Изображения страниц
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

των ορέων. » Ούτω δε σημαίνει την Εκκλησίαν αυτού τεθεμελιωμένην και έστηριγμένην επί την αρραγή της αυτού δυνάμεως πέτραν, επηρμένην δε και υψωμένην, ώς αν επί άκρα ορέων κειμένην, προφητικών

[ocr errors]

δηλαδή και αποστολικών λόγων, οίς η Εκκλησία του Σωτήρος ημών εποικοδομείται.

[merged small][merged small][ocr errors]

cadet". " In Zacharia vero fertur : « Αperi, Libane, portas ιuas, et devoret ignis cedros ιuas "". » Dictum item fuit in vicesimo octavo psalmo : « ConΓringet Dominus cedros Libani, et comminuet eas ιanquam vitulum Libanum ". » Ηas porro voces sane obscuras explicat Scriptura in Εzechiele dicens : « Αguila grandis magnarum alarum, longo membrorum ductu, plena unguibus, ductumque 11abens ut ingrediatur in Libanum, et exsecuit ιenera cedri"; » quibus subdit : « Cum venerit rex Βabylonis, et ingressus fuerit in Jerusalem, assumet principes". " Ηis quippe clare prophetia aquilam grandem magnarum alarum, regem Βabylonioruminterpretatur, Libanum vero Jerusalem. Reliquo

[ocr errors]

rum item prophetarum dicta, ceu de Libano prolata, Cνευσε, τον δε Λίβανον την Ιερουσαλήμ. Εφαρμόσεις

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

δε και τα παρά τοίς λοιποίς προφήταις ώσπερ Λιβάνου λελεγμένα τη Ιερουσαλήμ. Αλλ' ουδε των εκ περιτομής τις αμφιβάλλοι αν μη ουχί περί της Ιερουσαλήμ αινίττεσθαι ομολογείν τα περί Λιβάνου λελεγμένα. « Υπεραρθήσεται τοίνυν, το παρόν λόγιόν φησιν, « υπέρ τον Λίβανον ο καρπός αυτού, δηλαδή του προφητευομένου Σωτήρος. Καρπός δε αυτού τίς αν γένοιτο η Εκκλησία αυτού η καθ' όλης της οικουμένης έστηριγμένη, περί ής ελέγετο' Εσται στήριγμα εν τη γή επ' άκρον των ορέων;" Αύτη τοίνυν υπεραρθήσεσθαι υπερ τον Λίβανον προφητεύεται ει γάρ και έδοξε ποτε ο δηλωθείς Λίβανος, λέγω δε η Ιερουσαλήμ, δοξάζεσθαι και ανθείν, αλλ' υπερήρθη και πολύ κάλλιον εκείνης ασυγκρίτω υπεροχή του Σωτήρος ημών ο καρπός, ή καθ' όλης δηλαδή της οικουμένης Εκκλησία γέγονε. Τούτοις εξής τους λαούς τους κατά πάσαν πόλιν συγκροτου, μένους και τα πολλά πλήθη παρίστησι λέγων Και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ώσει χόρτος της γης. Το δε, « εκ πόλεως, και είρηται, αντί του, καθ' εκάστην πόλιν και κατά πάντα τόπον. Αλλά και η Εκκλησία αυτού πόλις ώνόμασται του Θεού δια την εν αυτή συνισταμένην νόμιμον και ευαγγελικήν πολιτείαν, Διό λέλεκται. «Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σού, η πόλ" του Θεού , και πάλιν « Του ποταμού τα ορμήματα ευφραίνουσι την πόλιν του Θεού. • Επει τοίνυ" ή • ΕπεCh. χνιι, 5. " ibil. 12.

[ocr errors]

ροντι ποταμώ, λόγω, πολύ πλήθος προφέρει των εν τη Εκκλησία συγκροτουμένων, εικότως επιλέλεκται, « Και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ώσει χόρτος της γης. » Προηγείτο μεν ούν του χόρτου δίκην εξανθούντος πλήθους ο προλελεγμένος καρπός αυτού, πολύ βελτίων και κρείττων τυγχάνων του χόρτου της γης , διό προτέτακται τό « Υπεραρθήσεται υπέρ τον Λίβανον ο καρπός αυτού και μετά δε τον καρπόν τον εξαίρετον, τους εν τη Εκκλησία δηλαδή καρποφορούντας, τα λοιπά πλήθη καταριθμεί διά τού « Και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ώσει χόρτος της γης. » Είτ' επί τούτοις λέγεται « Έσται το όνομα αυτού εις τους αιώνας. » Διαμένοντος δε και διαιωνίζοντος του Χριστου ονόματος, συμπαρεκτείνεσθαι και το Χριστιανών

[ocr errors]

όνομα ακόλουθον αν είη. Τούτο δε το όνομα το υπέρ Β cebatur, permansurum esse cum sole et anιelunam

πάν όνομα και προ της του κόσμου συστάσεως ήν διο είρηται « Προ του ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. » Και ανωτέρω δε ελέγετο συμπαραμένειν τώ ήλιω και προ της σελήνης εις γενεάς γενεών. "Οτι δε ταύτα ου δυνατόν θνητή εφαρμόσαι φύσει, φθάσαντες ήδη παρεστήσαμεν. Μετά ταύτα δε λέλεκται , « Και ενευλογηθήσεται εν αυτώ πάντα τα έθνη της γης. » Οίς παραθήσεις τον φήσαντα προς τον Αβραάμ χρησμόν « Και ενευλογηθήσονται εν τώ σπέρματι σου πάντα τα έθνη της γης. » Και θέα, όπως η προς τον Αβραάμ επαγγελία εφυλάττετο κατά χρόνους ανανεουμένη δι' εκάστου προφήτου. Τώ μεν γαρ Αβραάμ πρώτω λέλεκτο τό « Ευλογηθήσονται εν τώ σπέρματι σου πάντα τα έθνη της γης , μετά δε ταύτα ο Ιακώβ θεσπίζων περί του Χριστού αναγέγραπται ειρηκώς . « Ουκ εκλείψει άρχων εξ "Ιούδα έως αν έλθη ο απόκειται (1) και αυτός έσται προσδοκία εθνών. » Και εν τοις μετά ταύτα χρόνοις αύθις είρηται διά του Βαλαάμ ι Εξελεύσεται άνθρωπος εκ του σπέρματος αυτού, και κυριεύσει εθνών πολλών. » Και Μωυσής δε των εθνών εν ώδη μεγάλη μέμνητο λέγων « Ευφράνθητε, έθνη λαός αυτού και προσκυνησάτωσαν αυτώ πάντες υιοι Θεού. » Ούτως ούν και ενταύθα τα προς τον Αβραάμ διά του χρησμού τεθεσπισμένα επαναλαμβάνει το λόγιον διδάσκον ουκ άλλως ή δια του Χριστού πληρωθήσεσθαι, φάσκον « Και ευλογηθήσονται εν αυτώ πάντα τα έθνη της γης. » Είθ' εξής φησι

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

Deus Ιsrael, φui facit mirabilia solus. » Οbserva Α μorro singulas libri Psalmorum parιes similem in finem desinere. Νam primae partis postremus psalmus erat quadragesimus, qui sic in fine habet : «Βenedictus Dominus Deus Ιsrael ex nunc et in saeculum, fiat, fiat. Secundae partis ultimus est hic psal1mus, qui similiter in fine dicit : « Εenedictus Dominus Deus Ιsrael, φui facit mirabilia solus. Ει benedictum nomen gloriae ejus, , et caetera. Τertiae partis postremus est Lxxxντιι, cujus finis est : « Βenedictus Dominus in saeculum : fiat, fiat. , Ιlem quartae partis ultimus est cv, hujus vero finis : « Βenedictus Dominus Deus Ιsrael a saeculo et usque in saeculum, et dicet omnis populus : Fiat, fiat. » Ωuinta pars aulem in « alleluia , terminatur, quo totus liber circumscribitur. Caeterum praesens psalmus post memoratam de Christo praedictionem, adjiciι illud : « Βenedictus Dominus Deus Ιsrael, , subditque, « qui facit mirabilia solus. » Ωuae mirabilia, nisi ea quae superius allata sunt : quod sciliceι «lescensurus sit sicut pluvia in vellus, humiliaturus sit calumniatorem, quod permansurus sit cum sole , φuod in diebus ejus oritura siι justitia, quod dominaturus sit a mari ad mare, quod futurum sit uι ΑΕιhiopes procidant coram illo ; quod dona ipsi ex omnibus gentibus afierenda sint; quod etiam ipse firmamentum futurus sit in terra, et fructus ejus super Libanum exaltandus sit; et similia quae sub haec enumarantur ?Ωuibus omnibus ad haec dicenda instituimur : « Βenedictus Dominus Deus Ιsrael, Qui facit mirabilia solus. Ει benedictum nomen gloriae C ejus in aeternum. · Νomen autem gloriae ejus est deitas ejus. Si enim quod natum esι ex sancta Wirgine, Jesu nomine dignatum est secundum GabrieΙem, qui ait ad Joseph : « Ει pariet filium, et voeabis nomen ejus Jesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum ""; » hinc sequitur ιιomen gloriae ejus, accipiendum esse de theologia ipsius, qua Deus Verbum et unigenitus Deus, qui est in sinu Patris, intelligiιur. Quare dehine adjicitur : « Εt replebitur gloria ejus omnis terra. » Νam olim quidem « in mundo erat et mundus per ipsum faclus est, et mundus eum non cognovit ". " Ωuoniam vero me Judaei quidem, φueis ιanta prodigia ostenderal,cognitionem ejus recipiebant, jure ad Μoysein

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

του δε δευτέρου τελευταίος ήν ο μετά χείρας ομοίως επί τω τέλει λέγων . « Ευλογητός Κύριος ο Θεός "Ισραήλ ο ποιών θαυμάσια μόνος. Και ευλογητόν το όνομα της δόξης αυτού, , και τα εξής του δε τρίτου μέρους τελευταίος ο πη' τυγχάνει, ού τέλος" « Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γένοιτο, γένοιτο.» Ομοίως δε και του τετάρτου μέρους τελευταίος μεν έστιν ο ρε, τέλος δε τούτου « Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος, και ερεί πάς ο λαός Γένοιτο, γένοιτο. » Το δε πέμπτον μέρος εις το « αλληλούϊα , καταλήγει, ενώ και πάσα περιγέγραπται η βίβλος. Πλην ο παρών μετά την προεκτεθείσαν περί του Χριστού πρόρρησιν επιφέρει τό . Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, " και προστίθησι το, « ο ποιών θαυμάσια μόνος. » Ποία δε θαυμάσια, ή τα προλεχθέντα εν οίς ήν το καταβήσεσθαι αυτόν επί πόκον ώς υετόν, και το ταπεινώσαι συκοφάντην, και το συμπαραμενείν τώ ηλίω και το εν ταις ημέρας αυτού ανατελείν δικαιοσύνην, και το κατακυριεύσειν αυτόν από θαλάσσης έως θαλάσσης τους Αιθίοπας προπίπτειν ενώπιον αυτού δώρά τε αυτό προσαχθήσεσθαι εξ απάντων των εθνών αλλά και το στήριγμα αύτόν εν τη γή γενήσεσθαι, και τον καρπόν αυτού υπέρ τον Λίβανον άρθήσεσθαι, και όσα άλλα τούτοις εξής κατηρίθμηται , εφ' οίς πάσι διδασκόμεθα λέγειν . Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ ο ποιών θαυμάσια μόνος. Και ευλογητόν το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα. » "Ονομα δε δόξης αυτού ή θεότης αυτού τυγχάνει ει γάρ το υπό της αγίας Παρθένου γεγενημένον ονόματος ήξίωται του Ιησού κατά τον Γαβριήλφήσαντα προς τον Ιωσήφ . « Και τέξεται υιόν, και καλέσεις το όνομα αυ. του Ιησούν αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού ακόλουθόν εστι το της δόξης αυτού όνομα την περί αυτού νοείσθαι θεολογίαν, δι' ής Θεός Λόγος και μονογενής Θεός ο ών εις τον κόλπον του Πατρός επινενόηται όθεν επιλέγεται εξής « Και πληρωθήσεται της δόξης αυτού πάσα ή γή Πάλαι μεν γαρ εν τω κόσμω ήν, και ο κόσμος δι' αύ" του εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. * Και επει μηδε Ιουδαίοι οίς τοσαύτας ενεδείξατο θαυμα' τουργίας παρεδέξαντο την γνώσιν αυτού, είκότως φησί προς Μωύσην « Εασόν με, και θυμωθείς όρή εκτρίψω αυτούς, και ποιήσω σε εις έθνος μέγα

και επιλέγει « Ζή το όνομά μου, ότι πληρωθήσετ"

της δόξης μου πάσα ή γη. · Ει γάρ και τα μάλιστα

ούτοι, φησί, παρωθούνται την εμήν δόξαν, αλλά καιρ"

τινι πληρωθήσεται η οικουμένη πάσα της έμής δό

ξης. Ο δή και το παρόν λόγιον διδάσκει φήσαν"

« Και πληρωθήσεται της δόξης αυτού πάσα ή γη. "

Τούτο και Ησαϊας παρίστη θεσπίζων τα σεραφείμ

κυκλούντα τον Κύριον Σαβαώθ βοώντά τε και λέ

γοντα « "Αγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ' πλή

[ocr errors]

ρης πάσα ή γή της δόξης αυτού. » Αλλά ταύτα μεν Α divina praenuntiabantur : opere autem compleban

θεϊκή προγνώσει εθεσπίζετο πάλαι έργοις δε επληρούτο πρότερον ή τον Σωτήρα και Κύριον ημών Ιησούν τον Χριστόν τώ των ανθρώπων επιλάμψαι γένει ιδού γαρ καθ' ημάς αυτούς ανατέτραπται μεν πάσα δαιμονική πλάνη πεπλήρωκε δε την οικουμένην άπασαν η Εκκλησία Χριστού, τον Θεόν Ισραήλ εν πάση τη γή δοξάζουσα. Και επειδήπερ ταύτα το Πνεύμα το άγιον προφητικώς μέλλοντα έσεσθαι προανεφώνει, χορός αγγέλων υπακούει (1) συνευχόμενος τη των πραγμάτων τελειώσει, πιστούμενός τε αυτά και λέγων « Γένοιτο, γένοιτο ή κατά τον Ακύλαν, « πεπιστωμένως, πεπιστωμένως, , ή κατά τον Σύμμαχον « Αμήν και αμήν οίς εξής επιλέγεται « Εξέλιπον ύμνοι Δαυίδ του υιού Ιεσσαί. » Ανθ' ού ο μεν Σύμμαχος ήρμήνευσεν . « Επετελέσθησαν προσευχαί Δαυίδ υιού Ιεσσαί ο δε Θεoδoτίων και ή πέμπτη έκδοσις « Ανεκεφαλαιώθησαν προσευχαι Δαυίδ υιού Ιεσσαί. » Οι μεν ούν άπειροι της ακριβείας του αναγνώσματος ουχώς μέρος του όλου ψαλμού εξειλήφασι το, « Εξέλιπον ύμνοι Δαυίδ υιού "Ιεσσαί , αλλ' ώς έξωθεν της προφητείας παραγεγραμμένον ανέγνωσαν. Αι δε λοιπα ερμηνεία και η Εβραϊκή γραφή σαφώς παρίστησιν, ότι και ταύτα μέρος τυγχάνει του όλου ψαλμού. Επειδή γαρ Δαυίδ ο βασιλεύς εν προσευχαίς ετίθετο αεί επιλάμψαι του Σωτήρος την εκ σπέρματος αυτού προφωνουμένην γένεσιν ταύτης δε εις έργα χωρούσης, έμελλε συμπληρούσθαι πάντα τα προπεφητευμένα εικότως μετά το συμπέρασμα των προλελεγμένων επιλέγεται, ώς άρα επετελέσθησαν και συνεπληρώθησαν διά των προλελεγμένων αι του Δαυίδ προσευχαί. Δύναται δε τό, « επετελέσθησαν ή εξέλιπον, προφητικώς λέγεσθαι εις μέλλοντα χρόνον των γαρ προκατηριθμημένων έκαστον γενήσεται επαν και επιτελεσθώσι και συμπληρωθώσιν αι προσευχαί Δαυίδ του υιού Ιεσσαι. Ευκαιρότατα δε διά τον προφητευόμενον Χριστόν του Θεού εμνημόνευσεν ουχ απλώς « του Δαυίδ, , αλλά μετά προσθήκης « του υιού Ιεσσαί , ίνα συνάψωμεν τη παρούση γραφή την Ησαίου προφητείαν, δι' ής τα όμοια περί του Χριστού θεσπίζεται εν οίς είρηται : « Εξελεύσεται ράβδος εκ της βίζης Ιεσσαι, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται και επαναπαύσεται επ' αυτόν το Πνεύμα του Θεού, , και τα εξής οίς επιλέγεται « Και έσται η ρίζα του Ιεσσαι, και ο ανιστάμενος άρχειν εθνών, επ' αυτώ έθνη ελπιούσιν. Οράς γαρ όπως και ενταύθα διά της βίζης Ιεσσαί η κλήσις των εθνών αναφωνείται ώστε μη μάτην μηδε την προσθήκην την « του υιού Ιεσ

[ocr errors][ocr errors]

tur prius quam Servator et Dominus noster Jesus Christus humano generi illuceret : ecce namque tempore nostro eversus est omnis diabolicus error, totam vero terram replevit Εcclesia Christi, Deum Ιsrael in toto orbe gloria aficiens. Ει φuia hac Spiritus sanctus prophetice futura praedixerat, chorus angelorum respondet una deprecans pro rei consummatione, illaque confirmans ac dicens : « Fiat, fiat, sive secundum Αquilam, « fideliter, fideliter ; » aut secundum Symmachum : « Αmen, amen. » Ωueis deinde additur : « Defecerunt hymni David filii Jessae. « Ρro quo Symmachus sicinterpreιatur : « Ρerfectae sunt orationes David filii Jessae ; " Τheodotio autem et quinta editio : « Recognitae sunt orationes David filii Jessa. » Ωui lectionis accurationem ignorant, haec verba , « Defecerunt Inymni David filii Jessae, , pro parte psalmi non hapent, sed φuasi rem extra prophetiam et adjectitiam legunt. Verum reliquie interpretationes, et ipsa Ηebraica scriptura, clare commonstranι haco quoque totius psalmi partem esse. Ωuia enim David rex in orationibus suis semper insistebat, ut ortus Servatoris, qui ex semine suo proditurus eraι, illucesceret, φuia cum ad effectum perductus essel, futurum erat ut omnia quae in prophetiis feruntur implerentur; jure post praedictorum complemenιum additur, perfectas et completas superius esse Davidis orationes. Potest etiam illud, « perfectae sunt aut defecerunt, , prophetice intelligi de futuro ιempore: nam singula quae superius enumeranίur ιunc evenient, cum orationes Davidis filii Jessae perficientureιreipsaimplebuntur.0pportunissime autem propιerChrisιum Deiquiin vaticiniofertur, non «Davidis, tantum dixit, sed cum hoc additamento, " filii Jessae; » ut huic scripturae, Isaiae prophetiam subjungamus quasimilia deChristo vaticinatur, cumaiι: « Εgredietur virga de radice Jessae, et flos de radice ejus ascendet, et requiesceι super eum Spiritus Ι)ei το, , et caetera, quibus adjicitur : « Ει erit radix Jessae, et qui exsurget imperare gentibus, in ipso genιes sperabunt ". " Wides enim quo pacίο hic per radicem Jessae vocatio gentium annuntietur, ita ut additamentum illud, « filiiJessa", » non frustra in hac prophelia jaceat. Cum autem Christi regnum et gentium vocatio annuntiata fuerint, hio peropportune terminatur secunda pars libri Psalmorum, quae a quadragesimo primo incipit, et in praesentem psalmum desinit.

σαι εν τη προκειμένη φέρεσθαι προφητεία. Κατά καιρον δε ενταύθα, Χριστού βασιλείας και κλήσεω εθνών ευαγγελισθείσης, το δεύτερον μέρος της βίβλου των Ψαλμών περιγράφεται, αρξάμενον μεν από πρώτου και τεσσαρακοστού, καταλήξαν δε εις τον μετά χείρας.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« ПредыдущаяПродолжить »