Изображения страниц
PDF
EPUB

25

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

32

3

132 27 σητε. ώσπερ γαρ ή αστραπή εξέρχεται από ανατολών

και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται και η παρουσία 28 του υιού του ανθρώπου. όπου γαρ εαν ή το πτώμα, εκεί 29 συναχθήσονται οι αετοί. Ευθέως δε μετά την θλίψιν 14

των ημερών εκείνων, ο ήλιος σκοτισθήσεται, και η σε. λήνη ου δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες πεσούν- 25

ται από του ουρανού, και αι δυνάμεις των ουρανών 30 σαλευθήσονται, και τότε φανήσεται το σημείον του υιού

του ανθρώπου εν τω ουρανό και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαι της γης, και όψονται τον υιόν του ανθρώπου, 26 27.

έρχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως 31 και δόξης πολλής. και αποστελεί τους αγγέλους αυτού

μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών.

'Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν όταν ήδη 28 2 ο κλάδος αυτής γένηται απαλός, και τα φύλλα εκφύη, 33 γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος" ούτω και υμείς, όταν ίδητε 29 3.

πάντα ταύτα, γινώσκετε ότι εγγύς έστιν επί θύραις. 34 αμήν λέγω υμίν, ου μη παρέλθη η γενεά αύτη, έως αν 30 3 35 πάντα ταύτα γένηται. ο ουρανός και η γη παρελεύ- 31 3 36 σονται, οι δε λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. Περί δε

της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς οίδεν, ουδε οι 37 άγγελοι των ουρανών, ει μή ο πατήρ μου μόνος. "Ωσπερ

δε αι ημέραι του Νώε, ούτως έσται και η παρουσία του 38 υιού του ανθρώπου. ώσπερ γαρ ήσαν εν ταις ημέραις

ταϊς προ του κατακλυσμού, τρώγοντες και πίνοντες, γα

μούντες και εκγαμίζοντες, άχρι ης ημέρας εισήλθε Νώε 39 εις την κιβωτόν, και ουκ έγνωσαν, έως ήλθεν ο κατα

κλυσμός και ήρεν άπαντας» ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.

Τότε δύο έσονται εν τω αγρώ και είς παραλαμβάνεται, 41 και ο εις αφίεται. δύο άλήθουσαι εν τω μύλωνι: μία

παραλαμβάνεται, και μία αφίεται. 42 Γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο κύριος υμών 43 έρχεται. εκείνο δε γινώσκετε, ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης

ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν, και ουκ

[ocr errors]

40

35

[ocr errors]

39

27 έσται η παρ. Β. 28 γαρ om. D. πάντα tr. D. 35 γη παρελεύσεται Α. 40 8 bis om. D.

4I τη μύλη D.

32 εκφυή C. 36 και ώρας Α.

33 ταύτα μου om. Α.

Luke 17. 37

Amos 5. 20.

Mark 13. 24.

Acts 2. 20.

26.

i ch. 13. 41.
1 Cor. 15. 52.

4.16.

27 chambers; believe it not. b For as the lightning com-b Luke 17.24.

eth out of the east, and shineth even unto the west ; 28 so shall also the coming of the Son of man be. cFor c Job 39. 30.

wheresoever the carcase is, there will the eagles be 29 gathered together. Td Immediately after the tribula-d

Dan. 7.11, tion of those days eshall the sun be darkened, and the e Isai. 13. 10. moon shall not give her light, and the stars shall fall Frek, 32.7;

from heaven, and the powers of the heavens shall be * 3.15. 30 shaken : fand then shall appear the sign of the Son of

man in heaven: Sand then shall all the tribes of the Luke 21. 25. earth mourn, hand they shall see the Son of man coming Rev. 6. 12. in the clouds of heaven with power and great glory. g Zech. 12.12. 311 And he shall send his angels 1 with a great sound of a hch16. 27; trumpet, and they shall gather together his elect from Rev. 1. %.

the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn ka parable of the fig tree; When his k Luke 21.29. branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye

know 33 that summer is nigh: so likewise ye, when ye shall

see all these things, know Ithat 2 it is near, even at the 1 Jam. 5. 9. 34 doors. Verily I say unto you, m This generation shall m ch. 16. 28. 35 not pass, till all these things be fulfilled. Heaven Mark 13. 30. and earth shall pass away, but

my

words shall not pass n Ps. 102. 26. 36 away. q°But of that day and hour knoweth no man, Jer. 31.35,

no, not the angels of heaven, Pbut my Father only. Fourth. 5. 18. 37 But as the days of Noe were, so shall also the coming Luke 21:33. 38 of the Son of man be. For as in the days that were o Mark 13.32.

before the flood they were eating and drinking, mar- 1 Thess. s. 2.

rying and giving in marriage, until the day that Noe 39 entered into the ark, and knew not until the flood 9 Gen. 6. 3,

came, and took them all away; so shall also the com-Luke 17. 26. ing of the Son of man be.

rThen shall two be in the field; the one shall ber Luke 17. 41 taken, and the other left. Two women shall be grind

ing at the mill; the one shall be taken, and the other

left. 42 Is Watch therefore: for ye know not what hours ch. 25. 13. 43 your Lord doth come. t But know this, that if the &c. Luke 31.

goodman of the house had known in what watch the : Luke 12.39. thief would come, he would have watched, and would, Thess. 5. 2.

