir doclissimus •

[ocr errors]

ille, scilicet quo ad Ecclesins du.is epistolas memorat, unam Clemenlis ad Corinthios, alteram Polycarpi ad Phiiippenses Qnare hic rogat, cur,siei nolus erat nosier Ignatius, illius loco tam opportuno tamque necessario nullus memineritl Respondeat non tam pro nobis quam pro seipso jam Iremeus. Nos enim multo tutiores sumusa Dallau conjecturis, quam S. Irenreus ab ejusdem censura. Sic igitur ille lib. in, cap. 3 : « Traditionem itaque apostolorum intotomundo manifestaUm.inomniEcclesia adest perspicere omnibus qui vera velint audire; et habemus annumerure eos qui ab apostolis instiluti suntepiscopiinecclpsiis,etsuccessoreseoruTiusque

u tuv SeSXtiuv toiouxov ue oKpcXeTv areXaugavov, [) ad nos,qui nihil lale docuernnt,nequecosnoverunt

quale ab eis deliratur ». Traditio igitur secundum Iren.Tiim eratin omni Ecclesia Komana.Alexandrina. Anliochpna,Hieros')lyniUana, reliquisque, et si voluisset, poterat numernre omnos episcopos ab apostolis institutos, « quos succssores roliquerant, suum ipsorumlocummagisterii tradentes, et eorum etiam surrcssores. Sed quoniam, inquit, in hoc tali voIuminelongumostoa.niumEcclesiarumenumerare successiones;maximu3,etaiiliqurc,etomnibuscognitrc.agloriosissimis duolms apostolis Petro etPnulo RomffifundatrretconstitrjtfpEcclPsiieeamquam habetabaposlolistraditionem ctannuntialam hominibus fidem, per successiones episcoporum pervenien

»ov ti ^api Joijt,; oojvr'c xai jjtevouar,;. « Quod si «jnis interdum mihi occurrebat qui cum sonioribus versatus fuisset, ex eo curiose sciscitabar qurcnam esssuUeniorum dicta : quiil Andreas, quid Pelrus, qnid Philippus, quid Thonias. quid Jacobus. quid Jjaiinfs.quidMattlimusquidcwteriDo.-i inidiscipuli dicere soliti essont, quidnam Aristion et Joannes prestiyterdiscipuli Domini truderenl.Nequeenim ex libruiuinlectione tantam meutilitatem caperepossc Mi»timaliam,'iuanlamex hominum adhucsuperstilumvivavoce».Quaesivit Papi.isasenioribusquidilli ab apostolis aut discipulis audiverant, et quse ab illis acceperal scripsit, xal outu, inquit, 6 rtpeaSj

tem usque ad nos indicantes, confundimus omnes

eos ». Tunc inler alios Romae episcopos Clenienlcm

enumerat,7ute<t'i</i( ipsos apostolos et contulilcum eis,

curn adlmc. insonanlem prxdkationem apostolorum et

traditionem antc uculos haberet, tradilque liomae Ec

clesiam sub lioc Clemcnte, scripsisse epislolam ad

Corinthios, ad pacem eos congregantem, el reparan

teia fidein eorum, et annuntiantem quam ab apostolis

receperat traditionem. Meminit igilur Clementis et

epislola: sub ejus pontilicalu scriptw», quare non et

Ignatii'? respondeo quia Ignalius Uomue episcopus

nuiiquam fuit, sub eo Ecclesia Homana epislolas

scribcre non potuit. Statuitantem Irenaeus de tra

ditione ad Romanam Ecclesiam pertinente tantum

loqui. Inerler ac flagiliose, dicet Dallaeus forlasse.

