Изображения страниц
PDF
EPUB

THE

Eclectic Review,

VOL. III.

PART I.

FROM JANUARY TO JUNE, 1807, INCLUSIVE.

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατων ικην, η την Επικουρειου τε και Αριστοτελικην· αλλ' όσα είρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλως δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκούλα, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ φιλοσοφιαν φημ.

Clem. ALEX. Strom. Lib. i.

LONDON:

Printed for LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, PATERNOSTER-ROW.

1807.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

IN DE X.

Page

[ocr errors]

ABINGTON'S Letters from the Beddome's Twenty Short Discourses 531

Dead to the Living

177 Bees, Evans's Poem on .

69

Abolition of the Slave Trade, Wil- Belgian Traveller

547

berforce's Letter on

429 Bell's Essay on the Anatomy of Ex-

Acts, Brewster's Lectures on

pression

52

Address, Vaughan's, to his Parish- Belsham's Sermon for Fox

71

ioners

81 Beneficial Effects of Christianity,

Alberoni, Cardinal, Life of 327 Bp. of London's

501

Allbut's Elements of Knowledge 448 Bibliographical Dictionary 496

Allen's Fast Sermon at Lynn 544

Miscellany

496

Amanuensis Medicus et Chirurgicus 332 Blair's Reading Exercises

278

America, Janson's Stranger in - 461 Bogue's Translation of French Ca.

Anacreon, Gilpin's Prose Transla. techism

151

tion of

74

Funeral Sermon for Lobb 440

Anatomy of Expression in Painting, Boisen's Plan of Improving the Da-
Bell's Essay on

nish Liturgy

450

Annales du Musée

87 Botanist's Guide

174

Antidote to Miseries of Human Boucher's Supplement to Johnson's

Life

426 Dictionary

303

Antiquarian Repertory

492 Brackenbury's Discourses

10

Aspland's Sermon for C. J. Fox 71 Brewing, Rawlinson on

- 181

Brewster's Lectures on the Acts - 406

Britton's Account of Corsham House 182

B

Brichan's Past Sermon

80

Browne's Travels in Africa 365. 483

Bain's Narrative of Col. Villey 81 Bruiningk's Sermons

· 346

Banking Accounts, Lowrie on - 167 Bryan's, Mrs. Lectures on Natural

Barrett's Edition of the Trin. Coll. Philosophy

42

MS. of St. Matthew

-193 Buck's Young Christian's Guide 175
Bates's Christian Politics

234 Burder's, G. History of the Bible - 348
Bath's Poems

349

Sermon for Moody - 367

Beattie, Dr., Forbes's Life of 1. 112' Burder's, §. Oriental Customs, Vol.

Beatty's Narrative of Lord Nelson's

II.

434

Death

447 Buttmann's Griechische Grammatik 86

[ocr errors]

1

[blocks in formation]
[ocr errors]

-, Fuller's

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ples of

[ocr errors]

Calleott's Musical Grammar 535 Essays on the Anatomy of Expres-

Catechism, French National 151 sion

59

Charge, Bp. St. Asaph's
256

160
Chateaubriand on the Existence of

, Mather's, to do Good

539

God

526 Essay, Cox's, on Christian Know.

Christ the Mediator

· 178 ledge

438

Christian Politics, Bates's - 234

Fernell's, on Methodism 443

Circle of the Sciences

80

Odell's, va the Elements of

Clarke's Evidences for the Existence English Language

· 131

of the Deity

275

Styles's, on the Stage 335

Clarkson's Portraiture of Quaker- Evangelium sec. Matthæum à Bar-
ism
318. 387 rett

· 193

Clayton's Sermons

364 Evans's Poem, . The Bees'

69

Cochrane's Tracts on Clay Marl, Evans's Welch Vocabulary

436

&c.

415 Evidences, Bp. St. David's, of

Colquhoun's System of Education Christianity

315
for the Poor

442

Clarke's, of the Exist-
Considerations on the Alliance of ence of the Deity

275
Christianity and Commerce 135 Exposition, Svanberg's, des opera.

Corn Trade, German Essay on 87 tions faites en Lapponie pour de

Corsham House, Historical Ac-

terminer un arc du meridien 370

count of

182

Cottingham's Letter to Whitbread 278

Country Residences, London's Trea-

F

tise on

514

Courts Martial, M'Arthur's Princi- Fawcett's Hints on Education 446

Sick Man's Employ - 275

Cox's Essay on Christian Know- Fernell's Essay on Methodism 443

tedge

438 First Impressions, Malcolm's 259

Cracknell's Sermon at Hoxton - 262 Floresta Española

· 181

Cuming's Amānuensis Medicus - 332 Forbes's Life of Beattie

1. 112

Forsyth's Principles of Moral Sci-

D

97

Friend of Youth

- 180

Dangers of the Country • 268 Fuller's Dialogues, Letters, and Es-
Danish Liturgy, Improvement in 450 says-

160
Davis's History of Nice

- 497
Delusions of Hope

242

Derrick's Memoirs of Ri Navy-

254

Deutschland, (German Topogra- Gambier's Introduction to the Study

phy) -

87 of Moral Evidence

422

Dialogues, Jackson's, on Christi. Gaskin's Sermon-

168
'anity

250 Germany, Sketch of Literature in 279

ss, Fuller's

160 Gilchrist's Theory of Pers an Verbs 36

Dickenson's Sermon for Bp. Hors- Gilpin's Prose Translation of "Ana-

ley

169 creon

74

Dictionary, Americau, Webster's

82 Gospel Delineated, Sloan's 488

German and English - 356 Grant's Sermons

245

Clarke's Bibliographi-
Graves's Sermon

264

cal

396 Greek Grammar, Buttmann's 86

Dictionnaire des Synonymes 537

Primitives, Roullier's 172

Discourses, Beddome's

- 531 Griffin's Fast Sermon

79

, Brackenbury's 10 Grigg's Hymn's

277

Dissertation, Pirie's, on Hebrew Gurin's Sermons

366

Roots

523

Domestic Guide in Cases of Insanity 537

Draper's Lectures on the Liturgy 418

H

Hale's Letter to Whitbread 157

Hall's Travels in Scotland 410

Eosor's Independent Man 289. 380 Hebrew Roots, . Dissertation on 523

[ocr errors]
[blocks in formation]

-

Herbert's Icelandic Poetry Trans- Lectures, Robertson's Theological 230
lated

310 , Van Mildert's Boylean, on
- Translations from the Ita.

Infidelity

122
lian, Spanish, &c.

310 Letters from the Dead to the Liv-
Herodotus à Porson et Dunbar 224

ing

177
Hints, Fawcett's, on Education 446 Levizac's Dictionnaire des syno-
for Religious Conversation

449
nymes

537
Historical Account of Corsham Lichens, Dyeing History of the
House

182

Swedish
View of Infidelity 122 Lilienthalische Beobachtungen 182
History of the Bible, Burder's 348 List of Works, 95.189. 286.382.457.553
England, C. Smith's 247 Literature, American

82
Nice, Davis's

497
Danish

450
Homer's Hymni, Hermannus Edi-

French

29. 376
tion

280

German, 86. 182. 279.
Hornsey's Child's Monitor

545

Sketch of 279
Book of Monosyllables 545

Swedish,

370. 548.
Horsley's, Bishop Primary Charge 256 Literary Information, Select, 89. 184.
Hutchinson, Col. Memoirs of 16

281. 377. 453, 551.

Foreign
America

91
1.
China

91
Denmark

285. 381.
Independent Man, Ensor's - 289.380 France

91. 185. 285.
Index to Shakespeare, Twiss's 75

Germany 92. 188. 285. 281. 559
Insanity, Domestic Guide in cases

Holland

93. 382.
of

537

Hungary 93. 188, 382, 457.
India, Influence of on the Liberties

Italy

286
of Britain

544
Norway

93
Portugal

286
Prussia

93
J..

Russia

94. 188
Spain

94. 457.
Jackson's Dialogues on Christianity 250

Sweden

94. 187. 553
Jauson's Stranger in Ainerica 461 London, Bishop of, Tracts 501
Jamieson's Important Trial in the

Beneficial Ef-
Court of Conscience

165
fects of Christianity

501
Jebb's Visitation Sermon

65 Loudon's Treatise on Country Resi-
Jews, Rise, Fall, &c. of, and six

dences

514
sermons to

173 Lowrie's Treatise on Banking AC-
Journal of Sciences, German 87

counts

167
Juvenile Preceptor

368 Lysons's Magna Britannia 203, 298
K.

M.
Kelly's Thoughts on the Marriages
of the Labouring Poor

448
Kingsbury's Sermon and Kello's Ad- M Arthur's Principles of Naval

dress for the Rev. J. Towle 178 and Military Courts Martial - 25
Knox's Sermon at the Philanthro- M Lean's Letters to Lord Welles-
pic Society's Chapel.
351 ley

544
M' Neill's Poetical Works

170
Magna Britannia, Lyson's 203. 298,
L.

Malcolm's First Impressions 259

Mather's Essays to do Good . 539
Lane's Poems
546 Mechanic's Assistant

361
Lawes on Pleading
243 Melanges de Physiologie

88
Lectures, Brewster's, on the Acts 406 Memoirs of Alberoni and Ripperda 327
, Draper's, on the Liturgy 418

Derrick's, of Royal Navy 254
Lawson's, on Ruth

478
of Col. Hutchinson

16

[ocr errors]
[ocr errors]

-

« ПредыдущаяПродолжить »