Изображения страниц
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]

είμι εγώ, και τα εξής, έως του, Και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Και ταύτα δε επληρούτο, 5τε της μεν εαυτών μητροπόλεως ήλαύνοντο, διεσκορπίζοντο δε εις πάντα τα έθνη. Είτα λέλεκται Γενηθήτω ή όδός αυτών σκότος και ολίσθημα. Οδός δε αυτών ην ώδευον πάλαι η σωματική ετύγχανε λατρεία, ήτις αυτοίς γέγονε σκότος και ολίσθημα , αλλά και, Αγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ταύτα μεν ούν ταπίχειρα ών κατ' αυτού τετολμήκασιν. Ακούση δε των ειρημένων, ουχ ώς του Σωτήρος κατευχομένου των εαυτού εχθρών του τοίς εαυτού μαθηταίς παρηγγελκότος, Προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων και αδικούντων, αυτούς αλλά γαρ τούτων άκουε ώς προφητικώς ειρημένων,

και τα μέλλοντα αυτοίς συμβήσεσθαι προαναφωνούν- Β

των. Ταύτα δε αυτοίς έσεσθαι θεσπίζει διά ποίαν μoι διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτην ώνείδισαν Και ταύτα μεν περί του πλήθους των κατ' αυτού συνελθόντων τα δε εξής ουκέτι περί πολλών, περί δ' ενός λελεγμένα, δύναται προσαγορεύεσθαι περί του "Ιούδα, ός, κρύπτων την κατ' αυτού συσκευήν, φιλίαν τε καθυποκρινόμενος, φιλήματι παρεδίδου τον Διδάσκαλον. Διο περί αυτού λέγοι αν το, Ε.λθέτω αυτώ παγίς.ήν ου γινώσκει, και η θήρα ήν έκρυψε συλλαβέτω αυτόν, και εν τη παγίδι πεσείται εν αυτή. Και ταύτα μεν περί τούτων. Εύ δε ειδώς εις οιον αγαθόν τέλος η κατ' αυτού παραστήσεται επιβουλή, και τούτο παρίστησι λέγων. Η δε ψυχή μου αγαλλιάσεται επί τώ Κυρίω, τερφθήσεται τώ σωτηρίω αυτού. Πάντα τα οστά μου έρoύσι. Κύριε, τίς όμοιός σcι ; βυόμεκος πτωχόν από τών διαρπαζόντων αυτόν. Εν μεν ούν τώ και ψαλμώ, σαφώς εκ προσώπου του Σωτήρος λελεγμένω, είρητο. Ωσεί ύδωρ εξεχύθην, και διεσκορπίσθη πάντα τα οστά μου του λόγου σημαίνοντος των αποστόλων αυτού τον διασκορπισμόν και την φυγήν, ην υπέμειναν κατά τον καιρόν του πάθους αυτού, ότε επληρούτο τό Πατάξω τον ποιμένα, και διασκορπισθήσεται τα πρόβατα της ποίμνης. Οστά γαρ ήσαν του σώματος αυτού οι πρώτοι αυτού μαθηται, οι τότε μεν διεσκορπίσθησαν σκανδαλισθέντες επ' αυτώ, ώσπερ ούν και αυτός εδήλου λέγων Πάντες υμείς σκανδαλισθήσεσθε εν έμοί εν τη νυκτί ταύτη. Μετά δε την ανάστασιν, θεασάμενοι αυτόν, έπληρώθησαν χαράς και αγαλλιάσεως. Και εν τοις μετά χείρας δε περί των αυτών λέλεκται. Πάντα τα οστά μου έρoύσι. Κύριε, τίς όμοιός σοι; Σφόδρα δε κατάλληλα τώ τού Σωτήρος ημών προσώπω και τα τούτοις συνημμένα τυγχάνει, δι' ών είρηται Αναστάντες μάρτυρες άδικοι α ουκ εγίνωσκoν ήρώτων με. Ανταπεδίδοσάν μοι πονηρά αντί αγαθών, και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Τούτοις όμοια και εν ρη ψαλμώ εύρήσεις εν οις είρηται. Και επολέμησάν με δωρεάν αντί του αγαπάν με ενδιέβαλλόν με και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπή

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Via qua incedehanι eraι corporalis ille cultus, φιιι ipsis tenebra et lubricum fuit, imo etiam, Αngelus Domini persequens eos. Ηaec suorum adversus Christum facinorum praemia fuere. Caterum qua dieta sunt non ita accipias velim, quasi Salvator de i»imicorum pernicie glorietur, qui discipulis suis praecepit, 0rate pro iis φui molestiam et injuriam υobis inferunt " : sed haec ut prophetice dicta et futurarum eorum calamitatum praenuntia intelligenda suut. Ωuae causa porro fuerit cur ea vaticinetur, deinceps aperiι his verbis : Ωuonian gratis absconderunt mihi interitum laφuei sui, superυαcue erprobrαυerunt animam meam. αιτίαν, εξής διδάσκει λέγων "Οτι δωρεάν έκρυψάν την ψυχήν μου. Ει haec φuidem de multitudine contra eum collecta; qute sequuntur autem, non de multis, sed do uno solum dicta, de Juda congruenter prolata intelligantur, qui conspirationem adversus illum coκflatam occultans amicitiamque simulans, osculo Μagistrum tradidiι. Ωuare de illo dixerit : Veniat illi laqueus φuem ignoraι, et captio φuan abscondit apprehendαι eum, ει in laqueum cadal in ipsum. Ηaec quidem his de rebus dicta fuerint. Cum probe nosset, ηuam bonus insidiarum sibi paralarum exitus futurus esset, id quoque declarat his verbis : Αnima auίem mea ersultabit in Domino, delectabitur super salulari suo. Οmnia ossa mea dicent : Domine, quis similis tibi ? Εripiens C εqenum a diripientibus illum. In psalmo xxr, ηui aperιe ex persona Salvatoris pronuntiatus est, sic habetur : Sicuι αφua effusus sum, et dispersa sunt

omnia ossa mea *". Ηisque significat apostolorum,

ejus dispersionem, et fugam quae tempore passionis ejus accidiι, quando impletum fuit illud : Ρercutianι pastorem, et dispergentur owes gregis ". Νam primi ejus discipuli, ossa corporis ipsius erant, qui tuno dispersi sunt scandalum passi in ipso; ψuemadmodum ipse declaravit hoc modo : 0mnes υos scandalum patiemini in me ista nocte ". Ρost resurrectionem vero, ubi ipsun conspexerunt, repleti sunt gaudio et exsultatione. In his item φute jam agitantur de illis dictum est : Οmnia ossa mea dicent, Domine, φuis similis tibi ? Ωuae iis pοrro subjiciuntur, personae Salvatoris nostri admodum congruentia sunt, quae sic habent : Surgentes lestes iniqui qμα! ignorabam interrogabant me. Retribuebant mihi mala pro bonis, sterilitatem anima mea. Ηis allinia sunt quae in psalmo cvnt habentur his verbis : Ε! erpugr arerunt me gratis. Ρro eo me diligeren! detra

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

miseratus Dominus, eorum causa in luctus et lamentationis signum cilicio induebatur : imo etiam humiliabat in jejunio animam suam. Ωuare ιιa docebat : Τristis est anin,a meα μεque ad mortem"; et: Νunc anima mea turbata εει ". Ηaec enim vi mansuetndinis suae tolerabat, veluti pater de filiorum pernicie vehementer dolens aιque macrens. Ωuamobrem in prophetis de illo dicitur :

1omo in plaga constitutus, et sciens [erτε infirmitatem"; et rursum: Ιpse percata nostra portat, et pro mobis dolet **, et iterum : Ipse auten ruineταιus est propιer peccala nostra, et ribice ejus nos εαnati sunιus". Ιdeo in infirmitatibus eorum, cum illi molestia aflicerentur, prospiciens Salvator morιem ipsos occupaturam, atque extremam eorum perniciem, eorum causa induebaιur cilicio, at humiliabaι in jejunio animam suam. Illi vero ita se gerebant, ut oratio Domini pro ipsis ρblata, non ad aures usΤue Ρatris adveniret, sed quasi repulsa ab impictatis eorum magnitudine, retrahereιur et ad ipsum redireι : φuare dicebat, et oratio mea in sinu meo convertetur. Νam si ii salutem nacιuri, et ab impietatibus reversuri fuissent, oratio Servatoris recto cursu ac nullo obice ad aures usque Ρatris adventura erat. Ει hace a me posιquam singulas sententias exploravi, ubi necesse fuίι, excogitata sunίο.