Cerle ita fecit Irenaeus, et cur sic argumentum ad

versus haereticos institueret, ralionem reddidit,

quod propter potcntiorcm illius Ecclesioe principali

tatem, ejus solius traditio omnes haerelieos confun

deret. Quae quidem ratio Irenaeum, etsi Ignatii eo

loci non meminerit, apud me flagitiosissiniisilentii

crimine absolvit; viderint Dallsnni si adbucreum

tcneant. At praoter Clementem eliam Polycarpi me

minit epistolaeque ejus ad Philippenses : quare igi

tur non etlgnatii, Polycarpo senioris, cujus epi

stolce illi ad Philippenses erant adjunctao? Memo

randi cerlc ratio utriusque par erat, Ignatii vero

eliam potior. Priusquam respondeo de Irenseo,

qua;ro pariter de Yerlulliano. Concedes. opinor,

eum bene novisse, Ignatium fuisse Ecelesiai Antio

chenas episcopum et ab apostolis ordinatum,

etiamsi epistolas ejus ignorasse putes. Quaero igi

tur cuni Ecclesias apostolicas memorat, De prse

scriptione hserelicorum, cap. 32. cur Ignatii aut Ec

clesiaeAnliochenaenon meminit?« Hocmodo,mgHt'(

Eeclesioo apostolicre census suos deferunt; sicut

SmyrnaeorumEcclesiaPolycarpum abJoannecollo

calum refert.sicut Romanorum Uementem a Petro

ordinalumitidem ».Nullam alianiEcclesiamaposlo

licam uomiuuvit Quid?nonne novit Ignatium Poly

carpo fuisse seniorein? noiiiie existimavit S. Pe

trum fuisse Antiocliiw prius quain Romsa / Quare

igitur Antiochenaiu Eeclesiam et episcopuin ejus

Ignatium non commemoravit? Nempe inerter etfla

gitiose fecit: certe Irenajum imitatus et seculus

est. Quocirca sijam quajras, quare Irenaeus Poly

carpi meminit,non autem Ignalii; causa in promplu

est; quia traditionem solius Ecclesim Homanaopro

posuerat, ad quam confirmandam adversus haere

ticos.auctoritas Polycarpi plurimumfaciebat,Igna

tii nibil.Hanc rationeni ipse indical. « Is euiin, in

quit, est, qui sub Anicelo cum advenisset inUrhem,

aialtosexhisquospnedixiinusliajrelicosconverlitin

Ecclesiam Dei.unam et solam hanc veritatem annun

tians ab apostolis pereepis:-e se, quam el Ecclesia

tradidit» Ad conlirmandam liomann: Ecclesia' Ira

dilionem adducit Polycarpum, quem ipse viderat,

quod venerandus ille senex Romao adesset, quod

* Jac, I, 13.

A eadem cum Romanis pradicasset, quod multos ex

hajreticis, conlra quos hi libri exarali sunt, ad ca

tholicam fidem Romao converterit, et Romanao Ec

clesiac reconciliaverit.quod quid S. Joannes de Ce

rintho s-enserit, quid ipse de Marcione, lostatus sit.

Horumveronihildelgnatiodicipoluit.Epistolae qui

dem ejus obiter meminit, sed ne u.0 ex illaadducit;

ne id quidemdicit eam continere eamdem tradiiio

nem quae in Romana Ecclesia obtinuit. Polycar

pum itaque ideo tanlum citavit, quod Romae eadem

cum Romana Ecclesiadocuerit, et haereticis ibidem

restiterit. Ncc erat ulriusque nominandi par ratio.

Quod additvir doctissinius, Irenaeum in epistola

ad Florinum Polycarpi mentionem fecisse, non au

tem lgnalii, cujus epislolae multa contra Florini

n blasphemiam continent, id oiunino vimnullam ha

bel. Rlasphemia quam tunc temporis luebalur Flo

rinus.ipsi peculiaris fuit, utpote quam haeretici qui

extra Ecclcsiam erant.nunquam profiteriausi sint.

Postea quidem, teste Eusebio, descivit ad Valenti

nianos. Epislola anlem Irenaei tantummodo pro ar

gumento habuit, quod Deus non sit auctor malo

rum *, nam licct, alter litulus riEp* [lovip^lacosten

dere videaiur Florinum duo principia invexisse et

Marcionis ac Cerdonis dogmatibus adhaesisse, ut

observat doctissimus Valesius; lamencum Irenaeus

ipse dogmata Florini asseratab haerelicisnunquam

fuisse tradita, et Eusebius addat, tautr,? fip Toi

Xtj; vviipvr(c. outo? Esoxei TrpoaoTtiijEtv, videtur Ire

naeus de illa re tantum disputasse adversus Flori

num : « An, scilicet, Deus auctor esset malorum. »

"Atquammulla, quaeso, adblasphemiaminea re re

tundendamopportunaepistoIaeIgnatiicontinent?aut

si conlinerent, unde liceret colligere sentenlias ex

iis ad refellendum Florinum excerpere voluisse Ire

nseum ? Certe ab exemplo Polycarpi hoc nullo mo

do sequitur. Innuit quidem eum plures epistolas

scripsisse, ne unam ex earum ulla sententiam

adducit Ipsum nominat, sed eo locoquo itEoEiou-i

vtuc, parce ac leviler curn Florino agit, quo osten

ditseniores qui cum apostolis versati sunt, nihil

tale euni docuisse. Eoruin aliquibus familiarem

fuisse Florinum noverat; unum ex iis nominat,

nempe Polycarpum ; eumquc praeeipue seligit, ob

multas quas significat rationes. Primo, respectu

Florini, qui Polycarpum audierat, sed et cum eo si

.) mul Irenaeus, Etoov fip os, inquit, raT; tov Eti iv

TTJ xitio 'Aata Ttapa rtf) noXuxipittu Xau-itpto; TtpaT

Tovta Ev tji jjaot^ixf, Ouxtj, xai TCEtpiopEvov EuOox:

(jLeiv Ttap' aixtj). « Vidi enim te cum adhuc puer es

sein in inferiori Asia apud Polycarpum, splendide

agentem in palatio, et magnopere laborantcm ut te

illiapprobares».Secundo,respectu sui ipsius, queni

tanquam oplimum ejusce rei teslem depingit. quod

quuo tunc audivit a Polycarpo. lirmius memoriae ad

baererent, quam quae nuper accideranl. Tau-a xat

xdxe OTtouoatojc; fjxouov u7iou.vr,u.aTi^du.Evo; oii< sv

y_ipTTj zW Iv Tfi t\xj, xapSta, xa' ii\ Tjto av7;/T-

« ПредыдущаяПродолжить »