Luke 21. 32.

2 Pet. 3. 10. р

Lech. 14.7.

1 Pet. 3. 20.

40

34, &c.

1 Or, with a trumpet, and a great voice. 2 Or, he.

2 Pet. 3. Io. Rev. 3. 3. & 16. 15.

12 44 αν είασε διορυγήναι την οικίαν αυτού. διά τούτο και υμείς

40 γίνεσθε έτοιμοιότι η ώρα ου δοκείτε, ο υιός του ανθρώ45 που έρχεται. Τίς άρα εστιν ο πιστός δούλος και φρόνι- 42

μος, ον κατέστησεν ο κύριος αυτού επί της θεραπείας αυ46 του, του διδόναι αυτούς την τροφήν εν καιρώ και μακάριος ο 43

δούλος εκείνος, ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα 47 ούτως. αμήν λέγω υμίν, ότι επί πάσι τοις υπάρχουσιν 44 48 αυτού καταστήσει αυτόν. Εάν δε είπη και κακός δούλος 45

εκείνος εν τη καρδία αυτού, Χρονίζει ο κύριός μου ελθείν 49 και άρξηται τύπτειν τους συνδούλους, έσθίειν δε και πίνειν 5ο μετά των μεθυόντων" ήξει ο κύριος του δούλου εκείνου εν 46 5 1 ημέρα ή ού προσδοκά, και εν ώρα η ου γινώσκει και διχο

τομήσει αυτόν, και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θή

σει· εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων. 25 ΤΟΤΕ ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών δέκα

παρθένοις, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, εξ2 ήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. πέντε δε ήσαν εξ 3 αυτών φρόνιμοι, και αι πέντε μωραί. αίτινες μωραι, λα

βούσαι τας λαμπάδας εαυτών, ουκ έλαβον μεθ' εαυτών 4 έλαιον: αι δε φρόνιμοι έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις 5 αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. χρονίζοντος δε του 6 νυμφίου, ενύσταξαν πάσαι και εκάθευδον. μέσης δε νυκτός

κραυγή γέγονεν, Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεσθε εις 7 απάντησιν αυτού. τότε ηγέρθησαν πάσαι αι παρθένοι 8 εκείναι, και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. αι δε μωραι

ταις φρονίμοις είπον, Δότε ημίν εκ του ελαίου υμών, ότι 9 αι λαμπάδες ημών σβέννυνται. απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι λέγουσαι, Μήποτε ουκ αρκέση ημίν και υμίν πορεύ

εσθε δε μάλλον προς τους πωλούντας, και αγοράσατε το εαυταίς. απερχομένων δε αυτών αγοράσαι, ήλθεν ο νυμ

φίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, 1 και έκλείσθη η θύρα. ύστερον δε έρχονται και αι λοιπα 12 παρθένοι λέγουσαι, Κύριε κύριε, άνοιξον ημίν. ο δε απο13 κριθείς είπεν, Αμήν λέγω υμίν, ουκ οίδα υμάς. γρηγο

ρείτε ούν, ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδε την ώραν, εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται.

[ocr errors][ocr errors]

45 κύριος επί D. του δούναι αυτοίς Α. 49 συνδούλους αυτού D. εσθίη δε και πίνη Α. 2 και πέντε Β. 3 λαμπάδας αυτών Α. 6 έρχεται om. D. 9 μήποτε ου μή αρκ. C. πορεύεσθε μάλλον Α. 13 εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται om. Α.

1 Thess. 5. 6.

Acts 20. 28.

& 25. 30.

44 not have suffered his house to be broken up. There- 4 ch. 25. 13; fore be ye also ready: for in such an hour as

ye

think 45 not the Son of man cometh. x Who then is a faithful x Luke 12.42.

and wise servant, whom his lord hath made ruler over 1 Cor. 4. 2. 46 his houshold, to give them meat in due season? y Bless-y Rev. 16. 15.

ed is that servant, whom his lord when he cometh 47 shall find so doing. Verily I say unto you, that ? he z ch. 25:21, 48 shall make him ruler over all his goods. But and if 29:

that evil servant shall say in his heart, My lord delay49 eth his coming; and shall begin to smite his fellow50 servants, and to eat and drink with the drunken; the

lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware 51 of, and shall 1cut him asunder, and appoint him his

portion with the hypocrites: athere shall be weeping a ch. 8. 12.

and gnashing of teeth. 25 THEN shall the kingdom of heaven be likened unto

ten virgins, which took their lamps, and went forth to 2 meet a the bridegroom. b And five of them were wise, a Eph. 5. 29, 3 and five were foolish. They that were foolish took & 21. 2, 9. 4 their lamps, and took no oil with them: but the wise & ch. 13. 47. 5 took oil in their vessels with their lamps. While the

bridegroom' tarried, cthey all slumbered and slept. c 1 Thess. 5. 6 And at midnight d there was a cry made, Behold, the a ch. 24. 31. 7 bridegroom cometh ; go ye out to meet him. Then all 8 those virgins arose, and e trimmed their lamps. And e Luke 12. 35.

the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for gour lamps are 2gone out. But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for 10 yourselves. And while they went to buy, the bride

groom came; and they that were ready went in with f Luke 13. 25. 11 him to the marriage: and f the door was shut. After-22, 23.

ward came also the other virgins, saying, & Lord, Lord, Hab. I. iz. 12 open to us.

But he answered and said, Verily I say i ch. 24.42, 13 unto you, h I know you not. iWatch therefore, for 44. Mark 13.

ye know neither the day nor the hour wherein the Luke 22.36. Son of man cometh.

1 Thess.4.16.

1 Thess. 5. 6. 1 Pet. 5. 8. Rev. 16. 15.

1 Or, cut him off.

2 Or, going out.

14 "Ωσπερ γαρ άνθρωπος αποδημών εκάλεσε τους ιδίους 15 δούλους, και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού και

ώ μεν έδωκε πέντε τάλαντα, και δε δύο, ή δε εν, εκάστω 16 κατά την ιδίαν δύναμιν και απεδήμησεν ευθέως. πορευ

θείς δε και τα πέντε τάλαντα λαβών, ειργάσατο εν αυτοίς, 17 και εποίησεν άλλα πέντε τάλαντα. ώσαύτως και ο τα 18 δύο, έκέρδησε και αυτός άλλα δύο. ο δε το εν λαβών,

απελθών ώρυξεν εν τη γη, και απέκρυψε το αργύριον 19 του κυρίου αυτού. Μετά δε χρόνον πολύν έρχεται και

κύριος των δούλων εκείνων, και συναίρει μετ' αυτών λό20 γον. και προσελθών και τα πέντε τάλαντα λαβών, προσ

ήνεγκεν άλλα πέντε τάλαντα λέγων, Κύριε, πέντε τά

λαντά μοι παρέδωκας· ίδε άλλα πέντε τάλαντα έκέρδησα 21 επ' αυτούς. έφη δε αυτώ ο κύριος αυτού, Ευ δούλε αγαθε

και πιστε, επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε κατα 22 στήσω είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου. προσ

ελθών δε και και τα δύο τάλαντα λαβών είπε, Κύριε, δύο

τάλαντά μοι παρέδωκας· ίδε άλλα δύο τάλαντα έκέρδησα 23 επ' αυτούς. έφη αυτή ο κύριος αυτού, Ευ δούλε αγαθε

και πιστέ, επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε κατα. 24 στήσω είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου. προσελ.

θών δε και ο το εν τάλαντον ειληφώς είπε, Κύριε, έγνων

σε ότι σκληρός ει άνθρωπος, θερίζων όπου ουκ έσπειρας, 25 και συνάγων όθεν ου διεσκόρπισας και φοβηθείς, απελ

θών έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γη ίδε έχεις το σόν. 26 αποκριθείς δε ο κύριος αυτού είπεν αυτώ, Πονηρε δούλε

και οκνηρέ, ήδεις ότι θερίζω όπου ουκ έσπειρα, και 27 συνάγω όθεν ου διεσκόρπισα; έδει ούν σε βαλείν το

αργύριόν μου τους τραπεζίταις" και ελθών εγώ έκομι28 σάμην αν το εμόν συν τόκω. άρατε ούν απ' αυτού το 29 τάλαντον, και δότε τω έχονται τα δέκα τάλαντα. τα

γαρ έχοντι παντί δοθήσεται, και περισσευθήσεται» από δε του μη έχοντος, και και έχει, αρθήσεται απ' αυτού.

16 και έκέρδησεν άλλα D. πέντε. ώσαύ, D. 18 και έκρυψε D. 20 επ' αυτοις om. D. 22 λαβών om. D. επ' αυτοις om. D. μη C.

17 και αυτός om. D.

21 έφη αυτή Α. 29 περισσευθ. του δε

« ПредыдущаяПродолжить »