αυτούς, ειρήκασιν. Επει γαρ τοίς εκείνων κακοίς και ταίς αρρωστίας της αυτών ψυχής συμπάσχων ο Σωτήρ πένθους και οδυρμών σύμβολα ποιεί, σάκκον περιβαλλόμενος υπέρ αυτών, αλλά και εταπείνου εν νηστεία την ψυχήν αυτού. Διο και εδίδασκε λέγων: Περίλυπός εστιν ή ψυχή μου έως θανάτου" και, Νύν ή ψυχή μου τετάρακται. Ταύτα γαρ υπερβολή φιλανθρωπίας υπέμεινεν υπερπάσχων και υπεραλγών, οία πατήρ εφ' υιούς απoλλυμένους. Διό έλεγεν εν προφήταις περί αυτού. Ανθρωπος εν πληγή ών, και ειδώς φέρειν μαλακίαν και πάλιν" Ούτος τας αμαρτίας ημών gέρει, και περί ημών αδυνάται - και αύθις . Αυτός δ' ετραυματίσθη διά τάς άμαρτίας ήμών, και τώ μώλωπι αυτού ήμείς iάθημεν. Διο και εν ταις αρρωστίαις αυτών και εν τώ παρενοχλείσθαι αυτούς, εκείνους θεωρών ο Σωτήρ τον καταληψόμενον αυτούς όλεθρον, και την εσχάτην απώλειαν, υπέρ αυτών ενεδύετο σάκκον, και εταπείνου εν νηστεία την ψυχήν αυτού. Οι δε τοιαύτα έπραττον, ώς την ευχήν αυτού την υπέρ αυτών μη παραπέμπεσθαι εις τα ώτα του Πατρός αλλ' ώσπερ αντικρουομένην υπό του μεγέθους της αυτών δυσσεβείας, καθέλκεσθαι και επαναστρέφειν προς αυτόν" διο έλεγε. Και ή προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφήσεται. Ει γαρ σώζεσθαι έμελλον και μεταβάλλειν των ασεβημάτων, ευθυδρομούσα ή προσευχή του Σωτήρος, ακωλύτως και απαραποδίστως

επί τα ώτα τα πατρικά παρήει. Και ταύτα δέ μοι πάσαν ψηλαφώντι διάνοιαν, εις τους τόπους αναγ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

- --- ή

[ocr errors]

εκ δυνάμεως Θεού. Υπέμεινε δε και σκασμόν δι' ημάς, εκών υπομείνας την υπέρ ημών ασθένειαν, Αυτός γαρ εαυτόν ασθενή πεποίηκεν, ου νικηθείς υφ' ετέρου, αλλ' υπερβαλλούση δυνάμει κενώσας εαυτόν και μορφήν δούλου λαβών, επικρύψας τε και ταπεινώσας εαυτόν και ασθενή ποιήσας μέχρι θανάτου. Εν τοίνυν τώ σκασμώ και ασθενεία συνήχθησαν αλλά και μάστιγας αυτώ επιτεθείκασι ο δή και εν ετέρω εδήλου προφήτη φάσκοντι εξ αυτού προσώπου. Τον νωτόν μου έδωκα εις μάστιγας, τάς δε σιαγόνας μου εις βαπίσματα. Το δε πρόσωπόν μου ουκ απέστρεψα από αισχύνης έμπτυσμάτων. Επληρούτο δε ταύτα κατά τον του πάθους αυτού καιρόν. Ο δε Σύμμαχός φησι . Και απορρήσσοντες

[ocr errors]

εμάστιζον ου γαρ είχόν τινα εύλογον πρόφασιν ών επετίθεσάν μοι πληγών. Αντί δε του . Επείρασάν με μυκτηρισμώ, ο Σύμμαχός φησιν. Εν υποκρίσει gρθέγμασι πεπλασμένοις, έπριον κατ' εμού οδόντας αυτών. Πολλά δ' αν εύροις εν τοις Ευαγγελίοις τούτων παραστατικά και ώς προσήεσαν πειράζοντες αυτόν οι Φαρισαίοι, άλλοτε δε εμυκτήριζον, και ώς έβρυχον κατ' αυτού τους οδόντας αυτών διαπριόμενοι επί τω πλήθει των μαθητευομένων αυτώ.

Κύριε, πότε επόμη, αποκατάστησον την ψυχήν μου από της κακουργίας αυτών, από.λεόντων την μονογενή μου. Αντί του Πότε επόμη; συμφώνως οι λοιποί πάντες ερμηνευται, Κύριε, πόσα

dicationem, cum nostri causa infirmitatem lubens passus esι. Ipse enim sese infirmum effecit, non. ab alio victus, sed eximia virtute sua exinamiviιsemetipsum, formam servi accepit et infirmus factus est usque ad mortem. In claudicatione igitur. et infirmilate congregati sunt : sed flagellis quoquo ipsum oneraverunt. Ωuod etiam in alio propheta. ex persona ejus significatur: Dorsum meum dedi ad /lagella, et malas meas ad alapas. Faciem αιιιem meam non αυerti α probro sputorunι". Ηtec porro implebanιur passionis ejus tempore. Symmachus auιem ait, et abrumpenιes non Juiescebanι. Νon noverant enim, inquit, qua de causa flagellarent : nulla quippe suberaι mei plagis alliciendi legitima causa. Ρro illo autem, lenίαυerunt me subsannatione, Syιnmachus aiι, in simulatione υerbis εonβctis serrabant contra me denιes suos. Μulta sane in Εvangeliis repereris, queis hac explicenίur : quomodo scilicet accesserint Pharisaei tentantes illum ; alias subsannabant, et dentibus stridebant in eum, φuasi serra secantes propιer discipulorum ejus multitudinem.

VΕRs. 17. Domine, ηuando respicies 2 restitue αninam meam a malignitate eorum, a leontbus unican, meanι. Ρro illo, ηuando respicies, reliqui omnes interpretes concorditer, Domine, φuanta respicies 2.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(1) In Hebreo πτη Hieronymus vertiι sofilariam meam, cum Λquila, Vulgata versio, μιιιααη.

mean, plus ad veritatem Ilebraicam accedit.

[ocr errors]

αnimam nιeam, et de manu canis unigenilam meam. Saίνα me ore leonis et a cornibus unicornium humilitaten meam. Ηis igitur additum illud est : Ναrrabo nomen ιιιιιιιι fratribus meis, in medio ecclesia laudabo le. In praesenti similiter psalmo, posιquam dixerat: Restitue animam mean a malignitale eorum, a leonibus unigenitam meam, adjecit: Confitelor ίibi in ecclesia multa, in populo graυί laudabo te". Ρro illo autem, graυί, Αquila, osseo, edidit, id est, forti: ossa quippe omnium qua in corpore evstant, fortissima et robustissima sunt. Gravis igiίur est, qui fundatus in petra, immobilis et infractus manet. Patri itaque confiteιur, gratias ipsi agens in ecclesia sua multa. Μulta quippe re

τό. Ρύσαι από ρομφαίας την ψυχήν μου, και εκ χειρός κυνός την μονογενή μου. Σώσόν με εκ στόματος λέοντος, και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσίν μου. Συνήπτο γούν τούτοις το Διηγήσομαι το όνομά σου τοίς αδελφοίς μου, εν μέσω Εκκλησίας υμνήσω σε. Και εν τοις προκειμένοις παραπλησίως προειπών Αποκατάστησον την ψυχήν μου από της κακουργίας αυτών, από λεόντων την μονογενή μου, επιλέγει Εξομολογήσομαί σοι εν εκκλησία πολλή, εν.λμώ βαρεί αινέσω σε. Αντί δε τού, βαρεί, ο Ακύλας εξέδωκεν οστείνω, τουτέστιν, ισχυρώ, έπει του παντός σώματος τα δυνατώτατα και ισχυρότατα οστά τυγχάνει. Βαρύς ούν ο επί την πέτραν τεθεμελιωμένος, ο ασά

[ocr errors][merged small][ocr errors]

σία μεγάλη ο δε Υιός εξομολογείται τώ Πατρί εν Εκκλησία πολλή, τή καθ' όλης της Εκκλησίας ίδρυ

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ραν είχον καταχαρήνα αυτού οι την κατ' αυτού συσκευήν μεμηχανημένοι, ώς αφανισθέντος και μηδεν δεδυνημένου - έπει δε η Εκκλησία αυτού η πολλή και μεγάλη διαλάμπει καθ' όλης της οικουμένης αυτός τε εισέτι και νύν εν μέσω εστώς συγκροτεί τον βαρυν και δυνατόν αυτού λαόν, και εξομολογείται δι' αυτών τώ εαυτού Πατρί Όπου γάρ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το αυτού όνομα, εκεί είμι εν μέσω αυτων εικότως οι επιχαιρεσίκακοι, αισχύνην καταχεάμενοι, απεστράφησαν εις τα οπίσω. Τί γαρ και άξιον έχθρας παθόντες το προς αυτόν ήραντο μίσος, διόπερ ο Ακύλας, αναιτίως, ήρμήνευσε. Διένευον δε οφθαλμοίς χλευάζοντες αυτόν, και διασύροντες τα της σοφίας μου παιδεύματα. Είτα, Εμοι μεν, φησιν, ειρηνικά ελάλουν, εν δε τη καρδία αυτών δόλους και οργήν διελογίζοντο, Επληρούτο δε και ταύτα, ότε λαβάς θηρώμενοι έλεγoν προς αυτόν οι Φαρισαίοι Διδάσκαλε, οίδαμεν, ότι αληθής εί, και τον λόγον του Θεού επ' αληθείας διδάσκεις, και ου μέλει σοι περί ουδενός ου γαρ βλέπεις εις πρόσωπον είπε ούν ήμίν "Εξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι ή ού; Ταύτας γαρ δολίως προέφερον τας φωνάς διο προλαβών ταύτ' ηνίττετο φά, σκων Εμοι μεν ειρηνικά ελάλουν, και επ' οργή δόλους διελογίζοντο. Αλλ' ενταύθα μεν δολίως τάς προς αυτόν εποιούντο ομιλίας εν τέλει γε μην κατά τον καιρόν του πάθους όλω τω στόματι έβόων αιτούν

[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »