Изображения страниц
PDF

tegeretur,vixere,quique epistolam integram et in- A. dentibus et cum sequentibus congruit.neque inter

corruptam videre nunquam potuerunt. At post

quamealegidesiit.quingenlis postEusebium annisi

omnia hoec viJit Nicephorus, ideoque tam tristem

sententiam de Polycarpi epistola tulit.et interpes

siraffl nolffl apocrypha numeravit. Proh lepidam

fabulam ! Proh suave somnium ! Haec omnia non

tantum contra noslrum, sed et commune omnium

judiciurn.imo contraipsius Dallau seutenliamcon

ficta sunt. Quisquamne credet hominem qui sub

Ignatii nomineEcclesiaeimponere voluit,antequara

Eusebius scriberet, sub finem tertii aut initium

quarti saiculi, ut id facilius faceret, majoremque

auctoritatem ficlis suis mercimoniis conci!iaret,S.

Polycarpi epistolam prinio corrumpere voluisse;

eam et ullam aliam epistolm particulam ulla discrepantia est. Verba qua; producimus ab Eusobio ex Polycarpi epistola transcripta nec Ignatiura tunc temporis in vivis,nec mortuum fuissesignificant,nec vitaa aul necis menlionem ullam faciunt: epistolas tantum primo pelitas, dein missas indicant, quoe Ignatio vel vivenle vel morluo et peti et mitti potuerunt.Nullum igitur vel minimummendacii vesligium in testimonio nostro apparet Si quid in sequenti parlicula minus congruum videatur, illud non magisnostra verba infieit quam priora. At fatetur Dallaeus nihil in prioribus a occurrere,quod vel quemquam offendere,vel Polycarpo indignum censeri debeat.»Idem igitur de nostrisomnino r!i

cum ex illa uua re ejus fallacia omnibus aperta g cendum, aut aliquid in iis verbis ostendendum,

foret,majoremque de Ignalianis ab ipso producendis suspicionem excitare, et seipsum eertius prodere non possel? Polycarpi enim Ii.tc epistola omnibus fuit exposita, in ecclesiis Asiaticis publice lecta ; cui si quid novum et hactenus inaudilum adderetur, latere,et non protinus innotesoere non potuit. Fatuus sane impostor, qui ha?c tam pueriliter excogilaret: fungus Eusebius, qui tam adulterinis mercibus tam facile deciperetur: ca-ci surdive omnes Patres.qui epislolaper Asiam sonante, haic non deprehenderunt: unicus, et ille fictus, Nicephorus ha;c omnia, scilicet, detexit, et totam Polycarpi epistolam ad scombros condemnavit.Sed an propter hanc inlerpolationcm Nicephorus Poly

quod Polyeaipo sit indisnum : illud autera necfit, nec fieri omnino potest. Certe Polyeaipo iiuiignum non esfut epistolas Ignatii apud se conservaret.ut Philippenses eas ab ipso peterent.aulut ab iispetitasmitteret,et suasepistoloesubjungeret.uti moris erat; sic enim clerus Romanus ad S. Cyprianum: «Quales litleras in Siciliani quoque miserimus.subjectas habebis : » sic synodus advers s Panlum Samosatenum coacta, ad Dionysiurn Romana; urbis episcopum,epistolam Dionysii Alexandrini mcmorant, f^ y.ai To avTlypacov, inquiunt, uneTitaasv, rujus etiam exemplar suljecimus. Euseb. Ilist. ecci, 1. vii, c. 30.

Tota igilur criminis objectio ad illam tantiim

carpi epistolam condemnavit, cum id verum esse Q modo particulam perfinet, quacum nostrum testi

monium nihil comimine habet.quce si admittatur, nihil nos juvat ; si rejiciatur, nihil nobis oflicit. Nostra tunc in epis'ola Polycarpi vidit Eusebius, cum tofa et integra in conventu Asice legeretur cum Eusebius nec sine summa negligentiaet oscitantia falli, nec sine incredibili audacia ct impudentia fallere potuit.Ha;c particula quingentis post Eusebium annis in eadem epistolaexslabat, ut cx Photio discimus ; an reliquis cofflva fuerit plane nescimus. Sed si demus eam etiam fuisse nostro testimonio tempore Eusebii subjectam, nondum famen velillam mendacio inspersam esseconcedimus Imo vero quomodo heer, verba : « Et de ipso Ignatio.et de his qui cum eo sunt.quod certius aguoD veritissignificate, » qua; nihil omnino asserunt, nihil affirmant aut negant.mendacii etquideminsignis rea esse possint, non inteliigo. Qui lalia mihi scriberet.eum ne vera quidem dixisse.multo minus menlitum essc dicerem. Verum, inquies, quamvis non asserunt, innuunt tamen illud quod erat veritati contrarium, scilicet, Ignatium superesse, vivere et valere, quem Polycarpus noverat aute defunctum esse. Sed ne hoc quidem verum est; particuln; illius auctor non significat, aut ullo modoinnuil Ignalium lunc in vivis fui*se Verba particula; in veteri Latina versione: « Et de ipso Ignatio, et de iis qui cum eo sunt • (firiece ut opinor, /.*' itspl 'lYvaTiou xa< itepi Twv («t'

de epistolis Ignatii non posse pronuntinverit Dal la;us,quod in nullo alio opere idom pr.Tstilumsila Nicephoro '! An ille Nicephorum ob hanc causam Polycarpi epistolam adeo nobilem,tam diu puhlice lectam, et abomnibus ad suam usqusa?tat"in tanta cum veneratione susceptam uno verbulo rejecisse vult,qui idem in Ignatio fieri iionpotuissn contendit, nisi Stichometricc auctor id ipsum monuisset, et diligenterse purgasset? An id Nicephoro suboluisse tam certo dcfiniri potest, quem legisse Polycarpum nondum scimus,cum Photium, qui eamdem sedem post paucos annos lenuit, idem plane latuit, quem et epistolam ct ra vrrba legisse novimus '.'

Sed quid auctorem mendacii quaerimus qui nondum mendacium ipsum doprehendimus ? TeHimonium Polycarpi, inquit, subdititiumrst rt mendario inspersum.Teslimoniumaudivimus^mcndacium non perspicimus.Sed impo^tur« de Ignatio ita loquitur, uteumquo tempore ha;c scripta sunt,adhuc superesse significel.»De ipso,in</ui'Ugnatio,et de his qui cum eo sunl, quod certius ngnoveritis, signifcale. « At epistola; auctor plane alia loquilur, aprrlijsime affirmans rgnatium.quo tempore ipse ad Phi lippenses scribebat.jam fuisse» -t-ils.un^ho-/. Huc tandem tota raendacii imputatio redit. Quid aulem hfec ad testimonium nostrum, quod nos cx Eusehio transcripsimus ? Optime cerle illud eteunipnece

aiTo\i quod certius agnoverilis significale; verba Photii sunt: AheTTOti dvaotSayOf.vai irap' O^tiuv £ -: TUp: Ixdvou o-.axojcatsv, pefit ut a6 ipsis ceitior fiat, si quid de illo inaudivcrint. Piimo autem audire poterant Philippenses aliquid de Jgualiovivo, quodPolycarpus ab illisscire cuperetillo defuueto. Ignalius, ut referunt illius acla, per Philippcnses pcrlransivit Macedoniam pedes; a Philippensibus inissi sunt aliqui qui eum, honoris et refrigerationis causa, initinere deducerent.quod rnihi videtur Polyearpus in initio epistolx innuisse, hisverbis: Atfajjivot; ia ix:fjr[iio.7a Tt;; Oxt^ovj; aya-r^, x.x\ npo-sjxij/ao-.v, <o; J-soaAiv iitiv, Tou; EvetXf)ti.svou; Tot; x-y.o-npnziz: Oco-^oT;, quai quidem verba cum nec recte legerel, nec omnino intelligeret vetus interpres,ita transtulit: « Suscipiens imitabilia verba dilectionis, quam oslendistis in illis, quipra;niissi sunt viris sanctis decorosis vinculis connexis •. Ita ille, Si;i;j.svo; pro Sejajjivo:; legens, atque ideo reliqua omnia aliorsum trahens: luveitas : Congavisus sura vobis, « qui vertc charitatis exemplaria excepistis,etdeduxistis,utvestrooffieioconveniebat involutos vineulis, quae sanclis ornamento sunt ». Halloixius iu; IrrioaAJv 6(i:v, redeidit, ut vobis Dominus inspiravit; ego potius, ut vcstro officio conveniebat, quia ha?c multo simpliciora sunt, et hoc sensu bene Grwea.Deducebant igitur ex Philippensibus aliqui Ignatiumcomitesque perMacedoniam, forte etiam usque Epidamum, unde pseudo-Ignatius, vel potius aliquis alius, qui titulum epistolco ad Philippenses pra;fixit, scriptam eam voluil ab Epidamno. Hi igitur Philippos ab Ign.Uio reversi multa sine dubio de ipso narrabant, multa de eomitibus, qua> S. Polycarpum ab ipsis audire voluisse, etiam post raartyrium S. Ignalii, par est credere. Secundo audire poterant Philippensesaliquid de Ignatio mortuo, non minus quam vivo : et Polycarpus sine dubio scire magis avebat quai ad mortem, quam quae ad vinculalgnatii pertinebant; quam prasclare se in ipso martyrio gesserit, quantum honorem Christiana? religioni attulerit, quid comites ei in tam prascipiti periculo prasliterint, quid passi sint, aut fecerint, an de reliquiis tanti martyris aliquid conservaverint. Non enira tantum de Ignatio, sed etiam de Philone et Agathopode comitibus ejus qua?rit. Potuit igitur Polycarpus incendi studio audiendi aliquid de Ignatiovivo. quod nondum audiverat, licet eum jam defunctum esse non dubitaret; potuit aviditas eum tenere aliqua de ipso niortuo vivisque comitibus intelligendi, qua) prius ad Philippcnses in Kacedonia, quara ad Smyrnenses in Asia pervenire possent. Non sunt igitur ha>c dc eadera re dissentanea, nulla iu his verbis contrarietas aut rcpugnantia. Quare satis manifesto nos extremam parliculam a mendacii crimine libaravimus; eum autem, qui tam diserte testimonium Polycarpi mendacio inspersum, et locum insigni mendacio deformtm dixit,alii qui volunt et possunt, liberent.

A. Alque ha;e de fide; nunc de vi lestimonii agendum esl: Asseril Eusebius has ipsas epistolas, quas defendiinus, fuisse a Polycarpo memoratas. kai b HoA'jy.apTto; ce Tootiov auTtiv jj.i[j.vT,Tai iv T^ ^.epo|J.ivT( auTOJ zp6; <t>:),tTtTCT|tTi'ou; STttoroXTj. « SedetPoIyearpus in sua ad Philippenses epislolaearuradem merainit epistolarum ». Quod Kuscbius asserit, nostri pariter aflirmant; Dallaius negat. Fatetur quidem testari posse Polycarpum. aliquas scripsisse epistolas Ignalium, hasautem eas fuissenegat; similes aliqua re fuisse largitur, easdem fuisse pernegat. Rationem negationis unicam affert, quod id clarissime et mullifariam a se fuerit demonstratum, ob nempe Valentinianorum otfv, et Patripassianorwn hseresin, similiaque qux fieri non potest ut

n cpistokc vcre ab lgnatio scriptx habuerint. Ita ab argumenlo a testimoniis petito, ad illud quod ex materia operis dedueitur, desullorie transit,et cum externo argumento premitur, ad internum confugit. Dicunt nostri Polycarpum testari S. Ignatium has epistolas scripsisse ; respondet, ipsas luculentissinic negant. Frustra omnino et dictis causa refellendis nostrorum argumentisa veterum auctoritate suraptis insudavit, si quolies ea afferuntur.ad tales demonstrationes reeurrat; cum una opera potius omnia repudiare debuerit. Sed nos demonstrationes ejus omnes quas ubique proedicat, proxiraa disserlatione,hocesl,suo loco, objectiunculas tantum infirraas, levissimasque conjecturas esse demonstrabimus, atque interim hoc ipsum Polycarpi testimonium defendemus, et extra omnem

^ contradictionis aleam ponemus.

llas, inquit, scripsisse Ignatium non dicit locus ohjectus. Quid igitur?an minus idoneutn est lestimonium, aut eo noraine statim rejiciendura? Quis unquam veterum dixit eos libros, quos nunc habemus, fuisse ab illis seriplos, quibus jam tribuuntur? An eoium quisquam vidit nostra exemplaria?an scire ullo modo potuit, quid nos hac atale legeremus ? Si sic criticen exercere placeat, universa veterum teslimoniaincassum libris nostris doctoruni virorum industria prajfixit: quaB potius in poslerum eradenda videntur ; si enim hsec observatio obtineat, nihili sunt omnia. Verba sunt Dallrci: « Quod enim aiunt, Ignatiana apud veteres ab omni xvo Patres pari cum Clementis et Poly

0 carpi epistolis reverenlia semper fuisse, id miror iis excidisse qui probe sciunt, utramque hanc epistolam ablrenaiomaguislaudibuscelebratarxfuisse, et Clementinam proprie a Dionysio Corinlhio laudatam ». Sed quare miretur non video, eum probe sciat, nec S. Ir. na>um hanc Polycarpi, autCleinenlis, nec Dionysium hanc S. Clementis proprie laudasse. S. Irenoei verba sunt: « Sub hoe igitur Clemenle,dissensionenonn;odicaiiUereosquiCorinlhi esscnt fralres facta, scripsit qucn est Roma; Kcclesia poleutissimas lilteras Corinthiis ». Non dicit hanc epistolam, quam nunc habemus, ad Corinlhios tuuc fuisse scriptam : uon affirmal hanc, ne ullam

quideui a Clemuiil-j fuisse c&aralam. Ue Polycarpi A probatus sit, ut Autiochente, id est omuium quae

epistola, hoechabet: « Estautem et epistola Polycarpi ad Philippenses scripta perfectissima, ex qua characterem fidei ejus, et praidicationem verilalis, qui volunt, et curam liabent sua? salulis, possunt discere ».Non afflrraat eamdem epislolam eam fuisse qua? nun exstut, imo nullum characterem tradit huic peculiarem. De Uemciilis epi>tola Uionysius Corinlhiorum episcopus,ad Solerem Kuma? episcopum haac scribit ;« Hodie sacrum diem Dominicum transegimus, iu quo ppistolam vestram legimus, quam quidem perpetuo deinceps legentes perinde ac priorem illam nobis a Clemente scriptam epistolam, optimis praeceptis ac documentis abundabimus n.Tradit quidem et ille epistolam quamdam a

apud gentes erant Ecclesiarum antiquissimae, ad hocc, ob civilatis in sajculo amplitudinem atque proestanliam, nobilissimae, praefici merueril. Quid ejus postrenio martyrium dicam, quo opere nihil unquain apud nostros excellentius aul praeclarius habitum fuisse scimus ? Hujus ergo tanti ao talis viri, in quo summa omnia erant, si aliae fuissent, quam qua> nunc circumferuntur epistolre easjam abillis temporibus.saiculisqueproximesequentibus celeberrimas fuisse necesse est, et post apostolorum ipsorum et Clemenlis si forte scripta longe nobilissimas. Sed eas proeler auctoris meritum, ipsum insuper tempus, quo dato; esse dicuntur, snpra modum nobilitare debuit. Innuit enim Poly

