Изображения страниц
PDF
[ocr errors][ocr errors]

(Galland., Veterum patrum Biblioth., t. I, Venetiis 1765, in fol. pag. 245.)

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Sed et in nostra duoque tempora fama celebritate vulgatus Ignatius, apud Antiochiam post Ρetrum secunda successione episcopatum sortitus est. Ωuem sermo tradidit, de Syriae partibus ad urbem Romam transmissum, et pro martyrio Christi ad bestias datum. Ωuique cum per Αsiam sub custodia navigaret, singulas quasque digrediens civitates, Εcclesias populos evangelicis cohortationibus edocebat in fide persistere, et observare se ab haereticorum contagiis,quitunc primum copiosius cceperant pullulare, et ut diligentius ac tenacius aposto1orum traditionibus inhaererent : φuastraditiones, cautelaegratia,et ne quid apud posteros remaneret incerti, etiam scriptas se asserit reliquisse..Denique cumSmyrnam venissetubiΡolycarpus erat, scribit inde unam epistolam ad Εphesios eorumque pastorem, in qua meminit et Οnesimi : et aliam Μagnesia civitati quae supra Μaeandrum jacet, in qua et episcopi Dammei mentionem facit. Sed et ecclesiae quae estin Τrallis scribit, cujus principem tune esse Ρolybium designavit. In ea vero quam ad Romanam Εcclesiam scribit, deprecatur eos ne se, tanquam suppliciis suis parcentes, velint spe privari martyrii, et his post aliquanta utitur verbis: Α Sψria, inquit, Roman usque cum bestiis terra marique depugno, etc.Ηaec et multa alia his similia ad diversas ecclesias scribit. Sed et ad Ρolycarpum, velut apostolicum virum datis litteris, Αntiochenam ei Εcclesiam praecipue commendat.Αd Smyrnaos sane scribens, utitur verbis quibusdam undeassumptis nescimus, φuibus haec de Salvatore proloquitur: Εgo autem post resurrectionem φuoque in carne eum scίο fuisse, et credo. Νam et cum υenisset ad Ρetrum caterosque, ait eis : Αccedite, et υίdete, quία non sum daemonium incorporeum. Ομι et contingentes eum, Crediderunt. Scit autem et Irenaeus martyrium ejus, nec non et mentionem facit scripίorum ejus.SedetPolycarpus

[ocr errors]

"Ο τε παρά πλείστοις εισέτι νύν διαβόητος Ιγνάτιος, της κατ' Αντιόχειαν Πέτρου διαδοχής δεύτερος την επισκοπήν κεκληρωμένος. Λόγος δ' έχει τούτον από Συρίας επί την "Ρωμαίων πόλιν αναπεμφθέντα, θηρίων γενέσθαι βοράν, της εις Χριστον μαρτυρίας ένεκεν. Και δή την δι' Ασίας ανακομιδήν μετ' επιμελεστάτης φρουρών φυλακής ποιoύ. μενος, τας κατά πόλιν αίς επεδή μει παροικίας, ταίς διά λόγων ομιλίαις τε και προτροπαίς επιρρωννυς, εν πρώτοις μάλιστα προφυλάττεσθαι αιρέσεις άρτι τότε πρώτον αναφυείσας και επιπολαζούσας παρήνει, προύτρεπε τε απρίξ έχεσθαι της των αποστόλων παραδόσεως, ήν υπέρ ασφαλείας, και εγγράφως, ήδη μαρτυρόμενος διατυπούσθαι αναγκαίον ηγείτο. Ούτω δήτα εν Σμύρνη γενόμενος, ένθα ο Πολύκαρπος ήν, μίαν μεν επιστολήν τη κατά την "Εφεσον Εκκλησία γράφει, ποιμένος αυτής μνημονεύων Ονησίμου, ετέραν δε τη εν Μαγνησία τη προς Μαιάνδρω, ένθα πάλιν επισκόπου Δάμα μνήμην πεποίηται και τη εν Τράλλεσι δε άλλην, ής άρχοντα τότε όντα Πολύβιον ιστορεί. Προς ταύ, ταις και τη Ρωμαίων Εκκλησία γράφει ή και παράκλησιν προτείνει, ώς μη παραιτησάμενοι του μαρτυρίου, της ποθουμένης αυτόν αποστερήσαιεν ελπίδος εξ ών και βραχύτατα εις επίδειξιν των ειρημένων παραθέσθαι άξιον Γράφει δή ούν κατά λέξιν Απο Συρίας μέχρι Ρώμης θηριομαχώ διά γης και θαλάσσης, νυκτός και ημέρας, κ. τ. λ. Και ταύτα μεν από της δηλωθείσης πόλεως ταίς καταλεχθείσαις εκκλησίαις διετυπώσατο "Ηδη δ' επέκεινα της Σμύρνης γενόμενος, από Τρωάδος τοίς τε εν Φιλαδελφεία αύθις διά γραφής ομιλεί, και τη Σμυρναίων Εκκλησία, ιδίως τε τώ ταύτης προηγουμένω Πολυκάρπω όν οία δή αποστολικόν άνδρα εύ μάλα γνωρίζων, την κατ' Αντιόχειαν αυτώ ποιμνην, ώς άν γνήσιος και αγαθός ποιμήν παρατίθεται, την περί αυτής φροντίδα διά σπουδής έχειν αυτόν αξιών. Η δε αυτός Σμυρναίοις γράφων, ουκ οίδα οπόθεν ρητοίς συγκέχρηται, τοιαύτά τινα περί του

Χριστού διεξιών. Εγώ δε και μετά

[ocr errors]

Ignatiuspraeterea multorum sermonibus nostra etiam atate celebratus,secundus post Ρetrum ΑntiochensemΕcclesiam sortitus est. Ηic obfidem Christie Syria ad urbemRomam perductus, bestiis objectus esse dicitur. Εt cum per Αsiam subaccuratissima satellitum custodia ductaretur, singularum nihilominus civitatum quasingrederetur ecclesiassermonibus etcohortationibus suis confirmans,monebatin primisutsibia pravis haereticorum opinionibus caverent, φuae tunc primum in lucem emergere cum cα-pissent,copiosiuspulIulabantΗortatusque est utapostolorum traditionibustenaciterinhaererent; αιιas quidem ad certiorem posteritatis notitiam testimonio suo confirmatas scriptis mandare necessarium duxit. Itaque cum Smyrnam venisset in duatum erat Polycarpus, unam quidem epistolamscripsitadΕcclesiamΕphesiorum.in qua Οnesimi ipsorum pastoris mentionem facit. Αlteram quoque deditad Εcclesiam Μagnesiae civitatis quae adΜaeandrum sita est, in qua etiam Damam epis . copum nominat. Αliam item ad Εcclesiam Τrallianorum, cujusantistitemtunc fuisse memoratPolybium. Ρraeter has est et alia ejus epistolaadΕcclesiamurbisRomae, in qua orat atque hortatur Romanos, ne martyrium a se depellentes ac deprecantes, spe ac voto se fraudare velint. Sed operae pretium fueritad confirmationem eorum quae diximus, nonnulla ex iis litteris hic ascribere.Scribit igitur in hunc modum : Α Syria Roman ιμsquecum bestίis depugno,terra rique, noctu et interdiu, etc.Εt haec quidem ille ex Αsia ad ecclesias superius memoratas perscripsit. Ρosteavero a Smyrnaulterius progressus, cum Τroadem venisset, inde ad Philadelphenses litteras dedit et ad Smyrnaorum Εcclesiam,privatimque ad Ρolycarpum eorum episcopum. Quem cum apostolicum virum esse plane cognosceret, ipsi tanquam bonus ac fidelis pastor,gregem Αntiochenae Εcclesiae commendavit, rogans, ut

[ocr errors][ocr errors]

VΕRSΙο RUFΙΝΙ.

horum memoriam facit in Εpistola quam ad Ρhilippenses scribit per haec : « Deprecor, inquit, omnes vos obedientiae operam dare, et meditari patientiam φuam vidistis in Ignatio,et Rufo, et Ζosimo beatis viris, praecipue autem in Ρaulo et caeteris apostolis, qui fuerunt ante vos; scienles quodhi omnesnonin vacuum, sed per fidem etjustitiam cucurrerunt, usquequo per venirent ad locum sibi a Domino praeparatum : quoniam quidem passionum ejus participes exstiterunt, nee dilexerunt praesenssaeculum, sed eum solum qui pro ipsis et pro nobis mortuus est et resurrexit. » Εt post pauca subjungit: « Scripsistis mihi et vos et Ignatius, ut si quis vadit ad partes

Syria deferat litteras ad vos ; quod faciam, cum tempus invenero. » Lege Ηαψmon. lib. Iv, cap. 6.

[merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed]

VΕRSΙΟ Η. WΑLΕSΙΙ.

omni cura ac diligentia illum fovere vellet. Ιdem in epistola ad Smyrnaeos de Servatore nostro loquens quaedam ejus verba recitat, quae unde acceperit ignoro. Ε90 υero, inquit, post resurrecίioηem Dominum ipsum in carne apparuιsse Scio et credo. Οui cum ad Ρetrum et carteros ejus comites αccessisset, dirit illis : Αpprehendite, contrecίαte me, et υίdete quod non sum incorporeus spiritus. Sίαtimque eum contrectantes crediderunί. Ηujus porro Ignatii et marty rium et epistolas commemorat Ιrenaeus.Sed et Polycarpus insua ad Philippenses epistola earum

dea meminitepistolarum: «Οbse

cro, inquit, vos omnes, ut pareatis

praepositis vestris, omnemque pa

tientiam exerceatis,quanspectastis non solum in Ignatio, Γιufo ac

Ζosimo viris beatissimis,sed etiam in aliis civibus atque inquilinis vestris, et in ipso praecipue Paulo

caeterisque apostolis:pro certo habentes, quod hi omnes non frustra cucurrerunt, sed in fide acjustitia

ingressi,ad locumsibia Deo debi

tum pervenerunt, quandoquidem

et passionum ejus participes exstiterunt.Νeque enim praesenssaeculum, sed eum qui pro nobis passus et a Deo suscitatus est, adamarunt. » Εt paulo post addit : « Scripsistis ad me et vos et Igna

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

VΙ. ΑΤΗΑΝΑsIUs, Εpist. de Synodis Αrimini et Seleuciae. num. 47. Εμ edit. ΒΒ. Ρaris. 1698, ίom. Ι, part. Ιι, μαΩ. 761.

Ignatius certe qui post apostolos Αntiochiae epi Α Ιγνάτιος ούν, o μετά τους αποστόλους εν Ανscopus constiιutus est,ipseque martyr Curisti fuit, τιοχεία κατασταθείς επίσκοπος και μάρτυς του Χριde Dominoscribens dixit: Unus medicus est carnais στoυ γενόμενος, γράφων περί του Κυρίου, ε"ρηκεν et spiritualis, factus et non factus, in homine Deus, Εις ιατρός εστι σαρκικός και πνευματικός, γενηin morte υιια υera, et er Μaria et ea Deo.... Quod si τος και αγένητος, εν ανθρώπω Θεός, εν θανάτω gnari eorum in Christo fidei, persuasum habemus ζωή αληθινή, και εκ Μαρίας και εκ Θεού.... Ει δε beatum etiam Ignatium recte scripsisse, cum illum την εν Χριστώ πίστιν αυτών γινώσκοντες, πεπείσμεθα, carnis causafactum dixit (Christus enim carofactus ότι και ο μακάριος Ιγνάτιος ορθώς έγραψε, γενηest), et non factum,quia non ex opificiis et rebus τον αυτόν λέγων διά την σάρκα ο γάρ Χριστός σάρξ factus, sed Filius ex Patre, etc. Εpist. ad Εphes., εγένετο αγένητον δε, ότι μη των ποιημάτων και γεcap. 7. νητών εστιν, αλλ' Υιός εκ Πατρός, κ. τ. λ.

[ocr errors]

Ignatius Αntiochenae Εcclesiae tertius post Ρetrum Β Ιγνάτιος της εν Αντιοχεία Εκκλησίας τρίτος μεapostolum episcopus, commovente persecutionem τα Πέτρον τον απόστολον επίσκοπος, διωγμόν κινήΤrajano, damnatus ad bestias, Romam vinctus mit- σαντος Τραϊανού, θηριομαχήσαι κελευσθείς, εις Ρώtitur.Cumque navigans Smyrnam venisset, ubi Ρο- μην στέλλεται δέσμιος. Πλέων δε, και επιστάς τη lycarpus auditor Joannis episcopus erat, scripsit Σμύρνη, εν ή Πολύκαρπος ακροατής Ιωάννου επίunam epistolam ad Εphesios, alteram ad Μagne- σκοπος ήν, έγραψε προς Εφεσίους επιστολήν μίαν, sianos, tertiam ad Τrallenses, quartam ad Roma- άλλην πρός Μαγνησιανους, τρίτην προς Τραλλιανούς, nos: et inde egrediens scripsit ad Philadelpheos et τετάρτην προς Ρωμαίους κακείθεν εξιών έγραψε ad Smyrnasos, et proprie ad Ρolycarpum commen- Φιλαδελφεύσι, και Σμυρναίοις, και ιδικώς προς Πολύdans illi Αntiochensem Εcclesiam : in qua et de καρπον, παρατιθέμενος αυτό την εν Αντιοχεία ΕκΕvangelio φuod nuper a me translatum est, super κλησίαν εν ή και περί του Ευαγγελίου του πρώην persona Christi ponit testimonium, dicens (ad μεταφρασθέντος (deest υπ' εμού), εκ προσώπου Ιησού Smyrn. cap. 3) : «Εgo vero et post resurrectionem Χριστου μνήμην ποιείται, λέγων « Εγώ δε και μετά in carne eum vidi, et credo quia sit. Εt quando την ανάστασιν εν σώματι αυτόν είδον, και πιστεύω ότι venit ad Ρetrum, et ad eos qui cum Ρetro erant, εστί. Και ότε ήλθεν προς Πέτρον, και τους συν αυτώ dixit eis. Εcce palpate me et videte, quia non sum Ο όντας, είπεν αυτοίς. Ψηλαφήσατέ με (deest και ίδετε), aaemoniumincorporale.Εt statim tetigerunt eum,et ότι ούκ ειμιδαιμόνιον σωματικόν(malelegit corporale). crediderunt. » Dignum autem videtur, φuia tanti Και ευθέως άψαντες αυτού, επίστευσαν (al. ήψαντο viri fecimus mentionem, et de epistola ejus quam αυτού, καί). » Αξιον δε φαίνεται, επείπερ τοιούτου ad Romanos (cap. 5) scribit (al. scripsit) pauca po- ανδρός πεποιήμεθα μνήπην, εκ της επιστολής αυτού nere: De Sμria usque ad Romam pugνιο ad bestias, της προς Ρωμαίους γραφείσης ολίγα εκθέσθαι. Από in mari et in terra, etc.Cumquejam damnatus esset Συρίας άχρι Ρώμης θηριομαχώ εν θαλάσση και ad bestias, ardore patiendi, cum rugientes audiret εν γή, κ. τ. λ. Κατακριθείς τοίνυν θηριομαχήσαι, leones, ait: Frumentum Christi sum, dentibus be- και πόθω του παθείν, ακούσας του βρυγμού των λεόνstiarum molar, μι panismundus inυeniar. Passus est των, έφη Σίτος Ιησού Χριστού ειμι, και εύχομαι τοίς anno undecimo Τrajani. οδούσι των θηρίων αλησθήναι, ίνα άρτος καθαρός

ευρεθώ. Έπαθε δεκάτω έτει Τραϊανού.

[ocr errors][ocr errors]

Νunquid non Ρossum tibi totam veterum scriptorum seriem commovere : Ignatium, Polycarpum, Irenaeum, Justinum martyrem, multosque alios apostolicos et eloquentes viros, qui adversus Εbionem et Τheodotum Byzantium et Valentinum, hac eadem sentientes plena sapientiae volumina conscripserunt ?

[ocr errors]

- Μartyr Ignatius etiam quartam addidit causam, our a desponsata conceptus sit (Christus) : ut partus, "4"iens, ejus celaretur diabolo : dum eum putat, non de virgine, sed de uxore generatum. Εpist. ad Εphes. cap. 19.

- Vide ejusdem Hieronymi testimonium de Βarnabao epistola. Videsis quoque Freculphum in Chron. lib. ΙΙ, cap. 11, Hieronymi verba, tacito ejus nomine, exscribentem

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

"ρπος, και Ειρηναίος, και Ιουστίνος, και Ιππόλυ- carpus, et lrenaeus,et Justinus,et Hippolytus ; quo

« ПредыдущаяПродолжить »