Изображения страниц
PDF

quseab omnibus a canone rejecla, in apocryphis \ tici aut male feriali homines, sacris oraculi3 mi

[merged small][ocr errors]

men? Facilis et expedita responsio. Non in hoc n carpo attributam fuisse non dubito. Tales erant

[ocr errors]

antiquitus evulgatae,quasi ab apostolis derivat» 8tSay^ai atque Statajet?. Nam,ut recte S. Cbrysostomus, ttov TcpaY)J.dtojv ta u.ev StSauxaXta; Seitat, ta 8e eititaYf;;, alix res docenlur, alix mandantur. Ex illis didascaliaB, ex his constitutiones prodierunt sive 8i«t«£ei; ut S. Paulus, I Cor. vn, 17 : Outtu; iv tat; 'ExxXr^criai; rcdsat; 8tatajerou.at, et XI 34: Ta Se Xotna, ii>; av eXQoj, 8tatacjou.ai.

Ut hujus observationis nostraa veritas ulterius innotescat.ex his diversis didascaliis atque constitutionibus, libros octo Constitutionum apostolicarum, quos nunc habemus.confectos alque consarcitatos fuisse, asserere non dubito. Duos hujus operis titulos reperiri fatentur viri docti, quorum unus Atatavai, alter KaOoXtxiri StSaaxaXfa. Utriusque saBpe in ipsis libris mentio fit.et vetus Epiphanii testimoniura haeresi 80 suffragatur: Kai itept fj.£v ouv tou Yevetou ev taT; Atatajeat ttTiv anotrtoXojv tpatrxet 6 OeTo; \6fos xat f, StSaixaXta. Et de barba quidem in Constilutionibus apostolorum loquitur divinus sermo et doctrina. Ita ille, verba citans qu» nunc reperiuntur lib. i, cap. 3, cujus libri initio dictum est : 'A/ouaate StSaaxaXia lepdv. Illa autem xaOoXtxrj StSauxaXia omnium disdascaliarum collectionem denotare videtur.Hae autem didascaliaj diversis temporibus, et diversis etiam Ecclesire partibus, ubi distinctae erant traditiones apostolica?, scriptffl.occasionem dederuntconsarcinatorimulta irarautandi interpolandique, ut omnia ipsius aovo melius quadrarent: quemadmodum apparet praeci

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

illud caput aliter plane conceptum esse.Unde conjicio oclo libros Constitutionura post sevum Epiphanii ex veteribus didascaliis atque diataxibus immutatis interpolatisque factos esse :neque enim illenumerum librorummnmorat.lncanone quidero ultimo eorum qui dicuntur aposlolorum.octo libri Constitutionum diserte nominantur ; sed illum canonem ita fuitse conceptnm ante sextum saeculum, opinor,non apparet. Septimo quidem sasculo ante concilium Trullanum Maximus monet Dionysium factum episcopura Athenis, xaTa To <pipujj.Evov ev eSoiuuu (3i6X(to Tujv aTtocrtoXixtov StaTaYjiaTtDV, quod nunc legimus lib. vn, cap. 48. Auctor Imperfecti Operis in Matthseum, homilia 53, laudat aliqua ex libro octavo Canonum apostolorum, quae nunc reperiuntur lib. vni, cap. 2 Consiilutionum. Et hunc quidem auctorem Usserius facit non minus antiquwn,quam fuit Epiphanius. Sed sine omni controversia multo junior fuit. Scripsit Panarium Epiphanius ante imperium Theodosii: imperavit Theodosius annis sedecim , diu post Theodosium scripsit auctor Operis imperfecti, ut vel ex liisverbis palet hornil. 49 : Si quis autem auditiones quidemprseliorum, fames, el twnultus, et pestilentias intelligat esse omnia hxc mala spirifualia, qu,T facta sunt tempore Constantini simul et Theodosii usque nunc. Inter tempora igitur Epiphanii et auctoris Operis imperferti,ex\stimo Constitutiones apostolorum ex diversis didascaliis diataxibusque minoribus conflatus advolumen octo librorumexcrevisse,

exaggerata. Ex eadem, ni fallor, totius operis procemium descripsit; non enim a postremo collectore illudfactum puto ; quem Epiphanio juniorem esse sentio, qui sententiam illam ex proffimio citat: 6tou tpuTEta f| xaOoXtxf, 'ExxXTjoia, xai ajj.7tEXaiv Outou Sxxext<sc, « Ecclesia catholicaarboraDeo.sata, et vinea ejus electa. » Clementis autem simiae ista ascribo, ivETTEpvio-jiEvoi Tov <p<56ov Outou, ut alluderet ad illa in Epistola ejus ad Corinthios non satis trita, Jveo-TEpvio-fjc-vot fyte To?c <rjiXaf)£votc. Jam vero tanta est epistolarum Ignatii, praesertim interpolatarum, cum Constitutionibussimilitudo, atque conspiratio, ut eam non tantum Turrianus et Bovius, ad probandam Constitutionum antiquitatem, sed et Usserius etiam notaverit. ut probaret eum'dem fuisse Clementis et Ignatii interpolatorem Et Turriani quidem atque Bovii sententia merito explosa est. Usserius autem id quod voluit probasse non videtur, quamvis veritatem pene attigerit. Id enim mihi raaximus ille consensus potius innuit, AtSaT/.aXiav Ignatii Conslitutionibus fuisse interspeisam, eamque Ai8aaxaX(av fuisse ad interpolatas Ignatii epistolas conformatam, vel potius interpolatorem Ignatii e Didascalia ejusdem suas primum l.icinias epistolis intexuisse. Quod cum alia suadent, tum etiam illud in epistola ad Trallianos ab interpolalore additum: AtSelaOe 8e xal T6v Itciov.OTtov 6;j.tov tbc ypio-tov, xaO' o 6jitv ol (Jtaxaptot 8i»xa(;a'/TO ajt-!<rtoXoi.« Veneramini autem et episcopum vestrumsicutChristum, ut vobis beati apostoli con

quodabillo baerctico avide arreptum, qui spuria D stituerunt.»Cum enim nihilillicin genuina epistola

[ocr errors][merged small]

Concludo itaque, in Stichometria nobis objecta A suac salutis,possuntdiscere.»HaecIrenaeus, ex con

'Iyvrctou nomen inter libros Novi Testamenti apo cryphos positum, non denotare lgnatii epistolas, qua inter apocrypha nusquam repertae-, quoe post mortem omnium apostolorum scriptae, quae ab ipso in itinere exarataa, omnem apostolicam aucloritatem sa?pe de industria amoliuntur; sed Aioa^v eidem hmatio suppositam, quasi ipsi ab apostolis.a quibusordinatusest Antiochiuiepiscopus dictatam, qua? in alio lndiculo inter Novi Testamenti apocrypba reperitur. Unde patet, nullum adhuc testem reperiri potuisse, qui diceret Epistolas Ignatii fuisse supposititias, uut qui de earum antiquitate, veritate auctoritateque vel dubitare videtur.

CAPUT V.

Tettimonium S. Polycarpi ab exceptionibus vindica tur. A'ec fidem ei deesse, ner vim. Auctoritas Epistolz ad Philippenses ab omnibus recepta est. Aucioritati ejus non derogat Stichometria qux dicitur yicephori. Posteriori, pars epislolx non minus genuina quam prior. Testimonium nostrum esse mendacio inspersum aperta calumnia est. Particu\a supremti prioribus non contradicit. Vis testimonii defenditur. Nullas alias epistolas Ignatii, quam eas quas habemus, a Polycarpo intelligi potuisse ostenditur.

Cum testes ab adversario adducti, nec tales appareant, quales ille voluit.nec id omnino testentur, quod sententiae nostrae est contrarium ; videamus an aliquid tale adversus testes nostros dici possit, an. scilicet. ii non sint,quos esse nos dicimus, aut revera id non testentur, quod nos volumus

stanti ccetuum ab apostolis conditorum traditione disputans ; rec<e quidem ille, et apposile,\il Dallaeus ipse testatur, de Areopagiticis capite secundo. At neque recte, neque apposite disputavit Irenajus, si hsec epistola a Polycarpo scripta non sit, aut ab omnibus tunc temporis non reciperetur.Ue eadem epistola Eusebius.qui intra centum post Polycarpi mortcm annos nalus est, Hisl. ecci. 1. Iv, cap. ti, post productum hoc Irenan testimonium : '0 piv-zoi HoXuxapito; sv xfj 8ir|X(o8eiafl npo; "fciXtintrjaiou; «uTou vpatpp (ospoficVTi el; Seuoo, xsXprjTai Ttat jiapTuptat; aico Tr,; rUtpou TcpoTepa; eniaToXf.i;. « Polycarpus,scilicet,in antedicta ad Philippenses epistola, quae usque adhuc circunifertur, utitur quibusdam U testimoniis ex priori Petri epistola desumptis. » Et plurimaquidem testimonia ex priori epistola deprompta,cxposleriori nulla, adhuc in hac epistola reperiuntur, qua> cum iis conjuncta, quae ad I^natium pertinentiatotidem verbisexscripsitEusebius, dubitare nos non sinunt, quin eamdem Polycarpi epistolamhabeamus,quamhabuit Eusebius.Multui) Irenaio.multum Eusebio tribuebant veteres; neque de scriptore quopiam eorum testimoniis commendato unquam dubitabant Et si id eorum aucloritatem effecisse nolimus, ut ab omnibus reciperetur haecepistola ; idem extorsisse publicam in ecclesiis Asiaticis lectionem difflteri non possumus. Ilieronymus enim in Catalogo haec de Polycarpo habet: « ScripsitadPhilippenses valde utilem epistolam, quae usque hodieinAsiaeconventulegitur.»Anfieri Primum pro Ignatianis S.Polycarpi testimonium " potuit ut epistola Polycarpi, qui c Joannisapostoli

est, quod nostri dissei tissimum putant: sed vir do ctissimus Ionge aliter sentit; et kuic testimonio duo deesse vult, lum fidem, tum vim.Fidem ei derogat primo, quod epistolas Polycarpi « non sit apud omnes recepta auctoritas.

Quaravis haec responsio, etiamsi vera esset, minimesatisfaceret (cum certumsit.fideiu plenissime adhibere debere aliquibus libris.quorumaliquando apud omnes non fuerit recepla auctoritas, ut ex aliquot epistolis Novi Testamenti patel), eam tamen assero eliam esse falsam, et abomnispecie veritatis alienam. Auctoritas enim hujus Epistolae S. Polycarpi ad Philippenses ab omnibus fuit recepta, ita, scilicet, ut viri aposlolici scriptum ecclesiasti

discipulus,et ab eo episcopus ordinatus.totius Asiae. princepafuit,» in tantaluce posita.in conventu ejusdcm Asiae lecta.ab omnibus non re,"iperetui?Certe Hieronymuset Theodoretus Polycarpumnumerant inter vetuslissimos clarissimosque Ecclesins scriptores. Inter autem ejus opera haec epistola tanquam praacipua semper numerata est.

Adversus hancepistolao Polycarpianae auctoritatem,ab omnibus receptam, a nemine certe, quantum riovimus, in dubium vocatam, urget vir doctissimus scriptores,elquidem,ut ait, gravissimos, qui eam apocrypham esse judicabant. Scriptores illi dicuntur Nicepliorus patriarcha et Anastusius Bibliothecarius,quorum ncuter ante nonum soccu

cum et orthodoxum judicarelur; neque unquam a " lum scripsit. Sedprimo, nos ante ostendimus Ni

cephorum illum frustra et sine ullo fundamento tanquam auctorem Stichometrise allegari, et Anastasium tantummodo illius Stichometrise interpretem esse. Sec.ndo, si concederetur epistolam Polycarpi ad Philippenses in ea Stichometria intelligi debere, ne illud quidem auctoritatem ejus omnino minuerit; tantummodo enim inter apocrypha Novi Testamenti numeranlur.hoc est.a canone SS.Scripturarum removetur ; cum autem in Ecclesiislegeretur, a canonicis libris distincta el interecclesiasticos tantum numerata est.Tertio, epistolambanc in Stichomelria ocque uominari.aut intelligi debe

[ocr errors]
[ocr errors]

phorum hic omnino non agnoscimus. Epistolam Polycarpi in Stichometriam non videmus. Si ea subintelligalur, inter pessimao notae apocrypha tamen eamdem numerare portentum pulamus. In interprete Stichometrix judicium requirimus: eam ita exponere, ut contra mentera omnium saeculorum loquatur, iniquissimum esse dicimus ; et clarissimara certissimamque sententiam.non Hammondi, sed Ecclesia; Asianae, omniumque quosaliquid de epistola dixisse novimus Christianorum, incertissimoe ficti Nicephori expositioni anteponimus.

Prima haec velitatio : sed secundo, vir doctissimus cum totam epistolam rejicere se posse non speraret, in duas partes eam divisit, novo plane ausu et haclenus inaudito; superiora epistolaB omittit, et si quis ea S. Polycarpo ascribere velit. non renititur ; imo poslerionbus exceplis nihil in epislola occurrere concedit, quod vel quemquam offendere, vel Polycarpo indignum censeri debeat; postremamparticulamsuggillat.inquatestimonium ab Eusebio productum exslat.Hanc igitur vult temere et prxter auctoris mentem, aliena manu fuisse assutam.Ki Eusebii aetate illa etiam postrema parti culacertissime exstabat; ex epistola Polycapi ab Eusebio exscripta fuit. Eusebius nec falli nec fallere poluit: eratenim tota epistola omnibus exposita; erat in Ecclesiis Asiaticis.tunc temporiscum scriberet Eusebius, publice lecta ; novit eam Hieronymus, cujus versioni, nisi aliis occupatus, incubuisset.ettamen Eusebiana nunquam accusavit: de illa igitur particula, quam excerpsit Eusebius, dubilari non potest, nisi etiam de tota epistola simul, absque ulla ratione, dubitemus.

Sed ex ipsa epistola, quam prae manibus habemus,dispulat,etprimo in ea, inquit, qux testimonium nostrum « pra3cedunt,utindecentissimamclausulam, desinebat epistola : reliqua autem minime coha>rent, atque ideo expungenda sunt. » Verumenimverounde illi notum estPolycarpi epistolam in eaverbadesiisse ?aneam unquam audivitin totius Asiae conventulectam ?an unquam viditPolycarpi epistolam vel Grajce vel Latine, vel ms., vel impressam,qua» in ea verba desineret ? minime gentium Quid igitur ? Judicio J. Dalhxi ea clausula erat decentissima ; quare non debuit Polycarpus plura addore : igiturin eaverba desinebatepistolaNeque enim putandum est Polycarpum plurascribere voluisse, quam permitteret Dallaeus ! Certe si hac lege in epistolis veteribus uti liceat, omnes pene clausulro, quao nunc exstant, erunt nobis expungendsB. Nonne versus ultimus capitis decimi quinti Epistolan ad Romanos : Deus autem pacis sit cum omnihus vobis, Amen, decentissima clausula est, totum igitur caput decimum sextum erit eradendum. Nonne versus ullinius tertii capitis Epistolao ad Ephesios : Ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu, in omnes generationes sxculi sxculorum, Amen, decentissinia clausula est? An igitur tria rcliqua capita pro assutis sunt habenda?Cle

niens Romanus, epistolae ad Corinthios pagina29, « Per Jesum Christum, inquit, cui gloria omnis et magnificentia in stecula saecuIorum.Amen.» Nonnc ha?c decentissima clausulaesl? Igitur quadraginla septem paginae sunt assutse. Eamdem clausulam habemus pag. 41, iiO, 57, b9, 66, 75 ; opus igitur eiit Marcionis macha?ra, ut hsec et similia rescindanlur. Ea quidem, qua) sequuntur teslimonium nostrum, admitti posse ait, licet decentissima illa clausula prrecesserit.At sipostdecentissimamclausulam aliquid admitti possit, cur non illud de Ignatio?An illa absurde inserta atque infulla dici possunt, quao post omnes salulares admonitiones ad fidem, patieutiam et aedificationem pertinentes, sppciatim ad isla respondent,quae ipsi ad quosscribit.litteris suis postulaverant? Philippenses ad Polycarpum scripserant de miltendis litterissuis Antiochiam,et oraverant etiam ut epistolas S. Ignatii, quas apud se haheret.ad ipsos miltere dignaretur. Nonne ad finem epistola) responsorioe peropportune faceret Polycarpus,si illa reponeret, quso ipsi ab eoefllagitabant ? Cum epistolas Ignatii suoe subjunxisset,an de illisalihi potius quidquam scriberet, quam ad finem epistolce suro, cui earum suwfia-fiv subjunxerat? Nihil his certe aut rei ipsi, aut mori hominum iu conscribendis epistolisconvenientius excogitari potest.

Levia igitur ha;c sunt, vel "ipso Dalheo judice: ■'sed et aliud est, inquit, multo gravius, quod hauc delgnatianis particulam non auctoris.sed alicujus alterius esse arguit. Grave » quidem hoc, si vera sint.qus proximo capite asserit adversarius./ocum nempe,quo Ignatiana nominantur, « insigni mendacio deformem esse, » et quae capite 36 pariler anirmat, Polycarpi, scilicet, « quod affertur teslimoniumessesubdititiummendacioqueinspersuni.» Grave quidem crimen mendaciuni,praeserlim si insigne sit, neque video quomodo excusari possint, qui teslimonio utunturtam gravicrimine insperso. Non negligenter igitur quasrendum est ubi, hoc mendaciuin inveniri possit: nam certe, ut nunc se res habet.aut in Polycarpo, aut in Eusebio, aut in impostore aliquo, aut in testimonium afferente, aut in repudiante mendacium est.

Primoigiturnosqui testimoniumproferimus,nos ipsos ab hoc crimino aperte liberabimus. Haec verba Graece ex Eusebio sine ullo dolo transcribimus, BJst. eccl. 1. Ill, c. 36: Ta? EiricjToXai 'Iftaxlou Tae; «(lo^eiffi; *ilu'iv 4t' auxou, xai aXXa; 6'ja? C'(/oijev irap' J,jjuv, Eiii(i.\{<atiEv ujiiv, xaOtoc; eveTE(Xa38s, a"t T.ve; ii:o-zfzaf\jii'ia: ttat tf, ETCtaToXfi Tajxfl, ££ tov urfiXa tuoe^TjSfjvat 0uvT;cre78e- Tteptc/ouat fip Tcijxiv «j! «Ojxovfv, xa;. raaav oixoooiiT,v Tt,v E'c. Tov Kj3:ovT,ijiiuv avijxouaav. Haec verha quae nunc in Eusbio legimus, ab ipso fuisse scripta non dubitamis: sic enim ea intra annos 83 a Rufino, licet nejtligenter, versa videmus : «Miltara vobis et Ignatiiepistolas, et alias si quas sint, quao ad nos Iransmissae sunt ; ex quibus utilitatem maximara ca

Patroi. G». V.

A piatis. Conlinenteuim de fideet patientia inslructionem prrfectam secundum Uomini pra?ceptum.»Eusehium ex epislola Polycarpi, qua- tunc omnium manibu-, tenebalur, ha>c ipsa verba transcripsisse credimus ; tum quod ipse hoc asserat, lum quod in veteri vulgataversione epistolaeS.Polycarpi haBC eliamnum legamus : « Epistolas sane Ignatii qu» traiismissui sunt vobis (pro nobis) ab eo, et alias, quantascunque apud nos habuimus, trausmisimus voliis,secundum quodmandastis^quaesuntsubjectaa huic epistolm : ex quibus magnus vobis erit profectus.Continent enim lidem,patientiam,et omnem aedificationem ad Dominum nostrum pertinentem;» tuin denique quod Photius, qui hanc ipsam epistolam legit, et tanlopere laudavit idera non ob

n scure tcstetur, cum ait : Ae-fEt Oe xat Tae, iirtcfToXat auTot; 'I^vaxiou Tou O^otpdpou airecfTaXxEvat, « dicit autem (Polycarpus) se ctiam Ignatii theophori epistolasipsistransmisisse.» lloc unicum testimonium ex Polycarpi epistola deproraimus,quod inlegerriraum esse pulamus, et cui nulla unquam labes aspersa est,anlcquam a nostris pro Ignatianis addueretur. Satis igitur nos ipsos a mendacii crimine tutati sumus.

S.Polycarpum ipsi ab omni suspicione liberant, deo enim volunt haec a Polycarpo minime scripta fuisse, quod ab ejus prudentia atque sanctitate ea maxime adhorrere arbilrantur Quid igitur ? an mentilus cst Eusebius, et ea nobis tradidit, qua) in epistola Polycarpi sua a.4ate minime comparebant? An ille lectores fallere voluisse putandus est in re

"tam aperta el omnibus tunc temporis notissimu? Noiinc epistola Polycarpi in conventu Asiaepublice lecta fuit.cumllistoriamsuam tcribebatEusebius? An sententiam bene longam ipsecomminiscivoluit, et epistol.n inserere,ad fidem Ignatianisfaciendam, suis derogund;tm ?Hoc etiamnimiscrassum putant; neque Polycurpum.neque Eusebium incntitum voluit; sed impostoiem nescio quem,quem anteEusehium vixisse hariolanlur, sedquem in vivis unquam,nec ille,nec alius quispiam,luisse prajstabit. Ille autem lalso et vafre totum noslrum testimonium alicui epistolae Polycarpiana? exemplari inseruit : et statim aut in impostoris autographum, aut in libellum aliquem ab illo transcriptum incidit,non forte sed certissime, Eusebius , cum igitur

D aliud exemplar non videret, et quid in Asiae- conventu legeretur ignoraret,in fcedum erroremdelapsus est Ecclesiasticx historias Pater.iSeque mirum; erat quippe egregius artifex hic impostor ; idem enim, neque quisquam alius fuit, qui sex vel septem epistolasase confictas Ignatio subdidil,« et h;rc de quibusdam Ignalii a Polycarpo lilteris hujus ad Philippenses extremu; epistohn suhlexuit,ralus. quod accidit, lectores ha>c de suis epistolis accepluros. >■ Hujus fallaciis deceptus est Eusebiua, ut videtur, vir minime malus, aut suspicax; in eumdem errorem induxit omnes oos Patres, n^; dum epistola Polycarpi in convenlu Asiie pub\\

[ocr errors]
[graphic]
« ПредыдущаяПродолжить »