Clemente ad Corinthios scriptam fuisse, et in Ec- ^ carpusab Ignatio in supremis, in marlyrii medita

clesia leclam : non dicil hanc, quam Junius ex co dice Regio desciipsit, eam fuisse : imo qualis illa fuerit quam Coiinthii legebant, nullo modo depingit, ut nostram ad illius churacterem examinare possemus. Et tamen haec Irenaeiet Dionysii testimonia ad Clementinam epistolam statuminandam magnam vim habere volunt, Polycarpi aulem suffragium et multo antiquius atque diserlius ad Ignatii epislolas conflrmandas plane nuliam.

Hoec cum unica sit objeclio, qu;o proprie vim testimonii spectat, pra?ter silentium Irena>i, quod proximo capite exaurnandum est; cumque ea tam iniqua ac levis sit, ut omnes vident; superest ut Polycarpiani suffragii robur latius explicetur, omniumque oculis clarius exponalur. Primo eniin

lione, eo ipso lempore scriplas fuisse, quo eilita Antiochiffi apud Trajanum praeclarissima Christi confessione, principis ore ad bestias damuatus Honiam ad mortem pro Domino oppetendam abducebatur. Cuin igitur charorum pietale praesertim ac virlutc pr.Tstantium virorum iu supreinis editas voces magaa cura eecipere, servare, celebrare memoria>que poslerorum mandaresoleamus, quo studio a viris illis aut ecclesiis exccptas esse par est sanctissimi martyris ad se in ipsa, ut sic dicam, arena scriptas litteras.quo animoruin inotu recitatas, qua charitate cum snis,quacunque Christi nomen colebatur, fratribus commuiiicalas? Summum ecclesiarum in istas epistolas amorem, summam colligendarum et servandarum et apud

[ocr errors]

epistolas Ignatium, sed signiflcat rjtzyiuyr^ epistolarum ejus tunc temporis Smyrna» se pnc manibus habuisse ; earumdem exemplar epislolaa suae (quam aliunde in eeelesiis Asiaticispublice leclam scimus) se subjecisse tradit, el Philippeusibus misisse, idque ipsorum rogatu; quanti eas ipse aestimaret optimus judex oslendit, easque Pbilippensibus utilissimas fore profitetur, et fidem, patientiam, omnemque a>dificalionem adDominum pertinenlem continere affirmat. Haec de epistolis quas ipse collogit et apud se habuit cum lestelur Polycarpus, easdem omnino eum intellexisse.qnas nos habemus, quas ante nos Eusebius, Athanasius, Theocloretus, aliique habuerunt, et contendo, et

dium fuisse satis testatur S. Polycarpus, S. Joannis apostoli pariter discipulus, qui ab eo Sniymas episcopus ordinatus, tolius Asiae princeps, ipsi hmatio familiaris fuit, qui docet se a Philippensibus rogatum omncs Ignatii epistolas, quascunque apud se liaberet,collegisse,easque ad ipsos his suis litleris subjectas miltere. Ex his salis nunc constat illas epistolas quas scripsit Ignatius.quas collegit et edidit Polycarpus, nou potuisse non esse illius, et proximae deinceps memoriae Christianis, proesertim vero litteratis et eruditis, si qui essent, nolissimas. Puid quod haec ipsa S. Polycarpi epistola, qua Ignaliana lantopere praedicabantur, per tria integra saaeula in convcntu Asiao publice leye

aperle flrmiterque probo. Aut enim ilhr epistolse D retur, qua summa eorum utilitas inculcabalur

animique hominum scriptorum fldem anliquani,et patientiam. et ludiflcationem continentium cupidilate perpeluo accendebantur. Si igitur ulia et a nostra diversa fuit Polycarpi avvaytvyr,, si aliae epistola? Ignatii fuerint quas ille collegit, et suis lilteris commendavil, et Pliilippensibuscommunicavit. quam eoe, quas nos heberaus et gnte nos habuit Eusebius; illas certe ut \iris lilteratis praecipue atque eruditis nolissima), pxr omnia illa sa>cula, praesertim quibus Polycarpi epistola in Asiaticis ecclesiis sane nobilissimis personabat, inuotescprent atqueagnoscerenturnocesse fuil.In tanla

quas publicavit Polycarpus, lue ipsaa sunt. quas noslri defendunt, aut fuerunt aliae et ab his diversas. Sed alia», etab his diversoc non fuerunl. Hnliquum igitur est ut hn? ipsa? fuerint Epistolas aulpm quas publicavit Polycarpus, non fnisse alias, ct ab liis, quas nunc habemus, diversas, sic ostendo:

S. Ignalium, qui paucis post S. Joannis apostoli mortem annis marlyrium Romaa fecit, apostolos ipsum audivisse.et Px his purissimis Chrislianismi fonlibus doctrinam suam hausisse constat. Huc accedit eximia viri dignitas, qui non modo apostolorum discipulus, sed eorum insuper judicio sic

existiruatione cum primo fuerint, tanta cura at- \ Theodoretus, duas Gelasius sententias laudarunt,

que sludio ab ecclesia ad ecclesiam transmibS.e, tatu publica tamque perpetuacommernoralione ornatae atque posterilati commendaUe,non potuerunt ouiuino ialere, et viris doctis, et apostolicae traditionis maxime curiosis ignotae esse. At si omnium Christianorum per tria saecula, non tantum post Jgnalii,sed, et Polycarpi mortem, libros consulamus, nullam aliarum, quam quas nos habemus, Ignatii epistolarum mentiouem unquam factain inveniemus. Alias igilur nunquam fuisse manifestum est. Clarus, ni fallor, rerum nexus, claraet iudubitabilis conseculio.

Qui quiuque vel sex epistolas nuper Ignatio attnbutas tanquam spurias et flctas rejiciebant,id se ideo feoisse profitebantur, quod Eusebii et Hiero uymi lempore non exstarent: eo autem tempore non exstitisse inde colligebant, quod nec Eusebius, nec Hieronymus earum raeminerit, cum alias sex septemve, quas nostri defendunt, diligeuter memorasseut, atque descripsissent. Hauc eorum sententiam atque rationera et laudat et aniplectitur Dallaeus. Nam de Lisserio loqueus, haec capile secuudo scribit:«Pi'imumeigo sex illasepistolas ad Mariam Cassobolitnm, adPolycarpum.ad Tarsenses.ad Antiochenos, ad Heronem, et ad Pliilippenses, has, inquam,nondum Eusebii et Hieronymi tempotibusexstitisse inde validissime probat,quod de iis uterque iste scriptor nullum Verbum facit, qui sexalias superiores ambo memorant.Curenimhuspotius quam

omnes ex epistolis noslris, ex alia aliqua ne unam quidem. Aliai igitur quam nostrae Ignatii epistolas nunquam fuerunt a Polycarpo posleritati commendatae Quare cum ab illo aliquae fuerint colIectaB publicata'que, ut ex ipsius teslimonio patet; aliaa autera et a noslris diversre non fuerint, ut ex alto tot s.Tculorum silentio manifcstum est; restat ut hai ipsae fuerint, quas noslri defendunl, quas Eusobius vidil, descripsit, defloravit.

Quaenam enim, qmpso, Uisb epistolae sunt, si hae non sint ?Quis eas unquam legit? quis oeulis usurpavit? quis vel fando de aliis epistolis ab Ignatio scriptis, aPolycarpo colleclisaliquidaudivit?aliis, inquam, quam quas habemus? An ullo modo verig simile est, epistolas a tanto martyre exaratas, a tanto editas atque laudatas, epistolm etiam illi subjectas, quffl per tot saeculapublice lecta earura memoriam perpetuo redintegrabat, statim periisse, et ab omnium oculis ereptas fuisse? An putabimus Ignatii ossium reliquias Roma Antiochiam transportatas, tantaque veneratione per tot annos habitas ; epistolas autem in ipso itinere scriptas, propediem in ventos abiisse? An eonjiciemus, imperanle Antonino, aut Aurelio, hoc est, vivo adhuc et valente S. Polycarpo, flctas fuisse, has quas habemus epistolas, cum Salmasio et Albertino ; aut saltem statim post Clementis Alexandrini mortem, cum Blondello, quorum ipsum Dallaeum pudet ? An autern tertio saeculo exeunte, aut ineunte quarto,

illas,si illas,si utrasque norunt,dixissent? Curvero p cum hornines undique doctissimi in Ecclesia flore

eas eiuditissimi ac diligeutissinii iioiniiies ignora

rent, si eraut, ut uarrat Caronius, a Philippeiisibus

cumsexsuperiorumadeosmissuuPolycaipocollec

tione conjuncta)? Non fuisse, adeoque neque lum

exstitisse inde constat.quod eas Eusebius nescierit:

nescivisse ultum ejus de his silenlium arguit. • Si

autem ha3C validissime probeut sive quiuque sive

sexillas epistolas tempore Eusebii et Hieronymi non

exsiiti^se, adeoque postea excogitatas et ficlas iuis

se; nostrum cerle urgumentum validissime etiam

probat, alias quam nostras Ignatii epistolas nec eo

demnecullo alio antecedente aivo apparuisse;utde

aliis a Polycurpo collectis, in unum corpus redu

ctis, ad Eoclesias transmissis, et insigni elogio or

natis loqui, plane commentum supiut. Nemo euim

renl, et bibliothecm variai ad veterum Christianorum scripta conservanda conderentur, putabimus alias epistolas earum loco suppositas fuisse.et illis, quibus Christiani per tot annos consueverant, penitus sublatis successisse? Ecce enim Dallaeus,qui modo impostorem suum Polycarpi epistolas testimonium nostrum inseruisse, et ubi antea non exstaret, infulsisse diserte affirmabat, cum de auctotitate epislolai Polycarpianu3 ageretur: nr.nc eum de vi lestimonii agitur, conversis velis remisque in omnia alia ferlur, non eodem quidem loco, sed caute provideque capite 26, ubi totum fabulae suaB argumentura contexit, aliam nobis scenam aperit. Vult euim « impostorem suum,cum scriptas hinc didicisset olim fuisse ub Iguatio aliquas epistolas.eas

aute Eusebium, vel Hieronymum, vel etiam Theo- D que jum desideraii animadverleret, consilium inde

doielum, aut Gelasium, nemo anle quinli s;eculi fineru, quo veteres omnes ecclesiat-tici et calholici scriptores, ac in primis S. Ignatius, in controversiis fidei tum a catholicis,tum a modernis haereticis tanquam arbitri admittebnnlur, vel virum, vel ecclesiam aliam nominavit. ad quam Ignatius litteras dederat; nemo ullam sententiam ex ulla alia epistola excerpsit. Ex nostris unam Irenaeus, unam Theophilus, aut untiquus Bnsilii auctor, ejusdem cum lrenaeo ajvi, duas Origenes,unam pseudo-Dionysius, cemplures Eusebius, unam Athanasius, duas Chrysostomus, plures flieronymus, plurimas

cepissesuassubeodem nomine fingendi et edendi.> Quamvis Dallaji impostor mirus arlifex sit, nec minori ingenii ucumine praeditus, quam ipse, non tnnien hauc duo idem praesture potuit: nori potuit ex Polycnrpi epistola discere, scriptas fuisse olim ab Ignatio aliquas epistolas, et idera ea verba, qu» hoc i[,sum indicant, inserere. Si ipse primus ea inseruit, non igilur in Polycarpi epistola prius fuerunt; quare inde disiere non potuit. An ideo insulsit, ut non tantum alios, sed et seipsum falleret? an ilht interpolalione non tnntum nliis, sed et sibi persuusit scriptas fuisse nliquas ab lgnalio epislolas, quod omnes ante eum, scilicet, ignorabant? A Paulus : Oure yip lyd), Oute Sxxo; Suoto; Jjjtot 16

Sed quid opus est ut impostor hoc ex epislola Po

lycarpi disceret, aut, ut alii inde haurirent, cura

ret?«Quasi veroquisquam adeostultus sit. utncget

amplissima)civilatisepiscopum,adliafcapostolonia:

discipulum ullns vel scribere poluisse, vel rcvera

scripsisse litteras.» Verbasunt Dallsei.Quorsum igi

tur impostorem suum ad Polycarpum remittit, ut

hoc ab eo discat? quorsum eum violcnlas epistolac

notissima; manus inferre cogit, ut alios idem do

ceat, quod ne stulti quidcm negare potuerunt? Sed

si hoc impostor ex Polycarpo didicisset, cpistolas

Ignatii ab ipso collectas et poslcrilati conimenda

tas fuisse, unde eas jam desiderari animadverlit?

unde hoc vir doctissimus didicil? quis colleelio

[ocr errors]
[ocr errors]

eodem tertio sa^culo dixerat Origenes:« Eleganler in cujusdam marlyris epistola scriptum reperi, Ignatium dico.episcopum Antiochia- post Petrum secundum,quiinpersecutioneRomaepugnavitadbestias?» An qui Polycarpum legerat, lectamque ejus etiamnum in publicis conventibus epistolam noverat, et ex eadem Ignatianorum rjuvaYcoYv tanta cura SmyrnaB conservatam, in Macedoniam tanta cum laude transmissam, animadverterat, eodem srfcnlo quo Origenes eamdem laudaverat,funditus pcriisse putare potuit? Nimis crassa hasc sunt, quam ut a viris doctis coquantur; nimis invalida, quam ut argumentum noslium debilitent, quo non alias quam nostras a Polycarpo editas epistolas ostrmdimus. *

Idem autem alio, et quidem aflrmativo, nec illo contemnendo argumcnto, ex ipsis epistolis pelito, non leviter conflrmare me posse confido.Non enim tantum nostras epistolas quamvis generaliter, tamen satis diserte describit, quas fidem,patientiam, omnemque andiiicationem continere testatur, de qua re paulo fusius ante diximus ; sed etspeciatim legationem ad Antiochenos tangit, quas cum in aliis tum prajcipue in illa ad Polycarpum exslal ; imo ipse Polycarpus in reliquo epislolaj corpore inulla reprassentat.qua) epislolas nostras socpc respiciunt; ut eum easdem omnino diligenter lcgisse, et libenter usum fuisse, quivis perspiciat, ut vix S. Paulum, aut S. Petrum, aut Clementem magis in epistola sua, quam Ignatium nostrum secutus csse videatur. Quippe ex summa veneratione, frequenli lectione.et recenti memoria tunc cum ad Philippenses scribereljhnsc ejus ;inimo alte insedisse observamus. Statim aA initio, cum de Ignatio ejusque comilibus loquitur, eos ita describit, To;j; tvstXi)uivou; Tot; aYtorpETua'. osauoT;, 4'Ttvd Euti oiaor,uaTa Ttov dXr,Oto; Utto 6soj, xai Tou Kuptou r,;jtuv {xAeXeY.uivtov, iisque verbis duo Ignatii nostri loca expressit, unum epislola? ad Smyrnscos : Asoejjlvo; OeoTtpe-cj-axo'? SsrjuoT; TtdvTa; dana^ouat, alterum ad Ephesios : 'Kv iu xk osrjud Tteptoipto Tou; T:veuuotTtxou; uapYiplTa;. Et non multo post ad Phiippent.cs suos, ad quos epistolam scrip-era* S.

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »